םיטפשמל הטלוקפה


החנמו הדובע םש
תלבק תנש
ראותה
הדובעה שיגמ םש
:טפשמ יכילהב הערל שומיש
ע"שת
ישיבא דדא
תואכרעל השיגה תוכז לש הערל לוצינ ינפמ תיקיזנ הנגה
ןהכ .נ 'פורפו רודנב .א 'פורפ תכרדהב


םייטפשמ םידעס :ינשלופה בושחמה תעפות
ה"סשת
ןורש גרבנדלוג-ינורהא
ךייר .א ר"ד תכרדהב


ילארשיה ןידבו ירבעה טפשמב ןומאה תובוח
ו"עשת
ןורי רגנוא
רנרל .ש 'פורפ תכרדהב


לועייל םינונגנמו תופורת -תילבגההו תינכרצה תיגוצייה הנעבותב הרשפ ירדס
ו"עשת
דעלא ריפוא
הפיכאהו יוציפה
לייא .ע ר"ד תכרדהב


ירבעה טפשמב שוכרל םיקזנ תמוש
ח"סשת
ןרהא ןייטשנרוא
הבח .י ר"ד תכרדהב


הנידמה יכוסכס בושייל תויביטנרטלא םיכרד
ה"עשת
דעיבא ארגיא
ןיטשרבלא .מ 'פורפו רודנב .א 'פורפ תכרדהב


םייקסעה םילבגהה יניד תקדצהל לדומ :תיטרקומד היעבכ ןילופונומה
ב"סשת
ידע לייא
"הלועמ" : ןויצב
סייו .א ר"דו ןרטש .י 'פורפ תכרדהב


?ענמנ יתלב טקילפנוק -הביבסה תנגהוקושב תורחת
ו"עשת
יפיצ קיציא רסיא
לייא .ע ר"דו זרפ .א 'פורפ תכרדהב


ילילפה טפשמה לש היצולוזרה לע
ד"סשת
רחש רדלא
אריפש .ר 'פורפ תכרדהב


םייתקוח םיטביה -הנידמהמ הבשה וא םייוציפ עובתל תוכזה
ד"עשת
לאכימ המלש ןמדרא
רודנב .א 'פורפ תכרדהב


יופכ ירטאיכיספ זופשא
ה"סשת
הרופצ ןרטש ןמרא
רקנא .א 'פורפ תכרדהב


'יאנת'הו 'תועט'ה תונעט לש ןרשקהב ןישודיקה ןוניכל שרדנה ישפנה דוסיה
ע"שת
הליהת יראב
רניזדר .ע ר"ד תכרדהב


ילילפה ךילהב הנגהכ יתוברת עקר
ט"סשת
איג דוד ןב
יאנק .ר ר"ד תכרדהב


םיכילהתב ןויע תידומלתה הכלהב תוירחאו תוכמס ,תועט לע -אטח תארוה
ו"עשת
קחצי דוד ןב
תוירוה תכסמ לש םייתורפסה םינבמבו םיינשרפה
לטרבלה .מ 'פורפו דנרב .י ר"ד תכרדהב


ילילפה טפשמב המכסה לש לבגומה ירסומה החוכ
ד"עשת
ביני שורה ןב
ניטא אריפש .ק ר"דו י'גבנב .י ר"ד תכרדהב


תידוהי םואל תנידמכ לארשי לש תיתקוחה התועמשמ
א"עשת
דעיבא ישקב
ריפס .ג ר"ד תכרדהב


םירבדה -יטוז גייס
ג"סשת
ידוג רדורב
רקנא .א 'פורפ תכרדהב


ם"במרה לש טפשמה תרותב תונקפסו קפס :"םייניעל הארי םדאה"
ט"סשת
לאכימ סירב
םחנמ-ןב .ח 'פורפו רגניטא .ש ר"ד תכרדהב


ילילפה קוחה תועצמאב סמה יניד לש הפיכאה תויביטקפא
ה"סשת
םייח יאבג
אריפש .ר 'פורפ תכרדהב


היופצ הרפה
א"סשת
השמ דרבלג
שטיוד .ס 'פורפ תכרדהב


טפשמ תיב יטרס רנא'זב טפשמה תכרעמו קדצה גוציי עונלוקו טפשמ
ב"עשת
תירנ ןמסורג
תונורתפו תוריתס ,םינייפאמ :םיידווילוה
ןמאנ .ג 'פורפו ןיטשרבלא .מ ר"ד תכרדהב


