ןמרב םוחנו ףסוי ש"ע לארשי םע תורפסל הקלחמה


החנמו הדובע םש
תלבק תנש
ראותה
הדובעה שיגמ םש
(1954-1950) תמדקומה ןדיבא דוד תריש
ח"סשת
בקעי לאנברבא
וזנומ-ףלוו .ת ר"ד תכרדהב


ח"י -ז"י -ה תואמב שדוקה ץראל תועסמ ימשר :שידייב היררניטיא
ז"סשת
תנע תרדא
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


זוע סומע לש םינמורב תוילאוטסקטרטניא
ב"סשת
רתסא יאלוזא
ואדנל .ד 'פורפ תכרדהב


לש ותריציב הקיטסימו סותא ,סותימ לארשי -ץראב תינרדומה תיתדה הרישה תישאר
ד"סשת
רורד רדיא
ןומיר יבצ ףסוי
רקספיל .א 'פורפו סייו .ה 'פורפ תכרדהב


ןויע טסק -זועי רמתיאו תרפא לארשי לש םיפונה -לפכ תרישב יסיפאטמהו ילאירה
ו"סשת
ילח ןתיא
הוושמ
ןמרמיצ .ש ר"דו לזרב .ה 'פורפ תכרדהב


תיעדמ הרודהממ םיקרפו אובמ זאבלא לאומש 'ר תריש
ד"סשת
םולש רדלא
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


(1976-2009) תיחרזמה האחמה תריש לע היתועפשהו ןוטיב זרא לש ותריש
ד"עשת
הרשוא יספלא
וזנומ-ףלוו .ת ר"ד תכרדהב


:'םוקמ'ל 'םדא' ןיב
ז"סשת
לעי ילארא
ךליאו םייניבה ימימ תירבעה תרופיסבו תורוקמב יתוברת למסכ ןורבח
יקסבלשוק .ר ר"ד תכרדהב


ותפוקת עקר לע דיחי לש הקיטאופ (1886-1969) ל"שת-ו"מרת אלרוב הדוהי
ז"סשת
הביבא בוגרא
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


רנ-ןב קחצי לש הריציב ירדגמו יטילופ ,יתרבח טועימ
ה"סשת
סיריא ךיירדרא
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


רחואמה טויפל לארשי ץראב םודקה טויפה ןמ תבשה אשונ בוציעב תונחת
ט"סשת
לחר זרא
הקירפא ןופצב
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


תיעדמ הרודהמו יתורפס אובמ -ןושיבג תחפשמ יריש
ט"סשת
לחר ןמיונ-סירכוב
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


תיעדמ הרודהמו יתורפס אובמ :יפסכ ןבא תחפשמ יריש
ה"עשת
תור ןהכ-ןתיב
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


תאיג ןבא קחצי יבר לש ותשרומב הרואמהו הבהאה ,ןפואה יטויפ
ג"עשת
לעי סיריא םולב
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


זנכשאב תידוהיה היפרגויגהל דוסי יוק :זנכשא ידיסח לש םיחבשה ירופיס
ה"סשת
ףסוי רגרבמב
םייניבה ימיב
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


םימד ןתח
ז"סשת
רמת ןשוש ןב
היתורודל תירבעה תורפסב יאסרג בר בוציעב יגולוטמית רקחמ
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


-(ץ"בשרה) ןארוד חמצ רב ןועמש יבר לש תיטויפה ותריציב תויתורפס תוניחב
ד"סשת
יתא ןודעס-ןב
תיעדמ הרודהמו אובמ
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


-ולגזוב דוד יבר לש ותריש ללכמ תיעדמ הרודהממ קלחו יתורפס אובמ :דוד תריש
ה"עשת
יסוי תבש-ןב
םירשעה האמב וקורמ תודהי לש לודגה הנטייפ
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


האושל ינשה רודה תונב תורפוס לש ןהיתוריציב תישנ תוהז תיינבה
ע"שת
הרש ןמגרב-ןמרקב
ןהכ .ט 'פורפ תכרדהב


