For English click here


 
     
 דוגמת הקישורים בין המאגרים

 

א. תנ"ך
ב. משנה

ג. תוספתא
ד. מסכתות קטנות
ה תלמוד בבלי
ו. תלמוד ירושלמי (וילנא)
ז. תלמוד ירושלמי (ונציה)

ח. מדרשי הלכה
ט. מדרשי אגדה
י. זוהר
יא. גאונים
יב. מפרשי תנ"ך
יג. מפרשי המשנה ומדרשי הלכה
יד. מפרשי הש"ס (ראשונים ופוסקים)

   ראשונים לא ידועים
   רי"ף ונושאי כליו
   רא"ש ונושאי כליו
טו. מפרשי הש"ס (אחרונים)
טז. מפרשי הירושלמי
יז. יאורים וליקוטים על הבבלי והירושלמי
יח. ספרי הלכה ומנהג - ראשונים
יט. ספרי הלכה ומנהג - אחרונים
   ספרי בעל חיי אדם
כ. ספרי מצוות
   ספר המצוות לרמב"ם ומפרשיו
כא. ספרי מחשבה ומוסר
כב. רמב"ם
כג. מפרשים וחיבורים על הרמב"ם
כד טור
כה. מפרשי הטור
כו. שולחן ערוך
כז. מפרשים וחיבורים סביב שולחן ערוך
כח. ספרי חסידות
כט. ספרי כללים וסדר הדורות
ל. ספרי מערכות ועניינים
לא. ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)
לב. דרשות ודרושים
לג. אנציקלופדיה תלמודית
לד. אנציקלופדיות שונות
 
א. תנ"ך - מוגה על פי כתב יד לנינגרד, חמישה חומשי תורה ע"פ הנוסח המקובל
ב. משנה - על פי ששה סדרי משנה ע"ג פירושים
ג. תוספתא
זרעים, מועד, נשים, נזיקין (ב"ק, ב"מ, ב"ב)  מהדורת ליברמן, ניו יורק תשט"ו - תשמ"ח
נזיקין (סנהדרין, מכות, שבועות, עדויות, עבודה זרה, הוריות), קדשים, טהרות  מהדורת צוקרמאנדל, ירושלים תשל"ה
ד. מסכתות קטנות
גרים, דרך-ארץ, כותים, כלה, כלה-רבתי, מזוזה, סופרים, ספר-תורה, עבדים, ציצית, שמחות, תפילין  מהדורת היגר, ניו-יורק תרץ - תרצ"ז
אבות דרבי נתן - מהדורת שכטר; ניו-יורק תשכ"ז
ה. תלמוד בבלי
ברכות, שבת, ערובין, פסחים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, בבא מציעא, סנהדרין על פי דפוס שטיינזלץ, המבוסס על דפוס וילנא עם מספר שינויים:
● פתיחת ראשי תיבות
● הוספת קטעים שהושמטו על ידי הצנזורה
● הפסוקים המובאים מהתנ"ך, נדפסו בכתיב חסר
שאר המסכתות על פי דפוס וילנא, הפיסוק ע"פ מהדורת מכון 'תבל', בני ברק תשכ"א
ו. תלמוד ירושלמי (וילנא) - מהדורת וילנא
ז. תלמוד ירושלמי (ונציה) - מהדורת ונציה רפ"ג
ח. מדרשי הלכה
מדרש תנאים לספר דברים מהדורת הופמן, תל אביב, תשכ"ג
מכילתא דרבי ישמעאל מהדורת הורוביץ - רבין, ירושלים תש"ל
מכילתא דרשב"י מהדורת אפשטיין, ירושלים, תשל"ט
ספרא מהדורת ווייס, וינא תרכ"ב
ספרי במדבר  מהדורת הורוביץ ירושלים תשכ"ו
ספרי זוטא מהדורת הורוביץ, ירושלים תשכ"ו
ספרי דברים מהדורת פינקלשטין, ניו יורק תשכ"ט
ט. מדרשי אגדה
אגדת בראשית מהדורת בובר, ירושלים תשל"ג, ד"צ קראקא תרס"ג
אוצר מדרשים אייזנשטיין, ניו-יורק תרע"ה
איכה רבה  ירושלים, ד"צ וילנא תרל"ח
איכה רבה מהדורת בובר, וילנא תרנ"ט
אסתר רבה  ירושלים, ד"צ וילנא תרל"ח
במדבר רבה ירושלים, ד"צ וילנא תרל"ח
בראשית רבה ירושלים, ד"צ וילנא תרל"ח
בראשית רבה מהדורת תיאודור - אלבק, ברלין תרס"ג, תרע"ב, תרפ"ט
בראשית רבתי מהדורת אלבק, ירושלים תשכ"ז
ברייתא דמלאכת המשכן  מהדורת קירשנר, סינסינטי תשנ"ב
בתי מדרשות ורטהיימר, ירושלים תשי"ב, תשי"ג
דברים רבה ירושלים, ד"צ וילנא תרל"ח
דברים רבה מהדורת ליברמן, ירושלים ת"ש
ויקרא רבה ירושלים, ד"צ וילנא תרל"ח
ויקרא רבה מהדורת מרגליות, ירושלים תשי"ג, תשי"ד, תשט"ז, תשי"ח
ילקוט שמעוני ירושלים תש"ך, ד"צ ורשא תרל"ח
מגילת תענית מהדורת ליכטנשטיין
מדרש אגדה מהדורת בובר וייען תרנ"ד
מדרש זוטא מהדורת בובר, וילנא תרפ"ה
מדרש ילמדנו מהדורת מאן, סינסינטי ת"ש
מדרש משלי מהדורת בובר, ירושלים תשכ"ה, ד"צ וילנא תרנ"ג
מדרש שמואל מהדורת בובר, ירושלים תשכ"ח, ד"צ קראקא תרנ"ג
מדרש תהלים מהדורת בובר, וילנא תרנ"א
מדרש תנחומא מהדורת ורשא - ירושלים תשי"ח, ד"צ ורשא תרל"ה
מדרש תנחומא מהדורת בובר - וילנא תרמ"ה
משנת רבי אליעזר מהדורת ענלאו, ניו יורק תרצ"ד
סדר עולם רבה מהדורת ליינר, ורשא תרס"ה
ספרי אגדה על אסתר מהדורת בובר, וילנא תרמ"ז
פסיקתא דרב כהנא מהדורת מנדלבוים, ניו-יורק תשכ"ב
פסיקתא זוטרתא - לקח טוב מהדורת בובר , וילנא תר"מ
פסיקתא רבתי ישראל, ד"צ וינא תר"מ
פרקי דרבי אליעזר (היגר) מהדורת מ' היגר, "חורב", ניו-יורק תש"ד, תש"ו, תש"ח
פרקי דרבי אליעזר זכרון אהרן
פתרון תורה מהדורת אורבך, ירושלים תשל"ח
קהלת רבה ירושלים, ד"צ וילנא תרל"ח
קטעי מדרשים מן הגניזה  מהדורת י' מן, סנסינטי 1940
רות רבה ירושלים, ד"צ וילנא תרל"ח
רות רבה מהדורת לרנר, ירושלים תשל"א
שיר השירים רבה ירושלים, ד"צ וילנא תרל"ח
שכל טוב מהדורת בובר
שמות רבה ירושלים, ד"צ וילנא תרל"ח
שמות רבה מהדורת שנאן, ירושלים תשמ"ד
תנא דבי אליהו מהדורת איש-שלום, ירושלים תש"ך, ד"צ וינה תרס"א
י. זוהר
זוהר וילנא תרפ"ד
זוהר חדש ניו יורק תשמ"א, ד"צ מונקאטש תרע"א
תיקוני זוהר ירושלים תשמ"ו
יא. גאונים
אגרת רב שרירא גאון מהדורת ד' מצגר, ירושלים תשנ"ח
החילוקים מהדורת מרגליות, ירושלים תרח"צ
הלכות גדולות מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ב
הלכות קצובות מהדורת מ' מרגליות, ירושלים תש"ב
משפטי שבועות ירושלים תש"ך, ד"צ הומבורג תקמ"ב
סדר רב עמרם גאון מהדורת הרב גרשום הרפנס, בני ברק תשנ"ד
סדר תנאים ואמוראים מהדורת ד' מצגר, ירושלים תשנ"ח
שאילתות דרב אחאי  ונציה ש"ו
השטרות מהדורת ש' אסף, ירושלים תר"ץ (מוסף לתרביץ שנה א' ספר ג')
תשובות הגאונים - קדמונים מהדורת קסל , ברלין תר"כ
תשובות הגאונים החדשות (אופק) מהדורת מכון אופק, ירושלים תשנ"ה
תשובות הגאונים – הרכבי ברלין תרמ"ז
תשובות הגאונים – מוסאפיה (ליק)  דפוס ליק תרכ"ד
תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב מהדורת י' מילר, ברלין תרמ"ח
תשובות הגאונים - קובץ שערי צדק ירושלים תשכ"ו, ד"צ שאלוניקי תקנ"ב
תשובות הגאונים – שערי תשובה (איי הים) ליוורנו תרכ"ט, לייפציג תרי"ח (מסימן קצ"ד)
תשובות הגאונים - קורונל ווין תרל"א
תשובות רב נטרונאי גאון (אופק)  מהדורת מכון אופק, ירושלים תשנ"ד
יב. מפרשי תנ"ך
אבן עזרא מבוסס על מהדורת מחוקקי יהודה (י.ל. קרינסקי), ד"צ ירושלים תשכ"א
ישעיהו, מהדורת פרידלנדר, ירושלים תשכ"ד
אברבנאל תורה, ורשא תרכ"ב
נביאים, המאיר לישראל, ירושלים, תשס"ח
אונקלוס מהדורת התאג', ירושלים תשנ"ג
אור החיים בני ברק תשס"א
אורים גדולים אבן ישראל
אלשיך ירושלים תשס"ח
בית הלוי ירושלים תשנ"ו
בעל הטורים מהדורת י.ק. רייניץ, ירושלים תשנ"ו
ברטנורא ורשא תרס"ו
גור אריה הרטמן, ירושלים תשמ"ט
דעת זקנים ירושלים תשס"ח
הדר זקנים (תוספות) ליוורנו ת"ר
הכתב והקבלה ירושלים, תש"ס
חומת אנך

