ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

469 רפסמ

ג"סשת ,תדלות תשרפ

?תאצל סכרפ בקעי עודמ

לגיפש זעב ר"ד

דומלתל הקלחמה

םיעמוש ונא רשא דע ,הקבר לע ורבע תורקע תונש םירשעכ
םינבה וצצרתיו" :ונתשרפ תליחתב אבה רואיתה תא הילע
"'ה תא שרדל ךלתו ,יכנא הז המל ןכ םא רמאתו ,הברקב
הבר תישארבב תאבומ ,וז תוצצורתהל סחיב .(בכ ,הכ)
:האבה תרוסמה (ו ,גס)

יתב לע תדמוע התיהש העשב - 'הברקב םינבה וצצורתיו'
,א 'רי) ד"הה ,תאצל סכרפמ בקעי תושרדמ יתבו תויסנכ
תרבוע התיהש העשבו ,'ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב' :(ה
'הת) ד"הה ,תאצל סכרפמו ץר ושע םיבכוכ תדובע יתב לע
.'םחרמ םיעשר ורז' :(ד ,חנ

הררוע ,ושעו בקעי םירבועה לע [1]וז ןפוד תאצוי תרוסמ
תובקעב ררועתנ םהמ דחאו ,םינוש םינויד תינברה תורפסב
,(ב"ע ,ל הדנ) ילבבב תאצמנה ,תרחא תידוחיי תרוסמ
:םירבועל סחיב איה םג

קולד רנו ...ומא יעמב המוד דלוה המל :יאלמש יבר שרד
רתוי הבוטב יורש םדאש םימי ךל ןיאו ...ושאר לע ול
ןויכו ...הלוכ הרותה לכ ותוא ןידמלמו ...םימיה ןתואמ
וחכשמו ,ויפ לע ורטסו ךאלמ אב - םלועה ריואל אבש
[2].הלוכ הרותה לכ

הכוז אוה ומא םחרב אצמנ רבועה רשאכ ,דומלתה ירבדל
ירבד דוסי לע .הלוכ הרותה לכ תא ותוא םידמלמש ךכל
,היה עשר ,ושע אלימ [4]:םיבר ולאש [3]הלאה דומלתה
ומא הרבע רשאכ תאצל סכרפ ךכ םושמו ,הרותב ץפח אלו
הרבע רשאכ תאצל בקעי סכרפ המ ינפמ לבא .ז"ע יתב דיל
המחרב ותויהב םג ירה ?תושרדמ יתבו תויסנכ יתב דיל ומא
היה ליגר שרדמ תיב אלו .'שרדמ תיב'ב םצעב היה אוה
ישיא ןפואב ודמילש ,'ה ךאלמ היה וברו ורומ אלא ,הז
ץוחבש שרדמ יתב םתואל תופידע התייה םולכ [5]!תופיצרבו
בושייל - [6]!?התיינקהבו הרותה תעידיב ךאלמה ינפ לע
דומילה יכרדל םיעגונה םירואיב ינש ןלהל עיצנ וז הישוק
.הרותה יניינק יבגל םיישעמ םירסמ םיאשונו ,תויוצרה


"עשרל רבחתת לאו"

לכ הב ןיאו המלש ךאלמה תרות םנמא יכ [7],ורמא םיבר
לש ותמרל קר אל תובישח הנשי הרות דומילב לבא .יפוד
תידומילה הביבסה תוכיאל םג אלא ,דמלמה לש ויתועידילו ברה
הלודג םיבר םירקמבש ,אוה תומסרופמה ןמ .התריוואלו
םירומה ,םירוהה תעפשהמ הז לע הז םירבחו םידימלת תעפשה
ההש ,הרות דמלש העשב ,בקעי :התעמ רומא .םיכנחמהו
בטומ [8].הערל העיפשמ וזכש הביבסו ,עשרה ושע תציחמב
קחרתיש דבלבו ,ךאלמה תרות לע רתוול בקעיל ול היה
[9]!תילילשה ותעפשהו ושע לש ותרבחמ

