הביבסו היפרגואיגל הקלחמה


החנמו הדובע םש
תלבק תנש
ראותה
הדובעה שיגמ םש
םהיניב ןילמוגה יסחיו ימילקא ךתח ךרואל םשגה רטשמ ינייפאמ תונתשה
ה"סשת
בקעי דעיבא
לאיתוק .ח ר"דו איבל .ח 'פורפ תכרדהב


םוחתמ תוטיש תועצמאב םייגולואיכרא םייבחרמ םינותנ יסיסבב עדי יוליג
ב"עשת
לג םהרבא
םינותנה תיירכ
ינשוש .מ 'פורפו רנרב .ש 'פורפ תכרדהב


(םיבשומו םיצוביק) ילארשיה יפותישה בחרמב הייסולכואה
ג"עשת
בקעי ןולא
תוברת תשרומ יסכנל הסחיו
ןהכ-תימע .ע ר"ד תכרדהב


הילא תוולנה תורומתהו םיבשומב תיפותישה תכרעמה תושלחיה
ג"עשת
ארויג רורד-ןב
רפוס .מ 'פורפ תכרדהב


תודסומ" לש םרשקהב - 1965ה"כשת היינבהו ןונכתה קוח לש הקיקחה ךילה
ח"סשת
תנע ןהכ-רב
(קוחל 'ג קרפ) "תוינכות"ו (קוחל 'ב קרפ) "ןונכתה
ץכ .י 'פורפ תכרדהב


תוינדכולה תוביטנרטלאה לש תיבחרמה תוטשפתהה
ג"סשת
לאיחי ןייטשדלוג
סינוס .מ 'פורפ תכרדהב


בחרמבו שדוקה ירע עבראב םישודקה תומוקמב הזיחא תיינקל םיידוהיה םיצמאמה
ב"עשת
ןתוד ןרוג
לארשי-ץראב תשדוחמה תידוהיה תובשייתהה ךילהתב ןתוא בבוסה ירפכה
(1948-1840)
ץכ .י 'פורפ תכרדהב


,םשו די ןואיזומ ינוריעה ףונב םייתוברת םיגוציי ןורכיזה לש היפרגואיג
ח"סשת
האל רגניליו
ןוטגנישווב האושה ןואיזומו ןילרבב ידוהיה ןואיזומה
"הלועמ" : ןויצב
בהלש .י 'פורפ תכרדהב


:ףונ תרומשב םייתרבח םיטקילפנוק ןורתפל ךילהת לש תוכלשה תניחב
ט"סשת
יקיר םשל-שימלח
רושיגה ךילהו ןומלצ לחנ ימואל ןג לש הרקמה
ןהכ-תימע .ע ר"דו רנרב .ש 'פורפ תכרדהב


ז"כשת-ח"שת םינשב ותוחתפתהב יחרזמה לעופה לש יתדה םידבועה בשומ
ה"סשת
והירמש בהי
(1967-1948)
ץכ .י 'פורפ תכרדהב


םי הביבסב עדימ תורוקמ בוליש תועצמאב םייאלקח םילודיג לש עדי-ססובמ יוהיז
א"סשת
תיפי ןהכ
.תינוכית
ינשוש .מ ר"ד תכרדהב


ביבא לת לש ןשיה ינוריעה זכרמה לש הרקמה :הביבסל וסחיו "רומשה סכנה"
ט"סשת
ןרק ינרטמ
"הלועמ" : ןויצב
ןהכ-תימע .ע ר"ד תכרדהב


םירוזאב םיחותפ םיחטש רומישו חותיפ תומזי ינייפאמ ןיב םירשק
ה"סשת
הריעצ ינאורמ
םיינילופורטמ
ינשוש .מ 'פורפו ןהכ-תימע .ע ר"ד תכרדהב


םיה ינפבו קוחרמ השיחמ תודידמ : חלמה םי ינפ לש תוריכעו הרוטרפמט ןויפא
ד"עשת
ינור יארוהנ
יקסנל .א ר"דו רנרב .ש 'פורפו יקסנל .נ ר"ד תכרדהב


תינובשע הסמויב תכרעה :ראדאר תועצמאב ינוכית-םי חמוצ לש קוחרמ השיח
א"סשת
לט יארובס
תינגורטה הביבסב
יקצלוברפ .א ר"דו ינשוש .מ 'פורפ תכרדהב


תינוטקנלפה היגולוקאה לע םילחנ ידי לע םיטנאירטונ תומרזה תעפשה לש הימדה
ג"עשת
ריאי יראוס
טנבלה ןגאב
רנרב .ש 'פורפ תכרדהב