גרבנירג יבצ ירוא לש תיטסינויסרפסקאה ותריש לע תינאישטינה תוגהה תעפשה
ב"עשת
הילא לטרב
ןמדירפ .ל ר"דו רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


רגניז-סיבשב קחצי לש ותריציבו וייחב יתוברת יונישו הריגה
א"עשת
היתב בל-רב
ןהכ .נ ר"ד תכרדהב


רוצ ןבא השמ 'ר תורהזא "תודידיה ריש ליכשמ"ב תויתורפס תוניחב
ה"סשת
ףסוי יאבג
הוקת רב .ב 'פורפ תכרדהב


הרוצו תוהמ :רזעלא ןב בקעיל "םילשמה רפס"
ז"סשת
רתסא הטאוג
ןושיד .י 'פורפ תכרדהב


קוביד ישוריג לע תודועתב תוינבר תוסיפתב םינויע
א"עשת
ןועמש ביני גרבדלוג
ןהילע תיתורפסה הבוגתהו
ןהכ .נ ר"ד תכרדהב


תוברת לש ןשרפכ לייווצרוק ךורב
ד"סשת
השמ ןי'צלוג
"הלועמ" : ןויצב
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


רקיר לופ לש הקיטיונמרהב הביטרנו ןמז
ט"סשת
הילד ירוג
ןייטשלא .י 'פורפ תכרדהב


אבר'ג ידוהי לש תידוהי-תיברעב םישנה תרישב תויתורפס תוניחב
ד"סשת
םירמ לגיבא-זג
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


ןונגע ףסוי לאומשו רגניז-סיבשב קחצי תוריציב תוומ ירואית תורישב רומוה
ט"סשת
תימולש סילג
ןהכ .נ ר"ד תכרדהב


ינרדומטסופה ןדיעב לארשיב תיאנותיעה תורפסה תרוקיב
ב"עשת
קירא רנסלג
ןורדג-קבלא .ר ר"ד תכרדהב


הריש תולוגסו תורוצ ,םינכת :ז"י-ז"ט תואמב רי'גלאב תוישיאה תוניקה
ו"סשת
הואנ איבל-דעלג
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


:ונידאלב ותריציו יתנסק שיא -(1970-1886) ןהכה היחרפ םייח הדוהי
א"עשת
(הרוד) יזוס סורג
היפרגונומ
לאפר .ש ר"ד תכרדהב


"קרעוו עשיטעאפ"ב רבקצוס םהרבא תוריציב היוטיבו 'היח'ה תמית
א"עשת
הנשוש יקסנימוד
"םויראווקא רענירג" (1962-1934)
הרקמכ יתכרעמ-בר רשקהב (1975) ןעגנולייצרעד ,"ךובגאט סחישמ"ו
הקיטאופו היפוסוליפ ,תוברת לש ןחוב
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


:לאגאש קראמו רגניז-סיבשב קחצי תוריציב םבוציע יכרדו םיידוהי םיביטומ
ד"סשת
תור תורוד
הוושמ ןויע
ואדנל .ד 'פורפו לזרב .ה 'פורפ תכרדהב


-"ואיבכמ ליא"
ז"סשת
הצינ ירוד
(1931-1914) יקינולאש,ונידאלב ינויצ -יתורפס ןותנש לש ותומדל םיווק
לאפר .ש ר"ד תכרדהב


תוברת לש תונשרפ ,הקיטאופ :זזה םייח לש ינמיתה ןונאקה -'שיעי'
א"עשת
רמתיא ירורד
היפוסוירוטסיהו
"הלועמ" : ןויצב
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


הניאובו ינס ילימא לש םירישה יצבוקב ןויע :םירשעה האמב ונידאלב רישה
ז"סשת
הקבר יסבה
לקניפרג-יתפרצ
יסורס .א 'פורפו לאפר .ש ר"ד תכרדהב


וקורמ ידוהי לש תידוהיה-תיברעב םישנה תרישב תויתורפס תוניחב
ח"סשת
ינאפ רגרבנשריה
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


ךרדה םא לע תירבע הריש
ח"סשת
עבשילא ןהכה
ב"י-ה האמה לש היליציסמ תירבע הריש
היתוריפו הפונ ,הישרוש
הוקת רב .ב 'פורפ תכרדהב