תיב תריחבב :בקעי לש וסוכרפמ אופא הלוע ישעמ רסמ
םידימלתה לש םביט לע תעדל בושח ,ונינבל הבישיה וא רפסה
תווצה לעו הבישיה שאר לע רשאמ תוחפ אל ,דסומ ותואבש
!יכוניחה

רמאש ,אמסק ןב יסוי 'ר לע רופיסב ונאצמ המוד ןויער
:רומאל ."הרות םוקמב אלא רד יניא" :(ט"מ ,ו"פ ,תובא)
הנשי ,היתווצמלו הרותל םיינחור םיכרעל הביבסה סחיל
םלוע ילודג םה םא ףאו ,הב אצמנש ימ לע הבר העפשה
,א"פ ,תובא) וניתובר ירבד ,רבד לש וללכ [10].םיקידצו
םג םירומא "עשרל רבחתת לאו ,ער ןכשמ קחרה" :(ז"מ
[11]!המויקו הדומיל ,הרותל סחיב

"הרותב םילמע ויהתש"

ונשי הרותה דומילב יכ [12],וצריתש ויה רחא ןפואב
יכ" [13].םדאה תעיגילו ץמאמל ,למעל רתויב בר ךרע
ןירדהנס) ונימכח ונודמילו ,(ז ,ה בויא) "דלוי למעל םדא
[14]:ורמא ךכ םושמ - !"ארבנ הרות למעל" :(ב"ע ,טצ
ויהיש הואתמ ה"בקה" ףאו ,"הרותב ולמעש םדא ירשא"
[15]."הרותב םילמע לארשי

,ויתוחוכבו ומצעב ,םדאהש ,הנושארבו שארב ,איה למעה תובישח
[16].הניבהלו הדמלל ,הרותב קוסעל ,'ה ןוצר תא תושעל רחוב
םישועה םה הרותה דומילב םדאה עיקשמש םיצמאמה ,דועו תאז
,ומצעתיו ובריש לככו [17],ישיאה וניינקל הרותה תא
ותוימצע לכש דע ,הב ושפנ תא וקבדיו הילא ותוא ורשקיש םה
םימכח ונורוה ךכ .המויקו התריכז ,התעידי הרות רמאת
ימב אלא ןימייקתמ הרות ירבד ןיא" :(ב"ע ,גס תוכרב)
,והילא יבד אנת) ורמא המוד ןונגסבו ,"הילע ומצע תיממש
רעטצמש ימל אלא הרותה תא ןתונ ה"בקה ןיאש" :(ל קרפ
[18],למעה יפל רקיעב הרותה דומיל רכש עבקנ ידכב אל ."הילע
הרותב תלמע םאו" :(י"מ ,ד"פ) תובאב ונינשש יפכו
םוי תופסות' לעב בתכ ךכו ,"ךל ןתיל הברה רכש ול שי
יפל אל ,חרוטהו למעה יוביר יפל רכשה" :(םש) 'בוט
."דומילה יוביר
בקעיל ול םירסח ויה אל ןכא הרות ירבד ,התעמ רומא
רתוי !הרותה למע ליבשב אלא תאצל סכרפ אלו ,ומא םחרב
יתב דיל ומא הרבע רשאכ אקווד תאצל סכרפ בקעי ,ךכמ
ךרע' שי ולא תומוקמב למעלו ,תוישרדמ יתבו תויסנכ
תירב" :(א"ה ,ה"פ ,תוכרב) ימלשוריב ורמאש יפכו ,'ףסומ
אוה הרהמב אל תסנכה תיבב ודומלת עגיה ,איה התורכ
,ןכאו !ךאלמה דמלמש הרותל טלוב דוגינב תאזו ,"חכשמ
רבועה ןמ חיכשמה ךאלמה ןיינע לכש [19]םיראבמה שי
למע אלל הרות יכ רסמה תא ריבעהל אב ,ודמיל רשא תא
[20].בר ךרע הל ןיא תישיא העיגי אללו

