ןוכיתה חרזמה ידומילל הקלחמה


החנמו הדובע םש
תלבק תנש
ראותה
הדובעה שיגמ םש
תיברעה תירוטסיהה הביתכב (הריפסל 1258/הר'גה 656) תיסאבעה דאדגב תליפנ
א"עשת
.ס אלע ןכור-ובא
בדאה תורפסבו
"הלועמ" : ןויצב
בל .י 'פורפ תכרדהב


לש םיעשתהו םינומשה תונש לש היכרותב גולואדיאו יתד גיהנמ ןלוג הללוהתפ
ח"סשת
תרפא ביבא
םירשעה האמה
ץיבלאומש .א 'פורפו ינמחנ .ע 'פורפו רבואט .א 'פורפ תכרדהב


1968 ילויב 'תעבה רטשמ תיילעמ תוידדה תועפשהו ןילמוג יסחי :ב"הראו קאריע
ג"עשת
.ש לאנתנ ירנבא
1975 ץרמב רי'גלא תרהצה לע המיתחה דעו
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


,וקורמב םייטילופה םייחב םישנ תוברועמ :תוימלסומ תורבחב הקיטילופו רדגמ
ג"עשת
תילד י'צקרטא
2000-1956
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


םזירטנמלרפל תויטבשמ :תיווכב תיטילופה תכרעמב תויכשמהו תורומת
ה"עשת
דוד סאילא
(1921-1992)
ןנור .י 'פורפ תכרדהב


תינרדומה הפוקתהו םייניבה ימי לש םאלסאב יאופרהו יטפשמה חישב תולפה
ד"עשת
ילטנ ןוגילא
בל .י 'פורפ תכרדהב


1985-1968 םינשה ןיב ןיטסלפ רורחשל ןוגראה ןיבל תוצעומה תירב ןיב םיסחיה
ח"סשת
ךונח בוזאב
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


לש םיסקודותרוא-םירצונה םיברעה ןיבל תיראצה היסור ןיב םיסחיה
ד"סשת
אלוקינ ילא'גב
1913-1847 םאש-דאלב
ץיבלאומש .א 'פורפ תכרדהב


ןוכיתה-חרזמה ימשב םירשנ
ח"סשת
.א הדוהי הגנלב
תמחלמ ברע דע ןוסקינ תפוקתב תירבה תוצרא-םירצמ יסחי
1969- 1973 םירופיכה-םוי
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


.יברע-ילארשיה ךוסכסב ם"ואה לש ותוברעתה תישאר : פ"וקסנוא
ג"סשת
דעלא רורד ןב
"הלועמ" : ןויצב
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


:הראבודלא ןומראל ןידבאע ןומרא ןיב דפוה תגלפמ
א"עשת
לג ישי-ןב
ןושארה רושעב םייטילופה הירגתאו תירצמה םינומהה תגלפמ
סאחנלא אפטצמ תגהנהל
1936-1927
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


תיברעמה הדגב תיניטסלפה הייסולכואה יארב תוילארשיה לומגה תולועפ
ו"סשת
לואש ירשוא לטרב
1956-1949 , הזע תעוצרו
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


,ילאנויצנבנוק אלה קשנה ימוחתב ןוכיתה חרזמב תונידמ ןיב ןילמוג יסחי
ח"סשת
םייח ץיצנבולוג
2001-1971 םינשה ןיב
םהוש .ד ר"דו שירפ .ה ר"ד תכרדהב


הכפהמב תורומת -ןיטסלפ לע קבאמב הקיטילופו היגולואידיא :שבח 'גרו'ג
ג"עשת
ילא הילג
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


םיפתושמ םיסרטניאו םיינידמ םיסחי :הינטירבו קאריע
ז"סשת
.ס רמוע לקניפרג
1963-1958 ,םזינומוקהו תיברעה תוימואלה ךבסב
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


המושייו דא'זנ-ידמחא דומחמ לש תיתרבח-תינידמ-תיתדה ותנשמ
ג"עשת
יח-השמ תגיגה
ןאריא לש תימאלסאה הקילבופרב
ןגמ .ז 'פורפ תכרדהב


תכרעהו הנפמ תודוקנ ,תומגמ םימיה תשש תמחלמ ברע תילארשיה היטמולפידה
ה"סשת
לאכימ דלפשריה
ךילהתה
שירפ .ה ר"ד תכרדהב


השתהה תמחלמ עצמאמ םירצמו ב"הרא ,לארשי ןיב םיסחיה שלושמ :לזרבה שלושמ
ג"עשת
ףסא רלדיז
1974 ראוני 1970 - ראוני ,םירופיכה םוי תמחלמ רחאל דעו
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


1979-1948 ופיב תיברעה הייסולכואה
ב"עשת
הלאירא יזנכשא-יזח
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


םייניבה-ימי לש םאלסאב םילוח -יתבב םיילכלכו םיילהנמ ,םייאופר םיטביה
ד"סשת
ירוא ןזח
15-8 תואמ
בלוד .ע 'פורפו בל .י 'פורפ תכרדהב


,תורבדיה :לארשיב יברעה טועימל ןוטלשה ןיב םיסחיה תכרעמ
ד"עשת
ידג ןמטיח
1948-2008 תומילאו האחמ
םואבלטייט .י 'פורפ תכרדהב


1988-1982 ,לימ'ג ןימא לש ותואישנ תפוקתב ןונבל
ב"עשת
ידא ןהכ
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


