אוניברסיטת בר-אילן
דיקן הסטודנטים | היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור
תאריך אחרון להגשת בקשה להתאמות למבחני סמסטר א' 31.12.2017
התאמות בלימודים לסטודנטים עם בעיות בריאות כרוניות
סטודנטים עם בעיות בריאות כרונית הפוגעות באופן מהותי בתפקודי הלמידה, רשאים להגיש בקשה להתאמות בלימודים. על מנת לשקול את הבקשה, יש להציג אישורים רפואיים מרופא מומחה בלבד, עם האינפורמציה הבאה:
  • 1. היסטוריה רפואית של המגבלה הרפואית.
  • 2. חוות דעת מהימנה, תקפה ועדכנית, בהתבסס על ממצאים של בדיקות.
  • 3. השלכות המגבלה על התפקוד האקדמי.
  • 4. יש לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית, על מנת לקבל מידע רפואי מלא, במידת הצורך.
  • סטודנטים עם בעיה רפואית זמנית, (כגון שבר, ניתוח וכד') המונעת מהם לגשת לבחינה, ייפנו למדור סטטוס.