טפשמל תילכלכה השיגה יארב טנרטניאה תשר ןדיעב תונכרצה יניד
ה"סשת
למא ןיראב'ג
ןרוק -ןיקלא .נ ר"דו ךייר .א ר"ד תכרדהב


שנועה בוציעב התעד לוקישו תררחשמה תוכמסה :רסאממ םדקומ רורחש
ד"עשת
לאנתנ ןגד
יאנק .ר 'פורפ תכרדהב


"msiremusnoC " -ה ןדיע"ב טפשמב ןכרצה דמעמ
ב"סשת
הנרוא שטיוד
רומ .ד 'פורפו ןרטש .י 'פורפ תכרדהב


תערכה לע םתעפשהו םיקסופל תונפומה תולאשב םייתורפס םינממס :תורפסו ת"וש
ג"עשת
תילגיס ליד
קסופה
רהוז .צ 'פורפ תכרדהב


ילארשיה טפשמב תפסונ וא הנוש הריבע ןיגב םיפתושה תוירחא תנירטקוד
א"עשת
רדה גרבנזור-גיצנד
(ןישנועה קוחל א34 ףיעס)
רקנא .א 'פורפ תכרדהב


תוחוטבה יניד תוכלשהו םייזוח םיסחי לארשיב ף"ועמה קוש
ה"סשת
הירומ ןורוד-ןמטפוה
רנרל .ש 'פורפ תכרדהב


םיישיא-ןיב םיסחי תוכרעמו יאופר טפשמ ,הקיתאויב
ט"סשת
הילג רמיהסדליה
רדק-ןירפלה .ר ר"ד תכרדהב


רוביצה ןיינקל טרפה ןיינק ןיב -םייתוהמ -וד םיפוג
ז"סשת
ףסא לארה
ץשרבליז .י 'פורפ תכרדהב


ם"ואה תנמאל םדא תויוכז אשונב הוולנ לוקוטורפ שוביגל העצה ישונאה גירחה
ד"עשת
רורד לארה
ןשוכרו תונידמ תוניסח אשונב
קרב .א 'פורפו ץשרבליז .י 'פורפ תכרדהב


ותביתכ רואל תונוממ ינידב תיטפשמה הריציה יכרד 'ןטפשמכ גוצרה ברה'
ה"עשת
השמ ץיבוקשרה
גוצרה ה"אירגה לש תיטפשמ-תיתכלהה
רניזדר .ע 'פורפ תכרדהב


קפס לש ותוריבס
ב"עשת
ביני יקאו
לדומל העצהו יביטיזופה ןידב םינויע :"ריבס קפסל רבעמ" ילילפה החכוהה ףר
שדח יביטמרונ
אריפש .ר 'פורפ תכרדהב


ילילפה טפשמב ןברקה תמכסה
ו"סשת
האל לזיו
יאנק .ר ר"ד תכרדהב


םיירחסמ תודוסל םשרמ
ו"סשת
יגח יקציניו
רנרל .ש 'פורפ תכרדהב


הכלהב ערה ןושל רוסיא
ה"עשת
לאיחי טורניו
דנרב .י ר"ד תכרדהב


תואיצמו קוח ,הקיתא :הלוחה תויוכז קוחב הקיתא תודעו
ד"עשת
המענ רנ'ציו
אריפש .ע 'פורפו ןרטש .י 'פורפ תכרדהב


תויגוסב (ל"צז) ףסוי הידבוע ברה לש ותקיספ יכרדו תיתכלהה ותוינידמ
ו"עשת
רימא ץראוז
החפשמ ינידב
רניזדר .ע ר"ד תכרדהב


םיילכלכ-לע םיסכנ תעקפה יוציפ
ד"עשת
םייח ןמרכיז
ןרטש .י 'פורפ תכרדהב


רבעמ תופוקתב תילילפ הקיקח
ט"סשת
ידע (םתור) ןמלז
רחש .י 'פורפו רדיק .נ ר"ד תכרדהב


ירבעה טפשמב חצר תריבעב ישפנה דוסיה
א"סשת
בקעי הבח
רקנא .א 'פורפ תכרדהב


ירבעה טפשמב תיטפשמ המרעהו הלובחת
ד"עשת
לאינד דדח
דנרב .י ר"ד תכרדהב


תפורת לע ףסונ טבמ -םכסומ לדומל ידדצ דח לדוממ :תיזוחה תובחהמ האיציה
ט"סשת
תנסא יבוקעי
הפיכאה
ץישפיל .ש ר"דו סייו .א 'פורפ תכרדהב


