הביבסו היפרגואיגל הקלחמה


החנמו הדובע םש
הדובעה שיגמ םש
תוחתפתהו םושיי,ןוזח,ילבח ןונכת :1977-1954 םינשב שיכל לבח
לאיזוע ריפוא
ןהכ-תימע .ע 'פורפו רפוס .מ 'פורפ תכרדהב


לש הרקמה ,תיתוברתה תשרומה לוהינו רומיש יכרצל םייגולואכרא םירתא תכרעה
לעי ףלא
ץראה ןופצב םיקיתעה תסנכה יתב
ןהכ-תימע .ע 'פורפ תכרדהב


חלמה םיב ינילה-ומרתה בוכישה תקימאניד
ילע ןונרא
יקסנל .נ ר"דו רנרב .ש 'פורפ תכרדהב


הנזה תומר יתש תלעב תיאלקח תכרעמ רקחל ןיוול ינותנ לש תוא דוביעב שומיש
השמ םולב
לטסנ .ד 'פורפו יקסנל .א ר"דו רנרב .ש 'פורפ תכרדהב


לש תויביטקפאה לע תועפשההו םימרוגה :תימוקמה המרב לארשיב יתביבס לוהינ
םהרבא הכרב
תויתביבסה תודיחיה
ינאורמ .צ ר"דו ןהכ-תימע .ע 'פורפ תכרדהב


לש םירקמה :לארשיב םייזכרמ םיביטרפואוקב היצזיביטרפואוק-הדה יכילהת
* יבצ טרגדלוג-רואלג
'יזכרמה ריבשמה' לשו 'הבונת'
ץרווש .מ ר"דו גרבנירג .י 'פורפו רפוס .מ 'פורפ תכרדהב


הרקמ רקחכ"ןטקה שלושמה רוזא":רויעה לצב תיברעה תואלקחב תומייק
ןאמעונ םייאנג
רפוס .מ 'פורפ תכרדהב


ופי- ביבא לת ריעה : ןחבמה הרקמ ןמזה תדוהת-רומישה תסיפת
היא היח דלפנירג
םתור .א ר"דו ןהכ-תימע .ע 'פורפ תכרדהב


הכרעה -םיינוכית םי תורעי לש םימה לוצינ תוליעיו הכירצ
* דוד ןמלה
םינייוולמ קוחרמ השיח תועצמאב
ריקי .ד 'פורפו םסא .י ר"דו יקסנל .א ר"ד תכרדהב


עקרק תפיחס לע םשגה תרוטרפמט תעפשה
ליא סקז
הטנאירפ .ש 'פורפ תכרדהב


תוכירב) םייליע םימ ירגאמ תעפשהו יתבכש בר יפוח רפיוקאל םיה ןיב רשקה
ידע לט
תכרעמה לע (םיגד
ילאיחי .י 'פורפו ןיטשניו .י ר"ד תכרדהב


רבעמהו םיימי סולומוקוטרטס יננעב םירוגסו םיחותפ היצקבנוק יאת רקח
* לט יחרי
ןייולמ עדימ תועצמאב ןויפא -םהניבGSM
יקסנל .א ר"דו רנרב .ש 'פורפ תכרדהב


חור רומיש לע תוכלשהו לארשיב רומיש תוינידמו תוילאסרבינוא רומיש תוסיפת
לט ןמרבוה-רנלימ
בידנה תעקב יבושיי לש הרקמה -םוקמה
ןהכ-תימע .ע 'פורפ תכרדהב


ןוכיתה םיב תויפורט ומכ תופוס רקח
ידע זפ
רנרב .ש 'פורפ תכרדהב


םינשה ןיב ילארשיה םוליצב "חותיפ ירע" לש ןגוציי -היפרגואיג-וטופ
לחר ינועבצ
1950-1978
ןהכ-תימע .ע 'פורפ תכרדהב


דמועה ןייוולה לש םיילארטקפס יטלומ םינותנמ תורומח תופוס לש בקעמו יוהיז
הליש ףיש
MSG
רנרב .ש 'פורפו יקסנל .א ר"ד תכרדהב


רפיווקאהו םיבכושמ םילחנ ןיב םיטנאירטונו םיחלמ ,םימ לש ףולחיש
* הדוהי םלש
תורח .ב 'פורפו ילאיחי .י 'פורפו ןיטשניו .י ר"ד תכרדהב


הקוריפ דעו םירשעה תונשב התמקהמ תוימואלה תונרקה לש "םידרחה תקלחמ"
הליא ראלקש
20-ה האמה לש םיעשתה תונשב
ץכ .י 'פורפ תכרדהב

טופישב הדובע *