תליא ץרפמו הברעה קמע לש הרקמה לש הללכה :ךילהת תיחנומ תולובג תמיחת
ו"סשת
םייח ורברס
ינשוש .מ 'פורפ תכרדהב


הצחמל חיחצ הערמ חטשב יפרומואיג-וקא ףונ יבצעמכ ןאצ ירדע
ח"סשת
ןליא יותס
רגנוא .י ר"דו הטנאירפ .ש ר"דו איבל .ח 'פורפ תכרדהב


תוידדה תועפשה :ופי-ביבא-לתב ריעה תייסולכואו םיינוריע םינג
ה"עשת
רתע זוע
ופי -ביבא לת לש הרקמה
בלבז .י ר"דו הטנאירפ .ש 'פורפ תכרדהב


יריחמ לע םתעפשהו חותיפהו ןונכתה ,רומישה -ןשיה ינוריעה זכרמב תורומת
ו"סשת
לאירבג םרמע
"היונב השרומ" יסכנ
ןהכ-תימע .ע ר"ד תכרדהב


תקמעה ,תוילאטנמ תופמ : 1857-2007 ביבא לת -תינאברוא תוחתפתה לש הנש 150
ו"סשת
באז רנזופ
תילארשיה ריעהו תובכרומה
סינוס .מ 'פורפ תכרדהב


ןוטלשה תפוקתב תידוהיה -םילשורי לש בחרמה שוביג :"השדחה -םילשורי"
ה"סשת
ריאי זפ
'ךרדב הריב'כ ילמסה ובוציעו (1948-1917) יטירבה
ץכ .י 'פורפ תכרדהב


הנזה יבחרמו הריחב ,הסירפ :לארשיב םירומה תרשכה לש היפרגואיגה
ד"סשת
ההלב הטנמאיפ
בהלש .י 'פורפ תכרדהב


וחותיפ לע הזע לבחמו תימי לבחמ םיבושייה יוניפ תעפשהו לוכשא לבח לש ותמקה
ב"עשת
תור אכירא-םורפ
2010-1982 םינשב
ץכ .י 'פורפ תכרדהב


יהלש זאמ לארשי ץרא תבוטל התיישעו ןיסב תינויצה העונתה לש התוחתפתה
ו"עשת
המענ ןמרד גיטסורפ
-20ה האמה לש םישימחה תונש דעו -19ה האמה
ץכ .י 'פורפ תכרדהב


(רגנ -םשג יסחי) םימה רטשמ לע תועיפשמה ,עקרקה תונוכת לש םייבחרמ םימגד
ה"סשת
יש לקיבצ
לילגה ירה דע בגנה תמרמ ,ימילקא ךתח ךרואל , תויפרומואיג-וקא תוכרעמב
"הלועמ" : ןויצב
הטנאירפ .ש ר"דו איבל .ח 'פורפ תכרדהב


םייתרובחת םיטקיורפב ריוואה תוכיא יוזיח תונמיהמ
ו"עשת
דעלג ורקזוק
ינאורמ .צ ר"דו רנרב .ש 'פורפ תכרדהב


תוכרעמב עלבמו רוקמ יחטשל יוטיבכ עקרק תוחל לש תיבחרמה תסורפתה תקימניד
ה"סשת
קחצי הרטק
םודא-תתב תומידב שומיש ;הצחמל תוחיחצו תוחיחצ תוינורדמ תויפרומואג-וקא
ימרתה
גרבמולב .ד 'פורפו הטנאירפ .ש ר"דו איבל .ח 'פורפ תכרדהב


ביבא לת ןילופורטמ ןופצ לש ירפכ ינוריעה לבושה יבשומב תויפונ תורומת
*ז"עשת
לג יקותמ-בגר
רפוס .מ 'פורפ תכרדהב


לדומ בוליש ידי-לע רקחמ :ןוכיתה םיה רוזא לעמ הרפסומטא -םי היצקארטניא
ע"שת
לייא רביש
יתנוע ןמז חווטב ימי לדומו ירפסומטא
רנרב .ש 'פורפ תכרדהב


ןוכיתה םיב םימרזה רטשמ לע תילבולגה תוממחתהה תעפשה
ב"עשת
תירש יקחצי-ולש
רנרב .ש 'פורפ תכרדהב


1947-1920 ,ןוחטבהו הנגהה תוכרעמב "ריעצה רמושה"
ז"סשת
ריאי לגיפש
ץכ .י 'פורפ תכרדהב


לע המגדהב , 1936-1948 םינשב יתובשייתהה הלעפמו "ריעצה רמושה" תעונת
ב"סשת
ןועמש אגרש
ןאש תיב קמע רוזא
ץכ .י 'פורפ תכרדהב

הדועתה ולביק םרט *