[]

מגירסה 4 ומעלה Adobe Acrobat Reader וניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF הטפסים שמורים כקובצי
בחלון ההדפסה Save as image יש לסמן , Postscript בכדי להדפיס במדפסת

טופס הצהרת חוקר על רכישות תשומות מחקר מתקציבי מחקר - בקשה להחזר כספי

טופס דו"ח שעות עבודה

טופס בקשה לאישור הצעת מחקר והתחייבות

טופס הודעה על תגלית

טופס בקשה לביצוע תשלום

טופס דו"ח הוצאות עבור נסיעות מיוחדות

טופס בקשה לאישור קיצבת נסיעה

טופס בקשה לנסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר סגל אקדמי

טופס בקשה לנסיעה לחו"ל ע"ח תקציב מחקר/תקציב אחר לעובד מנהלי

טופס נוהל הגשת הצעת מחקר ודו"חות מדעיים באמצעות רשות המחקר

Confidential nondisclosure agreement

קריטריונים לתמיכה בספרים

טופס בקשה לתמיכה בארגון כנס

טופס בקשה לביצוע תשלום למטבע זר בחו"ל

טופס בקשה להעסקת עובד לפי היקף משרה ע"ח תקציב מחקר

טופס בקשה להעסקת סטודנט / עובד לפי שעות ע"ח תקציב מחקר

דיווח נוכחות לפי היקף משרה

טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה להקף משרה

טופס 101

השימוע כשלב לפני הפסקת עבודתו של עובד או שינוי לרעה במעמדו ו/או בתנאי העסקתו