מהדורת "יהדות", ירושלים, תשמ"ו

חידושי הגרי"ז ירושלים תשנ"ו
חזקוני מהדורת משה מנחם אהרן, ירושלים תשנ"ב
חנוכת התורה בני ברק תשנ"ט
כלי יקר ירושלים תשס"ה
מלבי"ם בני ברק תש"ן
מנחת שי מהדורת צ. בצר, ירושלים תשס"ה
מעשי ה' מהדורת מרכז הספר, ירושלים, תשס"ה
מצודת-דוד ירושלים תשי"ט, ד"צ וויין תרי"ט
מצודת-ציון ירושלים תשי"ט, ד"צ וויין תרי"ט
משיבת נפש מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ח
משך חכמה מהדורת קופרמן, ירושלים תשס"ב
נחלת יעקב מכון ירושלים, ירושלים, תשע"ג
ספורנו בני ברק תשס"ב
עקידת יצחק (בראשית, שמות, ויקרא, במדבר) פרשבורג, תכ"ט
ר' חיים פלטיאל מהדורת י. ש. לנגה, ירושלים תשמ"א
פני דוד הוצאת "יהדות", ירושלים תשמ"ו
פנים יפות בני ברק תשנ"ח
פענח רזא ורשא תרצ"ב
צרור המור ישראל תשל"ה
רא"ש ליוורנו ת"ר
ראשון לציון (נ"ך) ירושלים תרע"ה
רבי אליהו מזרחי (הרא"ם) מהדורת פיליפ, פתח תקוה תשנ"ד
רבינו בחיי ירושלים תשנ"ד
רד"ק ירושלים תשי"ט, ד"צ וויין תרי"ט
ריב"א ורשא תרס"ו
ריקאנטי מהדורת "זכרון אהרן", ירושלים תש"ס
רלב"ג ירושלים תשי"ט, ד"צ וויין תרי"ט
רמב"ן ירושלים תשי"ט, ד"צ וויין תרי"ט
רשב"ם ירושלים תשי"ט, ד"צ וויין תרי"ט
רש"י ירושלים תשי"ט, ד"צ וויין תרי"ט
רש"ר הירש מהדורת "ברויאר", ירושלים תשמ"ט
שלל דוד מכון ירושלים, ירושלים, תשס"ד
שפתי חכמים המאיר לישראל, ירושלים, תשס"ח
תולדות יצחק הוצאת "וגשל", ירושלים תשס"ד
תורה  תמימה ירושלים תשס"ו
תיבת גמא בני ברק תשנ"ט
תרגום המיוחס ליונתן - תורה מהדורת וורטהיימר, ירושלים תשנ"ז
תרגום יהונתן נביאים מהדורת "אורים גדולים", ירושלים, תשנ"ב
תרגום ירושלמי ירושלים תשס"ח
יג. מפרשי המשנה ומדרשי הלכה
ריבמ"ץ מהדורת נ' זק"ש, הוצאת מכון התלמוד הישראלי השלם, ירושלים תשל"ה
פירוש המשנה לרמב"ם מהדורת קאפח, מוסד הרב קוק ,ירושלים תשכ"ג-תשכ"ז
פירוש הרמב"ם לאבות; מהדורת שילת, מעלה אדומים תשנ"ח
שמונה פרקים; מהדורת שילת, ירושלים תשנ"ו
עבודה זרה; ירושלים תשס"ב
ר"ש (זרעים, טהרות) ע"פ מהדורת ש"ס וילנא
ר' עובדיה מברטנורא קרית ארבע, חברון
תוספות יום טוב מהדורת וילנא, על פי שישה סדרי משנה ע"ג פירושים (וילנא)
הון עשיר אשדוד תשס"ח
קרבן אהרן על הספרא זכרון אהרן, ירושלים תשע"א
רא"ש (זרעים) מהדורת זכרון יעקב, ישראל תשנ"ו
תפארת ישראל על פי מהדורת ש"ס וילנא
יד. מפרשי הש"ס (ראשונים ופוסקים)
רש"י לתלמוד על פי מהדורת ש"ס וילנא
תוספות על פי מהדורת ש"ס וילנא
תוספות רי"ד ד"צ לבוב תר"כ-תרכ"ט
חידושי הרמב"ן מהדורת "זכרון יעקב", ישראל תשנ"ד
חידושי הרשב"א מהדורת "זכרון יעקב", ישראל תשמ"ח
חידושי הריטב"א מהדורת "זכרון יעקב", ישראל תשס"ב
חידושי הר"ן (ב"ב, ב"מ, גיטין, חולין, כתובות, מגילה, מו"ק, נדה, סנהדרין, ע"ז, פסחים,  ר"ה, שבועות, שבת הוצאת ר"ן פרנקל, ירושלים תשנ"ה
חידושי הר"ן [מיוחס לו] (שבת) הוצאת ר"ן פרנקל, ירושלים תשנ"ה
בית הבחירה למאירי מהדורת "זכרון יעקב", ישראל, תשל"ד
שיטה מקובצת ירושלים, תשס"ח
מרדכי על פי מהדורת ש"ס וילנא
האגודה ירושלים תשכ"ו - תשל"ח
ר' אברהם אב"ד מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
ר' אליעזר מטוך מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
ר' אשר מלוניל מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
ר' ברוך הספרדי מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
רבינו גרשום על פי מהדורת ש"ס וילנא
הגהות ר' בצלאל אשכנזי (נזיר) מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק, תשל"ד
רבינו חננאל על פי מהדורת ש"ס וילנא
ר' חננאל בן שמואל (קידושין) מהדורת מ.י. בלוי, ניו יורק תש"ל
יד רמ"ה (בבא בתרא,סנהדרין) בבא בתרא - ירושלים, תשס"ד; סנהדרין - ורשא , תרנ"ה
ר' יהודה מבירינא מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
ר' יהודה מפאריש מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
ר' יצחק אבן גיאת מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
ר' יצחק קרקושק מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
מהר"ם חלאווה סגולה, ירושלים, תשי"ד
ספר הישר לרבינו תם מהדורת ש' ש' שלזינגר ירושלים תשמ"ה
פסקי רי"ד מהדורת "יד הרב הרצוג", ירושלים, תשכ"ד-תשע"ב
ר' מנדל קלויזנר מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
רב ניסים גאון על פי מהדורת ש"ס וילנא
ר' פרחיה מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשמ"ה
רא"ה מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
רא"ש (פירוש לש"ס) על פי מהדורת ש"ס וילנא
ר"י מיגאש ירושלים תשט"ו
ריא"ז (פסקים) חולין, מהדורת מ.י. בלוי, ניו יורק, תשמ"ה
שאר מסכתות, מהדורת "יד הרב הרצוג", ירושלים, תשכ"ד-תשע"ב
ריא"ז (קנטרס הראיות) מהדורת "יד הרב הרצוג", ירושלים, תשכ"ד-תשע"ב
ריבב"ן מהדורת מ.י. בלוי, ניו יורק תשמ"ה
ר"ן למסכת נדרים על פי מהדורת ש"ס וילנא
ר"ש משנץ מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
רשב"ם על פי מהדורת ש"ס וילנא
שיטה לחכמי איוורא (נזיר) מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק, תשל"ד
תוספות הרא"ש מהדורת ש' הכהן וילמן, ברוקלין תשנ"ו
תוספות רבינו שמואל (קידושין) מהדורת מ.י. בלוי, ניו יורק תש"ל
תוספות ישנים על פי מהדורת ש"ס וילנא
תלמיד הרשב"א מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
תלמיד ר"י הזקן מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
תלמיד ר"ת מהדורת מ. י. בלוי, ניו יורק תשל"ז
ראשונים לא ידועים
אחד מגדולי הראשונים מהדורת הרב מ.י. בלוי, ניו יורק, תשל"ד
בן דורו של ר' פרחיה מהדורת הרב מ.י. בלוי, ניו יורק, תשמ"ה
פירוש קדמון מהדורת הרב מ.י. בלוי, ניו יורק, תשמ"ה
פירוש קדמון מבית מדרש של ר' פרחיה מהדורת הרב מ.י. בלוי, ניו יורק, תשמ"ה
רי"ף ונושאי כליו
רי"ף על פי מהדורת ש"ס וילנא
רמב"ן חידושים - מהדורת "זכרון יעקב", ישראל תשנ"ד
הלכות בכורות וחלה - ירושלים תשכ"ג (בספר מהרי"ט אלאגזי – מהדורת ר"ב אויערבך זצ"ל, ורא"ם שדמי)
מהרי"ט אלגאזי ירושלים, תשנ"ג
בעל המאור על פי מהדורת ש"ס וילנא
ספר הצבא לרז"ה מהדורת זכרון יעקב ישראל תשנ"ד
כתוב שם (השגות הראב"ד על בעל המאור) מהדורת ח' פריימן, בני ברק תשס"ג
מלחמת ה' על פי מהדורת ש"ס וילנא
השגות הראב"ד על פי מהדורת ש"ס וילנא
ספר הזכות על פי מהדורת ש"ס וילנא
רבינו יהונתן (על הרי"ף) מהדורת אל המקורות ירושלים, תשמ"ה
מסכת עירובין על פי מהדורת ש"ס וילנא
רבינו יונה (על הרי"ף) על פי מהדורת ש"ס וילנא
ר"ן (על הרי"ף) על פי מהדורת ש"ס וילנא
נימוקי יוסף על פי מהדורת ש"ס וילנא
מסכת קידושין - הדורת מ.י. בלוי, ניו יורק תש"ל
רא"ש ונושאי כליו
רא"ש על פי מהדורת ש"ס וילנא
הגהות אשרי על פי מהדורת ש"ס וילנא
טו. מפרשי הש"ס (אחרונים)
אמת ליעקב מכון ירושלים, ירושלים, תשע"ג
באר שבע מהדורת "זכרון אהרן", ירושלים תשס"ד
בית יעקב קניגסברג תר"ך
בכור שור מאורי אור, ירושלים, תש"ס
ברוך שאמר פיטרקוב, תרס"ה
גבורת ארי בני ברק תשס"ג
גדולת שמואל ירושלים תשס"ה
גרש ירחים מכון מהרא"ל צינץ,  אשדוד, תש"ע
הפלאה ירושלים תשע"א
הרי בשמים סוף שו"ת כרך ד,  מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"ח
זרע יצחק בני ברק תשנ"ה
חידושי ברוך טעם

לונדון, תש"ך

חידושי הגר"ח

מהדורת "מישור", בני ברק, תשס"ח

חידושי הרי"מ מהדורת שינפלד, בית שמש תשס"ו
חידושי הגרי"ז ירושלים תשמ"ו
חידושי ר' מאיר שמחה

ירושלים, תשכ"ז

חידושי ר' נחום

ירושלים, תשנ"ב-תשס"ח

חידושי ר' שמעון שקופ ירושלים תשע"א
חכמת שלמה על פי מהדורת ש"ס וילנא
חפץ ה' רומניה תרפ"ה
חתם סופר ד"צ וינה תרמ"ט, פיעטרקוב תרס"ג
טורי אבן בני ברק תשס"א
יום תרועה קושטא תפ"ז
ים של שלמה ירושלים, תשנ"ו
כפות תמרים קושטא תפ"ז
מגיני שלמה ניו יורק, תשט"ז, ד.צ. ארדיאה מרה (הונגריה), תש"ד
מהר"ם מלובלין על פי מהדורת ש"ס וילנא
מהרש"א על פי מהדורת ש"ס וילנא
המקנה ירושלים תשס"ט
מרומי שדה ירושלים, תשט"ו – תשי"ט
משמרות כהונה בני ברק תשכ"ה
נחלת דוד ירושלים תשס"א
עוד יוסף חי בני ברק תשנ"ה
עצמות יוסף ירושלים, תשמ"ח
ערוך לנר מהדורת אור החיים, בני ברק תשס"ד
פורת יוסף מישור, ישראל- ניו יורק, תשס"ח
פני יהושע מהדורת אור החכמה, ירושלים, תשנ"ח
פרחי כהונה בני ברק תשכ"ה
צל"ח מכון ירושלים תשנ"ה
קובץ הערות ירושלים תשס"ג
קובץ שיעורים תל אביב תשכ"ד
קרן אורה מכון "תפארת ישראל", ירושלים תשס"א
ראש יוסף חולין- מכון ירושלים, ירושלים, תשס"ו שאר מסכתות - לעמברג, תרכ"ג
ראשון לציון ירושלים תרע"ה
רבי עקיבא אייגר מהדורת זכרון יעקב, תשנ"ג
רבנו יוסף מסלוצק מכון ירושלים, ירושלים תש"ס
רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) ניו יורק תשנ"ד – תשע"ג
רש"ש על פי מהדורת ש"ס וילנא
שבת של מי ירושלים תשכ"א
שיעורי ר' דוד בני ברק, תש"ס ואילך
שיעורי ר' נחום ירושלים, תשס"ג-תשס"ז
שיעורי ר' שמואל בני ברק, תשנ"ב – תשע"ב
שלמי נדרים בני ברק, תשע"ב
שלמי תודה בני ברק תשכ"ה
שפת אמת ירושלים תשנ"ו
תוספת יום הכיפורים קושטא תפ"ז
תורת גיטין קראקא תרמ"ב
שרידי אש ירושלים תשס"ה
תורת חיים מכון "מסורת ישראל", ירושלים תשס"ד
תפארת יעקב (גיליון) ורשא תרי"ח
טז. מפרשי הירושלמי
קרבן העדה מהדורת "מאורי אור", ירושלים תשס"ה
פני משה