יופימו רקחמ :ונידאלב םירפסה ןורא
א"עשת
בד ןהכה
לאפר .ש 'פורפ תכרדהב


מ לש ותריציב ןויע תויזיפטמ תודמעו םייתורפס םיבוציע ידיסחה רופיסה
ג"סשת
הנח רלדנה
קדוב לדנמ םחנ
ןייטשלא .י 'פורפ תכרדהב


'ןיאמדק ןיכלמ'
א"עשת
רשיבא יפש רה
תירהוזה תורפסב םודא יכלמ סותימ
"הלועמ" : ןויצב
קרמ .צ ר"ד תכרדהב


-גרבנירג יבצ ירוא תרישב תוכלמה גשומ
ג"עשת
ןויס יפש-רה
תועמשמו הנבמ ,תורוקמ
וזנומ-ףלוו .ת ר"ד תכרדהב


חישה רקח 'תוברת שרח'כ הנושארה היילעה שיא 1933-1844 ץיבכש בקעי
ב"עשת
הרש ויז
שידייבו תירבעב ויתורגיאב
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


תוידומלתה םהיתוליבקמבו הבר ארקיוב םימכח ישעמ ירופיסב הכירע תומגמ
א"סשת
הפי הכלז
ץיבוקסומ .ל ר"דו רדנלדירפ .י 'פורפ תכרדהב


:קניפ הדיא תרפוסה לש הירופיסב ןורכיזו המוארט
א"עשת
הביבא הקרז
'הפ' האושה תטנלפ
ןורדג-קבלא .ר ר"ד תכרדהב


ילבב דומלתמ יותיפ ירופיס ץבוקב תועמשמ יבחרמו םילמס ןטשד היניעב אריג
ו"סשת
ודיע ינורבח
ב"ע-א"ע אפ ןישודיק
ןמסוק .א ר"דו ןייטשלא .י 'פורפ תכרדהב


:(ש"יש) ילזיריש לארשי המלש
ט"סשת
בקעי לאוגח
תישארב םילשוריב ונידאלב רפסה לעפמל ותמורתו יתורפסה ולעפמ ,שיאה
םירשעה האמה
רא-ןוסכורב .ש 'פורפו לאפר .ש ר"ד תכרדהב


ד"י-ה האמה ןב ידרפס -ידוהי ררושמ ןתנ השמ 'ר
א"סשת
רתסא רטוח
ןושיד .י 'פורפ תכרדהב


.1990-1900 םינשה ןיב השדחה תירבעה הרישב הילידיאה תוחתפתה
א"סשת
הנשוש ינאולח
ואדנל .ד 'פורפו לזרב .ה 'פורפ תכרדהב


הדגאהו שרדמה תורפסב ףסונ ךבדנ ןונגע תריצי
א"סשת
הילד ןשח
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


8
ו"עשת
הנור רגניזואט
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


רימש השמ תריציב עמתשמה סותאה
א"עשת
ןבואר לובט
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


"שאה ןשבכב םהרבא" :לארשי םע תורפסב המית לש היגולונמונפ
ה"סשת
דרו רהוט
יקסבלשוק .ר ר"ד תכרדהב


תונשב תילארשיה תרופיסב תימואלה תוהזהו תישיאה תוהזה אשונ םע תודדומתהה
ח"סשת
םירמ לט
םיעשתה
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


הל תובורקה תוגוסהו (םיעוגעגה) ןינחה תגוסב הוושמ ןויע :םידודנו תולג
ט"סשת
הללאדבע היברט
-12הו -11ה תואמב דרפסב תירבעהו תיברעה הרישב
ןליא .נ 'פורפו ןזח .א 'פורפ תכרדהב


תב תילארשי תרופיסב תוינרדומ טסופו תוינרדומ תומגמ - הכסמה תחת הריתחה
א"סשת
ילט ביני
וננמז
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


