וננמז תודהיו לארשי תודלותל הקלחמה


החנמו הדובע םש
תלבק תנש
ראותה
הדובעה שיגמ םש
תיטסינויזיברה העונתב יטסילמיסקמה םזינויזיברהו ריאמיחא א"בא
ח"סשת
ינוי ביבא
רמייהסדליה .מ ר"ד תכרדהב


1919-1871 הפוריא חרזמב תידוהיה תוברתה לש התריציו ןילטייצ ללה
ז"סשת
לאהשע ןמלבא
רנייפ .ש 'פורפ תכרדהב


(1944 דעו -16ה האמהמ) הנשיה הינמור תכלממ חטשב םיידוהי החפשמ תומש
ג"עשת
רדנסכלא םהרבא
השדח היגולודותמל ןחבמ הרקמ :תוירוטסיה תויוחתפתה םיפקשמכ
ץיבולוו .ל ר"דו יקסמד .א 'פורפ תכרדהב


וקורמב תידוהיה תוגהה תודלותב קרפ -ורריס לאומש לואש 'ר לש ותוגה
ד"עשת
לכימ הנחוא
בגר .ש 'פורפ תכרדהב


בוציעב ןורבח עברא תירק ילחנתמ לש םמוקמ -"תידוהיה תרתחמ"ל קראפ ןולממ
ו"עשת
השמ לאירוא
- 1984-1967ע"שיב תולחנתהה לש תיגולואידיאה הכרד
ןוקב .ג 'פורפ תכרדהב


:םייח לעפמל תישיא היווחמ
ע"שת
ילמ גרבנזיא
חתפמ תומד -רגארפ השמ לש תירוביצהו תיטרפה וכרדב ןנוכמ ביטומכ האושה
לארשיבו בושייב תידרח
ןלפק .ק ר"דו ןמכמ .ד 'פורפ תכרדהב


:םאלסאל השודק ריעב תידוהי הליהק
ט"סשת
לאינד ובלא
1920-1780 םינשה ןיב ןזאוו תליהק
ילפרוא .מ 'פורפ תכרדהב


הפגמל דעו תובשייתהה תישארמ זנכשאב להקה יסימ לש םתועמשמו םתוחתפתה
ט"סשת
הדוהי רלושטלא
הרוחשה
רציפש .ש 'פורפ תכרדהב


ישאב םכח ,ריאמ בקעי ברה לש ותוגיהנמ :הרזחבו יקינולאסל םילשורימ
ט"סשת
דוד יזנכשא
יקינולאסב ישאר ברו םילשוריב
לארה .י 'פורפ תכרדהב


1967-1948 םינשה ןיב ל"הצב תיתד תלייח תויהל
א"עשת
תינגד ידיוד-ינוב
רווש-למואב .א 'פורפ תכרדהב


תירבעה תונותיעה לש הנכותו התרוצ בוציעב ךבילרק לאירזע ר"ד לש ומוקמ
ד"עשת
סומע ובנ-ןייטשבולב
םירשעה האמה לש -50הו -40ה תונשב לארשיב
רומיל .י 'פורפו רווש-למואב .א 'פורפ תכרדהב


הלאוצנוולו הדנקל ,דרפסל ,לארשיל רי'גנטו ןאוטית ידוהי תריגה
ח"סשת
יסוי הלילוט ןב
םירשעה האמב
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


האמהמ) ןמית ידוהי תליהקב תונגלפהו תקולחמה תוברת לש תירוטסיה הניחב
א"סשת
ינד זועמ רב
('כ-ה האמה דעו ז"י-ה
ףאוט .א 'פורפ תכרדהב


ארקמה תפוקתב םודקה חרזמב ץיח-תונידמ
א"סשת
ןדיע ריירב
"הלועמ" : ןויצב
יקסמד .א 'פורפ תכרדהב


תיברעהו תידוהיה תונותיעה םלועב ומוקמ "יליאארסאלא םלאעלא"
ב"עשת
איג הכרב
1948-1921 ,ןונבלו הירוסב תוידוהיה תוליהקב תורומתה עקר לע ןוכיתה חרזמב
לארה .י ר"ד תכרדהב