מהדורת "מאורי אור", ירושלים תשס"ה

מראה הפנים

מהדורת "מאורי אור", ירושלים תשס"ה

מרומי שדה   ירושלים תשי"ד
רידב"ז

מהדורת "מאורי אור", ירושלים תשס"ה

תוספות רי"ד

מהדורת "מאורי אור", ירושלים תשס"ה

שירי קרבן

מהדורת "מאורי אור", ירושלים תשס"ה

יז. ביאורים וליקוטים על הבבלי והירושלמי
דף על הדף מהדורת ד.א מנדלבאום
חברותא בני ברק
חשוקי חמד מהדורת י. זילברשטיין
עלי תמר (זרעים) ירושלים תשל"ט – תש"מ
יח. ספרי הלכה ומנהג (ראשונים)
אבודרהם  מהדורת ורטהימר, ירושלים תשי"ט
האגור מהדורת מ' הרשלר, ירושלים תש"כ
אגרות הקודש לרמב"ן מהדורת בוקוולד, בני ברק תשנ"ה
אהל מועד ירושלים תרמ"ו
אור זרוע זיטאמיר תרכ"ב
האורה מהדורת בובר, לבוב תרס"ה
אורחות חיים ברלין תרנ"ט-תרס"ד
איסור והיתר הארוך וילנא תרנ"א
איסור והיתר לרש"י ישראל תשל"ג
איסור משהו לראב"ד מהדורת הרשלר, בני ברק תשל"ב
האשכול  מהדורת אלבק, ירושלים תרצ"ה
בדיקת הסכין לר' יונה מהדורת ווין, תרל"א
בדיקת הריאה לר' יונה מהדורת ווין, תרל"א
בעלי הנפש לראב"ד מהדורת בוקוולד, בני ברק תשנ"ה
דינא דגרמי מהדורת "זכרון יעקב", ישראל תשנ"ד
דרשה לראש השנה לרמב"ן מהדורת זכרון יעקב ישראל תשנ"ד
הלכות ברכות לריטב"א מהדורת "זכרון יעקב", ירושלים תשס"ב
דרשות מהר"ח אור זרוע מהדורת אביטן, ירושלים תשס"ב
הגדה של פסח לריטב"א מהדורת "זכרון יעקב", ישראל תשס"ב
הגדה של פסח לרשב"ץ מהדורת יצחקי, קובץ שמוש חכמים כרך ו', בני ברק תשס"ב
הלכות ברכות לריטב"א מהדורת "זכרון יעקב", ירושלים תשס"ב
הלכות לולב לראב"ד מהדורת זכרון יעקב ישראל תשנ"ד
הלכות לולב לראב"ד – השגות הרמב"ן מהדורת זכרון יעקב ישראל תשנ"ד
הלכות מהר"י ווייל נדפס בתוך שו"ת מהר"י ווייל, ירושלים תשי"ט
הלכות נדה לרמב"ן מהדורת זכרון יעקב ישראל תשנ"ד
הלכות הרי"ץ גיאת מכון חתם סופר, ירושלים תשנ"ח
הלכות שמחות ירושלים תשל"ו
גנזי מצרים (הלכות ספר תורה) אוקספורד  תרנ"ז
ספר חסידים מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"ז
כלבו ירושלים תשנ"ז
כללי נדה לרא"ה המעיין תשע"ד, נד, ג
כפתור ופרח מהדורת "בית המדרש להלכה בהתיישבות" ירושלים תשנ"ז
ל"ו שערים מישור, בני ברק, תשע"א
לקוטי הפרדס לרש"י מונקאטש תרנ"ז
לקט יושר (א-ב) חלק א', ב' - ירושלים תשכ"ד, ד"צ מהדורת פריימן, ברלין תרס"ג
מאמר חמץ לרשב"ץ מהדורת יצחקי, קובץ שמוש חכמים כרך ו', בני ברק תשס"ב
מגן אבות (למאירי) מהדורת לאסט, לונדון תרס"ט
מהרי"ל (מנהגים) מכון ירושלים, ירושלים תשמ"ט
מחזור ויטרי מהדורת ר"ש הורוויץ, נירנבערג תרפ"ג
המחכים מהדורת פריימאנן, קרקא תרמ"ט
המכריע ירושלים תשל"ח, ד"צ מונקאטש תר"ס
מנהגי מרשלייאה מהדורת י' גרטנר בתוך "קובץ על יד" (כד) ירושלים תשנ"ח
המנהגות מהדורת ר"ש אסף, ירושלים תרצ"ה
מנהגי הרב זלמן יענט מהדורת ש' שפיצר,מכון ירושלים, ירושלים תשל"ט
מנהגי מהר"ש מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ז
מנהגים דבי מהר"ם מרוטנבורג מהדורת אלפנביין, ניו-יורק תרצ"ח
מנהגים - טירנא מהדורת ש' שפיצר, מכון ירושלים, ירושלים תשל"ט
מנהגים - קלויזר, חילדיק מכון ירושלים, ירושלים תשס"ו
מנהגים ישנים מדורא מהדורת אלפנביין, ניו-יורק תש"ח
המנהיג מוסד הרב קוק, ירושלים תשנ"ד
משפט החרם מהדורת זכרון יעקב ישראל תשנ"ד
הנייר מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ד
נימוקי ר' מנחם מירזבורק נדפס בתוך שו"ת מהר"י ווייל, ירושלים תשי"ט
סדר טרוייש פרנקפורט דמיין תרס"ה
סדרים לרש"י ד"צ ירושלים תשכ"ח
סידור רש"י מהדורת בובר, ברלין תרע"ב
ספר השולחן מהדורת מ.י. בלוי ניו יורק תשד"מ
ספר הפרדס מהדורת מ.י. בלוי ניו יורק תשד"מ
ספר מצוות זמניות מהדורת מ.י. בלוי ניו יורק תשד"מ
עבודת הקודש לרשב"א מהדורת "זכרון יעקב", ישראל תשנ"ד, תשנ"ח
עזרת נשים (רבינו יעקב מבוניולש)    מהדורת מ.י. בלוי ניו יורק תש"ל
העיטור מהדורת ר' מאיר יונה, ד"צ ורשא, וילנא
העיתים מהדורת ר' יעקב שור, קראקא תרס"ג
על הכל מהדורת מ"צ ווייס, נדפס בתוך הגורן, (ברדיטשוב תרס"ח)
פירושי סידור התפילה לרוקח מהדורת מ' הרשלר, ירושלים תשנ"ד
פסקי חלה לרשב"א מהדורת ש"מ יונגרמן, בני ברק תש"ס (בתוך ספר "מעשה איש")
פסקי ר"י מפריז מהדורת פינס, מכון ירושלים תשל"ג
הפרנס מהדורת רמ"ש הורוויץ, ירושלים תשל"ז, ד"צ וילנא תרנ"א
צרור הכסף מהדורת מ.י. בלוי ניו יורק תשד"מ
קרית ספר למאירי מהדורת הרשלר, ירושלים תשט"ז
ראבי"ה כרך א' - ג' מהדורת א' אפטוביצר, ירושלים תשכ"ד
כרך ד' מהדורת א' פריסמן - ש"י כהן, ירושלים תשכ"ה
תשובות וביאורי סוגיות – מהדורת ד' דבלצקי, בני ברק תש"ס
ראב"ן מהדורת ערנרייך, ניו-יורק תשי"ח
רבינו ירוחם – תולדות אדם וחוה, מישרים איסור והיתר ונציה שי"ג
הרוקח [הגדול] ירושלים, תש"ך
פסקי ריקאנטי פיעטרקוב תרנ"ד
שבולי הלקט מהדורת בובר, וילנא תרמ"ז
שער המים לרשב"א מהדורת הרשלר, בני ברק תשל"ב
תורת האדם מהדורת "זכרון יעקב", ישראל תשנ"ד
תורת הבית מהדורת "שלחן מלכים", ירושלים תשס"ח
התרומה וארשא תרנ"ז, ד"צ ירושלים תשל"ט
התרומות (עם גידולי תרומה) מכון ירושלים, ירושלים תשמ"ח
תשב"ץ קטן וארשא תרס"א
יט. ספרי הלכה ומנהג (אחרונים)
בן איש חי ירושלים, תשי"ז
הנהגות ופסקים  (הגרי"ח זוננפלד) מהדורת "מכון קרן רא"ם" ירושלים, תשע"א
טיב גיטין (מודעי) מהדורת "מכון טוב מצרים", ירושלים, תשס"ח
ילקוט יוסף (קיצור שולחן ערוך, או"ח, ביקור חולים, אבילות, שובע שמחות, דינים לאשה ולבת, חינוך ובר מצוה) ירושלים
מטה משה

מהדורת "זכרון אהרן", ירושלים תשע"א

מנהגי מצרים

מהדורת "מכון טוב מצרים", ירושלים, תשס"ח

מעשה רב וילנא, תרמ"ט
פסח מעובין מכון הכתב, ירושלים,תשע"ג
קיצור שולחן ערוך הוצאת ריב"ד, רמת גן, תשמ"ג
תורת החטאת, סימני תורת החטאת, ויכוח מים חיים מישור, בני ברק, תש"ע
ספרי בעל ה"חיי אדם"
חיי אדם ירושלים, תשס"ז
נשמת אדם ירושלים תשס"ז
חכמת אדם ירושלים תשנ"ו
בינת אדם ירושלים תשנ"ו
זכרו תורת משה ירושלים, תשס"ז
שערי צדק ירושלים תשס"ז
כ. ספרי מצוות
רס"ג (עם פירוש הגר"י פערלא) ורשא תרע"ד
יראים מהדורת שיף, ווילנא תרנ"ט
סמ"ג מהדורת שלזינגר, ירושלים תשנ"ה
סמ"ק סאטמר תרצ"ה
החינוך מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ב
מנחת חינוך מהדורת ורשא
חרדים ירושלים תשי"ח
כללי המצוות לר"י גיקטיליא צפת תשנ"ב
ספר המצוות לרמב"ם ומפרשיו
ספר המצוות לרמב"ם מהדורת פרנקל, ירושלים - בני ברק תשנ"ה
השגות הרמב"ן מהדורת פרנקל, ירושלים - בני ברק תשנ"ה
מגילת אסתר עפ"י מהדורת משנה תורה לרמב"ם, ורשא תרמ"א
לב שמח עפ"י מהדורת משנה תורה לרמב"ם, ורשא תרמ"א
מרגניתא טבא עפ"י מהדורת משנה תורה לרמב"ם, ורשא תרמ"א
כא. ספרי מחשבה ומוסר
אגרת השמד, אגרת תחית המתים, אגרת תימן ירושלים תשכ"ח
אגרת הקודש לרמב"ן מהדורת בוקוולד, בני ברק תשנ"ה
אורחות חיים לרא"ש מהדורת זילבר, ירושלים תשי"ז
אורחות צדיקים מהדורת דיסקין, בני ברק תש"ן
האמונה הרמה ירושלים, תשנ"ז, ד"צ פרנקפורט תרי"ג
האמונה והבטחון מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ג
האמונות והדעות מהדורת ד' סלוצקי , לייפציג תרכ"ד
באר הגולה מהדורת הרטמן, מכון ירושלים, ירושלים תש"ס
הגימטריאות לר"י החסיד מהדורת סטל, ירושלים תשס"ה
דרשות הר"ן מתוך ספר פירוש הר"ן על התורה ודרשות הר"ן עם ציונים והערות "דרושי חיים" שליקט, חיבר והו"ל הרב ישראל חיים יעקובי, בני ברק תשס"ד
דרשות ר"י אבן שועיב מהדורת מצגר, ירושלים תשנ"ב
ווי העמודים "מכון יד רמה", חיפה תשנ"ד
חובות הלבבות מהדורת צפרוני, ירושלים תרפ"ח
סוד מורא פראג תקצ"ג
היראה ירושלים תשכ"ו
ישועות משיחו מהדורת מקראות גדולות "אורים גדולים" ירושלים
כד הקמח ורשא תרל"ב
הכוזרי מהדורת ציפרינוביץ, וורשא תר"ץ
מבחר הפנינים ווארשא תרכ"ד
מגיד מישרים ירושלים תש"ך
מגן אבות לרשב"ץ על אבות מהדורת זייני, חיפה תשנ"ט
מורה הנבוכים ירושלים תש"ך, ד"צ ווילנא תרס"ט
מלמד התלמידים ישראל תשנ"ח
מנורת המאור (אלנקווה) מהדורת ענלאו, ניו-יורק תרפ"ט
מסילת ישרים מהדורת דיסקין, בני ברק תש"ך
מעייני הישועה מהדורת אורים גדולים – אבן ישראל, ירושלים
מרכבת המשנה על אבות מהדורת שפיגל, לוד תשנ"ג
המשלים (לר"י גיקטיליא) צפת תשנ"ב
משמיע ישועה מהדורת מקראות גדולות "אורים גדולים" ירושלים
נצח ישראל מהדורת הרטמן, מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ו
נר מצוה מהדורת הרטמן, מכון ירושלים, ירושלים תש"ס
סדר היום לובלין תרנ"ו
סודי רזיי מהדורת אייזנבך, ירושלים תשס"ה
ספר השם מהדורת אייזנבך, ירושלים תשס"ה
העיקרים מהדורת י' הוזיק , פילדלפיה תר"ץ
רבי מתתיה היצהרי מהדורת י"ש שפיגל, ירושלים תשס"ו
פירוש רבינו יונה על אבות נדפס בתלמוד הבבלי
פרקי משה על אבות סלוניקי, שכ"ג
שולחן של ארבע ורשא תרס"ד
שני לוחות הברית (של"ה) "מכון יד רמה", חיפה תשנ"ד
שערי תשובה ירושלים תשכ"ו
תורת המנחה מהדורת "אהבת שלום", ירושלים תש"ס
תיקון מידות הנפש מהדורת פאללאק, פרעספורג תרנ"ו
תפארת ישראל מהדורת הרטמן, מכון ירושלים, ירושלים תש"ס
כב. רמב"ם (היד החזקה) עם השגות הראב"ד
מדע, אהבה, קדושה, הפלאה, זרעים, עבודה, קרבנות, טהרה, קנין, משפטים, שופטים מהדורת ירושלים תשל"ד, ד"צ ורשא תרמ"א
ספר זמנים מהדורת פרנקל, ירושלים תשל"ה
ספר נשים מהדורת פרנקל ירושלים, בני ברק תשל"ז
ספר נזיקין מהדורת פרנקל ירושלים, בני ברק תשמ"ב

כג.

