תיברעל הקלחמה


החנמו הדובע םש
תלבק תנש
ראותה
הדובעה שיגמ םש
תיצחמב תיברעה הפשב "רהוסה-יתב תורפס"ב םזילאיצנטסיסכאה תארשהב םזילאיר
ט"סשת
הלואג ךלמילא
םירשעה האמה לש היינשה
"הלועמ" : ןויצב
רדיק .מ ר"דו הרבמולוקלא .י ר"ד תכרדהב


ויתוריציב ףקתשמש יפכ ,טאר'ח-לא ראודא יטפוקה רפוסה לש ימינפה ומלוע
ז"סשת
רתסא לאיומא
הרומ .ש 'פורפ תכרדהב


בי'גנ לצא יטילופה ןמורה תוחתפתה לע םירצמב םייטילופה םיעוריאה תעפשה
ה"עשת
םדא רידב
1981-1952 םינשה ןיב 'טופחמ
ןגמ .ז 'פורפו דנרב .ח ר"ד תכרדהב


םייתוברת-ויצוס םיטביה ינרדומה יברעה ןמורב יפוצה תומד
א"סשת
ימענ ימע ןב
הרומ .ש 'פורפ תכרדהב


-לא לאונ ר"ד ,האפורהו תרפוסה לש היתוריציב היילפאו קשוע דגנ ישנה לוקה
א"סשת
הגלוא ןוסמרב
יואדעס
"הלועמ" : ןויצב
הרומ .ש 'פורפ תכרדהב


(gnihctiwS-edoC) הפשל הפשמ םירבעמ
ד"עשת
הרש דנרב
,םיינושל םיטביה-םיינושל-וד םיליכשמ תיברע ירבוד לש םנושלב (תירבע-תיברע)
םייטסיוגילוכיספו םייטמגרפויצוס
זיוהנזור .י 'פורפו גרבסולש .א 'פורפו סרטלוו .י 'פורפ תכרדהב


סינא ירצמה יאנותיעהו רפוסה לש תויתורפסה ויתוריציב ךרד שופיחו תוגה
ה"סשת
לגיס י'גרוג
רוצנמ
הרומ .ש 'פורפ תכרדהב


ונולימ יפ לע יסאפלא םהרבא ןב דוד יארקה לש ארקמל ותונשרפ יכרד
ע"שת
רתסא קרב-לאילמג
קאילופ .מ ר"דו גרבסולש .א ר"ד תכרדהב


תיברגמה תורפסב תוהזה שופיחו הביתכה תפש תייגוס תויוברתהו תופשה רשג לע
ה"סשת
הבהז רונג
ימנא'עתסמ םאלחאו ראב'ג איסא לש הרקמה :תילאינולוק-טסופה
ןמפואק .י 'פורפו הליקסוב-דעלא .ע 'פורפ תכרדהב


:ןארוקה לא םימודקה םישרדמהמו ארקמהמ םיירופיס םיביטומו םיאשונ לש םלוגלג
ה"סשת
עבש תב לאיסרג
לודיבו הטילק ,הארשה יכילהת
רבוטש .ש ר"ד תכרדהב


לוצפל סונילאג חרש ראצת'כא' ןינקע ןבא הדוהי ןב ףסוי לש יאופרה ורוביח
ז"סשת
רדה ירפ ר"ד
סטרקופיה יקרפל תינשרפה תרוסמבו ןינקע ןבא לש ותוגהב ומוקמ :'טארקובא
ןמרגנל .צ 'פורפ תכרדהב


יבתכב (ראית'חאלא) הריחבה שפוחו (רדקלאו 'אא'צקלא) המודקה הרזגה
ד"סשת
תנביל (יזנכשא) ןמצלוה
-14ה האמה ינב םירחואמה םילבנחה
בומהרבא .ב 'פורפ תכרדהב


תינרדומה ןארוקה תונשרפב דאה'גה תסיפת
ו"סשת
הגנ ןמטרה
יוארעשלא ילותמ דמחמו בטק דייס ,הדבע דמחמ לש םהיבתכב םינויע
בומהרבא .ב 'פורפ תכרדהב


בקאנמה תורפס רואל - 14-12ה תואמב םימלסומ םיטילש לש םתימדתו םתומד
ז"סשת
קחצי הירכז
רדיק .מ ר"דו בל .י 'פורפ תכרדהב


התוחתפתהו הינייפאמ :רצאנ ד'גמאו שיורד דומחמ לש םתרישב תיטאופה הנומתה
ד"עשת
רא'תא איחי 'גאח
גרבסולש .א 'פורפו ידראוב .ב ר"ד תכרדהב


