לארשי ץרא ידומיל


החנמו הדובע םש
תלבק תנש
ראותה
הדובעה שיגמ םש
תרחואמה הזנורבה תפוקתב הדוהי תלפש
ט"נשת
לאומש ןועבג
.ינייר ןוסנא 'פורפ תכרדהבםיוהיז - םייניבה ימיב הירוסבו לארשי-ץראב אפרמה ירמוח
ט"נשת
םירפא בל
םהישומישו
.בלוד ןרע 'פורפו ירורד ףסוי ר"ד :לש םתכרדהבםימיה ירבד רפס רבחמ לש תירוטסיה -תיפרגואיגה השיפתה
ס"שת
לארשי לאגי ןיול
יקסמד ןורהא 'פורפו ינייר .פ ןוסנא 'פורפ :לש םתכרדהב1948 - 1918 תירוטדנמה לארשי ץראב םידוהי-םיוודב יסחי
ט"נשת
ףסוי דמחומ דעאוס
ןרטש ןועמש ר"ד תכרדהבתורומתו רואית - םייניבה ימיב לארשי-ץרא ילודיג
ו"נשת
רהז רמע
.ירורד .י ר"דו סקילפ .י 'פורפ :לש םתכרדהברואל ס"הנפל 'ז-'ח-ה תואמב הדוהיו לארשי תוכלממב הרבחה הנבמ
ס"שת
םהרבא טסואפ
יגולואיכראה אצממה
ץיבומינוב המלש ר"דו יארפס באז 'פורפ :לש םתכרדהבתפוקתב י"אב תדו הרבח ייח לע םיקודצה תעפשהו תיקודצה הכלהה
ס"שת
לייא בגר
ינש תיב
ץרווש עשוהי 'פורפ תכרדהבתימורהו תיטסנילהה תופוקתב לארשי ץרא לש יחרזמה רבדמה
*ס"שת
ףסוי ריינפש
רנולק סומע 'פורפו ץרווש עשוהי 'פורפ :לש םתכרדהברקחמל םתמורתו הרשע-עשתה האמב םיירבע םירקוחו םירפוס
ט"נשת
םהרבא ןושש
.הרשע-עשתה האמב לארשי-ץרא לש ירוטסיה-יפרגואיגה
.ץרוש עשוהי 'פורפו ץכ .י 'פורפ :לש םתכרדהב


הדועתה ולביק םרט *