'שובל'ב הבוט הצעו רסומ ,חוכיו רפס :הלוהס ןבא קחציל " ינומדקה לשמ"
ב"סשת
לטיור תפי
םיעושעש
"הלועמ" : ןויצב
ןושיד .י 'פורפ תכרדהב


וגיינוסנומ ןרהא לאפר 'רל "רבדמ תואנ"ב תויתורפס תוניחב
ג"סשת
רמת איבל
הוקת רב .ב 'פורפ תכרדהב


ימענ לש התריציב תויטאופ תודונת :היגולואידיאכ טסקטהו גולואידיאכ רבחמה
ע"שת
הנרוא ןיול
לקנרפ
"הלועמ" : ןויצב
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


תירסומה הניחבהו תיזיפאטמה הניחבה -קסנ'זילמ ךלמילא 'ר ירופיס
ב"סשת
הניד ןיול
ןייטשלא .י 'פורפ תכרדהב


"תוילארשיה לא ךרדב" -לאכימ ימס
ט"סשת
המענ (יאלוזא) לטניול
1974-1949 הריצי תישאר
וזנומ-ףלוו .ת ר"ד תכרדהב


תוידוהי םישנ לש יביטקפסורטר בוציע -הירדנסכלא תושנל בלח תושנ ןיב
ב"סשת
היבצ ריאמ
ןרוג-ונאזמרוג 'יו שומש 'א ירופיסב
ןהכ .ט 'פורפ תכרדהב


הכירע לש הקיטאופ -הבר תורב םרשקהב םירופיס
ח"סשת
רמת ריאמ
יקסבלשוק .ר ר"ד תכרדהב


תירבע םישנ תרופיסב תוהמאה תיווח יגוציי :יהמאה לוקה רחא שופיחב
ז"סשת
יתור רטסיימ
םירשעה האמב
ןהכ .ט 'פורפ תכרדהב


יפרגונומ רקחמ-ריפלט לאירבג לש יתורפסה ולעפמ
ו"עשת
לכימ רשימ
וזנומ-ףלוו .ת ר"ד תכרדהב


-האושה ברע הירגנוהב תירבעה יררושמ ןורחא ,(ץמנייטש ריאמ יבצ) ריאי יבצ
ו"סשת
תידוהי ץיבונמ
ותרישו שיאה
היפרגונומ
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


יגולוטמית רקחמ רפיטופ תשאו ףסוי
ה"סשת
הרובד הצמ
ןייטשלא .י 'פורפו רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


"יסור ןמור" לומ "ונייחמ"ו "ונתילהק" םיצבקה יתורפס חישל יתרבח חיש ןיב
ה"סשת
הרפוע ןהכ-בוצמ
ולש ריאמ לש "םידחא םימיכ"ו
רדנלדירפ .י 'פורפ תכרדהב


תולובג לש חיש יננוכמכ ריאמ יבר לע םיידומלתה םירופיסה : 'ץוחבמ הרות'
ט"סשת
לאינד ןיטירקינ
תוברת
רדנלדירפ .י 'פורפו יקסבלשוק .ר 'פורפ תכרדהב


לגופ דוד לש הזורפב שידייו תירבע הביתכ לש היגולונמונפ
א"עשת
ךליל לאנתנ
"הלועמ" : ןויצב
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


הנרדומבש ןוכיסהו יוכיסה לע קיווייל :ורצוי לע םק םלוגה
ד"עשת
לשי רקס
ןי'צלוג .מ ר"דו רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


,םכילע םולש לש תורחבנ תוריציב תווחמה רקח
ג"עשת
תיריא ינבא (חרוק)
רגניז עשוהי-לארשיו הדארג םייח ,שא םולש
ןמצכ .ר ר"דו ןהכ .נ ר"ד תכרדהב


ןחלב בקעי ןב ןתנ יבר לש תיטויפה ותשרומ
ע"שת
תילגרמ הידבוע
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


השדחה תירבעה תורפסב ךלמה לואש לש ותומד ילוגלג
ט"סשת
לחר רפוע
תוילאוטסקט-רטניאו הקיטאופ ,הקיטאמת
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


.(ז"יה תישארו ז"טה האמה ףוס -ןמית) לארשי ןב ףסוי יבר לש ותריש
א"סשת
הדוהי רימע
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


