Bar-Ilan University Parashat Chkath Page(Hebrew)

הפקולטה  למדעי היהדות לשכת רב הקמפוס

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן


If you can't read the Hebrew, you can get the fonts and instructions over here. (Save file to a temporary location, then run it to expand the files)

החל מפרשת בראשית תשע"א לא תישלח פרשת השבוע בדוא"ל.
כמו כן תופיע הפרשה בגרסת doc במקום htm.


ראש השנה

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


תשנ"ו-תשע"ד

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
87.5 1087 תשע"ה מאיר רפלד מקורות התפילה של יהודי קוצי'ן ונוהגם בנוסח "ארשת שפתינו" בראש השנה
78.3 1087 תשע"ה יוסף-צבי רימון סימני ראש השנה
406.5 1033 תשע"ד מאיר רפלד למעמדה של תפילת 'עלינו לשבח' במוספי הימים הנוראים
65.5 1033 תשע"ד שלם יהלום הגדרות הקרן והשופר
55.8 984 תשע"ג חגִי בן ארצי מבט חדש בעקֵדת יצחק
92.6 934 תשע"ב מנחם בן-ישר על חגי תשרי
54.7 934 תשע"ב ד"ר מיכאל אביעוז "זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם" – קווי יסוד לחשיבותו של הזיכרון במקרא
45.2 878 תש"ע הרב פרופ' נריה גוטל פרט וכלל בראש השנה
50.3 827 תשס"ט פרופ' חננאל מאק ניסיונותיו של אברהם אבינו
50.3 827 תשס"ט הרב אורן דובדבני צדיקים או צבועים
29.2 776 תשס"ט פרופ' משה קוה ברכת נשיא האוניברסיטה לדף השבועי לשנת תשס"ט
50.7 776 תשס"ט מנשה אלישיב מתי נהרג גדליה? לקביעת ימי הצומות
46.3 776 תשס"ט אברהם גולן "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור"
18.8 721 תשס"ח פרופ' משה קוה ברכת נשיא האוניברסיטה לדף השבועי
30.9 721 תשס"ח הרב יהודה זולדן הוספה במניין התקיעות וביטול התקיעות בשבת
48.6 721 תשס"ח עו"ד פינחס חליוה מקום שבעלי תשובה עומדין
18.9 671 תשס"ז פרופ' חנה כשר "הטוב ומטיב לרעים ולטובים"
41.6 671 תשס"ז פרופ' הלל ויס בעניין שופר בראש השנה שחל בשבת
14.7 650 תשס"ו פרופ' יחיאל דומב על אגוזים בראש השנה וההפטרה ליום העצמאות
10.1 620 תשס"ו פרופ' משה קוה ברכת נשיא האוניברסיטה לדף השבועי -
ערב ראש השנה תשס"ו
37.1 620 תשס"ו פרופ' חיים הלפרן קביעת היום של ראש השנה -
ייחודה של שנת תשס"ו הבעל"ט
36.1 620 תשס"ו עו"ד מרדכי מנוביץ בעניין שלא לאכול אגוזים בראש השנה
28.0 566 תשס"ה פרופ' משה קוה ברכת נשיא האוניברסיטה לראש השנה תשס"ה
46.4 566 תשס"ה ד"ר אהרן ארנד פירוש שכלתני לסימני ראש השנה
25.2 566 תשס"ה פרופ' דב לנדאו הצור תמים פעלו (דב' ל:ד)
31.5 566 תשס"ה ד"ר מאיר רפלנד "משלים" לתלתא דפורענותא
משהו על הפטרות פרשת "דברים"
ועל נוהג ג'ברגי אחד
1.6 515 תשס"ד פרופ' משה קוה ברכת נשיא האוניברסיטה לראש השנה תשס"ד
11.2 515 תשס"ד פרופ' משה קוה השניות (הדואליות) במשמעותו של ראש השנה
13.5 515 תשס"ד ד"ר בעז שפיגל "נרבה זכויות כרימון"
7.1 461 תשס"ג ד"ר מרים פאוסט ימים נוראים ושלב ההערכה
מחדש במחזור החיים
10.2 461 תשס"ג דר' רות וולף תפילה ותשובה בימים נוראים
כמקור לחוסן האדם
7.9 360 תשס"א הרב אורן דובדבני מלכויות זכרונות ושופרות - מעגלים של אמונה
3.4 360 תשס"א ד"ר צמח קיסר שתי הערות למאמרו של ד"ר בר-אילן
5.2 305 תשנ"ט ד"ר גבריאל ח' כהן תפילה נגד השגרה
5.3 305 תשנ"ט הדס אברבנאל-גרבר בסימן טוב
5.6 305 תשנ"ט מנשה אלישיב ה ש ו פ ר
12.1 254 תשנ"ח שמואל אינגבר כי חק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב
5.9 254 תשנ"ח פרופ' א' הראל פיש שופר ישר או עקום?
8.8 150 תשנ"ו ד"ר משה וייס "היום הרת עולם" - ראש השנה
8.8 150 תשנ"ו מנשה אלישיב יום טוב שחל להיות בשבת
דברים
------
במדבר
------
ויקרא
------
שמות
------
בראשית
------
דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלתך שמיני בא לך לך
ראה שלח תזריע בשלח וירא
שופטים קרח מצורע יתרו חיי שרה
כי תצא חקת אחרי מות משפטים תולדות
כי תבוא בלק קדושים תרומה ויצא
נצבים פנחס אמור תצוה וישלח
וילך מטות בהר כי תשא וישב
האזינו מסעי בחקתי ויקהל מקץ
וזאת הברכה פקודי ויגש
ויחי


חגים ומועדים

חנוכה שמחת תורה סוכות יום כיפור ראש השנה
שבועות ל"ג בעומר יום העצמאות פסח פורים


בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

Links2Go
Torah

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן


[mail us] [emaildirectory] [search] [home]