וננמז תודהיו לארשי תודלותל הקלחמה


החנמו הדובע םש
הדובעה שיגמ םש
תובישי תמקה רואל תיתדה תונויצב תורומתו םיכילהת -"םוקמ לכב םיקנ תובישי"
* המלש ץיבומרבא
5891-3591 ,רדסהה
רנייפ .ש 'פורפ תכרדהב


תמדקומה השדחה תעב הילטיא ידוהי לש תורתומה תונקת
האל ירדא
לאיכלמ .ד 'פורפ תכרדהב


:אבכוכ-רב דרמו לודגה דרמה לצב לארשי ץראב תעמשמ תויעבו םירגבתמ ךוניח
םולש ירדא
םיירוטסיה םיטביה
םייהדירפ .ע ר"ד תכרדהב


1924-1893 ה"פרת-ג"נרת הבקסומ לש הבר -ה"אזמ בקעי ברה
ירוא ילהא
ןוקב .ג 'פורפ תכרדהב


ירוטסיה יארב סופדה תכפהמל תונרמש ןיב - ןמיתב ירבעה רפסה תוברת
לאוי ירשוא
יתרבחו
ינאמיג .א 'פורפ תכרדהב


1912-1859 ,ןאוטית ידוהי לש תילכלכהו תיתרבחה םתוחתפתה :למנ ידוהי
יכדרמ גייסא
ןורימ .א ר"ד תכרדהב


םייניבה ימיב תיניטלה הפוריאב ידוהיה תיבה קשמב תוחפשו םידבע
סחנפ ללה םובלפא
לאיכלמ .ד 'פורפ תכרדהב


400-70) דומלתהו הנשמה ימיב לארשי-ץראב תידוהיה הרבחב תואופרו םיאפור
לעי ןייטשפא
(הריפסל
דלפנזור .ב 'פורפ תכרדהב


1950-1927 ןילופב תויתד-תוינויצה רעונה תועונת
ןנחוי בקעי-ןב
ןוקב .ג 'פורפ תכרדהב


1965-1904 ,ביבא-לתב תוידיסח תורצח
לכימ רטלג
ןלפק .ק 'פורפ תכרדהב


יטנלטאה בחרמב תיברעמ תידרפס-תידוהיה הצופתב תויתרבחו תוילכלכ תורומת
יכדרמ דורמנ ןותעג
1790-1723 הנויאב תליהק לש הרקמה :ינרדומה-ןדיעה תישארב
ןורימ .א ר"ד תכרדהב


ודוהי-לא תליהק לש םוימויה ייחב םיטביה :לבב לש םילשורי
עשוהי גרבנירג
רטסא .ז ר"דו ןיול .י ר"ד תכרדהב


תונושארה תואמב ירצונה רגתאה רואל תידומלתה תרוסמב הקדצ ןתמו ןוה ,ינוע
איג הרובד
הריפסל
רמרש .ע 'פורפ תכרדהב


הריפסל 400-70 ,לארשי ץראב תידוהיה הרבחב דליה
תירוד יביבא-שטיוד
דלפנזור .ב 'פורפ תכרדהב


םירשעה האמה לש םיעבשה תונשב "השדחה תוידרחה" תכפהמ
ריאי יולה
ןלפק .ק 'פורפ תכרדהב


ודימרוד-לאנברבא דוד /סניטרמ לאונמ
דוד ןירפלה
"המואה שיא" לש היוצחה תוהזה
ילפרוא .מ 'פורפ תכרדהב


ןיב -לארשי ץראב הנשמה ימי דעו ירושאה שוביכהמ לארשי תכלממ יאצאצ
יסוי ימה
הקיתע היפרגוירוטסיהל הירוטסיה
םייהדירפ .ע 'פורפ תכרדהב


7981 - םינשב הנידמלו תוימשיטנאל הירגנוהב תידוהיה היסקודותרואה לש הסחי
* הדוהי ןמטרה
4491
ןורימ .ג 'פורפו רנייפ .ש 'פורפ תכרדהב


הנשמה ,ינש תיב תפוקתב לארשי-ץרא ימכח יניעב תוימורה תויקניבורפה
* רתיבא רבנז
םייתוברתו םייפרגואיג ,םיירוטסיה םיטביה -דומלתהו
םייהדירפ .ע ר"ד תכרדהב


האמה לש היינשה תיצחמב םירצמב תוידוהיה תוליהקב הגהנהו תוהז ,הטילק ירבשמ
וטאיל ימח
1914-1854 הרשע עשתה
לארה .י 'פורפ תכרדהב


שוביגל "םיקמעממ ת"וש" ורוביח תובישחו ,ירשא םירפא ברה לש ירוביצה ולעופ
* השמ יקסנשרט
האושה תודלותל יתד-יפארגוירוטסיה ביטרנ
ןוקב .ג 'פורפ תכרדהב


םינשב הירבטב ישאב םכחה תרשמ יאשונ לש תינרותה םתריציו תירוביצה םתוליעפ
* ודע ילארשי
(1918-1883) ח"ערת-ג"מרת
בגר .ש 'פורפ תכרדהב


ירעב תוידוהי םישנ :ילאינולוקה ןדיעב תוימלסומ תורבחב ידוהי םזינמפ
םירמ יול
1956-1912 ,וקורמ
ןורימ .א ר"ד תכרדהב


