ןמרב םוחנו ףסוי ש"ע לארשי םע תורפסל הקלחמה


החנמו הדובע םש
הדובעה שיגמ םש
םייגולואדיא-םיתרבחו םייתורפס םיטביהמ םידליל תודבועמ ל"זח תודגא
תיזול רסדוא
יקסבלשוק .ר 'פורפ תכרדהב


יברע -ירבעו ירבע-יברע ררושמ -ידייארע םיענ
םתור והילא
רקספיל .א 'פורפ תכרדהב


"עשויו" שרדמ לש ינחורה ומלוע
הליצ רחשא
ןייטשלא .י 'פורפ תכרדהב


הקיטאופ ,ןושל ,הקירוטר גרבנירג יבצ ירואל הנומאהו גורטקה רפס
היח ץיבוסוניב
וזנומ-ףלוו .ת ר"ד תכרדהב


הכירע תומגמו הקיטמת ,הגוס -"העושיהמ הפי רוביח"ב םייתוברת-ןיב םיטביה
תילג ןירב
גרבסולש .א 'פורפו יקסבלשוק .ר 'פורפ תכרדהב


קינטצ .ק תוריציב יסקטה חישה :רחאה ,סותימ ,םינודיספ
קינומ ןהד
ןמצכ .ר ר"ד תכרדהב


ז"שרל "אינתה רפס"ב תיטסימ הזילנאוכיספ :ד"בח תבשחמב עדומ אלה תסיפת
* לאומש ןייטשנייו
קרמ .צ 'פורפ תכרדהב


תיתוגהו תיתורפס היפרגויב יברס-ידוהי רפוס ירחבלא דוד
הוח ןהכ
ןמצכ .ר 'פורפ תכרדהב


תועמשמו רשקה ,סופיט :ילבבה דומלתב "ךקוספ יל קוספה ירופיס"
יחצ ןהכ
יקסבלשוק .ר 'פורפ תכרדהב


יטאמת-ירנא'ז יופימ תארקל :(ונידאל) תידוהי-תידרפסב האופר תורפס
* הרימ ןמקרטש ןהכ
ןהכה .ד ר"דו לאפר .ש 'פורפ תכרדהב


(1972-1885)גרבנגייפ לחר לש התריציב ךרד ינבא :ביבא-לת,אטיל ,ןבויל
תידוהי ןיול
ןהכ .נ 'פורפ תכרדהב


תרישב תילקידר תילילש היגולואתו תילילש היגולואת ,היגולואת .רדעהה ךותמ
הינתמ ילאמ
םיירוטרו םייביטרוגיפ םיטביה -ןירבוג לכימו ןולפק בדנוי ,םירמ הקבר
קרמ .צ 'פורפ תכרדהב


רהוזה תלבקב ימניד למסכ התלעפהו תוללכתהה
תלייא האנ
קרמ .צ 'פורפ תכרדהב


תוהזל תימואל תוהז ןיב :(1958-1948) הנידמה תונש תישארב ונידאלה תונותיע
תילגרמ רגניטס
תידוהי-תידרפס תינתא
לאפר .ש 'פורפ תכרדהב


הדובע"ל ןילופב רוג תודיסחמ :רגרטרוטלוקו שידיי רפוס ,טוימא לארשי
םולש ןייטשגינפ
מ"הרבב "גאלוג"ו "תידוהי
ןמרלטוק .ד 'פורפ תכרדהב


יכילהתו תוילאוטסקטרטניא :ל"זח תושרדב תויארקמ תויומד ןיב גוויז ירשק
הליא ןמדירפ
האירק
יקסבלשוק .ר 'פורפ תכרדהב


רנופ הגייפ הרש "רורד יל ארקי ךא םא אריא אל תאז לכבו יננה המלע אלה"
* לכימ ןהכ םרפ
הנושארה תירבעה תרפוסה :(1937-1854)ןיקניימ תיבל
ןי'צלוג .מ ר"דו ןהכ .ט 'פורפ תכרדהב


ריצק תידוהי לש תולבונב תוחכפתהל הילשאמ
* הנליא יזרא-רוצ
סייו .ה 'פורפ תכרדהב


ןונגע תריציב ינומדה םלועה תועמשמו גוציי ,תוחכונ
לט יקחצי-בוקינלברק
ןי'צלוג .מ ר"ד תכרדהב


גומלא תורו גרבדלוג האל לש הקיטאופב ומושייו "תישנ הנתמה" חנומה
רומיל ךבואר
ןורדג-קבלא .ר ר"ד תכרדהב


"רופיס ינא יכ רפסמ ינא"
בדנימע גרבנטור
ןייטשריב לסוי תאמ תורחבנ תוריציב םייפרגויבוטוא םינייפאמ
קרמ .צ 'פורפ תכרדהב


(1291-1099)_תינבלצה הפוקתהמ םיירביע עסמ ירוביחב תיתורפס האירק
תיגש ימיחר
ךילרא .מ ר"דו נוויו-לאפר .ר ר"ד תכרדהב


16-ה האמה ןמית ירהא'צלא הירכז 'רל "רסומה רפס"ב יטמיתו ירנא'ז ןויע
סומע ןוצר
נוויו-לאפר .ר ר"ד תכרדהב


םינשה ןיב תרבעה תואזחמב םיוטיבו דרפס ידוהי לש הירוטסיהה ןמ םיביטרנ
הלייא ץרווש
2010-1856
לאפר .ש 'פורפ תכרדהב


יתליהק ביטרנב רקחמו ןויע-ילאוטריוה בחרמב (תידוהי-תידרפס) ונידאל ישומיש
הפי ימחוש
"הטינומוקונידאל" תיטנרטניאה הצובקה לש
לאפר .ש 'פורפ תכרדהב


:םלוע תומחלמ יתש ןיב ןילופב שידייב םידליה תואזחמב רתסא תליגמ
יקיר רבואטש
תידוהיה תוהזהו תויטילופה תועונתה
ןמרלטוק .ד ר"ד תכרדהב


הלכשהה יררושמ לש םיפטיפאה תריש יארב התוברתו תידוהיה הרבחה
עבשוהי גרבניש
ןי'צלוג .מ ר"דו וזנומ-ףלוו .ת 'פורפ תכרדהב

טופישב הדובע *