תיטפשמ -תיתכלהה ותנשמו קסניודמ ('חמש רואה') ןהכה החמש ריאמ ברה
ו"סשת
קחצי ןהכ
ץישפיל .ב 'פורפו ןרטש .י 'פורפ תכרדהב


ירדגמו יתרבח יוכידל תויופכ תוקידב ןיבש רשקהו תויופכ תוקידב לע
ו"סשת
לייא ןבתכ
רדק-ןירפלה .ר ר"ד תכרדהב


"תברועמה הלוכסאהו הרוהטה הלוכסאה :תיירלקפסאב ,החלצהה תלאש -רושיג"
ג"סשת
הנפד איבל
ץרווש .ד ר"דו לדייז .ס ר"ד תכרדהב


.
ה"עשת
ןלוג ןוזול
ןיטשרבלא .מ 'פורפ תכרדהב


הוושה המורתה ןורקיע :ןגוה יוסימל תשדוחמ הרדגה
ד"עשת
ידע ןוזביל
י'גבנב .י ר"דו ןגד .צ ר"ד תכרדהב


יתוהמה ילילפה טפשמב עינמה לש תויטנבלרה לע
ח"סשת
הנקלא טסייל
"הלועמ" : ןויצב
אריפש .ר 'פורפ תכרדהב


? רתיה וא רוסיא -םינפ עדימב שומישה
ז"סשת
הנליא יעדומ רקספיל
יאנק .ר ר"דו ןהכ .צ 'פורפ תכרדהב


ירבעה טפשמב הרשפה
ה"סשת
.א יתיא ץישפיל
ןמטטס .ד 'פורפו רקנא .א 'פורפ תכרדהב


יחרזאה טפשמב םייגוז םיסחי לש תיזוח הרדסה
ג"סשת
רחש ץישפל
"הלועמ" : ןויצב
ןמפיש .פ 'פורפו ץרווש .ד ר"ד תכרדהב


ןועריפ תולדח יכילהב םייזוח םיבויח עוציבב תוידדה
ג"עשת
הילדוא סנימ
ינדמח .א 'פורפו ןאה .ד ר"ד תכרדהב


יללכה טפשמבו ירבעה טפשמב הרודצורפל תוהמ ןיב -יחרזאה ןידה רדס
ד"עשת
רמתיא ןורימ
הבח .י ר"ד תכרדהב


ןיב -החפשמ יניינעל טפשמה יתב ןיבל עויסה תודיחי ןיב ןילמוגה יסחי
ה"עשת
הליה ולש-רלמ
"ילופיט"ל "יטפשמ"
רקה .ד ר"דו רדק-ןירפלה .ר 'פורפ תכרדהב


תוינויד תוטלחה תלבקל ירוזיב לדומ :ידסומ טבמב ןיד ירדס
ו"עשת
ןנח לדנמ
טפשמה יתבב
ןיטשרבלא .מ 'פורפ תכרדהב


גיצנה תייעבל ןורתפכ הכרעהה תפורת
ו"סשת
רינ לדנמ
ןרטש .י 'פורפ תכרדהב


דיתעל טבמו רבעה ןויסינ -לארשי תנידמו "טפשמ תמחול"
ה"עשת
יחיבא טילבלדנמ
ץשרבליז .י 'פורפ תכרדהב


המכסהב תיטפשמ תורוה תעיבק
ב"עשת
לאקזחי תילגרמ
ץישפיל .ש 'פורפ תכרדהב


שפנ ילוחל הייפכב אפרמ
ה"עשת
יכדרמ קרמ
ריפס .ג 'פורפ תכרדהב


ןירוטיפהו ןישוריגה ינידב תויוגהנתה לש ירסומ טופיש
ה"עשת
רואיל יאמולש-ילאשמ
ןמדלפ .י 'פורפו ץישפיל .ש 'פורפ תכרדהב


הנתשמ תואיצמב םיזוחה יניד
א"עשת
ירוא רינ
יקסבומוחרפ .ג 'פורפ תכרדהב


תואתנכשמל ינשמה קושב םינוכיסה תאצקה לש םייטפשמה םיטביהה
ח"סשת
בד ןומולוס
רנרל .ש 'פורפ תכרדהב