מפרשים וחיבורים על הרמב"ם
אבן האזל מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אבן ישראל ירושלים תש"מ
אבני שהם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אברהם יגל מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אגרות הרמ"ה מהדורת ד' צ' הילמן בתוך ספר הזכרון "בית אהרן" בני ברק תשס"ג (יצא לאור לעילוי נשמת רבי אהרון ב"ר נחמן הכהן אדלר זללה"ה) 1880
אדמת יהודה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אהל יוסף מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אהל יצחק מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אהלי יאודה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אהלי יהודה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אהלי יצחק מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אוצר המלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אור גדול מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אור הישר מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אור יקרות מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אור פני משה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אור שמח מכון "מסורת ישראל", ירושלים, תשס"ב
אורח מישור מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אם הבנים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אם הדרך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אמר יוסף מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אמרי אמת מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ארץ יהודה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אשדות הפסגה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
אשר לשלמה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
באר אברהם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
באר אליעזר מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
באר יהודה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בארות המים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בגדי ישע מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בד קדש מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ביאור חדש מספיק מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בינה לעיתים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בית אב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בית אבי גדר מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בית אל מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בית המלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בית המלך (בוים) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בית הרואה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בית ישחק מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בית לוי מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בית מועד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בן אברהם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בן אריה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בן הרמה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בן ידיד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בן שלמה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בני אהובה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בני בנימין מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בני דוד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בני חיי מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בני יוסף מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בני שמואל מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בקע לגולגולת מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ברכת אברהם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
בתי כהונה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
גופי הלכות מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
גור אריה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
גושפנקא דמלכא מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
גירסא דינקותא מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דבר המשפט תל אביב תשכ"ג
דברי חן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דברי שאול - עדות ביוסף מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דברי תורה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דברים נחמדים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דבש תמר מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דובר מישרים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
די השב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דין אמת מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דרך אמונה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דרך המלך (בן רבי) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דרך המלך (הארוך) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דרך המלך (חווידאנסקי) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דרכי שלום מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
דת אש מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
הגהות מיימוניות ד"צ ורשא תר"מ
הגהות עמק המלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
הד משה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
היכל מלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
הליכות אליהו מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
הליכות עולם קטן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
הלכה למשה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
המאיר לארץ מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
הר המור מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
הר המוריה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
וזאת ליהודה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ויקח אברהם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
זבחים שלמים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
זיו משנה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
זכור לאברהם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
זכותא דאברהם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
זכר ישעיהו מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
זכרון יעקב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
זכרון מלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
זרע אברהם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
זרע יצחק מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חדושי מהרא"ך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חדושי מהרי"ק מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חדושי מהר"ם פדואה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חדות יעקב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חוקי חיים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חידושי מים חיים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ר' חיים הלוי מהדורת "חיים של תורה", ירושלים תשס"ב
חיים ומלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חלק יעקב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חלקו של יוסף מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חסד לאברהם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חסדי יהונתן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חק נתן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
חשק שלמה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
טורי אבן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
יד המלך מכון ירושלים, תש"ס
יד המלך (פאלומבו) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
יד יעבץ מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
יד יצחק מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
יד שלמה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ידי אליהו מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ידיו של משה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
יוסף חי מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
יכהן פאר מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ימי שלמה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
יצחק ירנן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
יקר תפארת מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ישועה בישראל מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ישועות מלכו מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ישמח ישראל מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
יתר הבז מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
כבוד יום טוב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
כסף משנה ד"צ ורשא תר"מ
כפי אהרן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
כרוב ממשח (ר' חיים אלפסי) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
כרוב ממשח (ר' שלמה אלפסי) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
כתונת יוסף מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
כתר המלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
כתר תורה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
כתר תורה (קאדני) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
לב מבין מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
לב שלם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
לבב דוד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
לחם אבירים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
לחם יהודה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
לחם משנה ד"צ ורשא תר"מ
לחם שמים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
לי לישועה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
לקוטי שלמה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
לשד השמן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
לשון ערומים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מאמר המלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מאמר מרדכי מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מגדל חננאל מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מגדל עוז ד"צ ורשא תר"מ
מגיד משנה ד"צ ורשא תר"מ
מגן שאול מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מוסר השכל לשון הזהב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מוסר השכל לשון חכמים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מוסר ודעת מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מזל שעה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מחנה אפרים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מחנה דן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מחנה יהודה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מחנה ישראל (ר' אליהו ישראל) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מחנה ישראל (ר' משה ישראל) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מטה אפרים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מטה אשר מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מים שאל מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מירא דכייא מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מכתם לדוד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מלאכת שלמה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מלך שלם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מלכי בקדש מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מעשה נסים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מעשה רב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מעשה רקח מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מעשי למלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מצא חן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מקורי הרמב"ם לרש"ש מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מקראי קדש מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מראה הנוגה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מרכבת המשנה (אלפנדרי) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מרכבת המשנה (חעלמא) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
מרפא לשון מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
משנה כסף מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
משנה לחם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
משנה למלך ד"צ ורשא תר"מ
משנה למלך אחרון מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
משרת משה (נבר) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
משרת משה (עטייה) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
נאוה קדש מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
נאם דוד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
נוה צדק מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
נוה שלום (איזראלסון) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
נוה שלום (שולאל) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
נחל איתן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
נתיב מאיר מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
סדר הלכה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
סדר משנה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
סוכת דוד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ספר המנוחה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עבודת הלוי מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עבודת המלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עדות ביהוסף - קונטרס אחרון מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עזוז חיל מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עין אליעזר מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עין ימין מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עין מאיר מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עין תרשיש מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עיני אברהם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עיני דוד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עמק המלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
עץ החיים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
פארי הלכות מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
פני המלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
פקודת המלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
פרי האדמה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
פרי הארץ מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
פרי חדש מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
פרי עץ חיים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
פרשת הכסף מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
פתח הבית מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
צדקה לחיים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
צור תעודה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ציוני מהר"ן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
צמח דוד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
צפנת פענח ד"צ ירושלים תשל"ט
צרור החיים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
צרור הכסף מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
קדושת יום טוב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
קהלת יעקב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
קובץ על יד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
קול בן לוי מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
קול יעקב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
קרבן אשה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
קרבן חגיגה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
קרית מלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
קרית מלך רב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
קרית ספר וורשה תרס"ב
ראשון לציון מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
רדב"ז ד"צ ורשא תר"מ
רוח אליהו מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
ר"י קורקוס מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שארית יעקב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שארית נתן מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שביתת יום טוב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שדה הארץ מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שהם וישפה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שולי הגליון ירושלים תשע"ב
שופריה דיעקב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שו"ת ברוך השם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שו"ת הרדב"ז (ללשונות הרמב"ם) מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שו"ת הרמב"ם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שו"ת ר' אברהם בן הרמב"ם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שו"ת ר' יהושע הנגיד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שלחן המלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שלל דוד מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שלמי ירוחם ירושלים תש"א
שלמי תודה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שם יוסף מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שמחת עולם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שמן המשחה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שער יאודה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שער המלך מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שערי דעה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שערי שמים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שקל הקודש מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שרשי הים מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
שתי ידות מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
תבואת יקב מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
תבואת שמש מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
תבונה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
תורת משה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
תירוש ויצהר מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
תפארת מנחם מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
תקנת עזרא ליטא תרצ"א
תשובה מיראה מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
תשובות חד מקמאי מהדורת פרידברג, ירושלים תשס"ו
תשובות מיימוניות ד"צ ורשא תר"מ
כד. טור - מהדורת וילנא תרפ"ד
כה. מפרשי הטור
בית יוסף הוצאת מוסדות שירת דבורה / מכון ירושלים, ישראל תשנ"ג - תשנ"ד
דרכי משה הקצר הוצאת מוסדות שירת דבורה / מכון ירושלים, ישראל תשנ"ג - תשנ"ד
פרישה

מהדורת "מכון ירושלים- שירת דבורה", ת"א, תשע"ב

דרישה

מהדורת "מכון ירושלים- שירת דבורה", ת"א, תשע"ב

ב"ח הוצאת מוסדות שירת דבורה ומכון ירושלים, ישראל תשנ"ג
כנסת הגדולה (או"ח, יו"ד, אה"ע) מכון הכתב, ירושלים, תשנ"ו – תשע"ב
שיירי כנסת הגדולה מכון הכתב, ירושלים, תשנ"ה – תשע"ד
הארוך מש"ך מישור, בני ברק, תשמ"ט
מור וקציעה מהדורת "מכון ירושלים", תשנ"ו
כו. שולחן ערוך - הוצאת כתובים, ירושלים תשנ"ג
כז. מפרשים וחיבורים סביב שולחן ערוך
אבני מילואים מהדורת דזימיטרובסקי, ירושלים תשנ"ה
אורים ותומים

מהדורת "ויינרעב-רייז" זכרון אהרן, ירושלים תשס"ג

אליה זוטא מהדורת "זכרון אהרן", ירושלים תשס"ד
אליה רבה מהדורת "זכרון אהרן", ירושלים תשס"ד
ביאור הגר"א מכון "שולחן מלכים", ירושלים תשס"ד
ביאור הלכה רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
בית שמואל ירושלים תשכ"ו
ברכי יוסף מהדורת ד' אביטן, הוצאת "שיח ישראל", ירושלים תשס"א
דגול מרבבה (אה"ע) מהדורת "מיר", אשדוד תש"ע
הפלאה - קוטרס אחרון ירושלים תשע"א
חוות דעת על פי שו"ע מהדורת "מכון ירושלים"
חכמת שלמה (אה"ע) מהדורת "מיר", אשדוד תש"ע
חלקת מחוקק ירושלים תשכ"ו
ט"ז מכון "שולחן מלכים", ירושלים תשס"ד
כנפי יונה פראג תקע"ב
כרתי ופלתי ירושלים תשס"ו - תשע"א
לבוש מהדורת "זכרון אהרן", ירושלים תשס"ד
מגן אברהם ירושלים תשכ"ו
מחצית השקל (או"ח, יו"ד) מכון ירושלים
מקור חיים ירושלים, תשע"ג
מראות הצובאות בני ברק תשס"ז
משובב נתיבות מורשה להנחיל, ירושלים תשנ"ב-תשס"ד
משנה ברורה רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
נתיבות המשפט מורשה להנחיל, ירושלים תשנ"ב-תשס"ד
נחל יצחק מכון ירושלים, ירושלים תשע"ב
סמ"ע מורשה להנחיל, ירושלים תשנ"ב-תשס"ד
עזר מקודש מהדורת "מיר", אשדוד תש"ע
ערוך השולחן (או"ח, יו"ד, אה"ע) ורשא תרמ"ד-תרנ"ג
פסקי תשובות (א, - ירושלים תשס"ז, ב – ירושלים תשס"ב, שבת– ירושלים תשע"א, ה –ירושלים תשנ"ה, ו – ירושלים תשנ"ז)
פרי חדש (או"ח) מכון ירושלים
פרי מגדים מכון "שולחן מלכים", ירושלים תשס"ד
פתחי תשובה ירושלים תשכ"ו
קונטרס הספיקות מורשה להנחיל, ירושלים תשנ"ב-תשס"ד
קצות החושן מהדורת "מאורי אש" - ליוש, ירושלים תשנ"ט
ראשון לציון ירושלים תרע"ה
רבי עקיבא איגר או"ח, חו"מ - מכון ירושלים
יו"ד - מכון "שולחן מלכים", ירושלים תשס"ד
אה"ע - אשדוד תש"ע
רבנו יוסף מסלוצק מכון ירושלים, ירושלים, תש"ס
שולחן ערוך הרב ניו-יורק, תשס"ג
ש"ך חלק יורה דעה, ירושלים תשכ"ו
חלק חושן משפט, ירושלים תשכ"ו (סימנים א - צ"ה מהדורת מורשה להנחיל)
שי למורה מהדורת "מיר", אשדוד תש"ע
שער הציון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
שער משפט ושער דעה ירושלים תשס"ה
שערי תשובה מהדורת דיסקין, בבני ברק תש"ן
תורת השלמים מישור, בני ברק, תשע"א
תפארת יעקב ירושלים תשס"ט
תפארת למשה בני ברק תשס"ח
כח. ספרי חסידות
ספרי ר' צדוק הכהן מלובלין:
אור זרוע לצדיק
דברי חלומות
דובר צדוק
דברי סופרים
ישראל קדושים
לבושי צדקה
ליקוטי מאמרים
מחשבות חרוץ
משיב בטענה
משיב צדק
ספר זכרונות
עוללות מספריו
פוקד עקרים
פרי צדיק
צדקת הצדיק
קומץ המנחה
קונטרס ספר הזכרונות
רסיסי לילה
שיחת מלאכי השרת
תקנת השבין
ירושלים תשס"ה
אגרא דכלה מכון "בני שלשים", בני ברק תשנ"ט
אוהב ישראל זיטומיר תרכ"א
אור המאיר מכון "אבן ישראל", ירושלים תשס"ב
אגרא דפרקא מכון "בני שלשים", בני ברק תשנ"ט
בו פורת יוסף ירושלים תש"ע
בני יששכר מכון "בני שלשים", בני ברק תשס"ה
דגל מחנה אפרים ירושלים תשנ"ז
יושר דברי אמת מונקאטש תרס"ה
כתונת פסים ירושלים תש"ע
לקוטי מהרי"ל בני ברק תשס"א
ליקוטי מוהר"ן ירושלים תשכ"ב
מאור ושמש ירושלים תשס"ה
מאור עינים אשדוד תשס"ח
מגילת סתרים ירושלים תשס"ד
מנחם ציון מכון "בני שלשים", בני ברק תשס"ד
מראה יחזקאל מכון "בני שלשים", בני ברק תש"ס
נועם אלימלך ירושלים תשס"א
סידורו של שבת מוהילוב תקס"ג
עבודת ישראל בני ברק תשס"ח
ערבי נחל ירושלים תשס"ה
פרי צדיק ירושלים תשס"ה
צוואת הריב"ש לודז' תרצ"ח
צפנת פענח ירושלים תש"ע
קדושת לוי מכון "אדרת חן", אשדוד תשס"ה
שם משמואל ירושלים תשכ"ח
שפת אמת הוצאת "פאר הספרים", בני ברק תשס"ו
שפתי צדיקים בני ברק תש"ס
תולדות יעקב יוסף ירושלים תש"ע
תורת אמת בני ברק תשס"ה
תורת המגיד בני ברק תשע"א
תניא ניו-יורק תשנ"ז
תפארת שלמה ירושלים תשס"ב
כט. ספרי כללים וסדר הדורות
אגרת רב שרירא גאון מהדורת ד' מצגר, ירושלים תשנ"ח
גופי הלכות מהדורת פלדמן, ירושלים תשס"ו
הליכות עולם מהדורת פורטנוי, ירושלים תש"ס
יד מלאכי בני ברק תשס"א
[ספר] יוחסין ירושלים תשס"ה
ספר הכריתות ורשא תרמ"ה
מבוא התלמוד לר"י בן עקנין מהדורת א' מצגר, ירושלים תשנ"ח
מבוא התלמוד לר"ש הנגיד ע"פ מהדורת ש"ס וילנא
סדר תנאים ואמוראים מהדורת א' מצגר, ירושלים תשנ"ח
ערכי תנאים ואמוראים מהדורת מ.י. בלוי נוי יורק תש"ל
קורא הדורות אהבת שלום, מודיעין עילית, תשס"ח
של"ה - כללי התלמוד מכון יד רמ"ה,  בני ברק תשס"ח
שם הגדולים קראקא תרס"ה
ל.

