[]

.WORD וניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת DOC הטפסים שמורים כקובצי
בחלון ההדפסה Save as image יש לסמן Postscript הערה: בכדי להדפיס במדפסת

טופס עדכון פרטים אישיים

שאלון אישי לסטודנט

שאלון אישי למועמד מנהלי

מדור נוכחות - בקשה ליציאה לחופשה

מדור נוכחות - עדכון גליון נוכחות

בקשה לפטור-החזר שכר לימוד במוסד2 אקדמי אחר

טופס בקשה לאישור השתתפות בהשתלמות חיצונית

בקשה להשתתפות בקורס: קידום בריאות בעבודה

בקשה לאישור תעסוקה אקדמית תשע"ח

טופס בקשה להעסקת עובד לפי שעות

דו"ח הוצאות נסיעות ואש"ל בתפקיד

טופס בקשה לנסיעה לחו"ל לעובד מנהלי ע"ח תקציב מחקר - תקציב אחר

טופס בקשה לעובד ממלא מקום/איוש משרה ארעית

מדור נוכחות - בקשה להעסקת עובד/ים בתקופת החופשה המרוכזת

מדור נוכחות - בקשה להעסקה בשעות עודפות/נוספות לעובדים/ות

מדור נוכחות - בקשה להסדר שעות עבודה

בקשה לאישור לימודים באוניברסיטה תשע"ט

בקשה לאישור לימודים באוניברסיטה תשע"ח

טופס בקשה לאישור עבודה נוספת באקדמיה לשנה"ל תשע"ז

טופס בקשה לאישור עבודה מינהלית נוספת לשנת תשע"ז

טופס בקשה לאישור עבודה מינהלית נוספת לשנת תשע"ח

טופס בקשה לאישור עבודה מנהלית נוספת - תשע"ט

טופס בקשה לאישור עבודה נוספת באקדמיה לשנה"ל תשע"ט

הצהרת מתנדב לעבודה מנהלית

מדור נוכחות - היעדרות בגין מחלת ילד

מדור נוכחות - היעדרות בגין מחלת הורה

מדור נוכחות - מחלת בן-זוג

מדור נוכחות - רשימת משתתפים ביום גיבוש

טופס בקשה לקבלת מענק לחגים תשע"ח

העדרות ביום הזיכרון האישי לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה והטרור

דיווח על העדרות לאחר יום הלידה של בת הזוג

הצהרה על מימוש הזכות לשעת הורות

הצהרה על העדרות בגין סיוע לילד/ה עם מוגבלות

הצהרה על היעדרות בגין מחלה קשה של ילד

הצהרה על היעדרות בגין מחלה קשה של בן זוג

דיווח על יציאה בתפקיד

חוזר לעובד חדש מוועד העובדים

טופס תיאור העיסוק

בקשה ליציאה ליום גיבוש

טופס הצהרה- תקנות עבודת נשים

טופס בקשה לסיוע מקרן סיוע לעובדים- הוצאות רפואיות

טופס הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים כללית

טופס הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מאוחדת

טופס הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים לאומית

טופס הצהרת בריאות למועמד- קופת חולים מכבי

טופס הצטרפות לביטוח בריאות מנהלי

טופס הצטרפות לביטוח חיים ותאונות אישיות

טופס הצטרפות לביטוח מחלות קשות

הצטרפות כלל חיים וכתב מינוי מוטבים

טופס הצטרפות לעמותה לקידום מקצועי לדירוג האחיד

טופס הצטרפות לעמותה לדירוג הטכנאים

טופס הצטרפות לעמותה לדירוג הבכמ

טופס פרטי נולד

טופס בקשה להשתתפות בהדרכה פנימית

טופס בקשה להרשמה לשעורי התעמלות - תשע"ח - נשים

טופס בקשה להרשמה לשעורי התעמלות - תשע"ח - גברים

טופס בקשה להרשמה לקורס טיפול בפניות הציבור

טופס בקשה להרשמה לקורס מיומנויות גישור

OFFICE טופס בקשה להרשמה לקורס

טופס בקשה להרשמה לקורס ניהול פרויקטים

בקשה להרשמה לקורס תקשורת ארגונית

בקשה להרשמה לקורס אתיקה בארגונים

"בקשה להרשמה לקורס "כתיבה מינהלית באנגלית

"טופס בקשה להרשמה לקורס "אקסל מתקדמים

"טופס בקשה להרשמה לקורס "רשתות חברתיות

"טופס בקשה להרשמה לקורס "עריכה לשונית

"טופס בקשה להרשמה לקורס "אנגלית מדוברת

"טופס בקשה להרשמה לקורס "עבודת צוות

"טופס בקשה להשתתפות בקורס "פסיכודרמה

"טופס בקשה להשתתפות בקורס "ניהול משא ומתן

טופס בקשה לתוספות מעונות

אגף תכנון ולוגיסטיקה

טופס הזמנת כיבוד - מוקד לוגיסטיקה