Bar-Ilan University Parashat Chkath Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


פרשת אחרי מות ושבת הגדול

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ד

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
72.7 1064 תשע"ד יוסף תבורי מצה...על שום מה?
77.8 1064 תשע"ד שבתי א' הכהן רפפורט מהות איסור חמץ
61.4 1013 תשע"ג דב לויטן ברגן בלזן - תש"ד: כאשר הרב דוידס בירך על אכילת חמץ
61.4 1013 תשע"ג מנחם בן-ישר ואהבת לרעך – כמוך?
67.5 964 תשע"ב יונה בר מעוז שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי-ה'
51.7 911 תשע"א הרב ד"ר דורון דנינו כי הדם הוא בנפש
67.0 911 תשע"א ד"ר אלכסנדר קליין משמעות שיר השירים לפי המלבי"ם
87.5 911 תשע"א הרב אורן דובדבני חיובן של נשים בספירת העומר
65.8 858 תש"ע הרב ד"ר ארי צ' זיבוטפסקי שלשלת זהב בעקבו של הכוהן הגדול
35.2 752 תשס"ח פרופ' נתן אביעזר "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים"
36.4 701 תשס"ו פרופ' עלי מרצבך הגורלות בעבודת יום הכיפורים, לשם מה?
59.8 651 תשס"ו פרופ' אלעזר טויטו הומניזם דתי -
השקפת העולם של התורה לפי פירוש רש"י
29.7 597 תשס"ה פרופ' יהושע עברי וחי בהם
27.1 546 תשס"ד מנחם בן-ישר על פרשת העריות
9.5 493 תשס"ג ד"ר מיכאל אביעוז על מהותה של מצוות שילוח השעיר לעזאזל
7.9 493 תשס"ג ד"ר יאיר ברקאי איסור אכילת הדם
7.7 391 תשס"א ד"ר אלכסנדר קליין השעיר המשתלח
7.7 338 תש"ס ד"ר יוסף עופר נקבה תסובב גבר
- על סימני זיכרון לקריאה בתורה
10.7 338 תש"ס הרב ד"ר יצחק דב פריז הערה לשיטת הרמב"ם בטעמי המצוות
12.9 234 תשנ"ח הרב אברהם וולפיש בין קודש לקודש:
מיקומן של פרשות אחרי מות - קדושים
21.8 234 תשנ"ח ד"ר יעקב גלר השבועה כמנהג היהודים "מורה יודאיקו"
10.3 182 תשנ"ז מנחם בן-ישר פרשת "אחרי מות" -
האומנם פרשת יום הכיפורים?
17.3 182 תשנ"ז אבי ששון "לשלח אותו לעזאזל המדברה"
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]