ספרי מערכות ועניינים

אמרי בינה רושלים תרכ"ט
בית יצחק מהדורת "מכון ללקט אורות", ירושלים, תש"ע-תשע"א
בית נאמן

מהדורת "מכון ללקט אורות", ירושלים, תשע"א

ברוך טעם קראקא, תרנ"ה
זרע אברהם בני ברק תשס"א
חידושי הגרי"ד ירושלים תשמ"ו
מקדש דוד מהדורת יוז'וק, בני ברק תשס"ו
משאת המלך מכון ירושלים תשל"א
משכנות הרועים ליוורנו תר"ך
סדר זמנים

מהדורת "מכון קרן רא"ם", ירושלים תשס"ה

שב שמעתתא

ירושלים, תשס"ח

שושנת העמקים מישור,ישראל- ניו יורק, תשס"ה 
שערי יושר ירושלים תשע"א
לא.

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)
ראשונים

רבינו גרשום מאור הגולה רבינו גרשום בן יהודה, גרמניה (960?-1028);
ניו יורק תשט"ז
רי"ף רבי יצחק אלפאסי, מרוקו, ספרד, (1013-1103);
ירושלים תשכ"ט, ד"צ פיטסבורג תשי"ד
רש"י רבי שלמה בן יצחק, צרפת (1040-1105);
בני ברק תש"מ, ד"צ ניו יורק תש"ג
הר"י מיגאש רבי יוסף בן מאיר הלוי אבן מיגאש, ספרד (1077-1141);
ירושלים תשי"ט
ספר הישר רבי יעקב בן מאיר תם - רבינו תם, צרפת (1100?-1171);
ירושלים תשכ"ה, ד"צ ברלין תרנ"ח
ראב"ד רבי אברהם בן דוד, פרונבס (1120?-1198);
מהדורת קאפח, ירושלים תשכ"ד
רמב"ם רבי משה בן מימון, מצרים (1138-1204);
מהדורת בלאו, ירושלים תשי"ח-תשכ"א
מן השמים רבי יעקב ממרויש, צרפת (המאה ה - 12, 13)
מהדורת מרגליות, ירושלים תשי"ז
רבי אברהם בן הרמב"ם,
ברכת אברהם,
מעשה נסים
רבי אברהם בן הרמב"ם, מצרים (1186-1237);
שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם - מהדורת פריימן, ירושלים תרצ"ח
ברכת אברהם - ירושלים תש"ך, ד"צ ליק תר"ך
מעשה נסים - מהדורת קלמן כהנא, ת"א תשט
מהר"ם מרוטנבורג רבי מאיר בן ברוך מרוטנבורג, גרמניה (1215-1293);
חלק ד' תל אביב תשכ"ט, ד"צ מהדורת בלאך, בודפשט תרנ"ה
דפוס קרימונה, מכון ירושלים תש"ע, ניו יורק תשי"ד.
בעלי התוספות בעלי התוספות, צרפת, אשכנז (המאה ה - 11, 13);
ניו יורק תשי"ד
רמב"ן רבי משה בן נחמן, ספרד (1194-1270);
ירושלים תשכ"ז, ד"צ מהדורת אסף, ירושלים תרצ"ה
רי"ד רבי ישעיה בן מאלי דטראני, איטליה (1200?-1260);
ירושלים תשל"ה
רשב"א  (א-ז) רבי שלמה בן אברהם אדרת, ספרד (1235-1310);
חלק א - בני ברק תשי"ח
חלק ב - בני ברק תשי"ח, תשי"ט
חלק ג - בני ברק תשכ"ה
חלק ד - ירושלים תש"ך, ד"צ פיטרקוב תרמ"ג
חלק ה - ירושלים תש"ך, ד"צ וילנא תרמ"ה
חלק ו - ירושלים תש"ך, ד"צ ורשא תרנ"ט
חלק ז - ירושלים תש"ך, ד"צ ורשא תרנ"ט
חלק ח (מכתב יד) - מכון ירושלים, ירושלים תשס"ה
רשב"א המיוחסות לרמב"ן רבי שלמה בן אברהם אדרת, ספרד (1235-1310);
ירושלים תש"ל, ד"צ ורשא תרמ"ד
חכמי פרובינציא חכמי פרובינציא, (בערך 1250-1350);
ירושלים תשכ"ז
רא"ש רבי אשר בן יחיאל, גרמניה, ספרד (1250?-1327);
ניו יורק תשי"ד, ד"צ וילנא תרמ"ה
ריטב"א רבי יום טוב בן אברהם אלשבילי, ספרד (1250-1330);
מהדורת קפאח, ירושלים תשי"ט
זכרון יהודה רבי יהודה בן הרא"ש, גרמניה, ספרד,  (1270-1349)
ירושלים תשכ"ח, ד"צ ברלין תר"ו
מהר"ח אור זרוע רבי חיים בן יצחק (גרמניה, אוסטריה, המאה ה - 13)
שו"ת מהר"ח אור זרוע - ירושלים תש"ך, ד"צ ליפסיא תר"ך
תשובות חדשות - ירושלים תשס"ב
ר"ן

רבי נסים בן ראובן גירונדי, ספרד (1315-1375);
ירושלים תשל"ד

מהר"מ חלאווה

רבי משה חלאווה, ספרד (בערך 1290-1370)
מהדורת הרשלר, ירושלים תשמ"ז

חזה התנופה רבי משה די ברושליש (ספרד, המאה ה - 14)
ניו יורק תשכ"א, ד"צ למברג תרמ"ו
ריב"ש

רבי יצחק בר ששת, ספרד, אלג'יר,(1326-1408);
ניו יורק תשי"ד, ד"צ וילנא תרל"ט

מהרי"ל
מהרי"ל החדשות
רבי יעקב בן משה מולין, גרמניה (1360?-1427);
חלק א - ירושלים תש"מ
חלק ב - ירושלים תשל"ז
תשב"ץ (א-ג)

רבי שמעון בן צמח דוראן, מיורקה, אלג'יר (1361-1444);
ירושלים תש"ך, ד"צ למברג תרנ"א

תשב"ץ (ד),
חוט המשולש
רבי שלמה דוראן, רבי שלמה צרור, רבי אברהם אבן טוואה, אלג'יר (המאה ה - 16);
ירושלים תש"ך, ד"צ למברג תרנ"א
רשב"ש

רבי שלמה דוראן, אלג'יר (המאה ה - 15);
מכון ירושלים תשנ"ח

מהר"י ווייל

רבי יעקב בן יהודה ווייל, גרמניה (נ. לפני 1456);
ירושלים תשי"ט

תרומת הדשן,
פסקים וכתבים
רבי ישראל איסרליין, אוסטריה, (1390-1460);
תל-אביב תשל"ד, ד"צ ורשא תרמ"ב
מהר"י מינץ רבי יהודה בן אליעזר מינץ, איטליה (1408?-1506);
קראקא תרמ"ב
מהר"י ברונא רבי ישראל בן רבי חיים, גרמניה (1400-1480)
מהדורת מ' הרשלר, ירושלים, תש"כ
מהר"ם מינץ רבי משה הלוי מינץ, גרמניה (1415-1480);
מכון ירושלים, ירושלים תשנ"א
מהרי"ק,
מהרי"ק החדשים
רבי יוסף בן שלמה קולון, איטליה (1420?-1480);
שו"ת מהרי"ק - ירושלים תשל"ג
מהרי"ק החדשים - מהדורת פינס, ירושלים תש"ל
יכין ובועז רבי שמעון ורבי צמח בני רבי שלמה בן שמעון דוראן, אלג'יר (המאה ה - 15);
ירושלים תש"ל, ד"צ ליוורנו תקמ"ב

המאה ה- 16 - תקופת השולחן ערוך

רא"ם רבי אליהו מזרחי, קושטא (1450-1526);
ירושלים תרצ"ח
רד"ך רבי דוד בן חיים הכהן, יוון (נ. 1530)
ירושלים תשכ"ח, ד"צ אוסטרהא תקצ"ד
מהר"ם אלשקר רבי משה בן יצחק אלשקר, מצרים (1466-1542);
ירושלים תשי"ט
בנימין זאב רבי בנימין בן מתתיה, יוון (המאה ה-16);
ירושלים תשי"ט
מהר"ם פדובה רבי מאיר קצנלנבוגן, איטליה (1473-1565);
קראקא תרמ"ב
מהר"י בי רב רבי יעקב בי רב, מרוקו, מצרים, ישראל (1474?-1541);
ירושלים תשי"ח
רדב"ז (א-ח) רבי דוד בן שלמה אבן זמרא, מצרים, ישראל (1479-1573);
חלק א'-ז' - ירושלים תשל"ב, ד"צ ורשא תרמ"ב
חלק ח' (מכתב יד) - בני ברק תשל"ח, ד"צ בני ברק תשל"ה
מהרלב"ך רבי לוי בן יעקב אבן חביב, שאלוניקי, ישראל (1483?-1545);
ברוקלין תשכ"ב, ד"צ למברג תרכ"ה
אבקת רוכל,בית יוסף רבי יוסף בן אפרים קארו, תורכיה, ישראל, (1485-1575);
אבקת רוכל - ירושלים תש"ך, ד"צ לייפציג תרי"ט
בית יוסף - ירושלים תש"ך
משפטי שמואל רבי שמואל קלעי, תורכיה (1500-?1585)
ונציה שנ"ט, ד"צ ירושלים תש"ל
רבי יוסף ן' עזרא רבי יוסף ן' עזרא, תורכיה (1540-1605);
 יד הרב ניסים, ירושלים, תשמ"ט 
מהר"י בן לב (א-ד) רבי יוסף אבן לב, תורכיה (1505-1580);
חלק א' - ירושלים תשי"ט
חלק ב' - ירושלים תש"ך
חלק ג' - ירושלים תש"ל, ד"צ אמסטרדם תפ"ו
חלק ד' - ירושלים תש"ל, ד"צ אמסטרדם תפ"ו
מבי"ט (א-ג) רבי משה טראני, ישראל (נ. 1580);
חלק א'-ג' - ירושלים תשל"ד, ד"צ למברג תרכ"א
מהרשד"ם (א-ג) רבי שמואל בן משה די מדינה, שאלוניקי (1506-1580);
חלק א'-ב' - ניו יורק תשי"ט, ד"צ למברג תרכ"ב
מהר"ם אלשיך רבי משה אלשיך, ישראל, סוריה, (1507-אחרי 1593);
ניו יורק תשכ"א, ד"צ למברג תרמ"ט (עם קונטרס הערות "לב אברהם" לר' אברהם וינפלד)
מהרש"ל רבי שלמה לוריא , פולין, (1510?-1574);
ירושלים תשכ"ט
דברי ריבות רבי יצחק בן שמואל אדרבי, שאלוניקי (1510-1580);
סדילקוב תקצ"ג
רבי בצלאל אשכנזי רבי בצלאל אשכנזי, מצרים, ישראל (1520?-1591);
ירושלים תשכ"ח, ד"צ למברג תרס"ד
רמ"א רבי משה איסרליש, פולין (1525?-1572);
מהדורת זיו, ירושלים תשל"א
שארית יוסף