תידוהיה הרבחה לש חורה ייח רקחל רוקמכ "ןיש"ה תונש לש םיספדומה םירפסה
ג"סשת
תנע הטאוג
רא-ןוסכורב .ש 'פורפו ןמסור .מ 'פורפ תכרדהב


םינשה ןיב (תילאינולוקה וקיסקמ) " השדחה דרפס"ב םידהייתמה תרבחב םישנ
ב"סשת
תניר ןודרוג
1649-1580
ילפרוא .מ 'פורפ תכרדהב


]1939-1915[ ןילופב ]ייטראפ -סקלאפ[ םיטסיקלופה תגלפמ
ד"סשת
היח רלמ יקסניליג
ןוקב .ג 'פורפ תכרדהב


התמקה רחאלו ךרדבש הנידמב ילאירוטקס ןוגרא לארשיב םינמיתה תודחאתה
ג"עשת
הירכז ירוד
ך"שת'ה -ב"פרת'ה
ינאמיג .א ר"ד תכרדהב


תוהזה תיינבהו הייסנכה תובאו ל"זח תורפסב תויטמזירכה תויומדה בוציע
ד"עשת
המענ רוניד
תיסכודותרואה תירצונה הרבחהו תינברה תידוהיה הרבחה לש תיתרבחהו תיתדה
רמרש .ע 'פורפ תכרדהב


לארשי תוליהקב ,תומשנ לוגלגב הנומאה ביבס חוכיוה לש ויתויועמשמו ותוהמ
ע"שת
ןורוד ונינד
-17ה האמה ךלהמב ,גרובמהו םדרטסמא ,היצנוובש
ילפרוא .מ 'פורפ תכרדהב


םייתוגהה םישודיחה םלועה תומחלמ ןיבש הפוקתב תודיסחב רעונה ינבל סחיה
ה"עשת
הירומ ןמרה
1939-1914 תדה תביזעל הבוגתכ רעונה ינבל ןילופ תודיסחב םיישעמהו
ןמסור .מ 'פורפ תכרדהב


הנשמה תפוקתב לארשי ץראב תידוהיה הרבחב להנמו לוהינ ,תוגיהנמ
ו"עשת
עשוהי ךוטסייו
(הריפסל 250-70)דומלתה ימי תישארו
דלפנזור .ב 'פורפ תכרדהב


1950-1949 ענצהו תילארשיה הרבחה
ו"סשת
השמ דרו
ןמסור .מ 'פורפ תכרדהב


תומחלמ יתש ןיב ןילופב תידוהי החפשמב לודגל -"תפאוש רורד ישפנ דוע יכ"
ע"שת
הודא רצלז
םלוע
"הלועמ" : ןויצב
ןוקב .ג 'פורפ תכרדהב


הרבחה ןיינבב יקסנלימס השמ לש ולעפו תינויצה ותפקשה -רכיא ןיבל לעופ ןיב
ג"עשת
הרובד ןי'גפע-דדח
0191-0591 ,בושייהו
רמייהסדליה .מ ר"ד תכרדהב


:(1948-1881) ח"שת-ב"מרת םינשב םילשורי תונוכשב ןמית ילוע
ג"עשת
רורד הרבוח
הבזכאו תואיצמ ,ןוזח
ינאמיג .א 'פורפ תכרדהב


תודהיה יעדמ רקחמו היסקודותרואה -'תודהיה עדמ'ל תויסקודותרוא תוביטנרטלא
ז"סשת
ףסא הידידי
1938-1873
רנייפ .ש 'פורפ תכרדהב


הרבחו תוברת , םוי םוי ייח :רודלפמורט ףסוי םש לע הדובעה דודג
א"סשת
הריאמ אבקעי
יקצבוקמ .ל ר"ד תכרדהב


1945- 1980 םינשב האושה לע ילארשיה ירוטסיהה רקחמה
ד"סשת
זעב ןהכ
םינוויכו תומגמ ,םינייפאמ
ןמכמ .ד 'פורפ תכרדהב