קילאיב לש תיתוברת-תיתורפסה ותוגה
ט"סשת
ףסא ירבנע
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


דרומ לש סופיטיכרא היובא ןב עשילא
ז"סשת
יאול בקעי ןייטשלקנופ
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


לארשי-ץראב םירשעה תונשב תונמאו תורפס
ב"סשת
הרימז ןויצ ןרופ
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


הקיטסימ ,הדגא ,סותימ שיא יכרד
ב"עשת
הליג תרופ
ירעי הדוהי לש וירופיסב
ןמצכ .ר ר"ד תכרדהב


עקר לע תידייהו תירבעה תורפסב יתורפסה םבוציעו םייגולותפ-וכיספ םימגד
ה"סשת
תימלוש הרויפ
הרשע-עשתה האמה לש םיעבשה תונש ןמל ןמזה-תב תוברתה תומכסומ
ןהכ .נ ר"ד תכרדהב


הקיטילופל הקיטאופ ןיב -'לארשי תוכלמ תבשחמל םלס' תעה בתכ
א"עשת
ךורב חלפ
וזנומ-ףלוו .ת ר"ד תכרדהב


האמה לש םיעבשהו םישישה תונשב תילקידרה תיליכשמה תורפסה תרוקיב
ה"סשת
הנא'ז רזנוצ
התורצוויה לע תויתוברתה תועפשהה תקידב :ט"יה
רנייפ .ש 'פורפו ןהכ .ט 'פורפ תכרדהב


יקינולאשב רוא הארש ונידאלב יתד-ינויצ-יתורפס ןותנש "וייד'ג לייא"
ו"עשת
הרש רוצ
(4291-7391) םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב
לאפר .ש 'פורפ תכרדהב


םייאידיא ,םייטאופ םיטביה -תינשרדה ותריצי רשקהב םייח ףסוי 'ר ירופיס
ו"סשת
הקבר שודק
םייתרבחו
ןייטשלא .י 'פורפ תכרדהב


ןא'גיבוריבב שידיי לש הדמעמ ןאשזדיבאריב ןיא שידיי ןופ סוטאטס ראד
א"סשת
סירוב ןמרלטוק
. הצרמ תכרדהב


עבשילאו ןוראב הרובד ,אריפש הוח :תירבעה הייחתה תורפסב םישנ תרופיס
ח"סשת
תימולש לניק
יקסבוחיב-הבוקרי'ז
ןהכ .ט 'פורפ תכרדהב


תידיסחה םיחבשה תורפס
ו"עשת
באז סיציק
שוביג יכילהתו היצזינונק ,תופוקת :הינשה םלועה תמחלמל דעו התישארמ
קרמ .צ 'פורפ תכרדהב


הפש ,הקיטמת :(ונידאל) תידוהי-תידרפסבב תיתורפסה ותריציו ןופאק םהרבא
ה"עשת
הנר שטלק
םירשעה האמה תישארל הרשע-עשתה האמה יהלש ןיב תשדוחמ תידרפס-תידוהי תוהזו
הניבוגצרה-הינסובב
לאפר .ש 'פורפ תכרדהב


יטסינמפ ןויע : (1980-1880) תירבעה םידליה תורפסב תויפרגוירוטסיה תונחת
ז"סשת
הנד רעי-ןרק
יטסילאינולוקטסופו
"הלועמ" : ןויצב
ץיבולרב .י 'פורפ תכרדהב


(היקבולסוכ'צ ,הינמור ,הירגנוה) שרומרמ זוחמב םייתוברתה םייחה
ט"סשת
םחנמ ץרק-ןרק
1944-1874 םינשה ןיב תידוהי תוגהו תונותיע ,תורפס
"הלועמ" : ןויצב
ןהכ .נ ר"ד תכרדהב


הקיטסימו הירוטסיה ,היגולוטרנ רחש דודל 'םירובשה םילכה לכיה' תרדס
*ז"עשת
לאירא ןיבר
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