,יסינ חרואב םימשמ בבוס הז סוכרפש ,םישרפמה שי [1]
> ,א"דיחרה ;םש תודלות ,םעונ ירמא ,שאקשיליד י"ר :האר
,םתמועל .ג תוא ,תודלות ,ה"כשת םילשורי ,דוד ינפ
לש תעדומו תינוצר הלועפ היה הז סוכרפש םישרפמה שי
ןירדהנס ,עבש ראב ,גרובנילייא ב"יר :האר !םירבועה
ר"ב ,ראות הפי ,יזנכשא הפי ש"ר ;ארקמו ה"ד ,ב"ע ,אצ
ןתינש ,3 הרעה ןלהל הארו) בקעיו ה"ד ,ג"ע דעש ףד ,םש
וניינע הז סוכרפש שרפל ןתינ ,ןכא .(םתמשנל תאז סחייל
,(הז בלשב ותטילשב ןניאש) רבועה לש תויעבט תויטנ
םיניינעל תיעבט הייטנ התייה בקעילש ,שרדמה תנווכו
הטנ ושע וליאו ,("תושרדמ יתבו תויסנכ יתב") םיינחור
,ל"רהמ :האר .("ז"ע יתב") םייצרא םיניינעל ועבטמ ךשמנו
R. :םגו .םש ר"ב ,ףסוי ףנע ;בכ ,הכ 'רב ,הירא רוג
Zev Leff, Outlooks and Insights, Brooklyn 1997,
Toldos, pp. 42-45.
אליממ םא רבועה דומילב שי תלעות המ ,הלאשה לע [2]
ריתומ הז דומיל יכ ,םיבר ונע ,לוכה ונממ םיחיכשמ
הדמולל תוחוכה תאו ,הרות תבהא וב עטונ ,ושפנב םימשר
.ךליאו ותדילמ ותעיגיו ותולדתשה י"ע הלוכ העדוילו
רמאמ ,ןויס ,רכששי ינב ,בונידמ אריפש צ"יר :לשמל האר
,הנויו ןרהא םהרבא תודלות ,יקסנאשטילעוו ד"חר ;ז ,א
,ג"נשת םילשורי ,יבצה ץרא ,רטכש צ"ר ;החיתפ ,ו"כשת
תורוקמה ינשל יננפהש לונק יבצ 'רל יתדות) .ד ,בי 'יס
.(וללה
.האלמ תוניצרב וז תרוסמל םיסחייתמ תינברה תורפסב [3]
השענ ,טעומ הכ ןמזבו ,רבועה דומילש ושיגדה םיבר ,ןכא
,הל שי רשא ,("קולד רנ" רואיתב תרכזנה) ותמשנ ךרד
תושי התויהב ומכ) תוליגר יתלב תולוכי ,תורבועה בלשב
לע) רפוס םתח ישודיח ,רפוס מ"ר :לשמל האר .(תדרפנ
א"ת ,ב"ח ,םירשי חרוא ,ןיסקט צ"מר ;םש הדנ ,(ס"שה
,ד"ח ,והילאמ בתכמ ,רלסד א"אר ;198 'מע ,הדנ ,ט"כשת
ר"ומדאה) ןוסרואינש מ"מר ;163-162 'מע ,ד"משת םילשורי
,תישארב ,ס"שת ןילקורב ,ה"ח ,תוחיש יטוקל ,('ץיבבולמ
םילשורי ,2 דאמ תעדוי ישפנו ,קינברס י"ר ;14 'מע
,ס"שת א"ת ,לא רתכ לצב ,ימלושמ כ"ר ;33-31 'מע ,ח"נשת
,בושחל תע ,'ינממ תעד האילפ' ,רניילק ד"ר ;ס-טנ 'מע
הפי ,י'גאלפ י"נרר :םג הארו .38 'מע ,(ב"סשת) 28
.ב"ע ,זנ ףד ,הדנ ,ה"נרת רימזא ,ג"ח ,דומלת
ושעש ,םיבר ונע ?תאצל בקעימ ענמ המ :תרחא הלאשל [4]
