היפוסוליפל הקלחמה


החנמו הדובע םש
הדובעה שיגמ םש
סוניטולפ םע האוושה רואל הטכיפ לש היפוסוליפב תימצע העדות
הדוהי ןרוא
איגש .א 'פורפו ןגרפיא .פ ר"ד תכרדהב


םירביא תריצקל ןועיטהו תוומה רחאל םירביא םורתל תירסומה תוביוחמה
ןירוק ןוזרב
תיתרגש
רהז .נ 'פורפ תכרדהב


קנארפ חספ יבצ ברה םילשורי לש הבר לש ותנשמב הכלה אטמו הכלה_
דוד (ףולא)טוגפלה
איגש .א 'פורפ תכרדהב


םומב דלוויהל אלש רבועה תוכזו הלוועב הדלוה
הבוהא וכיט-ודאינל
רהז .נ 'פורפ תכרדהב


ןמזה לש הקיזיפאטמה יארב תיטנגה החבשהה רסומ
* הסיל בוהלס
ןיטקיט םר .א ר"דו בלוד .י 'פורפ תכרדהב


יטרפה היארה הדשב םלוצמה תויוכזל דעתמה תויוכז ןיב תומיעה
קחצי ץנרמופ
רהז .נ 'פורפ תכרדהב


תירסומ הבוחל ןועטל ןתינ םאה :תואירב םודיקו תוירדילוס ,רוביצה תואירב"
הליה םת
"?תיתרבחה תוירדילוסה םשב תואירב תמדקמ תוגהנתהב הריחבל
ןיטקיט םר .א ר"דו רהז .נ 'פורפ תכרדהב

טופישב הדובע *