בכרומהו חתפתמה םלועב סקימר תוליעפ םודיק :םישמתשמה לש ןכותה םלועב סקימר
*ז"עשת
תימרכ ןמילוס
טנרטניאב ןכותו םישמתשמ לש
יקסבומוחרפ .ג 'פורפ תכרדהב


החפשמ ינידב תויגוסב לאיזע יח ריאמ ןויצ-ןב ברה ל"שארה לש ותקיספ יכרד
ט"סשת
המענ טס
רניזדר .ע ר"ד תכרדהב


ירבעה טפשמב ינוידה ךילהב ןידה תיב תוברועמ
ד"סשת
לבוי יניס
הקשנה .ד ר"דו רגניטא .ש ר"ד תכרדהב


הנידמה לש ןושארה רושעב םימה לע ןיינקה לש תיטפשמה הירוטסיהה
ד"עשת
ילרוא עלס
רדיק .נ ר"ד תכרדהב


תונוממ ינידל ןישנוע יניד ןיב :ירבעה טפשמב ורבחב לבוחה לש קזנה ימולשת
ח"סשת
ןליא עלס
הבח .י ר"ד תכרדהב


.
ע"שת
לכימ ינופצ רפוע
שוגוב .ר ר"דו רדק-ןירפלה .ר ר"ד תכרדהב


םינורחאה תורודה תקיספב ןמעט לטבש םימכח תוכלה
ט"סשת
לאפר ןויצע
דנרב .י ר"דו ןרטש .י 'פורפ תכרדהב


יטפשמה ךילהב םידיקפת תואלממכ םישנ לש ןמוקמו םישנ לש הרות דומיל
ע"שת
ןליא סקופ
רניזדר .ע ר"דו ןלפק .ק ר"ד תכרדהב


םיזוחו הרודצורפ ןיב "רושיג" -רושיגה ךילה לש יטפשמה רטשמה
ז"סשת
דעלא ןייטשלקניפ
ץישפיל .ש ר"דו ןיטשרבלא .מ ר"ד תכרדהב


תורחסנ תורבח לש יוליגה תבוח
ב"סשת
האל בופזוי ןמרספ
ןהכ .צ 'פורפ תכרדהב


היערש-הסאיס יארב םאלסאב ירוביצה טפשמה
ח"סשת
יקוש ןמדירפ
ןוזביל .ג 'פורפו ןרטש .י 'פורפ תכרדהב


:דליל הרוהו הרוהל דלי -ירוה רוכינ
א"עשת
ןורש גנילירפ
םיאנתה תריציב טפשמה לש ודיקפת תלאשו ירוה רוכינ יבצמב תיטפשמה תוברעתהה
םידליו םירוה יסחיב תישגרה תורוהה שומימל
רדק-ןירפלה .ר ר"ד תכרדהב


,-21ה האמה תישארב יטופישה דיקפתב םירגתאו תורומת -?ה/שדחה ת/טפושה
ע"שת
ינרק ןמלרפ
"RDA" -ה תעונת רואל
:(noituloseR etupsiD evitanretlA)
:"ecnedurpsiruJ citueparehT -ה תעונתו "יפולח םיכוסכס בושיי"
"תילופיטה טפשמה תרות"
ןיטשרבלא .מ ר"ד תכרדהב


הטישו תומד -ידיסחה קסופה אריפש רזעלא םייח ברה שטאקנוממ ר"ומדאה
א"עשת
קחצי יול רפוק
דנרב .י ר"ד תכרדהב


ירבעה טפשמב תירחסמ תורחת
ו"סשת
לאינד ןניק
גיטפהרו .א ר"ד תכרדהב


םהידליל םיקינעמ םירוהש תושוריו תונתמ יוסימ
ח"סשת
ינב ןורדלק
ןגד .צ ר"ד תכרדהב


ןדיעב תונווקמ תופיקתל טנרטניאה תשר ישמתשמ תוירחא
ו"עשת
ישיבא ןיילק
0.2 beW -ה
יב ץיבוקרמ .מ ר"דו זרפ .א 'פורפ תכרדהב


( אתמוטיס ןיינק) ירבעה טפשמב ןיינקה יכרדב םירחוסה יגהנמ
א"סשת
המלש ןור ןמניילק
הליש .ש 'פורפו ןרטש .י 'פורפ תכרדהב