לש םמלועב שידייב האירקו רפס :היצזינתאה ירגתאל תורעתהה תועיבת ןיב
ה"סשת
תיגח ןהכ
1930-1890 :הקירמאב הפוריא חרזמ יאצוי םידוהי םירגהמ
רלדנהרדל .א 'פורפו ןמסור .מ 'פורפ תכרדהב


תודלותב ילקידרה קרפה :(1888-1852) "ץולחה" גוחו ש"הי
ע"שת
םייח ןהכ
היצילגב הלכשהה
רנייפ .ש 'פורפ תכרדהב


ז"ט -ה האמה לש הנושארה תיצחמה ,הילטיא, ותפוקתו ותומד ,וינילופ הד לאננח
ה"סשת
ףסוי ןהכ
ףאוט .א 'פורפ תכרדהב


ה"נת -ה"עש אמור ק"ק סקנפ
ג"סשת
בקעי סטאל
ףאוט .א 'פורפ תכרדהב


ש וידיקפת לע היינשה היילעה תפוקתב תויתרבחהו תויגולואדיאה תורומתה תעפשה
ב"סשת
תימולש יול
1914-1904 ירבעה הרומה לצא
ןמסור .מ 'פורפ תכרדהב


,םיידוהיה תודוסיו תורצנה לש םינושארה תורודב היכויטנאב תירצונה הליהקה
ו"עשת
הירא ןיול
הריפסל 180-70 הירוס חרזמב תורצנה לש הסוסיבל דע
דלפנזור .ב 'פורפ תכרדהב


והיתתמ ןב ףסוי לש הטקשה תרוקיבה :ןויפא דגנב 'יומסה םויה רדס'
ג"עשת
הנדרו'ג יטישאמ יטקסומ
תיבאלפה אמור דגנ
ןטרגמואב .א 'פורפ תכרדהב


הרעסה ןיעב
א"עשת
הרפש בולשימ
1994-1948 םינשב ןרוג המלש ברה לש תינרותה ותריציו תירוביצה ותומד
רמייהסדליה .מ ר"ד תכרדהב


1955-1948 םינשב ביבא-לתב הירקה לש תירוטסיהה תוחתפתהה
ח"סשת
רינ ןמ
רווש-למואב .א 'פורפ תכרדהב


דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ץראב תידוהיה הרבחב קווישה תכרעמ
ב"סשת
ףסוי ברינמ
"הלועמ" : ןויצב
דלפנזור .ב ר"ד תכרדהב


1946-1923 לארשי-ץרא תובשומב ןמית ידוהי תטילק
ט"סשת
ןונמא יבעמ
ינאמיג .א ר"ד תכרדהב


הירנ יבצ השמ ברה לש ולעפו ותוגה -יתד ינויצ סותא בוציע
ב"עשת
רעס יכדרמ ןייטשרומרמ
רמייהסדליה .מ ר"ד תכרדהב


1947-1930 םיצוביקב םישנ תויווח לש תירדגמ הביטקפסרפ
ט"סשת
הנרוא יבצ-ןב סוקרמ
רמייהסדליה .מ ר"ד תכרדהב


"הלוק ןתת םילשורי"
ד"עשת
דדלא רואנ
לש "ןמויה" :תואמצעה תמחלמב תידרחה תודהיה לש הלוק תופקתשה
לארשי תדוגא זכרמ
ןלפק .ק ר"ד תכרדהב


האושה רחאלש תונושארה םינשב ןילופב םירצונ יתבמ םידוהי םידלי תאצוה
א"סשת
הנומא ינפג ינמחנ
ןמכמ .ד 'פורפ תכרדהב


- 4491-8491'דרמה' תפוקתב תיטפשמה תיזחב ל"צאה
ה"עשת
ןויצ-ןח תוינ
רמייהסדליה .מ 'פורפ תכרדהב


הנרדומל תונרמש ןיב אבר'גמ ןהכה השמ ןופלכ ברה
ע"שת
ןורי םיענ
רהוז .צ 'פורפ תכרדהב


אישנ-סדנמ היצרג הנוד
ע"שת
יבצ קייחס
ז"טה האמב תילכלכו תיטילופ תוגיהנמ
ילפרוא .מ 'פורפ תכרדהב