רבי יוסף כ"ץ, פולין (המאה ה - 16);
קראקא תרנ"ג, ד"צ ירושלים תש"מ

מהרש"ך רבי שלמה בן אברהם הכהן, יוון (1520?-1601);
חלק א'-ד'- מהדורת זכרון אהרן תשע"א
מהר"ם גלאנטי רבי משה גלאנטי, ישראל (המאה ה - 16);
ירושלים תש"ך
ראנ"ח רבי אליהו בן חיים, תורכיה (1530?-1610);
ירושלים תש"ך
מים עמוקים (א-ב) רבי אליהו מזרחי, קושטא (המאה ה - 15, 16);
חלק א' - ירושלים תש"ל, ד"צ ברלין תקל"ח
רבי אליהו בן חיים, תורכיה (המאה ה - 16);
חלק ב' - ירושלים תש"ל, ד"צ ברלין תקל"ח
רמ"ע מפאנו רבי מנחם עזריה, איטליה (1548-1620);
ירושלים תשכ"ג
מהר"ם מלובלין רבי מאיר וולף, פולין (1558-1616)
ורשא תרמ"א, ד"צ ירושלים תשל"ג
באר שבע רבי יששכר בער איילינברג, איטליה (1570?-1623);
ירושלים תשכ"ט, ד"צ ורשא תר"נ
תורת אמת רבי אהרון בן יוסף ששון, תורכיה, (1550?-1626);
ירושלים תש"ל, ד"צ ונציה שפ"ו
תורת חיים (מהרח"ש) רבי חיים שבתי, יון (1550-1647);
ירושלים תשס"ד
מהריט"ץ
מהריט"ץ החדשות
רבי יום טוב בן משה צהלון, ישראל (1559-אחרי 1638);
שו"ת מהרי"ץ - ירושלים תשכ"ח, ד"צ ונציה תנ"ד
מהריט"ץ החדשות - ירושלים תש"מ, תשמ"א
ב"ח,
ב"ח החדשות
רבי יואל בן שמואל סירקיש, פולין (1561-1640);
שו"ת הב"ח - ניו יורק תשכ"ו, ד"צ אוסטרהא תקצ"ד
הב"ח החדשות - ירושלים תשי"ט
משאת בנימין רבי בנימין אהרן, פולין (בערך 1555-1620);
וילנא, תרנ"ד
מהרי"ט (א-ב),
מהרי"ט החדשים
רבי יוסף בן משה טראני, ישראל, תורכיה 1568-1639);
חלק א'-ב' - תל אביב תשי"ט, ד"צ למברג תרכ"א
חלק ג' - ירושלים תשל"ח
תורת משה רבי משה שבתי, יון (1600-1685);
ירושלים תשס"ד
כנסת הגדולה רבי חיים חיים בנבנשת, תורכיה (1603-1673);
ירושלים תשל"ז, ד"צ קושטנדינא תצ"ג
בעי חיי רבי חיים חיים בנבנשת, תורכיה (1603-1673);
ירושלים תש"ל, ד"צ שאלוניקי תקנ"א
נבחר מכסף רבי יאשיהו בן יוסף פינטו, סוריה (1565-1648);
תל אביב תשל"ו, ד"צ ארם צובה תרכ"ט

מאות 17-19

צמח צדק הקדמון רבי מנחם מנדעל בן אברהם קרועמל, פולניה, צ'כיה (1600-1661;
ירושלים תשמ"ב, ד"צ אמסטרדם תל"ה
אמונת שמואל

רבי אהרון שמואל קוידנובר, פולין, ליטא, גרמניה (1614?-1676);
ירושלים תש"ל, ד"צ למברג תרמ"ה

נחלת שבעה רבי שמואל הלוי סג"ל , פולין (1625-1681);
מהדורת "שוורץ", בני ברק תשס"ו
הלכות קטנות רבי יעקב ישראל חגיז, ישראל (1620-1674);
קארקא תרנ"ז
דרכי נועם רבי מרדכי הלוי, מצרים (נ. 1685);
ירושלים תש"ל, ד"צ ונציה תנ"ז
רמ"ז רבי משה בן מרדכי זכות, איטליה (נ. 1697);
ונציה תרכ"א
עבודת הגרשוני רבי גרשון בן יצחק  אשכנזי, צרפת (1620?-1693);
ירושלים תשמ"ב, ד"צ לבוב תקכ"א
שאגת אריה (לנכד הב"ח) רבי אריה יהודה לייב הירץ, פולין (1630-?1713)
מהדורת "זכרון אהרן", ירושלים תש"ע
זכרון יוסף רבי יוסף משה בן מנחם מנדל שטיינהרט, גרמניה, צרפת (1700?-1776);
ירושלים תשס"ה
חוות יאיר רבי יאיר חיים בן משה שמשון בכרך, גרמניה (1638-1702);
למברג תרנ"ו
חינוך בית יהודא רבי יהודה ליב ב"ר חנוך העניך, פולין (1645-1705);
זכרון אהרון, ירושלים תשע"ד
חוט השני רבי יאיר חיים בן משה שמשון בכרך, גרמניה (1638-1702);
מונקאטש תרנ"ו
גינת ורדים רבי אברהם בן מרדכי הלוי, מצרים (1650?-1712);
ירושלים תש"ל, ד"צ קושטא תע"ו
יד אליהו רבי אליהו מלובלין, פולין (1660-1712);
בני ברק תשמ"ג, ד"צ אמשטרדם תע"ב
פרח שושן רבי ישועה שבאבו ידיע זיין, מצרים, ישראל (בערך 1670-1740);
ירושלים תשנ"ד
חכם צבי רבי צבי הירש בן יעקב אשכנזי, גרמניה, הולנד (1660-1718);
ישראל תש"ל, ד"צ דברצין תש"ב
חכם צבי (ליקוטים) רבי צבי הירש בן יעקב אשכנזי, גרמניה, הולנד (1660-1718);
ליקוטים - ירושלים תש"ס
מהרי"ף רבי יעקב פראג'י, מצרים, (בערך 1660-1730)
ירושלים תשנ"ט
שבות יעקב
ר' יעקב ריישר
רבי יעקב ריישר, צ'כיה, גליציה, גרמניה (1670-1733);
שבות יעקב - ירושלים תשל"ב, ד"צ למברג תרכ"א
ר' יעקב ריישר - מישור, בני ברק תשע"א
פנים מאירות (א-ג) רבי מאיר איזנשטאט, אוסטריה (1670?-1744);
חלק א'-ג' - ניו יורק תשכ"ב, ד"צ למברג תרנ"ט
מעיל צדקה רבי יונה לנדסופר, פראג (1678-1713);
נתניה, תשס"ח
מוצל מאש רבי יעקב אלפנדרי, קושטא (1588-1678);
ד.צ. קושטא תצ"ו
מהר"י קצבי רבי יוסף קצבי, קושטא (נ.1691);
ד.צ. קושטא תצ"ו
עוללות הכרם רבי שלמה אמריליו, יון (1645-1720);
ירשלים תשס"ד
אדמת קודש רבי ניסים חיים משה מזרחי, ישראל (נ. 1749);
שאלוניקי תקי"ח
שתי הלחם רבי משה בן יעקב ישראל חגיז, ישראל, אירופה (1672-1751);
ירושלים תש"ל, ד"צ פרמישלא תרנ"ח
בית יהודה רבי יהודה בן יצחק עייאש, אלג'יר, ישראל (נ. 1760);
ליוורנו תק"ו
שאילת יעבץ (א-ב) רבי יעקב בן צבי עמדין, אה"ו, הולנד (1679-1776);
חלק א'-ב' - ירושלים תשל"א, ד"צ למברג תרמ"ד
רביד הזהב רבי דוד משרקי תימן (המאה ה - 18);
ירושלים תשס"ב
צדקה ומשפט (א-ב) רבי צדקה בן סעדיה חוצין, עירק (1699-1773);
חלק א' - תל אביב תשל"ה
חלק ב' - ירושלים תשל"ח
נודע ביהודה (א-ב) רבי יחזקאל לנדא, פולין, פראג (1713-1793);
קמא, תנינא - ירושלים תשכ"ט, ד"צ ורשא תר"מ
דברי חיים רבי חיים הלברשטאם (גליציה, המאה ה - 18);
ניו- יורק תשס"ד
מכתם לדוד רבי דוד בן יעקב פרדו, איטליה, יגוסלביה, ישראל (1718-1790);
ירושלים תש"ל, ד"צ שאלוניקי תקל"ב
מהר"ש לאניידו החדשות רבי רפאל שלמה לאנייאדו, ארם צובה (1710-1794);
ירושלים תשנ"ז
חיים שאל (א-ב) רבי חיים יוסף דוד אזולאי, ישראל, איטליה (1724-1806);
חלק א'-ב' - ניו יורק תשכ"א, ד"צ למברג תרמ"ו
טוב עין,
יוסף אומץ
החיד"א
רבי חיים יוסף דוד אזולאי, ישראל, איטליה (1724-1806);
ירושלים תשכ"א
מחנה ישראל (ב) רבי אליהו ישראל, ירושלים, מצרים, איטליה (בערך 1710-1784);
קרית ספר, תש"ס
עוגת אליהו רבי אליהו ישראל, ירושלים, מצרים, איטליה (בערך 1710-1784);
קרית ספר, תש"ס
קול אליהו רבי אליהו ישראל, ירושלים, מצרים, איטליה (בערך 1710-1784);
קרית ספר, תש"ס
בן ימין רבי רחמים חיים יהודה ישראל, רודוס (1815-1892);
קרית ספר, תש"ס
אבני שיש (א-ב) רבי שאול ישועה בן יצחק אביטבול, מרוקו (1747-1821);
חלק א' - ירושלים תר"צ
חלק ב' - ירושלים תרצ"ד
פעולת צדיק (א-ג) רבי יחיא צאלח, תימן (המאה ה - 18);
חלק א' - ירושלים תשל"ה, ד"צ ירושלים תש"ו
חלק ב',ג' - תל אביב תשכ"ה
אבני מילואים רבי אריה לייב הכהן, פולין (1745-1812)
מהדורת דזימיטרובסקי, ירושלים תשנ"ה
האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי, רוסיה (1745-1813);
קהת, ניו-יורק, תשע"ג
משפטים ישרים רבי רפאל בן מרדכי ברדוגו, מרוקו (1747-1821);
קראקא תרנ"א
חוט המשולש (א-ג) רבי חיים בן יצחק מוולוז'ין, רבי הלל מוולוז'ין, רבי אליעזר יצחק פריד מוולוז'ין, ליטא (המאה ה - 18, 19);
חלק א'-ג' - ישראל תשכ"ח, ד"צ וילנא תרמ"ב
נחלת אבות רבי ישראל איסר וולף, פולין (1750-1828);
ירושלים תשס"ה
תשובה מאהבה (א) רבי צבי אלעזר בן דוד פלקלש, פראג (1754-1826);
חלק א' - ניו יורק תש"ה, ד"צ קאשו תרע"ב
שיבת ציון רבי שמואל בן יחזקאל לנדא, צ'כיה (נ. 1834);
ניו יורק תשכ"ו, ד"צ ורשא תרמ"א
רבי עקיבא אייגר
תשובות,
תנינא,
שאלות ותשובות חדשות,
תשובות חדשות
רבי עקיבא בן משה איגר, גרמניה, פולין (1761-1837);
שו"ת רבי עקיבא איגר - ברוקלין תשכ"ב, ד"צ ורשא תרל"ו
שו"ת רבי עקיבא איגר - תנינא , וויען תרמ"ט
שו"ת רבי עקיבא איגר - חדשות , בני ברק תשמ"ה, ד"צ בודפשט תרצ"ח
תשובות חדשות לרבי עקיבא איגר - ירושלים תשל"ח
חתם סופר (א-ז) רבי משה סופר, הונגריה (1762-1839);
חלק א' - ירושלים תשל"ב
חלק ב' - ירושלים תשל"ב, ד"צ פרשבורג תר"א
חלק ג' - פרשבורג תרכ"ה
חלק ד' - וינה תרל"ז
חלק ה' - ניו יורק תשי"ח, ד"צ פרשבורג תרכ"ב
חלק ה' - השמטות, ניו יורק תשי"ח, ד"צ פרשבורג תרכ"ב
חלק ו' - פרשבורג תרכ"ה
חלק ז' - ירושלים תשל"ב
קובץ תשובות - ירושלים תשל"ג
חתם סופר,
קובץ תשובות
רבי משה סופר, הונגריה (1762-1839);
 ירושלים תשל"ג
בית אפרים (או"ח, יו"ד, אה"ע) רבי אפרים זלמן מרגליות, פולניה (1762-1828) ;
ורשא תרס"ד
אמרי משה רבי אברהם יוסף משה פדהצור, ליטא (1770-1836);
ירושלים, תשס"ו
ישועות יעקב רבי יעקב משולם אורנשטיין , פולין (1775-1839);
ירושלים, תשס"ח
מראה יחזקאל רבי יחזקאל בן רבי יוסף פנט, שלזיה (1783-1845);
בני ברק תשס"א
מור ואהלות רבי אברהם בן יצחק ענתיבי, סוריה (1765-1858);
ליוורנו תר"ג
האלף לך שלמה רבי שלמה קלוגר, גליציה (1785-1869);
ירושלים תשכ"ח, ד"צ בילגוריי תרצ"א, תרצ"ב
זית רענן רבי משה יהודה לייב זילברבגר, פולין (1794-1865);
ירושלים תשס"א
בנין עולם רבי יצחק אייזק חבר, ליטא (1789-1853);
ירושלים תשס"ט
צמח צדק (לובאוויטש) (א-ה) רבי מנחם מנדל שניאורסון, רוסיה (1789-1866);
כרך א-ד - קהת, ניו יורק תשנ"ד
כרך ה - קהת, ניו יורק תשס"ט
שופריה דיעקב (א-ג) רבי יעקב בן יקותיאל בירדוגו, מרוקו (1786-1843);
חלק א'-ג' - ירושלים תר"ע
חיים ביד רבי חיים פאלאג'י, תורכיה (1788-1869);
ירושלים, ד"צ איזמיר תרל"ג
רבנו יוסף מסלוצק רבי יוסף פיימר, ליטא (1796-1864);
מכון ירושלים, ירושלים תש"ס 
נשמת חיים רבי חיים ברלין, ליטא (1832-1912);
בני ברק בשנת תשס"ב
יהודה יעלה (א-ג) רבי יהודה אסאד, הונגריה (1794-1866);
חלק א'-ג' - ניו יורק תשכ"ה
רד"ל רבי דוד לוריא, ליטא (1798-1856)
ירושלים תרנ"ה
בנין ציון רבי יעקב עטלינגר, גרמניה (1798-1871);
ניו יורק, ד"צ אלטונא תרכ"ח
בית שלמה רבי שלמה דרימר, גליציה (1800-1873);
ירושלים תשס"ו
ויקרא אברהם רבי אברהם חיים בן מסעוד חי אדאדי, לוב (1801-1874);
ליוורנו תרכ"ה
נוכח השולחן רבי חיים מרדכי לבטון, ארם צובה (בערך 1780-1869);
בואנוס איירס, תש"ס
חידושי הרי"ם