,סילג י"ר :לשמל האר .תאצל ול רשפא אלו וכרד תא םסח
.ב תוא ,די 'מע ,ד"משת םילשורי ,ג"ח ,םלשה תופסות
הרבעש העשב ומא םחרמ ושע אצי אל ךכ םושמש ,ופיסוהש שי
יתבל תאצל בקעיל רשפאמ היה תאזב יכ ,ז"ע יחתפ לע
,לארשי ירבד ,(ץיזדאממ) בואט י"ר :האר !שרדמ יתבו תסנכ
ר"ומדאה ,ובס םשב ,74 'מע ,תודלות ,ד"סרת ןילבול
.רימזוקמ י"ר
,םדאה ייחב ערו חא ןיא וז תופיצרל יכ בל לא םשוי [5]
ומאש הממ התושו ,תלכוא ומאש הממ לכוא" רבועה ירהש
,דחא עגרל ולו ,ותרותמ לטבתמ ונניאו ,(םש הדנ) "התוש
ח"ר לע) םייח יחקל ,ץרווש י"ר :האר !ימשג ךרוצ םושל
ר"ר :םג הארו .46 'מע ,ח"נשת םילשורי ,(ץיבלאומש
.הע 'מע ,ם"שת םילשורי ,בלו חמ ,ןמסורג
- 'ה ךאלמל ברה המוד םא" :רמאנ א"ע ,זי ק"ומב [6]
,שממ 'ה ךאלמ אוה ברה רשאכ ,כ"או ."ויפמ הרות ושקבי
אופיא תקזחתמו ,ויפמ דומלל שיש המכו המכ תחא לע זא וא
!?הז ובר לע רתוול בקעי האר המ ,הישוקה
,ז"כשת א"ת ,םיקידצ ילהאב ,לקנרפ א"קר :לשמל האר [7]
ש"ר ;אקרוומ מ"מרו אקרוומ י"ר םשב ,66 'מע ,תודלות
;זמ 'מע ,תודלות ,ס"שת םילשורי ,רפוס בתכמ ,רפוס
םשמ ,גצ תוא ,בנק 'מע ,ג"כשת םילשורי ,רסומה ייח
,ח"ישת םילשורי ,םלוע תחמש ,רגרב י"ר ;קסירבמ ח"ר
,םהרבא תלחנ ,לצרה א"אר ;ןוזלכימ י"צר םשב ,די 'מע
לארשי ראפ ,יקסרוס א"ר ;המש 'מע ,תודלות ,ם"שת ב"ב
םילשורי ,ג"ח ,('לארשי תיב' לעב רוגמ ר"ומדאה לע)
.איק 'מע ,ב"סשת
לע דיעהו ,הנש םירשע ןבל תיבב ההש בקעיש ףאו [8]
ג"ירתו ,יתרג עשרה ןבל םע" :(ד ,בל 'רב ,י"שר) ומצע
בלשב הז היה ,"םיערה וישעממ יתדמל אלו ,יתרמש תוצמ
ילהאב תובר םינש בשי רבכש רחא ,וייחב רתוי רחואמ
העפשה לכ ינפב ומצע תא ןסיחו ,שדקתנו הלעתנ ,הרות
תיבב ררוגתהל ץלאנ בקעי ,דועו תאז .תילילש תיתרבח
ןמ קחרתהל בטומ ,רשפאש םוקמ לכב ,הליחתכל לבא .ןבל
עפשוי אלו קזניי אלש ךכ לע ךומסל אלו ,הערה הביבסה
.הנממ
ושרדמ תיבב בקעי דמל אל ןכלש וראיבש ויה הז םעטמ [9]
,ר"ב) רבעו םש לש םשרדמ תיבב אקווד אלא ויבא קחצי לש
:האר .הערה ותעפשהמו ושעמ קחרתהל הצר ,ןכש ,(י ,גס
.'םת שיא בקעיו' פ"הע ,תודלות ,רפוס בתכ ,רפוס ב"שאר
,ס"שת םילשורי ,דמח םרכ ,ץיבוניבר ל"יר :םג הארו