ונודינש הסנגרבב םישדחה םירצונה לש תיתדה תוגהנתהה ?"םיסונא תד"
ה"סשת
בד דואלק יקסני'צוטס
(1605-1541) ז"טה האמב הרבמיאוק לש היציזיווקניאה ידי לע
"הלועמ" : ןויצב
ףאוט .א 'פורפ תכרדהב


(הירטסוא) דנלנגרובבש ךאבנקל תליהק
א"עשת
הלאפר ץיבקנטס
השדחה תעהו םייניבה ימי יהלשב הליהקה לש יתרבחהו יתדה הדוחיי רומיש
ןמכמ .ד 'פורפו רציפש .ש 'פורפ תכרדהב


הרשע-עשתה האמב היגולואוז םע םיינבר םיישגפמ
ו"עשת
ןתנ ןיקפילס
לאיכלמ .ד 'פורפ תכרדהב


דע הנושארה םלועה תמחלממ שדוקה ירע עבראב םיברעמה םידוהיה
ע"שת
השמ הידבוע
יטירבה ןוטלשה םות
(1948-1914)
ילפרוא .מ 'פורפ תכרדהב


:האושה תפוקתב השרו וטגב האופרה ךרעמ
ע"שת
םירמ רפוע
ירוטסיה רשקהב הקיתאהו האופרה ימוחתב םייעוצקמה וירגתאו ונוגרא
ןמכמ .ד 'פורפ תכרדהב


-ל"רתה , ינאמ'תועה ןוטלשה יהלשב התוחתפתהב םילשוריב תידרפסה הדעה
ב"סשת
ארויג בולייזופ
(1870 - 1914) ד"ערתה
יקצבוקמ .ל ר"ד תכרדהב


ץראב ידוהיה בושייל היינשה היילעה תונב הטילאה תושנ לש ןתמורת
ה"סשת
ירימ יטסופ
1948-1904 םינשב לארשי
רווש-למואב .א 'פורפ תכרדהב


לארשיב הקיטילופבו רוביצב םימרז : ?שדח לאמשל יטסילאיצוס לאמשמ
ח"סשת
ידע זגוטרופ
1982-1967 םינשה ןיב
רווש-למואב .א 'פורפ תכרדהב


םינשב הילעה תטילקב התוברועמו "לעופה" תינפוג תוברתל תודגאתה"ה
ה"סשת
ךורב ןמרופ
1960-1946
רווש-למואב .א 'פורפ תכרדהב


םירשעהו הרשע-עשתה תואמב טדטשרבלה תליהק תודלות
ד"סשת
ןנח טסייפ
רמייהסדליה .מ ר"ד תכרדהב


(הטנא ווק-סוטטסו היגולואינ ,היסקודותרוא) הירגנוה תודהיב םייתדה םימרזה
ג"סשת
הגניק ץיבומיורפ
םייפרגומד ,םיילכלכ-םייתרבח םינייפאמ :1869- 1950 /1868 םינשה ןיב
םיינוגראו
ןמכמ .ד 'פורפו ןוד .י 'פורפ תכרדהב


זכרמב תיסקודותרואה תודהיה תשיג לש התוחתפתה התווהתהב תיכרריהה תודהיה
א"סשת
םדא רגיזרפ
(1918-1700) הכלהה יפ לע יח וניאש ידוהיל הפוריא
"הלועמ" : ןויצב
ןוקב .ג 'פורפ תכרדהב


ינויצה סרגנוקהמ הירגנוה ינבר ברקב םיינויצל םידגנתמו םיינויצ שעמו תוגה
ח"סשת
הדוהי רדנלדירפ
םירשעה האמה לש םישימחה תונש דע (1897) ןושארה
רציפש .ש 'פורפו ץרווש .ד 'פורפ תכרדהב


םירתסנ ךא םיחכונ :הנשמה תפוקתב לארשי ץראב תידוהיה הרבחב םייניבה תודמעמ
ב"עשת
םייח רטומלרפ
דלפנזור .ב 'פורפ תכרדהב


ותפוקתב יתד ןיבה סומלופהו ץ"בשר
ט"סשת
תור סרפ
ילפרוא .מ 'פורפ תכרדהב


זנכשאב םייניבה ימי יאצומב הלילה "םוי ברעב ףשנב"
ט"סשת
תנע רנטוק
ןטרגמואב .א ר"דו ץיבורוה .א 'פורפ תכרדהב