:רהוזה ינוקית תורפסב הניכשה סותימ
ג"עשת
יטיב יאור
םייטסימו םיינשרפ ,םייטאופ םיטביה
קרמ .צ ר"ד תכרדהב


תיוושכעה תירבעה הזורפב המלועו ונידאלה תוברת לש יתורפסה בוציעה
ז"סשת
הרובד טור
לאפר .ש ר"ד תכרדהב


תירבע םישנ תרישב תוהזה שוביג ךילהת לע יטסינימפ טבמ :רדגמ םוקמ ןמז
ה"סשת
לעי גרבנטור
"הלועמ" : ןויצב
ןהכ .ט 'פורפ תכרדהב


תילארשיהו תילארשי-ץראה המבה לע םכילע םולש
ה"עשת
דינואל ןמטיור
ןהכ .נ ר"ד תכרדהב


ולש ריאמו זוע סומע לש םינמורב תויומדה תווהתה ךילהת רקח
ע"שת
הכלמ לור
ןמצכ .ר ר"ד תכרדהב


תוידוהיה תוליהקב ברעמה תוברת תועפשה עקר לע ונידאלב רסומ תורפס
ב"עשת
הניט ןילביר
הקופיא הליד סאידו'ז סירדאמ סאל" רפסב יטמיתו ירנא'ז ןויע :הירגלובב
(1913 ,לובנתסיא) רניבר חמצ ברל "הקילביב
לאפר .ש 'פורפ תכרדהב


עשוהי ב"א ירופיסב תויומדה דמעמ
ז"סשת
הקבר (יבצ ןב) לואש
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


דגמ ןורהא ,םחש ןתנ לש םהיתוריציב ץראה ןמ הדיריה חישו הריגהה גוציי
ב"עשת
תירוד ץרווש
ןירבוג לכימו
ןמצכ .ר ר"ד תכרדהב


הלכשהה ייח תא םיפקשמכ יקסנול לקייח ןרפסהו ןושארטש תיירפס
ו"סשת
הדירפ רוש
הנליווב תידוהיה תוברתהו
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


הרומתו רבשמ ,השרומ
ז"סשת
רתסא ןרטש
תוברת תננוכמכ ןונגע תריצי
ןייטשלא .י 'פורפ תכרדהב


הקירפא ןופצמ תבש יאצומלו הלדבהה סקטל םיטויפה לש יתורפסה םדוחיי
ו"עשת
הנינפ יבולדיש
הוקת רב .ב 'פורפ תכרדהב


ןונגע י"ש לש ויתוריציב יתורפסה הדוביע יכרדו הלבק יעקשמ
ו"סשת
ןנחלא הליש
"הלועמ" : ןויצב
ןייטשלא .י 'פורפ תכרדהב


תוישונא תוכרעמכ ןונגע י"ש ירופיס
ע"שת
רמת םיובניש
תורפסה רקחב תויתכרעמה תויתחפשמה תוירואיתה םושיי
ןמצכ .ר ר"ד תכרדהב


"וירעש ףלאו / ינאה םינפ לא"
ב"עשת
המענ םלש
הדלז תרישל םיילאוטסקטרטניא םינפצ
ןהכ .ט 'פורפ תכרדהב


תיעדמ הרודהמו אובמ :תיריהקה הזינגה ןמ תוטיופמה ןוזמה תוכרב
ט"סשת
יבא ןמדימש
"הלועמ" : ןויצב
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


לגופ דוד תרישב דוחיאו תודרפיה
א"סשת
יליל רימש
"הלועמ" : ןויצב
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


תיעדמ הרודהמו אובמ ןאנד ןבא ןומימ ןב הידעס יבר יריש
א"עשת
קחצי ינועמש
ןזח .א 'פורפ תכרדהב


רהזי .ס תריציב תרפסמה העדותה גוציי
א"סשת
ימענ ינש
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


לאירבג לש תירישה ותריצי לע יתרוקיב טבמ "קרוי-וינ לש לודגה סכודה"
ד"עשת
הנח אריפש
(1944-1993) ליירפ
וזנומ-ףלוו .ת ר"ד תכרדהב

הדועתה ולביק םרט *