רבי יצחק מאיר (פולין, המאה ה - 19);
וארשא תרמ"ב

יורו משפטיך ליעקב

רבי יעקב אבוחצירא, מרוקו (1806-1880);
יבנה תש"נ
ליקוטי תשובות (משפחת ישראל) רבי אליהו ישראל, ישראל, מצרים (1800-1866?)
מהדורת "מכון טוב מצרים", ירושלים תשס"ח
שואל ומשיב,
מהדורות קמא, תניינא, תליתאה, רביעאה, חמישאה, שתיתאה
רבי יוסף שאול נתנזון, גליציה (1810-1875);
מהדורא קמא, ירושלים תשל"ג, ד"צ למברג תרכ"ג
מהדורות תניינא, תליתאה, רביעאה, חמישאה, שתיתאה, מהדורת "כלילת יופי פאבלישינג", ברוקלין, ניו יורק תש"מ
זבחי צדק רבי עבדאללה בן אברהם סומך, עירק (1813-1889);
ירושלים תשכ"ט, ד"צ בגדד תרנ"ו
אמרי בינה רבי מאיר אוירבך, פולין, ישראל (1815-1878)
ירושלים תרכ"ט
כתב סופר

רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הונגריה (1815-1871);
מכון חתם סופר, ירושלים תש"ך

עונג יו"ט רבי רפאל יום טוב ליפמן היילפרין, ביאליסטוק (1816-1859);
בני ברק תש"ס
משיב דבר רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, ליטא (1817-1893);
ירושלים תשכ"ח, ד"צ ורשא תרנ"ד
באר יצחק,
עין יצחק (א-ב)
ר' יצחק אלחנן
רבי יצחק אלחנן בן ישראל ספקטור, ליטא (1817-1896);
באר יצחק - ניו יורק תש"ח, ד"צ קניגסברג תרי"ט
עין יצחק - חלק א' - ניו יורק תשכ"ה, ד"צ וילנא תרמ"ט
חלק ב' - ניו יורק תשכ"ה, ד"צ וילנא תרנ"ה
ר' יצחק אלחנן - מכון ירושלים, ירושלם תש"ע
תנא דבי אליהו רבי אליהו סלימאן מני, בגדאד, חברון (1818-1899(;
אהבת שלום, ירושלים תשנ"א
בית הלוי רבי יוסף דב הלוי סולוביצ'יק, ליטא (1820-1892);
וילנא תרנ"ג
מזכרת משה ר` משה בארקי, טורקיה (1829-1913);
בני ברק, תשס"ג
ישועות מלכו רבי ישראל יהושע בן דוד טרונק, פולין (1820-1893);
ניו יורק תשי"ח, ד"צ פיטרקוב תרפ"ז
רבי עזריאל הילדסהיימר (א-ב) רבי עזריאל הילדסהיימר, גרמניה, הונגריה (1820-1899);
חלק א' - תל אביב תשכ"ט
חלק ב' - תל אביב תשל"ו
מהרא"ש רבי אלכסנדר שמואל היילפרין, ליטא (1828-1905);
למברג תרנ"ו
שאילת דוד רבי דוד בן שמואל פרידמן, ליטא (1828-1917);
ניו יורק תשכ"ו, ד"צ פיטרקוב תרע"ג
שאגת אריה, שאגת אריה החדשות רבי אריה ליב גינזבורג, ליטא (1695-1785);
ורשא תרל"ט
רב פעלים (א-ד) רבי יוסף חיים בן אליהו אל-חכם, עירק (1835-1909);
חלק א'-ד' - ירושלים תש"ל, ד"צ ירושלים תרס"א-תרע"ג
בית שערים רבי עמרם בלום, הונגריה (המאה ה - 19);
ניו- יורק תש"ס
תורה לשמה רבי יוסף חיים בן אליהו אל-חכם, עירק (1835-1909);
ירושלים תשל"ו
מהרש"ם (א-ז) רבי שלום מרדכי שבדרון, גליציה (1835-1911);
חלק א' - ניו יורק תשכ"ב, ד"צ ורשא תרס"ב
חלק ב' - ניו יורק תשכ"ב, ד"צ פיטרקוב תרס"ה
חלק ג' - ניו יורק תשכ"ב, ד"צ סאטמר תר"ע
חלק ד' - ניו יורק תשכ"ב, ד"צ למברג תרע"ג
חלק ה' - ניו יורק תשכ"ב, ד"צ סאטמר תרפ"ו
חלק ו' - ירושלים תשכ"ח
חלק ז' - ירושלים תשכ"ז
פרי יצחק רבי יצחק בלזר, ליטא, ישראל (1837-1907)
חלק א, וילנא תרמ"א
חלק ב, וילנא תרע"ד
אבני נזר רבי אברהם בורנשטיין, סוכטשוב  (1839-1910);
מהדורה חדשה, ירושלים תשס"ו
אגודת אזוב רבי משה יעבץ, רוסיה (1768-1830);
ירושלים תשס"ט
שבט סופר רבי שמחה בונים סופר, הונגריה, (1842-1907);
הונגריה תרס"ט
מלמד להועיל רבי דוד צבי הופמן, גרמניה (1843-1929);
ניו יורק תשי"ד, ד"צ פרנקפורט תרפ"ו-תרצ"ב
לבוש מרדכי רבי יהודה נפתלי וינקלר, הונגריה (1844-1932)
ניו יורק תשע"א
דברי מלכיאל רבי מלכיאל צבי טננבוים  פולין  (1847-1910);
ירושלים תשס"א, ד"צ תרנ"א
שפת אמת (ליקוטים) רבי יהודה אריה לייב בן רבי אברהם מרדכי אלתר, פולין (1847-1905);
בני ברק תשמ"ז
הרי בשמים (א-ה) רבי אריה ליבש הלוי הורוויץ, גליציה (1847-1909)
חלק א לעמבערג, תרמ"ג
חלק ב לעמבערג תרנ"ז|
חלק ג-ד  מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"ח
חלק ה מכון ירושלים תשמ"ד
אמת ליעקב רבי יעקב מאיר, גרמניה (1739-1830);
מהדורת "בית אהרון וישראל", ירושלים תשס"ו
עזרת מצר רבי אברהם פינסו, בוסניה, ירושלים, (1820?-1740?);
אהבת שלום, ירושלים, תשנ"ה 
שלמת חיים רבי יוסף חיים הלוי זוננפלד, סלובקיה, ישראל (1849-1932)
מהדורת "מכון קרן רא"ם", ירושלים תשס"ז
זכר יצחק רבי יצחק רבינוביץ, ליטא (1854-1919)
מכון ירושלים, ירושלים תש"ן
זרע אברהם רבי אברהם לופטביר, פולין (1860-1918);
בני ברק תשס"א
מנחת אלעזר (א-ה) רבי חיים אלעזר שפירא, הונגריה (1871-1937)
כרך א-ד מונקץ תרס"ב-תר"ץ
כרך ה ניו יורק תשל"ד
אפרקסתא דעניא רבי דוד שפערבער, טרנסילבניה, ירושלים (1875-1962);
ניו - יורק תשס"ב
עמק הלכה (א-ב)

רבי יהושע בוימעל, צ'כיה, ארה"ב (המאה ה - 20);
ירושלים תשל"ו

הגם שאול רבי שאול אבן דנאן, מרוקו (1882-1973);
מכון "נחלת שלמה", ירושלים תשס"ד
בית רידב"ז

רבי יעקב דוד וילובסקי , סלוצק, ישראל (1845-1914);
ירושלים, תרס"ח

אוהב משפט רבי פראג'י אלוש, תוניסיה (1854-1921);
ירושלים תשנ"ט
אשר לשלמה רבי שלמה בן משה אבן דנאן, מרוקו (1848-1929);
ירושלים תר"ס
אבני האפוד,
נושא האפוד
רבי דוד פיפאנו, בולגריה (1851-1925);
אבני האפוד - סופיה תרע"ג
נושא האפוד - סופיה תרפ"ח
יש מאין רבי אליהו ילוז, ישראל (1860-1929);
ירושלים תשס"ג