היפרגוירוטסיהב הנחבמו תינויצה רבעה תעדות -ינויצ ןורכיזו היפרגוירוטסיה
ג"סשת
קחצי יטרופנוק
1935- 1967 ,ןורכיזבו
"הלועמ" : ןויצב
ןמסור .מ 'פורפ תכרדהב


םלועה תומחלמ יתש ןיב ןילופב 'יחרזמה'
ד"סשת
ףסא לאינק
ןוקב .ג 'פורפ תכרדהב


י"חלו ל"צא ,הנגהה תורתחמב תוידוסה תרימש יכרד
ע"שת
היסנ רנרק
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


ט"יה האמב םילשוריב חרזמה ימכח לש םתנשמב לארשי ץרא
ו"עשת
ימר גרבנזור
בגר .ש 'פורפ תכרדהב


דעו םיאנומשחה ימימ היתוביבסו לארשי-ץראב םידוהיה לש ימיה בחרמה תסיפת
ג"עשת
הירא הנור
דומלתה תפוקת יהלש
םייהדירפ .ע ר"ד תכרדהב


הנטק העונת לש ןחוב הרקמ -הנממ וחמצש תוגלפמהו 'ינויצה דבועה' תעונת
ד"עשת
הטיג חקור
8491-5691 םינשב
רווש-למואב .א 'פורפ תכרדהב


יסאלקה םלועב תינוכית-םי הנידמ -תינאידורהה הדוהי
ז"סשת
לאומש חקור
ןטרגמואב .א 'פורפ תכרדהב


:"רפא תחת ראפ"
ט"סשת
לכימ לואש
הרבחה םוקישב יזכרמ קרפ -היתוכלשה םע תודדומתההו הנורכיז ,האושה ילוצינ
1961-1945 ,לארשי תנידמבו 'בושי'ב תיזנכשאה תידרחה
"הלועמ" : ןויצב
ןמכמ .ד 'פורפו ןלפק .ק ר"ד תכרדהב


תיבה לש ונברוח רחאלש םימיב םידוהיהו םינורמושה ןיב םיסחיה תכרעמב ךפהמ
ג"סשת
הקבר לחש
ינשה
ןטרגמואב .א 'פורפ תכרדהב


תינאמ'תועה הפוקתה יהלשב לארשי-ץראב םיפסואהו םינואיזומה תישאר
ו"סשת
דדוע יש
(1917-1848)
רמייהסדליה .מ ר"ד תכרדהב


ח"שת -ו"פרת םינשב אריפש השמ םייח לש תימואלהו תירוביצה ותוליעפ
ו"סשת
הלייא ץיבויש
(1948-1926)
רמייהסדליה .מ ר"ד תכרדהב


תיתוברת תונכפהמ לש היפרגויב רזש ןוסלנצכ לחר
ה"סשת
רמת רטכש
הליש .מ ר"דו ןמסור .מ 'פורפ תכרדהב


היה זאמ לארשי םעל התיה אל דוע הומכ רשא ,רתויב הלודגה הרצה ונל ןאכ"
ד"סשת
םייח םלש
"יוגל
1945-1942,האושה חכונל לארשי ץראב לארשי תדוגא
ןוקב .ג 'פורפו ןמכמ .ד 'פורפ תכרדהב


דומלתהו הנשמה ,ינש תיב ימי יהלשב לארשי ץרא ידוהי ברקב תואקנבו םיסנניפ
א"עשת
רוצימע יקסלש
(הריפסל - 395ס"הנפל 30)
םייהדירפ .ע ר"ד תכרדהב


תילארשיה תיתוזחה הריציב םיימואל םיביטומ
ח"סשת
םהרבא ילמש
רמייהסדליה .מ ר"ד תכרדהב


הילגנאב תידוהיה הגהנהב יוניש יכילהת :החותפ הרבחב תידוהי הגהנה
ה"סשת
םייח רברפש
1905-1828 םינשב
ןוקב .ג 'פורפ תכרדהב

הדועתה ולביק םרט *