צור קשר
:כתובתנו למשלוח דואר
לשכת דיקאן הסטודנטים
אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן - 52900

:מספרי הטלפון שלנו

כתובת דוא"ל
מס' פקס מס' טלפון שם המדור
  5351522 5318274/5 לשכת הדיקאן והמזכירות
  6353913 5318978 מערך הידברות
Students.Services@mail.biu.ac.il 5351522 5318652 מדור שרותי הסטודנט
solange.offner@biu.ac.il 5351522 5317640 מדור לתלמידי חו"ל
Mechina.Office@mail.biu.ac.il 7384015 5318653 מכינה לעולים
fordal@mail.biu.ac.il 5346473 5346473 תוכנית חד-שנתית O.Y.P
Israel Experience
  6350601 5318392 מדור מעונות
  5354846 5318491 היחידה למעורבות חברתית
 

www.biu.ac.il/Dean :כתובתנו באינטרנט

ראשי
< צור קשר