ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

357 רפסמ

ס"שת ,אצת יכ תשרפ

ןקה חוליש

יקחצי םיירפא ר"ד

דומלתל הקלחמה
םיחרפא ץראה לע וא ץע לכב ךרדב ךינפל רופצ ןק ארקי יכ
אל ,םיציבה לע וא םיחרפאה לע תצבר םאהו ,םיציב וא
חקת םינבה תאו םאה תא חלשת חלש .םינבה לע םאה חקת
(ז-ו בכ 'בד) .םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל ,ךל


הרורב איה הרואכלש ,וז הוצמש רזומ וליפא ילואו ןיינעמ
[1] ,"רסיאכ איהש הלק הוצמ" הל תארוק הנשמהו ,תנבומו
.ךליאו םיאנתה תפוקתמ לחה ,ל"ז ונימכח תא תובר הקיסעה

דציכ - םייתכלהה םיטביהב קר אל ובסנ ןוידהו ןויעה
םיטביהב םג אלא [2] ,היקודקדו היטרפל הווצמה תא םייקל
:אמגודל .םיינומאו םייפוסוליפ םיטביה - הכלהל רבעמ םהש


וז הווצמ (א"ע ,אמק ןילוח) דומלתב תחא העד יפל .1
.הריפכל היובא ןב עשילא תא האיבהש איה

תווצמ לע רכש ןיאש ,בקעי 'ר חיכומ וז הווצממ .2
.(םש ,םש) אבה םלועב קר אלא ,הזה םלועב

,ה תוכרב) הנשמה תעיבק ונימכח תא הקיסעה לכמ רתוי
,איה "ןקה חוליש" לש הווצמה תביסש רמול רוסאש ,(ג
,ךימחר ועיגי רופצ ןק לע רמואה" :ה"בקה לש ותונמחר
:ןכו ."ותוא ןיקתשמ ,םידומ םידומ ,ךמש רכזי בוט לעו
רופצ ןק לע .תונימה ךרד וז ירה ,םיבוט ךוכרבי רמואה"
ןיקתשמ ,םידומ םידומ ךמש רכזי בוט לעו ךימחר ועיגי
.(ט ,ד הליגמ) "ותוא

םחרמ ה"בקהש םירמוא ונאש ךכב ער המ ,הלאשה תלאשנ
לע םימעפ שלש םירזוח ונא םוי לכב ירה ,תוירבה לע
םיבש ונאו ,(ט המק 'הת) "וישעמ לכ לע וימחרו" קוספה
!?ןונחו םוחר ל-א אוה ה"בקהש םיננשמו

:הז ןיינעב ןד (ב"ע ,גל 'רב) דומלתה רבכ


(הארנ=) יזחימד םושמ - ותוא ןיקתשמ םידומ םידומ אמלשב
עמשמ (םג=) ימנ - ךמש רכזי בוט לעו ,תויושר יתשכ
הערה לע ךרבל םדא בייח :ןנתו ,הערה לע אלו הבוטה לע
ךימחר ועיגי רופצ ןק לע ,אלא .הבוטה לע ךרבמש םשכ
יארומא ירת הב (םיקלוח=) יגילפ ?(םעטה המ) אמעט יאמ
ןיבא רב יסוי יבר ,(לארשי ץראב םיארומא ינש) אברעמב
השעמב האנק ליטמש ינפמ :רמא דח ;אדיבז רב יסוי יברו
ךורב שודקה לש ויתודמ השועש ינפמ :רמא דחו ,תישארב
הברד הימק תיחנד אוהה .תורזג אלא ןניאו ,םימחר אוה
תסח התא :רמאו (הבר ינפב [ללפתהל] דרי דחא שיא=)
עדי המכ :הבר רמא .ונילע םחרו סוח התא רופצ ןק לע
תוצרל הז םכח עדי המכ) הירמל ייוצרל ןנברמ אברוצ יאה
!ןנת ותוא ןיקתשמ אהו :ייבא היל רמא - !(ונודא תא
קר הצר הבר םג=) יעבד אוה ייבאל ידודחל - ימנ הברו
.(ייבא תא דדחל