ילילפ םשרמ
ע"שת
יתור ינימק
אריפש .ר 'פורפ תכרדהב


תיזוחה סחיה תירואית רואל התנבהו תינויער תוינש :רושיגב םיסחיו הימונוטוא
ח"סשת
לחר ןלפק
ןיטשרבלא .מ ר"ד תכרדהב


תדרטסוטואב תוריציב םישמתשמה תויוכזל םירצויה תוכז ןיב יוארה ןוזיאה
ו"סשת
דעלא רנרק
עדימה
רנרל .ש 'פורפ תכרדהב


היינבל יסנניפ יוויל
ד"סשת
יחימע רנרק
רנרל .ש 'פורפ תכרדהב


תויביטקפא תדידמו םיעצמא ,םידעי :תיתביבסה היצלוגרה תפיכא
ט"סשת
רוא ןיסרק
זרפ .א ר"ד תכרדהב


תוירחאו היתפמא רחא שופיחב :רושיגה ךילהב המשאה תקימניד
ז"סשת
תירוא יבר
ןיטשרבלא .מ ר"ד תכרדהב


.ידומלתה טפשמב 'תוסנק יניד' תודוסי
א"סשת
יחימע רניזדר
"הלועמ" : ןויצב
ץישפיל .ב 'פורפו ןרטש .י 'פורפ תכרדהב


יבחרמה ןונכתה םוחת לש תימואלניב הרדסה
ט"סשת
רתסא םולבנזור
"הלועמ" : ןויצב
ןמרתלא .ר 'פורפו ץשרבליז .י 'פורפ תכרדהב


ילארשיה ילילפה טפשמב לדחמו השעמ לע תוירסומ תונחבה לש ןתעפשה
ע"שת
ינור גרבנזור
יאנק .ר ר"דו י'גבנב .י ר"ד תכרדהב


ילארשיה טפשמב הקיתשה תוכזו תימצע-הללפה-ינפמ ןויסיחה
ה"סשת
איג ףפוקטור
תונוש טפשמ תוטישב םהימעט רואל יוארה םמושיי
רקנא .א 'פורפ תכרדהב


"ילהנמהו יתקוחה טפשמב תופחה תקזח"
ה"עשת
קחצי זר
רודנב .א 'פורפ תכרדהב


תיקסעה הרבחב םידבועה להק לש םיסרטניאה לע הנגהל ילככ תורבחה יניד
*ז"עשת
ףסוי םימחר
לייא .ע ר"דו ןרטש .י 'פורפ תכרדהב


םיירוביצה םיזרכמה ינידב םידעסה
ו"עשת
ןרוא תבש
ךייר .א 'פורפ תכרדהב


חווט יכורא םיזוח לש םציקל םתאבה
ט"סשת
יש בגש
ץישפיל .ש ר"ד תכרדהב


,םיסוח לע הנגהה קוח לש יטפשמה רדסהה רקח :הסוחה ןקזה לע תיטפשמה הנגהה
ב"עשת
(יקימ) לאכימ רלדניש
-1966ו"כשתה
ןורוד .י ר"דו יאנק .ר 'פורפ תכרדהב


.חטבמה לש יוליגה תבוח
א"סשת
יביר רגנילש
ץרווש .ד ר"ד תכרדהב


תאילכ ,תינפוג השינע: םידליו םירוה יסחיב תיטפשמה תוברעתהה
ה"סשת
ןימינב ילאומש
החנזהו אווש
רגניטא .ש ר"דו ץשרבליז .י ר"ד תכרדהב


תירוביצה הרדסהה ןיב ןילמוגה יסחי :תיעדמ תואדו יא תחת םינוכיס לע חוקיפ
ה"עשת
תוער רינש
תויגולונכטוננה םוחתב תיטרפהו
ץיבודיוד .נ 'פורפו זרפ .א 'פורפ תכרדהב


המחלמב םיבורק תפדעה
*ז"עשת
תידיע ןמלטיג ןרפש
י'גבנב .י 'פורפו ןגד .צ 'פורפ תכרדהב


טפשמבו הכלהב םתעינמבו ןיאושינ ירבשמ בושייב תוברעתה -'תיב םולש'
ג"עשת
ףסוי יבערש
רניזדר .ע ר"ד תכרדהב

הדועתה ולביק םרט *