ןמזה ירגתא לומל יחישמה ביטרנה ןויער לש ולוגלגל - תויחישמו הספילקופא
רומיל ןיול
לארשי - ץראב דומלתהו הנשמה תפוקתו ינש תיב יהלשב
םייהדירפ .ע 'פורפ תכרדהב


םיצאנל תידוהי תודגנתהל ידוחיי קיפא - תפרצב תיטסינומוק-תידוהיה תרתחמה
לאינד רואנ רנרל
1944-1940 ,םמע הלועפה יפתשמלו
ןמכמ .ד 'פורפ תכרדהב


1939-1945 האושה ךלהמב תידוהיה הדימעב ביכרמכ ימואלה םקנה ביטומ
ינור רואנ רנרל
רווש-למואב .א 'פורפ תכרדהב


1967-1890 ףסוי תרופ תבישי :הנתשמ תיתדע תואיצמב תובישי
ףסא סלימ
ןורימ .א ר"ד תכרדהב


תינשדח תינבר תוגיהנמל יוטיבכ ח"יה-ז"טה תואמב סאפ תונקת
דוד םייח ןרמימ
בגר .ש 'פורפ תכרדהב


םימעה ןיבל םידוהיה ןיב הברקל תונעטה ירוחאמש םייגולואידיאה םיעינמה
ילוטנא ביישימ
יפראגוירוטסיהה חישה :תיתוברת הברקלו תינתא הברקל תונעטה חותינ םייכרותה
ןיב היצקארטניא לש םיפסונ םירקמ לעו םירזוכה תודוא לע םירשעה האמב
.םייכרותה םימעל םידוהיה
אריפש .ד 'פורפו לארה .י 'פורפ תכרדהב


תויסכודותרוא האוש תולוצינ לש תונורכז ירפסב םיידוהיה םייחה ןורכיז בוציע
הצרת ץיבוקרמ
לארשיב
ןמסור .מ 'פורפ תכרדהב


תעב יוניש תונכוסכ ןתעפשהו ןמיתב הליהקבו החפשמב תוידוהיה םישנה לש ןמוקמ
הניר קירטס
השדחה
יבערש .ר 'פורפו ינאמיג .א 'פורפ תכרדהב


בושייה תודסומל תיקאריעה ןאטסידרוכ ידוהי ןיבש םיסחיב תואיצמו יומיד
לחר וקליס
(1917 - 1951) לארשי תנידמבו לארשי-ץראב ידוהיה
לארה .י 'פורפ תכרדהב


20-ה האמה תישארב הבר'גב ןהכה השמ ןופלכ ברה לש ותנשמב תיכוניח תונשדח
לאנור היטע
רצלוה .א ר"דו רהוז .צ 'פורפ תכרדהב


תואמב הליהקה לש תובותכה סקנפ יארב סינותב תיזגוטרופה תידוהיה הליהקה
תיגח ינרמע
19-הו 18-ה
ילפרוא .מ 'פורפ תכרדהב


הל ץוחמ תופסונ תורבחלו ריעה יבשותל התקיזו סופורא -הרודב תסנכ תיב תרבח
הקבר יקצובשטופ
דלפנזור .ב 'פורפ תכרדהב


רומ ןילי ןתנו דדלא לארשי :ילקידר לאמשל ילקידר ןימי ןיב י"חל תשרומ
קיציא ספ
רווש-למואב .א 'פורפ תכרדהב


ותוגהו ויבתכ ,ולעפ ,וייח :ב'צידרבמ קחצי יול 'ר "דגנמ יערו יבהוא"
ןושרג סיציק
ץרווש .ד 'פורפ תכרדהב


תילכלכה הקיטקרפהו היגולואידיאה לש תירוטסיהה תוחתפתהה :"ישילשה בושיה"
הענ ןזור
1967-1944 ,לארשי תדוגא ילעופ יצוביקב
ןורימ .א ר"ד תכרדהב


דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי-ץראב תידוהיה הרבחב םייובש ןוידפו היבש
המלש דלפנזור
(נ"הסל 400-70)
םייהדירפ .ע 'פורפ תכרדהב


1945 יאמ-1940 יאמ :יצאנה שוביכה תחת דנלוהב ידוהיה ךוניחה
הנינפ םתור
ןלפק .ק 'פורפ תכרדהב


1886-1939 תירבעה תיתורפסה הליהקה תותשרו לסרק לצג
הילג רל'ציר
רנייפ .ש 'פורפ תכרדהב


םיברעה אשונב חתפמ תומדל ןושש והילא לש ותיילע ךילהת -"ברע ילועשמב"
ןורי ןר
1939-1916 םינשב תינויצה העונתב
לארה .י 'פורפ תכרדהב


ריאמ לש ותנוהכ תפוקתב ביבא לת לש הדמעמו התוחתפתה בוציע וריעו שיאה
ןליא ירוחש
(1936-1921) ריעה תושארב ףוגנזיד
רווש-למואב .א 'פורפ תכרדהב


דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי-ץראב תידוהיה הרבחב םלוצינו םימ תקפסה
קחצי םייח רדיינש
(נ"הסל 400 -70)
םייהדירפ .ע 'פורפ תכרדהב


לוטיב :19-ה האמב הנתשמה תואיצמה עקר לע םרמע ןתנ ברה יבתכב תויגוס
ךליל ןמ'גרות
המרופרל היסכודותרואה תבוגתו תויר"דשה
ינאמיג .א 'פורפ תכרדהב

טופישב הדובע *