לארשי תודלות


החנמו הדובע םש
תלבק תנש
ראותה
הדובעה שיגמ םש
שיאה (ה"צרת-א"פרת) לארשי ץרא לש ישארה הברכ קוק ה"יארה
ן"שת
ףסוי ירנבא
.ולעופו
.באילא .מ 'פורפ תכרדהב.ותפוקתו שיאה - יעליא-ןב הדוהי 'ר
ט"משת
ישיבא רקנא
.רב .מ 'פורפ לש ותכרדהבלש היילעה ןעמלו הקירפא ןופצב התוליעפ - תיתדה תינויצה העונתה
ח"נשת
ישי ןונרא
(1956-1943) לארשיל וז תודהי
לאינק עשוהי 'פורפ תכרדהב.1942 - 1939 הלצהו האוש לומ לארשי-ץרא ילעופ תגלפמ
ט"משת
הוח ילוכשא
.גרובצק .נ 'פורפ תכרדהבתנידמ תמקה רחאל דעו ןתישארמ דנלוהב תורשכההו תיצולחה העונתה
ו"נשת
לאגי ןימינב
.1950 - 1917 לארשי
ןמכמ .ד 'פורפ תכרדהבהז גהנמ לש תירוטסההו תיתכלהה ותוחתפתהו ולוגלג .חספב תוינטק
ט"נשת
ףסוי ולול-ןב
.ונימי דע לארשי תודעב
רמיז קירא 'פורפ תכרדהב(ח"י-ז"ט תואמ) ילארשי -ץראה זכרמהו ןמית תודהי
ג"נשת
ןרהא ינאמיג
.סקופצרווש .ש 'פורפ לש ותכרדהב.1880 - 1840 הירוס תודהיב תורומת
ג"נשת
ןורי לארה
.סקופצרווש .ש 'פורפ תכרדהב.הינטירבב תובוגתו תודמע :ילארשיד לש ידוהיה דמימה
ז"משת
ל"ז ןימינב הפי
.גרובצק .נ 'פורפ תכרדהבתודהי - הינמורב םיידוהיה םיימואלה םייחה לש םלוסיחו םתייחת
ו"נשת
המלש ץיבוביל
1950 - 1944 הנתשמ רטשמ לומ הינמור
ןוקב .ג ר"דו לא-רב .י 'פורפ :לש םתכרדהבהעונתהו ידוהיה בושייה ינינעב היתודמעו הדוהי-ןב 'א תונותיע
ד"נשת
ףסוי גנל
(1914 - 1884) ה"ערת - ה"מרת םינשב תימואלה
.באילא .מ 'פורפ תכרדהבםיילכלכ םיעצמאו ןומימ תגשהל םתוליעפ :לארשי-ץראב י"חלו ל"צא
ה"נשת
השמ סקרמ
(1948 - 1940)
.לאינק .י 'פורפו ףאוט .א 'פורפ :לש םתכרדהבםיאנומשחה תפוקתב - גוליפו תקולחמ ,המרונ
ט"נשת
ללה ןמוינ
."הלועמ" :ןויצב


ןטרגמואב טרבלא 'פורפ תכרדהב(ט"י-ח"י תואמ) ןמיתב תידוהיה הגהנהה
ס"שת
לאיחי ןושחנ
ןורוד דוד ר"דו סקופצרווש .ש 'פורפ :לש םתכרדהב1910 - 1881 "ןויצ תביח" תעונתב גיהנמכ םולבנייליל בייל השמ
ז"נשת
קחצי זוזע
לאינק .י 'פורפ תכרדהב.ל"זח תורפסבו ארקמה תוצראב אצמימה רואל ך"נתב ץעה תשורח
ז"משת
הדוהי יצניפ
.יקסמד .א ר"דו סקילפ .י 'פורפ :לש םתכרדהב1306 תנשב שוריגה ינפל סנבורפב תוידוהיה תוליהקה לש ןייפואל
ז"נשת
באז המלש קיפ
.סקופצרווש .ש 'פורפ תכרדהבםיירוטסיה םיטביה - תידומלתה תורפסב םיינאגפ םינחלפו תוינאגפ
ס"שת
לאונמע םייהדירפ
ץיבלקני לאפר ר"ד תכרדהב.ןוילעה לילגה לש ובושייב קרפ ,הלוחה ןויכז תודלות
ח"משת
קחצי ןירטיצ
.גרובצק .נ 'פורפ לש ותכרדהבתידוהי הליהק לש קבאמ (הירטסוא) דנלנגרובבש ץיורקשטיוד תליהק"
ס"שת
הכלימ ןומלצ
םייניבה ימי יהלשב ,הדוחיי תרימשלו המויקל הנטק תיפוריא-זכרמ
ס"שת
הכלימ ןומלצ
(1938-1672) השדחה תעבו
ןמכמ ןד 'פורפו רציפש המלש 'פורפ :לש םתכרדהב1940-1880 םינשה ןיב שקארמב תידוהיה הליהקה
ח"נשת
עבשילא תירטש
סקופצרווש ןועמש 'פורפ תכרדהביכרדו םתושבגתה ךילהת לש תירוטסיה הניחב - הנגהה ןוגריא יכרע
ח"נשת
יכדרמ םלש
1948-1939 - םתלחנה
לאינק עשוהי 'פורפ תכרדהב


הדועתה ולביק םרט *