ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

242 רפסמ

ח"נשת ,חרק תשרפ

לארשיב הכולמה תוכמס רוקמ

לאירא בקעי ברה

לארשיב הכולמה תוכמס רוקמ

א"מש) "הכולמה םש שדחנו ,לגלגה הכלנו וכל :םעה לא לאומש רמאיו"
חשמנ רבכ לואש ירה ?הכולמה תא שדחל ךרוצ היה המ םשל .(די אי
יחי ורמאיש םעה לכ י"ע רחבנו ,(א י םש) ,'ה איבנ ,לאומש י"ע
?הכולמה שודיחב אופא ךרוצ שי עודמ .(דכ י םש) !ךלמה
ןכ ינפל םיקוספ ינש .םיקוספה רשקה ךותמ הלוע םישרפמה לש םרבסה
ונת ?ונילע ךולמי לואש ,רמואה ימ' :לאומש לא םעה רמאיו" :רמאנ
(זכ י) ליעל םינוכמה ,ולא םישנא .(בי אי םש) "םתימנו םישנאה
ול ואיבה אלו והוזביו ,הז ונעישוי המ" :ורמא ,"לעילב ינב"
תערכה תא לביק אלש םעב ילוש טועימ היה ,רמולכ .(זכ י םש) "החנמ
האר ,תוביסנה תונתשה םע ,התע .לואש לש ותורמב ריכה אלו בורה
אלל .האלמ המכסה ךותמ םעפהו ,בוש לואש תא תונמל ךרוצ לאומש
עירכמ בור היהש תורמל תאזו ,לואש לש ויונימב םגפ היה וזכ המכסה
ןאכמ .'ה רבדב לואש תא חשמ ומצע לאומשו ,לואש לש ותריחבל
הבחר הכימתהש לככו ,םעה לש האלמ הכימתל הקוקז לארשיב הכולמהש
.רתוי הלודג תוכלמה לש התוכמס ,רתוי

דוד תוכלמ
לאומש .דוד לש ותכלמה ךרדב רפסמ םימעפ שגדומ ךלמה לש רוקמכ םעה
.(בי זט א"מש) םחל תיבב רתסב 'ה םשב הליחת דוד תא חשומ איבנה
איצוהל ,ותחישמ תורמל ,תיתוכלמה ותוכמסב שמתשה דודש ,ונאצמ אל
םתסה ןמ ,(גי הכ םש) התימל ותוא ןד דודש ,ילמרכה לבנ ,דחא הרקמ
דוד רוזא ותואבש ןוויכמ .(ב"ע ול ןירדהנס ןייע) תוכלמב דרומכ
,דוד רבס ,(זט הכ א"מש) ןוחטיבה לע יארחאהו םכסומה גיהנמה היה
הדימעמ ליגיבא םלוא .תויתכלממ תויוכמס ול הנקמ ךלמל ותחישמש
"לארשי לע דיגנל ךוצו" ךלמ תויהל דיתע התא םנמא .ותועט לע ותוא
עגרכ גרוהל האצוה ןכלו ,לעופב ךלמ ךניא םייתניב םלוא ,(ל םש)
ךעבט אצי אל ןיידע :ל"זח ןושלב .(אל םש) "םנח םד ךפשל"כ הומכ
הכורבו ,ךמעט ךורבו" :ליגיבאל הדומ דוד .(ב"ע די הליגמ) םלועב
.(גל הכ א"מש) "םימדב אובמ הזה םויה ינתלכ רשא תא
רוקמ תא ורידגהב ,(חי 'לה ,ה קרפ הלזג 'לה) ם"במרה דמל ןאכמו
ןתואב אצוי ועבטמש ךלמב ?םירומא םירבד המב" :תוכלמה לש התוכמס
אוהש ןתעד הכמסו ,ץראה התוא ינב וילע ומיכסה ירהש ,תוצרא
ןושלמ "ךעבט" הלימה תא שריפ ם"במרה ,רמולכ ."םהינודא
.התוא קיפנמה לש ותוכמסב וטקפ-הד הרכה אטבמ עבטמו [1].'עבטמ'
,תוכלממה בורב עבטמה לע עובט היה ךלמה לש ונקויד ךכ םושמ
ישנא י"ע תינש דוד חשמנ לואש תומ רחא [2].ךלמה לש ומש לארשיבו
.(ג ה םש) לארשי לכ י"ע - תישילשבו ,(ד ב ב"מש) ןורבחב הדוהי
.ץוח יפלכו םינפ יפלכ ךלמל דוד רכוה זא קר

