[]

מגירסה 4 ומעלה Adobe Acrobat Reader וניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF הטפסים שמורים כקובצי
בחלון ההדפסה Save as image יש לסמן Postscript הערה: בכדי להדפיס במדפסת

נסיעות לחו"ל

מדריך לנוסע לחו"ל

תעריפי הוצאות נסיעה לחו"ל לשנת 2020

דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל תעריפי 2020

בקשה לנסיעה לחו"ל מתקציב קקמ"ב -סגל אקדמי

נסיעה לחו"ל מתקציב מחקר - סגל אקדמי/ חוקרים / תלמידי מחקר

בקשה לנסיעה לחו"ל מתקציב קקמ"ב- גמלאים

בקשה לנסיעה לחו"ל למטרת פעילות אקדמית- עמיתי הוראה

נספח לבקשה לנסיעה לחו"ל למטרת פעילות אקדמית- עמיתי הוראה

בקשה לנסיעה לחו"ל מתקציב מחקר/תקציב אחר לעובד מנהלי

בקשה לביצוע תשלום ישיר במטבע זר בגין דמי רישום לכנס

דו"ח אקדמי מנסיעה

נסיעות מעורבות התחייבות בילתי חוזרת

גמלאים

הסבר לחבר סגל חדש לפני פרישה

טופס בקשה לרכישת מחשב גמלאים

טופס בקשת החזר הוצאות מקרן קשרי מדע לגמלאים

טופס זכאות להקצאה שנתית מקרן מחקר לגמלאים

בקשה לתשלום במט"ח (לא כולל תשלום לכנס)

בקשה לביצוע תשלום ישיר במטבע זר בגין דמי רישום לכנס

טופס בקשה לפדיון קקמ"ב

טופס מס הכנסה, הרשאה לחיוב - גמלאים

סגל אקדמי

רכישת מחשב/ציוד מדעי מקרן לקשרי מדע בינלאומיים

טופס בקשת החזר הוצאות מקרן קשרי מדע לחברי סגל פעיל בלבד

בקשה לתשלום במט"ח (לא כולל תשלום לכנס)

בקשה לביצוע תשלום ישיר במטבע זר בגין דמי רישום לכנס

טופס בקשה לפדיון קקמ"ב

שבתון

מדריך ליוצא לשבתון לחול

ספח לטופס בקשה לנסיעה למטרת פעילות מחקרית/שבתון

טופס דו"ח סיום שבתון

נספח מס הכנסה ליוצא לשבתון לחול

מלגות

טופס בקשת תשלום מלגה לסטודנטים