פוסקי זמננו

אחיעזר (א-ג) רבי חיים עוזר גרודזינסקי, ליטא (1863-1940);
חלק א'-ג' תל אביב תשל"ד, ד"צ וילנא, תפר"ב- תרצ"ט
שער אפרים רבי אפרים הכהן, ליטא (1616-1678);
ירושלים תשמ"א
מהר"י הלוי רבי יצחק הלוי, פולין (1580-1640);
מהדורת זכרון אהרן, ירושלים תש"ע
מהר"ם כץ רבי מאיר כהן, ליטא (?-1643);
מהדורת זכרון אהרן, ירושלים תש"ע
אסיפת גאונים רבי משה לימא, פולין (?-1657);
מהדורת זכרון אהרן, ירושלים תש"ע
גבורת אנשים רבי שבתאי כהן, ליטא (1621-1662);
מהדורת זכרון אהרן, ירושלים תש"ע
דברי משה רבי משה מזרחי, סוריה (1863-1951);
מכון "דברי שלום", ירושלים תשס"ג
תורת חיים רבי יוסף חיים זוננפלד, הונגריה (1849-1932);
מכון קרן רא"ם, ירושלים תשס"ה
שיח יצחק רבי יצחק בן ישעיה יששכר בער ווייס, הונגריה (1873-1942);
ירושלים תשנ"ה
פאר אהרן רבי אהרן פרעסבורגר, הונגריה (1876-1944);
ירושלים תשס"ג
הרב"ז רבי בצלאל זאב שפרן, רומניה (1867-1929);
חלק א' - ורשא תר"ץ, חלק ב' ירושלים תשכ"ב
חלק ג' - בני ברק תשל"ט
יד חנוך רבי חנוך העניך טייטלבוים, סאסוב, קערעצקיא (1884-1943);
ניו - יורק, תש"ס
מפענח נעלמים רבי חנוך העניך טייטלבוים, סאסוב, קערעצקיא (1884-1943);
ניו - יורק, תש"ס
גבורות יצחק רבי יצחק בן יוסף יוזפא רוזנברג, הונגריה (1860-1944);
ירושלים תשס"ב
לב דוד רבי דוד פעלדמאן, לייפציג, מנצ'סטר (1885-1966);
לונדון, תש"ס
וידבר דוד רבי דוד ועקנין, מרוקו, ישראל (1840-1897);
ירושלים תשס"ט
מענה אליהו רבי אליהו דוד רבינוביץ-תאומים (אדר"ת), ליטא, ישראל (1843-1905);
ישיבת אור עציון תשס"ג
מגן שאול רבי שאול קצנלנבוגן, ליטא (1841-1919)
מהדורת "מכון ירושלים", ירושלים תשמ"ט
באר משה רבי משה נחום ירושלמסקי, רוסיה, פולין (1855-1916);
מכון ירושלים תשס"ג
משפט כהן,
דעת כהן,
עזרת כהן,
אורח משפט
רבי אברהם יצחק הכהן קוק, ישראל (1865-1935);
שו"ת משפט כהן, דעת כהן, עזרת כהן - ירושלים תשכ"ו
אורח משפט - ירושלים תשל"ט
ישמח לבב רבי ישועה שמעון חיים עובדיה, מרוקו (1872-1952);
ירושלים תשנ"ד
דברי יוסף רבי יוסף קאנוויץ, ליטא, ארה"ב (המאה ה - 20);
ניו יורק תש"ז
חלקת יעקב רבי מרדכי יעקב ברייש, פולין, שוויץ, (המאה ה - 20);
תל אביב תשנ"ב
הר צבי,
או"ח (א-ב),
יו"ד'
אה"ע
רבי צבי פסח פרנק, ישראל (1874-1960);
או"ח א' - ירושלים תשכ"ד
או"ח ב' - ירושלים תשל"ג
יו"ד - ירושלים תשל"ו
אה"ע - ירושלים תשס"ד
חזון נחום רבי נחום וידנפלד, פולין (נ. 1875);
ניו-יורק תשי"א
דובב מישרים רבי דב בעריש וידנפלד, פולין, ישראל (1881-1965);
ירושלים תשע"א
וזאת ליהודה רבי יהודה חיים מסלתון, סוריה (1872-1945)
מכון טוב מצרים, ירושלים תש"ע
שואל ונשאל (א-ה) רבי כלפון משה הכהן, תוניס (1874-1950);
חלק א' - ב', בני ברק תשנ"ט
חלק ג' - ד', בני ברק תשס"א
חלק ה' - נתיבות תש"מ
ישכיל עבדי (א-ג) ישכיל עבדי
רבי עובדיה הדאיה, ישראל (1890-1969);
ירושלים תשל"ז
קול מבשר רבי משולם ראטה, רומניה, ישראל (1875-1963);
ירושלים תשל"ג
משפטי עוזיאל (א-ד) רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, ישראל (1880-1953);
חלק א' – ירושלים תשנ"ה, ד"צ ירושלים תרצ"ה
חלק ב' – ירושלים תשנ"ח
חלק ג' – ירושלים תשנ"ט
חלק ד' – ירושלים תש"ס
פסקי עוזיאל בשאלות הזמן רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, ישראל (1880-1953);
ירושלים תשל"ז
שמחת כהן רבי חיים חי חויתה הכהן, תוניסיה (1901-1959);
ירושלים תשנ"ו-תש"ס
שרידי אש (א-ב) רבי יחיאל יעקב וינברג , רמניה, שוויץ, (1885-1959);
חלק א' – ב', ירושלים תשנ"ט
היכל יצחק,
אה"ע (א-ב),
או"ח
רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, אירלנד, ישראל (1888-1959);
אה"ע א' - ירושלים תש"ך
אה"ע ב' - ירושלים תשכ"ז
או"ח - ירושלים תשל"ב
זכרון משה רבי משה יהודה יעקובוביץ, גרמניה, ארה"ב (1889-1950);
ברוקלין תשל"ה
דברי חכמים רבי שלום יצחק הלוי, תימן, ישראל, (נ. 1973);
ירושלים תשל"ב
פרחי כהונה רבי מסעוד הכהן, מרוקו (1893-1950(
מרוקו תש"ח
חדוות יעקב רבי יעקב עדס, ירושלים (1898-1963);
ירושלים תש"ס

בצל החכמה

רבי בצלאל שטרן, סלובקיה, אוסטרליה (1911-1989);
כרכים א - ו, ירושלים תשנ"ח
דברי שלום (יו"ד, אה"ע א', חו"מ) רבי שלום יצחק מזרחי, ישראל (1923-1995);
יו"ד, ירושלים תשס"ד
אה"ע, ירושלים תשע"ג
חו"מ חלק א, ירושלים תשס"ז
חו"מ חלק ב, ירושלים תשס"ט
חו"מ חלק ג, ירושלים תשע"א

אגרות משה (א-ט)

רבי משה פיינשטיין, ליטא, ארה"ב (1895-1985);
חלק א' (או"ח א', קדשים וטהרות) - ניו יורק תשי"ט
חלק ב' (יו"ד א') - ניו יורק תש"ך
חלק ג' (אבה"ע א') - ניו יורק תשכ"א
חלק ד' (חו"מ א', או"ח ב', אבה"ע ב') - ניו יורק תשכ"ד
חלק ה' (יו"ד ב', או"ח ג', אבה"ע ג') - ניו יורק תשל"ג
חלק ו' (או"ח ד', יו"ד ג') - בני ברק תשמ"א
חלק ז' (אבה"ע ד', חו"מ ב') - בני ברק תשמ"ה
חלק ח' (או"ח ה', יו"ד ד') - ירושלים תשנ"ו
חלק ט' (או"ח ו', יו"ד ה', אה"ע ה', חו"מ ג, קדשים וטהרות ח"ב, אגרות השקפה, תשובות מאחי מרן) - ירושלים תשע"א

בית מרדכי רבי מרדכי פוגלמן, פולין, ישראל (1899-1984);
מוסד הרב קוק, ירושלים תשל"א
מנחת יצחק (א-י) רבי יצחק יעקב וייס, אנגליה, ישראל, (1902-1989);
חלק א' - לונדון תשט"ו
חלק ב' - לונדון תשי"ח
חלק ג' - לונדון תשכ"ב
חלק ד' - ירושלים תשל"ט, ד"צ לונדון תשכ"ז
חלק ה' - ירושלים תשל"ב
חלק ו' - ירושלים תשל"ט
חלק ז' - ירושלים תש"מ
חלק ח' - ירושלים תשמ"ג
חלק ט' - ירושלים תשמ"ה
חלק י' - ירושלים תש"ן
באר דוד רבי דוד שלמה פרענקל, הונגריה (המאה ה - 20);
ניו-יורק תש"ס
ויען יוסף רבי יוסף גרינוואלד, הונגריה, ארה"ב (המאה ה - 20);
ברוקלין תשס"ד
מנחת שלמה (א-ג) רבי שלמה זלמן אויערבך, ישראל (1910-1995);
חלק א' - ירושלים תשמ"ו)
תנינא (ב' – ג') - ירושלים תש"ס
דברי יציב (א-ז) רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם, ישראל (1904-1995);
ישראל תשנ"ו – תשס"ד
יד אפרים רבי אפרים פישל וינברגר, פולין, ישראל (1912-1964);
תל אביב, תשל"ו
איש מצליח (א,ג) רבי מצליח מזוז, תוניס (1912-1971);
חלק א' - בני ברק, תשס"ח,
חלק ג' בני ברק תשס"ו
ציץ אליעזר (א-כב) רבי אליעזר יהודה ולדינברג, ישראל (1917-2006);
חלק א' - כ"ב, ירושלים תש"ה-תשנ"ו
צמח יהודה (ג,ד,ה) רבי יהודה זרחיה סגל, ישראל (1924-2001)
תל אביב תשס"ו
מגדנות אליהו רבי אלטר אליהו הלוי רובינשטיין, ישראל (נ.2001);
ירושלים תשס"ז
שבט הלוי (א-י) רבי שמואל הלוי ואזנר, ישראל (1914-);
חלק א' – ניויורק תשמ"א
חלק ב' – ניו יורק תשמ"א
חלק ג' - בני ברק תשמ"ב
חלק ד' - בני ברק תשמ"ג
חלק ה' - בני ברק תדש"מ
חלק ו' - בני ברק תשמ"ח
חלק ז' - בני ברק תש"ן
חלק ח' – בני ברק תשנ"ד
חלק ט' – בני ברק תשנ"ז
חלק י' - בני ברק תשס"ב
יביע אומר (א-י),
יחוה דעת (א-ו)
רבי עובדיה יוסף, קהיר, ישראל (1920-), המאה ה - 20);
יביע אומר - חלק א' - י' - ירושלים תשט"ז-תש"ס
יחוה דעת - חלק א' - ו' - ירושלים תשל"ז - תש"ם
עשה לך רב רבי חיים דוד הלוי, ישראל (1924-1998)
תל אביב תשל"ו - תשמ"ט
מים חיים רבי חיים דוד הלוי, ישראל (1924-1998)
תל אביב תשנ"א - תשנ"ח
אור לציון רבי בן-ציון אבא שאול (1924-1999);
ירושלים תשמ"ז
משנה הלכות (א-יז) רבי מנשה קליין, סלובקיה, ארה"ב (1925-2011);
ניו יורק תש"ס - תשס"ט
משפטי שאול פסקי דין מבית הדין הגדול (המאה ה- 20);
ירושלים תשנ"ז
להורות נתן (א-טו) רבי נתן גשטטנר, הונגריה, ישראל (1932-2010)
בני ברק תשל"ג-תשס"ט
יחל ישראל (א-ג) רבי ישראל מאיר לאו, ישראל (1937-);
חלק א' - ג', ירושלים תשס"ג
וישב הים (א-ג)    רבי יעקב משה הלל, ישראל (1945);
חלק א - אהבת שלום, ירושלים תשנ"ד
חלק ב - אהבת שלום, ירושלים תש"ס
חלק ג - אהבת שלום, ירושלים תשע"ב
עטרת פז (א-ג) רבי פנחס זביחי, ישראל (1960-);
חלק א' (כרך א') - ירושלים תש"ן
חלק א' (כרך ב') - ירושלים תשנ"ה
חלק א' (כרך ג') - ירושלים תשנ"ח
פסקי דין רבניים פסקי דין מבית הדין הגדול (המאה ה- 20);
אוסף פסקי דין של של הרבנות הראשית לישראל,
חלק א' - י"א, ירושלים
פסקי דין ירושלים ירושלים (1993-2005);
דיני ממונות כרך א' - ירושלים תשנ"ג
בירורי יהדות כרך א' - ירושלים תשנ"ג
דיני ממונות ובירורי יהדות כרך ב' - ירושלים תשנ"ד
דיני ממונות ובירורי יהדות כרך ג' - ירושלים תשנ"ה
דיני ממונות ובירורי יהדות כרך ד' - ירושלים תשנ"ו
דיני ממונות ובירורי יהדות כרך ה' - ירושלים תשנ"ח
דיני ממונות ובירורי יהדות כרך ו' - ירושלים תשנ"ט
דיני ממונות ובירורי יוחסין כרך ז' - ירושלים תשס"ב
דיני ממונות ובירורי יוחסין כרך ח' - ירושלים תשס"ג
דיני ממונות ובירורי יוחסין כרך ט' - ירושלים תשס"ה
דיני ממונות ובירורי יוחסין כרך י' - ירושלים תשס"ז
דיני ממונות ובירורי יוחסין כרך י"א - ירושלים תשס"ח
דיני ממונות ובירורי יוחסין כרך י"ב - ירושלים תש"ע
לב. דרשות ודרושים
אמרי בינה ירושלים תרכ"ט
בינה לעיתים

מהדורת "מישור", בני ברק, תשנ"ד

ברית שלום אשדוד, תשס"ח
דרשות מהר"י מליסא מכון ירושלים, ירושלים, תשע"ג
ילקוט חדש מהדורת "מישור" בני ברק - ניו יורק, תש"ס
משנה שכיר מהדורת "מכון קרן רא"ם", ירושלים, תשס"ט
פרשת דרכים מהדורת "מקור", ירושלים, תשכ"א, ד.צ. וילנא, תר"ל
שארית ישראל תשע"ד
שכחת לקט מהדורת "מישור" בני ברק - ניו יורק, תש"ס
לג. אנציקלופדיה תלמודית
1-35. א – לג, 2 כרכי מפתחות, יד הרב הרצוג, ירושלים תש"ז – תשע"ד
לד. אנציקלופדיות שונות
מושגים תלמודים אנציקלופדיה תורנית מרוכזת תשנ"ו - תשנ"ז
תנאים ואמוראים- ביוגרפיות מתוך אטלס עץ חיים
תנאים ואמוראים - קשרים מתוך אטלס עץ חיים
מנהגי החגים הלכה וטעמיה תש"ס
 

 
 

 

נשמח לעמוד לשרותך ולענות לכל שאלה/הבהרה: responsa@mail.biu.ac.il