לש תימאלסאה הקילבופרה דגנכ וקבאמו קל'ח ןידהא'גמה ןוגרא תוחתפתה
ה"סשת
.א ןנור ןהכ
1997-1987 ,ןאריא
ץיבלאומש .א 'פורפ תכרדהב


1948 - 1918 יטירבה טדנמה תפוקתב לארשי-ץראב תיזורדה הדעה
ג"סשת
למא לאמכ
ץיבלאומש .א 'פורפ תכרדהב


ימאלסא םזילקידר לש היצזילבולג
ח"סשת
דוהא יול
תוחתפתהו םימלסומה םיחאה ,תידועסה ברע
2001-1962 ינוסה ימאלסאה רורטה תשר
"הלועמ" : ןויצב
תניג .ר ר"ד תכרדהב


תירצמה היפרגוירוטסיהה יארב תידוהיה הירוטסיהב תויגוס
ז"סשת
לחר יונ-יסייאמ
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


הנידו הדינ
ע"שת
יגח זוזמ
תימלסומה תיתכלהה תרוסמב הדינה יניד תושבגתהו תוחתפתה
ןגמ .ז ר"ד תכרדהב


תיברעמה הדגב יאבצה לשממה ןוניכ ךות תירבה תוצראו ןדרי ,לארשי יסחי
ב"עשת
תירוא בתכ-רלימ
1967-1974
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


ןדאל ןב
ו"סשת
ףסא חילמ
תניג .ר ר"ד תכרדהב


1964- 1970 , תידועסה ברעב היציזופוא
ד"סשת
ףסוי ןמ
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


םייתד-םיימאלסאה םימרזה ןיב קבאמה תגציימכ "ריפכת"ה תייגוס
ה"עשת
תימרכ ונאיסרמ
-90ה תונשב םירצמב םיינוליח-םיילרבילה םימרזל
ןיילק .מ ר"ד תכרדהב


םינשה ןיב הירוסל םסחיו ןונבלב הדעו דסממ
א"עשת
ןד רואנ
1975-1970
"הלועמ" : ןויצב
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


הנתשמ תואיצמ לומ לא הננגמב היגולואידיא :תירצאנ-טסופה הפוקתב םזירצאנה
ה"סשת
ריאמ המאונ
תניג .ר ר"ד תכרדהב


תוינידמו הקיטילופ :1970-1966 ,הירוסב 'תעב-ואנה רטשמ"
ג"סשת
ןורהא קרמיונ
"הלועמ" : ןויצב
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


1936- 1946 ןונבלב יתדעה רטשמה
ט"סשת
סאילא ןאמילוס
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


ןילאה'גה טבש לש הרקמה ,1970 זאמ הדוהי רבדמ ןופצב םיוודבה ייחב תורומת
ה"עשת
ןורי הידבוע
ןגמ .ז 'פורפ תכרדהב


-14ה האמב םירצמב םיינאטלס םישדקה
ט"סשת
ןח רמע
ןבא ןסחו ןואלק ןבא דמחמ רצאנ -נא םינאטלסה לש החפשמו הקדצ תורטמל שדקה
(םייתרבחו םיילכלכ ,םייתד ,םייטפשמ :םיטביה) ןואלק ןבא דמחמ
בל .י 'פורפ תכרדהב


,םירצמב ,הירוסב טנרטניאב שומישה לע תוינוטלשה תולבגהב םייונישה
ח"סשת
לט לבפ
2005-2002 םינשה ןיב תויורימאה דוחיאבו תידועסה ברעב
רדיק .מ ר"דו רבואט .א 'פורפ תכרדהב


-הללאבזחהו סאמחה לש תילאיצוס-תיחרזאה תוליעפה
ט"סשת
לייא ץיבוקספ
יתאוושה טבמ :הקיטקרפו היגולואידיא ,םישרוש
"הלועמ" : ןויצב
שירפ .ה ר"ד תכרדהב


1982-1964 ,היצזינרדומה ןחבמב תידועסה ברע :הנתשמ תואיצמב תימואל תושבגתה
ה"סשת
יבא להוק
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


1973-1964 , ף"שא לש תיתדה ותוהז
ח"סשת
דוד ןרוק
שירפ .ה ר"ד תכרדהב


1968-1948 לארשיב תיברעה הייסולכואל תואירבה יתוריש
ג"עשת
דמחומ הרקארק
שירפ .ה 'פורפ תכרדהב


הנמזב הליפת
ו"סשת
היסנ רמש-ןייטשניבור
תימלסמה תרוסמב הליפתה ינמז תוכלה תווהתה
בל .י 'פורפ תכרדהב


יריקש-לא דמחא לש היפרגויב :חכשנה גיהנמה
א"עשת
ביני ןנור
שירפ .ה ר"ד תכרדהב


םינשה ןיב לארשיו םירצמ ןיב םולשה םכסהל סחיב םיירצמה םילאוטקלטניאה תדמע
ו"סשת
לאפר ביגש
1991- 1981
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


,תירבה תוצרא-הירוס יסחי
ג"עשת
ןוני המלש
1966-1974
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


םיכולממה םינאטלסה לש תוימיטיגלה תלאש "םכנאצ וערו םירז ודמעו"
ח"סשת
יתמא יבא-רש
(נ"הסל 1250-1517 / 'גה 648-923)
בל .י 'פורפ תכרדהב


םינשב תירבה תוצרא הירי'גלא יסחי
א"עשת
להי יבערש
1978-1962
ןיידמוב יראו'חו הלב-ןב דמחא לש םנוטלש ךלהמב
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב

הדועתה ולביק םרט *