תווצמש רמול אל עודמ ,הלאשה לע תובושתהש ןייצל שי
ץרא יארומא לש ןה ,ה"בקה לש וימחרמ תעבונ ןקה חוליש
לש ותשקב תא חבשמ ,הבר ילבבה ארומאה וליאו .לארשי
לע םחירש יפכ ונילע םחרל ה"בקהמ שקבמה ,םכח ותוא
תיארנ ייבא תא ןחב קר הברש ארמגה תבושת .רופיצה ןק
ודימלת תא ןחב קר תמאב הבר םנמא םא תעדל השק .הקוחד
הב שי "ןקה חוליש" תווצמש בשח ןכא אוהש וא ,ייבא
הפסונ ארמגה לש וז הבושתו ,ה"בקה לש וימחרל יוטיב
ותרימא ןיב הריתסה תא בשייל ידכ ,הברל תרחואמ הפוקתב
.הנשמה ןיבל

תווצמב תואורה ,תורימא תויוצמ םישרדמה תורפסב םג
הבר םירבד :ןוגכ ,ה"בקה לש וימחרל יוטיב ןקה חוליש
:אצת יכ א ה"ד ו השרפ (אנליו)


םימחר ה"בקה ןתנש ,םימי הנומשל לומינ קוניתה המלו
ה"בקה לש וימחרש םשכו ,וחכ וב אהיש דע ול ןיתמהל וילע
בכ 'קיו) רמאנש ?ןינמ .המהבה לע וימחר ךכ םדאה לע
רמאש אלא דוע אלו .'וגו 'האלהו ינימשה םוימו' (זכ
.'דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותא' (חכ םש םש) ה"בקה
לע םימחר אלמתנ ךכ המהבה לע םימחר ה"בקה ןתנש םשכו
.'ךינפל רופצ ןק ארקי יכ' :רמאנש ?ןינמ ,תופועה


השרפ (תוילגרמ) הבר ארקיוב שרדמב היוצמ המוד הסיפת
:רושו ה"ד ,אי ,זכ


'ותמהב שפנ קידצ עדוי' 'תכ ,יול 'ר םשב היכרב 'ר רמא
אל' ותרותב 'תכש ,ה"בקה הז ,קידצ עדוי .(י בי 'שמ)
'ירזכא םיעשר ימחרו' .(ו בכ 'בד) 'םינבה לע םאה חקת
'השטר םינב לע םא' וב 'תכש ,עשרה בירחנס הז ,(םש 'שמ)
,ה"בקה הז ,'ותמהב שפנ קידצ עדוי' א"ד .(די י 'וה)
םויב וטחשת אל ונב תאו ותא הש וא רושו' ותרותב 'תכש
היב ביתכד ,עשרה ןמה הז ,'ירזכא םיעשר ימחרו' .'דחא
[3] .(גי ג 'סא) 'וגו 'דבאלו גרהל דימשהל'


תוכרבב םש י"שר .וז הריתס םע םידדומתמ םיבר םישרפמ
:רתויב הטושפ הבושת הנוע (ב"ע ,גל)


ויהש םישנא - ךימחר ועיגי רופצ ןק לע :ותלפתב רמואה
:םירמואו ,םינונחת ןושלב קימעהל םינווכתמכ םמצע םיארמ
תרמאש ,ךימחר ועיגי רופצ ןק לעו ,התא ןונחו םוחר
רכזי ונל השוע התאש בוט לע :רמואש וא ,םאה תא חלשל
.ותוא ןיקתשמ - םידומ םידומ :רמואש וא ,ךמש


ה"בקהמ שקבל וא רמול הליפתב קר רוסא י"שר יפל ,רמולכ
יללכ רבסהב ךא ,רופיצ ןק לע םחירש יפכ ונילע םחריש
,םישרדמה ןיבל הנשמה ןיב הריתס ןיא ןכל .רתומ הארנכ
םירבסהב םינד םישרדמה וליאו הליפתה לע תרבדמ הנשמה יכ
.םייללכ