הקבר התכז אלש םעטהש בתכש ,(ונב םשמ) זמ 'מע ,תודלות
,(במ ,זכ 'רב) רתוי רחואמ התכזש יפכ ,שדוקה חורל
.הברקב היה עשרה ושעש םושמ היה
םילשורי ,ב"ח ,והילאמ בתכמ ,רלסד א"אר :האר [10]
םילשורי ,ןויצ םחנמ ,סקז צ"במר ;169 ,113 'מע ,ד"משת
.דנר-גנר 'מע ,םש תובא ,ג"נשת
לאו" :42 'מע ,ט"פ ,א חסונ ,ןתנ יברד תובא :האר [11]
."הרותל וליפאו עשרל רבחתת
,יטלו'ז ב"ירגה ןרמל ןורכזה רפס :הרצקב האר [12]
,תישארב ,לאינד רוא ,ןויחוא ד"ר ;בי 'מע ,ז"משת םילשורי
.ףסוי ע"ר םשמ ,בסר 'מע ,ס"שת םי תב
מ"ר :האר ,וכרעו הרותה למע לע ףיקמו בחרנ טקל [13]
.א"נשת םילשורי ,הרות לש הלמע ,יקסניבלפ
ז"יעכו .117 'מע ,גי 'רפ ,קבלא-רודואית 'דהמ ,ר"ב [14]
.א"ע ,זי תוכרב ;ז ,גי ,הבר תישארבב
,אלתת זמר ,םילהת ש"קלי ;יתוקוחב 'רפ שיר ,ארפס [15]
."והאלמאו ךיפ בחרה" פ"הע
ונתאיב לכש ,הבשחמהו רסומה ילעב ונודמיל רבכ [16]
,העיגיבו הריחבב תווצמו הרות גישהל ידכ איה ,הזה םלועל
:לשמל האר ."אפוסיכד אמהנ" תניחבב ונרכש היהי אלשו
,תישארב ,ן"שת ת"פ ,בל רב 'דהמ ,םירשימ דיגמ ,וראק י"ר
.חי 'יס ,ח"נשת ב"ב ,תונובת תעד ,ל"חמר ;21 'מע
,"הלילו םמוי הגהי ותרותבו" :(ב ,א 'הת) בותככו [17]
'רפ ,הרישד 'סמ ,י"רד אתליכמ םגו א"ע טי ז"ע :האר
.117 'מע ,א
המכח תעד ,ץיבוביל יולה י"ר :הז ןיינעב האר [18]
,'הלמע והלוכד ארגא' ,ט"כשת קרוי-וינ ,ב"ח ,רסומו
.הכק-בכק 'מע
,יקסרימ י"ר ;(2 הרעה ליעל) יבצה ץרא ;רכששי ינב [19]
.(רטנלס י"ר םשב) 118 'מע ,ן"שת םילשורי ,הכלה ינויגה
ןי'זולוומ ח"ר בתכש המ איבהל יואר ,הז ןיינע תמלשהל [20]
י"ע תוגשההו" :(אתועינצד ארפסל ותמדקהב) א"רגה םשב
,יתמכח אלו יתלמע אל רשא ,הרותה ירשו םידיגמה םיכאלמה
םלועה הזב גישמ םדאהש המ רקיעהו ... .ץפח םהב יל ןיא
ירבדל ומצע הנפמו בוטב רחוב אוה רשאכ ,העיגיו למע י"ע
םדאה לכ הזו ,ש"תי ורצויל חור תחנ השוע הזב ,הרות
אוהש ,הנישב תגשמ המשנהש המ לבא .ש"תי ותרות קסעב
,דבל רכש לוביק קר אוה ןוצרו הריחב אלבו העיגי אלב
א"רגה לע דוע ."ב"הוע ןיעמ םלועה הזב ומיעטמ ה"בקהש
ןואגה ,ךאילא ד"ר :הבחרהב האר ,הרותה למעל וסחיו
'מע ,א קלח ,ב"סשת םילשורי ,(א"רגה לש ותנשמו וייח)
.םש ויתורעהו ,141-136