הימרי ,היעשי ,'ב םיכלמ םירפסל ימלשוריה םוחנת 'ר לש ותונשרפ יכרד
ז"סשת
יבא לט
גרוברטספ טנס תיירפסמו הנאילדוב תיירפסמ די -יבתכ יפ לע לאקזחיו
ןורוד .ד ר"ד תכרדהב


אנימ אנח ירוסה רפוסה לש םינמורב תויזכרמה תומיתהו הביתכה לש הקיטאופה
ו"סשת
דאיר למאכ
הליקסוב-דעלא .ע 'פורפו גרבסולש .א ר"ד תכרדהב


ימאלסאה דאה'גה גיהנמ ,יקאקשלא יחתפ ר"דה לש ויבתכב םילא קבאמו םאלסא
ח"סשת
הלקד ןהכ
ןיטסלפב
רבוטש .ש ר"ד תכרדהב


םייניבה ימי לש תיברעה תיקודקדה הירואתב ??? -ה
ח"סשת
גומלא רשכ
דלפ .י ר"דו םוביירש .ש ר"ד תכרדהב


סומע רפסל יארקה ילע ןב תפי שוריפ
ע"שת
ברימ בריקע-רלדנ
תורעהו אובמ ,ירבע םוגרת םע ד-א םיקרפל תיתרוקיב הרודהמ
ןורוד .ד ר"דו גרבסולש .א 'פורפ תכרדהב


םירסמ דצל םייננימ םירסמ :לארשיב יברעה רזגמב םידלי תורפסב םירסמ רקח
ד"עשת
ראנמ המאלס
,םיידומילו םייתד ,םייעדמ ,םייגולוכיספ ,םייכוניח ,םיישגר ,םייתרבח
2000-2009 םינשה ןיב ךרה ליגל םידלי ירופיסב
ידיארע .נ 'פורפו ידראוב .ב ר"דו ןמרגנל .י 'פורפ תכרדהב


,התוחתפתה - 13ה האמה דעו - 9ה האמה ןמל תיברעה תיאופרה היפרגוקיסקלה
ז"סשת
ןורי ירס
ידיוסלא ןבאו שראלכב ןבא לש םהירוביחב התופקתשהו היתורוקמ ,הינייפאמ
"הלועמ" : ןויצב
רמע .ז ר"דו ירורד .י ר"ד תכרדהב


יטסימאלסאה םרזה יגיצנ לש תיטילופ תוגה : םזילטנמדנופל םזילרביל ןיב
א"סשת
איגש הקלופ
ונימיב םירצמב ( היטסו ) יזכרמה
רטניו .מ 'פורפ תכרדהב


םייגולוכיספו םייתרבח םיטביה ןאמרפ המעט ביא'ע לש ויתוריציב םינויע
ה"סשת
הליה אריפש-דלפ
הרומ .ש 'פורפ תכרדהב


תינרדומה תיברעה תורפסב תישלבה הביתכה
ו"עשת
ףילא שנארפ
ידראוב .ב ר"ד תכרדהב


לארשי ןופצב תיוודבה השיאה -הנרדומהו תרוסמה ,םאלסאה ןיב
ו"עשת
סיריא קדצ
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


סינודא לש ותוגהב תוריחה תסיפת
ה"עשת
הקנלב תנבל קינשוטר
תיברעה הרבחב יטילופו יתרבח ,יתוברת יונישל יחרכה יאנתכ תוריח
ןמגרפ .א ר"דו גרבסולש .א 'פורפ תכרדהב


יאצוי םידוהי םירפוס לש םירצקה םהירופיסב תואיצמה ןחבמב םויק ילגעמ
ט"סשת
ןימינב שיר
שאקנ רימס קחצי שיורד םולש :קאריע
רדיק .מ ר"דו ןמפלוו .י ר"ד תכרדהב


!? יתעדי רפסל ימצע לע קר
ח"סשת
ןורש ןושש-תירטש
הביתכה יארב תיביטקלוקהו תישיאה תוהזה בוציע
תויניטסלפה תורצויה לש תיפרגויבוטואה
הפיל'ח רחסו ןאקוט אודפ
הליקסוב-דעלא .ע 'פורפו גרבסולש .א ר"ד תכרדהב


יוארעשלא ילותמ דמחמ לש היגולואיתה
ע"שת
הליג ינועמש
בומהרבא .ב 'פורפ תכרדהב

הדועתה ולביק םרט *