English חזור לאתר בר אילן
logo
המחלקה לערבית
שם מגיש העבודהשנת קבלת התוארשם עבודה ומנחה
אבו ראס חאלד תשע"ח
שיח מחמד האשם אלבעדאדי (נפט' 1995/1415): אישיותו המיסטית ומשנתו הצופית
בהדרכת פרופ' ב. אברהמוב ופרופ' א. אלקיים
אבראהים תומאדר *
תפיסת 'המקום' בשירה של המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל בשנים 1993-2018
בהדרכת ד"ר ב. בוארדי
אלדדה אנואר תשע"ט
ערכים חברתיים בסיפור העממי בנגב
בהדרכת פרופ' ע. אבו רביעה וד"ר ב. בוארדי וד"ר מ. קידר
גרה-אבו פול סוהיר תשע"ט
היבטים פוליטיים דתיים בסיפוריהם הקצרים של יוסף אדריס וזכריא תאמר: עיון השוואתי
בהדרכת פרופ' מ. גנאיים ופרופ' י. לנגרמן
גרשוני מיכאל גרשי תשע"ט
פירושו של ר' סעיד בן דאוד אלעדני לספר אהבה ממשנה תורה לרמב"ם
בהדרכת פרופ' י. לנגרמן
חדיד לובנה וטפה תשע"ט
הצטלבות התוכן והסגנון: מחקר יישומי בשירתו של נזיה אבו עפש
בהדרכת ד"ר ב. בוארדי
יוסף יפה תשע"ח
בין ערב ומערב: פרסומת מגדר בעיתונות ערבית ועברית 0002-0791
בהדרכת ד"ר ח. בן-יהודה וד"ר מ. קידר
מלמד נתנאלה תשע"ח
תפיסת האחר בסיפוריהן הקצרים של הסופרות המרוקניות לטיפה באקא, מליכה מסתט'רפ ועאישה בורג'ילה
בהדרכת ד"ר ב. בוארדי
עתילי לובנה תשע"ט
תופעות דקדוקיות, סגנוניות ולקסיקליות בשפה הערבית הכתובה בקרב תלמידי בתי-ספר ערביים בישראל
בהדרכת ד"ר ב. בוארדי

* טרם קיבלו תעודה
עודכן בתאריך: 30/09/2020