תוכמסה תעקפה
תא חידהל תוכמס םעל םג שי ,םעהמ תקנוי ךלמה לש ותוכמסש ןוויכ
לש ותחירבו םולשבא לש ותדירממ האצותכ דודל עריא הז רבד .ךלמה
בירקה הפוקת התואב ,(גפ תוירוה) ימלשוריה תעדל .ןדריה רבעל דוד
[3].ךלמכ ריעש ןברק אלו ,טוידהכ הריעש ןברק דוד
םעפהש אלא .הנושארה ותכלמהל המוד הכולמה סכל דוד לש ותרזחה
הדוהי טבש כ"חאו ,םיטבשה תרשע ותוא םיכילממ תישאר :ךופה רדסה
ידכ ,דרומה ןבה ,םולשבא תגירהב ייד היה אל .(וט-י טי ב"מש)
.םעה תמכסה י"ע הכולמה שודיחב ךרוצ היה .הכולמל רוזחי דודש
תרשע ןיבל הדוהי טבש ןיב חתמ רצונש ,ךכ ידכ דע םיעיגמ םירבדה
הדוהי שיא תא לארשי שיא ןעיו" :רתוי ךלמה "ךייש" ימל ,םיטבשה
.(דמ םש) "ךלמב יל תודי רשע :רמאיו

םירחא םיכלמב תוכמס רוקמכ םעה
תמכסהב ךרוצ היה .המלש ויבאמ וילאמ הכולמה תא שרי אל םעבחר
ביצמ םעה .(א בי א"למ) "ותוא ךילמהל לארשי לכ אב םכש יכ" :םעה
,(ד םש) "דבכה ולועמו השקה ךיבא תדובעמ לקה" :םעבחרל םיאנת
,ףרוע ול םינפמ םיטבשה תרשע ,ביתכתה תא לבקמ וניא םעבחרשכו
.(כ-זט םש) םעברי תא םיכילממו
ירחא רשא םעה קזחיו…יצחל םע קלחי זא" :ירמע תלשוש יונימב ןכו
יונימב ןכו .(בכ-אכ זט א"למ) "תניג ןב ירחא רשא םעה תא ירמע
תא הדוהי םע לכ וחקיו" :הירזע יונימבו (ךליאו ד אי ב"למ) שאוי
יונימב ןכו ,(אכ די םש) והיצמא ויבא תחת ותוא וכילמיו…הירזע
,ותוא וחשמיו ,והישאי ןב זחאוהי תא ץראה םע חקיו" :זחאוהי
.(ל גכ םש) "ויבא תחת ותוא וכילמיו

.םעהמ התוכמס תא תקנוי איה .הרוטטקיד הניא לארשיב הכולמהש ןאכמ
איבנהו ןירדהנסהש ,(ג א םיכלמ 'לה) ם"במרב רמאנל הריתס ךכב ןיא
תבייח יונימה לש תיטפשמה הרודצורפה ןכא יכ .ךלמה תא םינממה םה
תוכלה תא םידקה ומצע ם"במרה םלוא ,ןירדהנסו איבנ י"ע תושעיהל
'לה) הכולמל תוכמסה רוקמ איה םעה תמכסהש ,עבקו םיכלמ 'להל הלזג
םא ,ונילע ךלמת ךלמה" :קוספה תא שריפ ע"בארה רבכו .(חי ה הלזג
לושמת התא וא ,ךלמל ךמישנ ונחנא" :(ח זל 'רב) "ונב לשמת לושמ
.(זכ זכ) ילשמל ורואיבב א"רגה םירבדה תא ביחרהו ."הקזחב ונב
תינחורה ותוכמס חוכב םלועה לעו לארשי לע ךולמי חישמה ךלמ ןכו
תמאל ,הנבכי אל ההכ התשפו ,רובשי אל ץוצר הנק" ,האלמ המכסהבו
.(ד-ג במ 'שי) "ולחיי םייא ותרותלו…טפשמ איצוי
לאירא בקעי ברה
ןג-תמר לש ישארה הבר
:תורעה
.ט ק"ס ,ט"סש מ"וח א"רגה רואיב
1
.םש תופסותו י"שרו ב ז"צ ק"ב ןיע
2
'יס ד"וי רזנ ינבא ןיעו .אי שורד ,מ"למהל ,םיכרד תשרפ ןייע
.טכ-אי תויתוא ב"יש
3


This page written by using HebWeb(R). (C) All rights reserved to Eyal Orbach.
Best view with 800x600 resultion or above.