ןוכיתה חרזמה ידומילל הקלחמה


החנמו הדובע םש
הדובעה שיגמ םש
היכרות לש הרקמה :אבצב םדא חוכ לש תינתא תוינידמ
אסא ריפוא
ינמחנ .ע 'פורפו ןייטשרבליס .א 'פורפ תכרדהב


ראשב לש םנוטלש ןדיעב :יתאוושה טבמב היצזיטרקומדו היצזילרביל יכילהת
תירינ ריפוא
ישישה דמחמ ךלמהו ,ינשה הללאדבע ךלמה ,דסאלא
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


יניטסלפ םינפה גוליפה רואב ולסוא ימכסה תומיע לצב םולש
ןבואר סאיקמלא
ןייטשרבליס .א 'פורפו ןגמ .ז 'פורפ תכרדהב


טנרטניאה תועצמאב ןאריאב תימאלסאה הכפהמה לש םיימואל םיגח תחצנה
הנח ירדנפלא
ןגמ .ז 'פורפ תכרדהב


םינשה ןיב הזע תעוצרבו תיברעמה הדגב תויניטסלפה ךוניחה תוכרעמ
תוער יולה-םנוש יתימא
1993-1967
ןמ .י ר"דו רבואט .א 'פורפ תכרדהב


הלשממהו מ"הריב תוקרפתה רואל ןאריא יבשות םידרוכ ברקב תוימואל-סנרט
* אינוד לוסאב
קארעב ןאתסידרוכ לש תירוזאה
אריפש .ד 'פורפ תכרדהב


2016-2011 הידועסב תידוהה הרוזפה ינב דמעמ :הקיטילופואיגל תד ןיב
תירשוא רקדוריב
2010-1973 םינשה
ןמ .י ר"דו ןייטשרבליס .א 'פורפ תכרדהב


1990-1970 םינשה ןיב םירצמב תוילאקידרה תוימאלסאה תוצובקה
הפי דנולב
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


1991-1982 ,ןונבלב םירצונה לש םתודרשיה לע םקבאמו םינונבלה תוחוכה
לאכימ ימע ןב
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


1975-1990 ןונבלב םיחרזאה תמחלמב תוינונבלה םישנה לש ןמוקמו ןדמעמ
* רומיל לט-תירטיש ןב
ןמ .י ר"דו ןגמ .ז 'פורפ תכרדהב


ןוטלשהו טילשה דגנ דרמה יבגל תוינוסה תויהקפה תולוכסאה עברא תדמע_
דמחמ רבאג
ןגמ .ז 'פורפ תכרדהב


,טדנמה תפוקת יהלשב יתדע ןיבה קבאמהו ילאפיצינומ ןוטלש :םילשוריב הינטירב
לארשי ןמדלוג
1945-1948
רורד ןב .א ר"דו םואבלטייט .י 'פורפ תכרדהב


חותיפהו קדצה תלשממ תודמע ןיב האוושה :ןוטלשל רוסאו ןותיעל רתומש המ
דעיל עובלג
"Anadolu'da vakit" (Yeni Akit") ילקידרה ימאלסאה ןומויה תודמע ןיבל
היכרותב םויה רדס לעש םיאשונב
אריפש .ד 'פורפ תכרדהב


רחאלש ןאריאב ימאלסיאה רטשמה יניעב ידוהיה תומד-תוימשיטנא לש היצזינאריא
ילא ןורגיז
ינימ'ח
ןגמ .ז 'פורפ תכרדהב


:ולסוא ימכסה ירחא יניטסילפ-םינפה חישב לארשי תגצומ וב ןפואה
םיסו סנוי
?המחלמל וא םולשל רנטרפ
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


רוזאב תיניסה תוברועמה לומ לא ןוכיתה חרזמה תונידמ לש ןתבוגתו ןתדמע
יעור קנילי
1992-2015
רוחיש .י 'פורפו ןמ .י ר"ד תכרדהב


1945-1936 תיטירבה תוסחה לצב ירצמה םזירטנמלרפה
רומיל קחצי
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


הכפהמה ירחאש ןאריאב תוריחה תועמשמ
הירומ ןהכ
ןגמ .ז 'פורפ תכרדהב


היסורב םישדחה םימלסאתמה
רדנסכלא סינמ
ןייטשרבליס .א 'פורפו ןגמ .ז 'פורפ תכרדהב


1914 -1900 ,תיניטסלפה תונותיעב תימואל םורטה תוהזהו חישה
רמוע החלאסמ
םואבלטייט .י 'פורפ תכרדהב


1949 סראמ 01947 רבמבונ :ךארשי ץרא תלאשו הירוסב יחרזאה רטשמה_
לאנתנ איג ןייעמ
רבואט .א 'פורפ תכרדהב


חרזמה ידומילל הקלחמה ישילש ראותל םידומילה תרגסמב רקחמ תינכתל העצה
ןב לאירא ןומולס
ןליא-רב תטיסרבינוא ןוכיתה
םואבלטייט .י 'פורפ תכרדהב


1993-1973 םינשב תיביטקלוק העדות תרצויכ תיניטסלפה הרוטקירקה
יתא ויתס
רורד ןב .א ר"דו רבואט .א 'פורפ תכרדהב


(2015-1989) תוינוציקה תיילע :הפוריא-ברעמב בועיתו דחפ
לאירא ךוק
רקסל .מ 'פורפ תכרדהב


"ךמע ךיחא יחו"
תנע רחש-ןמפולק
תויזיפ אל תויולבגומ םע םישנאל יסאלקה ינוסה םאלסאה סחי
ןייטשרבליס .א 'פורפ תכרדהב


היגולואידיא :1995-1972 ,לארשיב תיברעה הרבחב ימואלה םרזה
קירא יקצינדור
הלועפה יכרדו
שירפ .ה 'פורפ תכרדהב


"ונירצל םא התא ונלה"
ןתנוהי זר
(ו"סטנוא) ם"ואה לש שאה תקספה לע חוקיפה ןוגרא יפלכ לארשי תוינידמ
1956-1949 םינשב
רורד ןב .א ר"ד תכרדהב


"ברע יאה יצחב הדעאקלא" לש הרקמה :יטנרביקה בחרמב הדעאקלא תיבמ םינוגרא
רשוא ירוקש
"תימאלסאה הנידמה"ו
רורד ןב .א ר"ד תכרדהב

טופישב הדובע *