:בתוכ (חמ קרפ ישילש קלח) םיכובנ הרומב ם"במרה


קיחרהלו רמשהל ,דחא םויב ונב תאו ותוא טוחשל רסא ןכו
הזב םייח ילעב רעצ יכ ,םאה יניעל ןבה םהינשמ טוחשל
,ח"ב ראש רעצו וילע םדאה רעצ ןיב שרפה ןיא ,דאמ לודג
קר לכשה רחא ךשמנ וניא דלוה לע הימחרו םאה תבהא יכ
אצמנש ומכ םייח ילעב בורב אצמנה המדמה חכה לעפ רחא
רתומ םהש ינפמ ,השו רושב דחוימ ןידה הז היהו ,םדאב
והזו ,דלוה תא םאה םהמ ריכת רשא םהו ...םתליכא ונל
םהילע םאה הבכש רשא םיציבה יכ ,ןקה חולשב כ"ג םעטה
,הליכאל םיואר םניא בורה לע םמאל םיכירצה םיחורפאהו
,םינבה תחיקל תוארב רעטצת אל הל ךלתו םאה חלשישכו
בורב חקול היהש המ יכ ,לכה חינהל הבס היהי בורה לעו
םיישפנה םירעצה ולא םאו ,הליכאל יואר וניא םימעפה
,םדא ינבב ןכש לכ תופועבו תומהבב םהילע הרות הסח
,'וגו ךימחר ועיגי רופצ ןק לע םרמאב ילע השקת אלו
ימ תעד ל"ר ,םונרכז רשא תועדה יתשמ תחא יפל אוה יכ
ונכשמנ ונחנאו ,דבל ןוצרה אלא הרותל םעט ןיאש בשוחש
.ינשה תעדה רחא


םימעט תתל ןיאש - תחאה :תועד יתש שיש רמוא ם"במרה
.תווצמל םימעט תתל ךירצ ילואו רשפאש - הינשהו ,תווצמל
םירבסההו "ךימחר ועיגי רופיצ ןק לע" רמול תרסואה הנשמה
הטישה יפל םיכלוה ,ךכ לע םילארשיצראה םיארומאה ינש לש
טקונ ם"במרה וליאו .תווצמל םימעט תתל רוסאש ,הנושארה
[4] .תווצמל םימעט תתל שיש ,הינשה הטישב

:ם"במרה בתוכ הנשמה שוריפב םנמאו


םשכ רמאיש אוה ,ךימחר ועיגי רופיצ ןק לע ורמא ןינע
סוחת ךכ ,םינב לע םא חקת אל תרמאו רופיצ ןק לע תסחש
םעטש רמוא אוהש יפל ,ותוא ןיקיתשמ ןכ רמואהש .ונילע
יפל ,ןכ וניאו .ףועה לע ה"בקה ימחר ללגב וז הוצמ
אלא ,ללכ הטיחשה ריתמ היה אל םימחר ךרד היה וליאש
.םעט הל ןיאש תיעמש הוצמ איה


,איהש יפכ הנשמה תא ם"במרה שרפמ הנשמה שוריפב ,רמולכ
םיכובנ הרומב וליאו ,תווצמל םעט תתל ןיאש אנתה יפל
ןיא הז יפל .הינשה הטישה יפל תווצמל םעט ןתונ אוה
ןכש ,םישרדמה ןיבו הנשמה ןיב הריתסה לע לואשל םג
.הינש הטיש םיפקשמ םישרדמהו ,תחא הטיש תפקשמ הנשמה

,ותעדל .ם"במרה לש ותעד תא יללכ ןפואב לבקמ ן"במרה
תוישונא תונוכת ה"בקל סחיל רוסאש ,איה הנשמה תנווכ
ה"בקהש ןבומכ לבא .תווצמל םימעטכ 'דכו סעכ ,םימחר ןוגכ
ןכותבו ,תולענהו תונוכנה תודימה תא ויתווצמב עיבטה
,ןרואל ךנחתנ ,ןהמ דמלנ ונאש ידכ ,םימחרה תדימ תא םג
.ונכותב ןעימטנו

...ךימחר ועיגי רופצ ןק לע רמואה" :הנשמב וארש שי
[5] .תוירצונה תועדב ל"זח לש קבאמה ייוטבמ דחא "ותוא ןיקתשמ

םירפסב התנישו הקחמש (תימינפהו תינוציחה) הרוזנצה ללגב
הנשמה תנווכ [6] ,םייוגבו םירצונב ,ושיב רושקש המ לכ
םידיעמה םינמיס המכ וראשנ ךא ,ןיעל תיארנו היולג הניא
וספתש תוירצונה תועדב קבאמכ התנשנ וז הנשמש ,ךכ לע
:ןוגכ ,ןברוחה רחאל םעה ךותב הדמע

ךוכרבי רמואה" :איה (ט ,ד) הליגמב הנשמה תלחתה .1
."...רופיצ ןק לע רמואה .תונימה ךרד וז ירה םיבוט
אוה ךא ,סופדה תסרגב ןושארה טפשמה רסח תוכרב תכסמב
,דל תוכרב) דומלתב ןכו .ש"ארהו ף"ירה תסרגב אצמנ
תנווכ כ"רדב ,עודיכ [7] .םיירגוסב הסרגה תאצמנ (א"ע
[8] .םירצונ איה "םינימ" חנומה

