English חזור לאתר בר אילן
logo
המחלקה למדעי המידע
שם מגיש העבודהשנת קבלת התוארשם עבודה ומנחה
אברמוביץ אלון תשע"ח
השפעת מטרת רכישה ומשתנים אישיותיים על העדפות צרכנים למקורות מידע באינטרנט
בהדרכת פרופ' ס. שהם
בן-עמרם סיגל תשע"ח
שילוב "אוריינות מידע" בהוראה ובלמידה בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך בישראל - חקר מקרה
בהדרכת פרופ' נ. אהרוני ופרופ' י. בר-אילן
גזית טלי תשע"ח
השתתפות וצפיינות בדיונים חברתיים בקבוצות פייסבוק
בהדרכת פרופ' י. בר-אילן ופרופ' י. המבורגר
גלולה דוד תשע"ז
עיצוב מעצים משתמש השפעות עיצוב הידודיות אנוש-מחשב על העצמת משתמשים
בהדרכת פרופ' מ. יצחקי וד"ר א. פרנק
גרינברג רבקה תשע"ז
התנהגות המידע של לקוחות הספרייה הלאומית האקדמית- חגר מקרה של אוניברסיטה בישראל
בהדרכת פרופ' י. בר-אילן
דז'ורייב שמחה תשע"ח
פיקוח וביקורת)צנזורה( על הרכב האוספים בספריות ציבוריות בישראל
בהדרכת פרופ' מ. יצחקי
ויסמן רוית תשע"ז
'מודל המידע המשולב': מודל תיאורטי ויישומי לשינוי התנהגותי (הפחתת משקל)באמצעות תכנית מובנית מבוססת מידע וטכנולוגיה- (אתר אינטר נט אישי או אפליקציה בטלפון נייד-חכם)
בהדרכת פרופ' י. בר-אילן
ועקנין יוחנן שמעון *
פרקטיקת מידע של מנהלי משאבי אנוש ומגייסים
בהדרכת פרופ' נ. אהרוני
חסון סיגל תשע"ח
תפקיד ספר הקריאה בבית הספר היסודי הממ"ד בעיני מורים, ספרנים ומנהלים קובעי מדיניות
בהדרכת פרופ' ש. ברוכסון-ארביב
ישראלי תמר תשע"ט
שיתוף קבצים: שאלת הסקיילביליות
בהדרכת פרופ' ע. ברגמן
כהן אהבה תשע"ט
הטמעת כללי קיטלוג RDA ותהליך ניהול שינויים בספריות אקדמיות בישראל
בהדרכת פרופ' ס. שהם
מסארווה שירין *
הספרייה הציבורית במגזר הערבי: מיפוי ארגון ואתגרים לעתיד לפי תפיסת מנהלי הספריות
בהדרכת פרופ' ש. ברוכסון-ארביב
מרגלית אפרים תשע"ח
אתרי שו"ת בחברה הדתית-לאומית-שינויים ומגמות
בהדרכת פרופ' ש. ברוכסון-ארביב
סולומון יוסף *
התנהגות איתור מידע של עורכי דין בישראל: מחקר משולב
בהדרכת פרופ' ש. ברוכסון-ארביב ופרופ' ג. ברונשטיין
ענבר נעמי תשע"ח
רופאים ומשאבי מידע רפואיים מקוונים: חקר התנהגות ושימוש מידע בהקשר לרפואה מבוססת ראיות - המקרה של ישראל
בהדרכת פרופ' ש. ברוכסון-ארביב
קופר צפורה *
אפליה והטיות סמויות נגד נשים באקדמיה
בהדרכת פרופ' נ. אהרוני
רייך נורית תשע"ט
מוכנות לאבטחת מידע כפונקציה של משתנים אישיותיים
בהדרכת פרופ' נ. אהרוני

* טרם קיבלו תעודה
עודכן בתאריך: 15/07/2020