לע" :בותכ ([ג"ע ט] ,ג"ה ה"פ) תוכרב ימלשוריב .2
."ךימחר ועיגה אל שיאה ותוא לעו ךימחר ועיגה רופיצ ןק
.ושיל כ"דב הנווכה "שיאה ותוא" יוטיבב

ךרד וז ירה - םיבוט ךוכרבי רמואה"ש ,חינהל ןכל רשפא
לע ,עודיכ ,תססבתמש םירצונה ךרדל הנווכה ,"תונימה
תויושר יתשכ הארנ "םידומ םידומ" םג .תויושר ףותיש
רשק םירצונה ואר רופיצ ןק ןינעב .ותוא ןיקתשמ ןכל
ךל חקת םינבה תאו ,םאה תא חלשת חלש" ןבל םאה ןיב
רופצ ןק לע רמואה ןכל ."םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל
ןיקתשמ ,םידומ םידומ ךמש רכזי בוט לעו ךימחר ועיגי
... ותוא

תועד דגנ קבאמהשכ (הנביב) הנשמה תפוקתב ,לארשי ץראב
"ךימחר ועיגי" רמול ןיאש ועבק ,ואישב היה תוירצונ
תירצונה תדה הב הפוקתב וייחש י"א יארומא ןכלו .'דכו
.הנשמה תדמע תא םיריבסמו םילבקמ ,הנידמה תדל התייה
תא חבשל הבר היה לוכי ,םירצונ ויה אלש לבבב וליאו
םחרו סוח התא ,רופצ ןק לע תסח התא" : ללפתהש םכחה
."ונילע

,םידוהיה לש דוריה בצמהו ק"מהיב ןברוחש ,םג ונעט םירצונה
םילבקמ שנועו רכש ןכש ,ושיב הנומא יא לע שנועכ ואב
:ןקה חוליש לש וז הווצממ איה החכוההו ,הזה םלועב
ארומא) בקעי 'ר חיכומ ןכל ."םימי תכראהו ךל בטי ןעמל"
םלועב קר אוה תווצמה רכשש אקווד הז קוספמ [9] (י"א
תא האיבה וז הווצמש ,דומלתב תאבומה העדה םג .אבה
חטבומה רכשהו וז הוצמש החיכומ ,הריפכל היובא ןב עשילא
תופוקתב תונוש תותכ ןיב חוכיוה זכרמב ודמע הדיצב
הוצמב ונימכח לש הברה תוקסעתהל הביסה םג וזו ,ולא
.וז

.ה,בי ןילוח [1]
.ב"עו א"ע ,טלק ןילוח האר [2]
ברד אתקיספ ;אי ,זכ אנליו) הבר ארקיו :םג האר [3]
אמוחנת ;גי ,גי רומא אמוחנת ;אי ,ט (םיובלדנמ) אנהכ
.דועו ,חי ,חי רומא רבוב
.אל קרפו וכ קרפ ישילש קלח ,םיכובנ הרומ :האר [4]
,תוירצונה תועדב ל"זח לש קבאמל תובר תואמגוד ןנשי [5]
האר) הדימעה תליפתב םינימה תכרב תפסוה :ןוגכ
לאקזחי : לצא וז היגוסב ןוידו ב"ע ,חכ תוכרב
,היצטרסיד ,תיריהקה הזינגה יפל לוחל הדימעה תליפת ,רגול
הז קבאמל תפסונ אמגוד .ב"נשת ,ןליא רב תטיסרבינוא
,בי תוכרב האר ,"עמש תאירק"מ תורבדה תרשע תרסה ,איה
ןמיס ,ירטיו רוזחמב םג האר ןכו ,םש י"שר שוריפו א"ע
.זט
.ללכ ךרדב לילכ קחמנ ,םירצונבו ושיב רושקש המ לכ [6]
וא ם"וכעל הנוש 'םיוג' וא 'יוג' בותכ היהש םוקמ לכ
.םיקודצל וליפא וא יתוכל
ןבומכ וז ךא ,"רופיצ ןק לע רמואה" רחאל םנמא [7]
.ס"שה תרוסמ תרעה םש הארו .סיפדמה תועט
הארו .הרוזנצה ללגב תואסרגה ושבוש תובר םימעפ [8]
.'םיקודצ' 'םינימ' םוקמב בותכש ,ונלש םירפסב ש"ארה תסרגב
.וכרעב ,םידומלתל אובמ ,קבלא 'ח האר [9]