ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

234 רפסמ

ח"נשת ,םישודק - תומ ירחא תושרפ

"וקיאדוי הרומ" םידוהיה גהנמכ העובשה

רלג בקעי ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמהךיקלא םש תא תללחו ,רקשל ימשב ועבשת אלו" :רמאנ ונתשרפב
העובשה התייה תודחוימה תועובשה תחא .(בי טי 'קיו) "'ד ינא
,םהיתואכרעב עבשיהל הפוריא תוצראב םידוהיה לע םירצונה וליטהש
העובשה .(
Juramentum More Judaico) "וקיאדוי הרומ" הארקנו
םהיתויודע תותמא תא חיטבהלו עיתרהל ידכ םידוהיה לע הלטוה
םתעובשל ונימאה אל תונוטלשהש ינפמ ,םירצונ םע םיטפשמב
.תיתמאו הנכ הניא םתעובשש םהב ודשחו ,םידוהיה לש הליגרה
םוי לילב) "ירדנ לכ" תליפתב םידוהיה םילטבמ ,םהירבדל
ונישלהש יפכ ,שארמ םהירדנו םהיתועובש לכ תא (םירופיכה
.םידמושמהו םירמומה םהילע

,םיפוריחו םיפודיג הללכש ,וזה הליפשמהו הדיחפמה העובשה
ךרדב הכרענ ,רקשל עבשנה לע ולוחיש ,תוצרמנ תולאו תוללק
.ןויזיב

ימיב הנושארל העבקנו ,תיטנזיב האצמה איה וזה העובשה
וירחא וכישמה [1].הריפסל 531 תנשב סונאיניטסוי רסיקה
סורופוקינו (959-912) יעיבשה סוניטנטסנוק ,םייטנזיבה םירסיקה
לעב .ליפשמ סקט וזה העובשל ועבקש ,(969-963) סאקופ
רפס תא וקיזחהבו ,םיצוק תועלקמב ומצע ףיקהל ביוח ןידה
:רמא וידיב הרותה

,ץראה תאו םימשה לש ארב רשא ...ךרובמה םיהול-א םשב
...............
,ונל חיטבה רשא ץראל ףוס םי ךרד הברחב ונגיהנהו
...............
ינשינעי ,רקשל עבשנ אצמא םא היהו .רקשא אלש עבשנ יננה
...............
לש ושנועבו ןמענו יזחיג לש ותערצב וניקול-א 'ה
...............
תא ומכ ,םייח ינעלבתו היפ תא המדאה חתפתו ,ילע
...............
[2].םריבאו ןתד
...............

דומעל עבשנה ידוהיה לע היה ,וזה העובשה לש רחא חסונ יפל
תיבח ךותב (ושי תבילצל רכז) םירדרדו םיצוק תרוגח רוגח
יחסונ ושמיש ,הפוריא ברעמבש תוירצונה תוצראב םג [3].םימ
,לודגה לראק לש ותפוקתב וגהנ ךכ .אמגודכ םייטנזיבה העובשה
םיטילשה [4].וירחא םינשה תואמב ןכו ,(814-742) םיקנרפה ךלמ
םאש ,םידוהיה לע םיפסונ םימויאו תוללק ופיסוה םירצונה
םייניע-ןורוויעב ,תחדקב ,ןוהמיתב םיהול-אה םתוא הכי ,רקשל ועבשיי
קבדת תערצה ;הרותבש החכותהמ תוללק ינימבו בל-ןובאדב ,
,איבנה עשילא רענ ,יזחגבו ימראה ןמענב הקבדש יפכ םהב
םיעבשנהו ,םריבאו ןתד תא העלבש יפכ םתוא עלבת המדאהו
[5].הללק לכ רחאל "ןמא" בישהל וביוח

רז ידוהיה עבשנה דנע ,א"יה האמהמ יתפרצ םיקוח רפס יפל
חיש לש ףנעו ,תולובכ םייכרבב דמעו ,וראווצ לע םיצוק
יאכז עבשנה אצי ,קוזינ אל םא .ויקוש ןיב ןותנ םיצוק
תרימא תעבש ,1150 תנשב קוח םסרופ תפרצב לרא ריעב .ןידב
םהינתומ לע םיצוק ירוזיא םישל םידוהיה וביוח ,וזה העובשה
.הרותבש תוללקה לכ תא םהינפל ארוק היה ברהו ,םהיראווצ לעו
אלמ רוע לע ףחי דומעל עבשנה ידוהיה ץלוא ,רחא חסונ יפל
תינמיה ודי תועבצאב העבצה ידכ ךות ,שבכ וא לגעמ טשפנש ,םד
חסונ הינמרגב גהנוה ג"יה האמב [6].חותפ הרות רפס לע
הרות רפס לומ ,הריזח רוע לע ודמועב עבשנ ידוהיהש ,העובש
,טפשמה תיבל אבש ידוהי לכ ץלוא ו"טה האמב ואלסרבב .חותפ
הינמרגב וליטה 1555 תנשב .שאר יוליגב 'ה םשב עבשיהל
עבשיהל ,ןירולפ 25-מ רתוי בייח היהש ,ידוהי לכ לע העובש
תשרפ תא אורקלו ,םיללפתמ ןיינמו בר תוחכונב תסנכה תיבב
[7].החכותה

דומעל עבשנה ידוהיה חרכוה ,הייזלשב 1422 תנשמ קוח יפל
םליש ,וילעמ לפנש םעפ לכבו ,םיילגר שולש לעב לספס לע
תנשב הירגנוהב .טפשמב בייח אצי ,םימעפ עברא לפנ םא ;סנק
ויה .חרזמ דגנכ וינפו ,הרות רפס זוחאל עבשנה ביוח 1517
קורילו ,הדלוהה רבאב זוחאל" וליפא ושרדנ םידוהיהש תומוקמ
[8]."העובשה תעב וילע

1376 תנשמ היקבולסבש גרובשרפ לש רתויב הקיתעה הקוחה
תדחוימ העובש העבק (1371 תנשמ םידוהיה קוח תא הללכש)
(םירניד) םיטנופ הרשעמ תויפסכ תועיבת לע קר םידוהיל
לוענמה תעבט לע םידוהיה ועבשנ הז םוכסמ תוחפ לע .הלעמו
יפל וגהנ הירטסואבש סמרק ריעב םג .תסנכה תיב רעש לש
רפסב הז ןורקיע עבקנ ןכמ רחאל םינש האמ .וז העובש גהונ
[9].ןפוא ריעה לש םיקוחה

,ג"יהו ב"יה תואמב היוזבה העובשה הגהנוה תירצונה דרפסב
.ירישעה וסנופלאו ינימשה וסנופלא ,היליטסאק יכלמ ידי לע
חסונב ועבשנ ,ו"טה האמב תידרפסה היציזיווקניאה ינפל םג
העובשמ ןמצע רוטפל ולכי דרפס תוליהקש םירקמ ויה .הז
[10].םולשת תרומת וז היוזב

ירצונו ידוהי ןיב ביר 1770 תנשב ץרפ הילטיאבש הרריפב
,טפשמה תעב העובשב בייחתה ידוהיה .תיפסכ תובייחתה ןיינעב
,םידוהיל תדחוימה העובשה לש חסונה יפל עבשיהל בריס לבא
ראשו םירוחש תורנ לש םרואב ראומ ,רוחש םלואב הכרענש
(ריעה תצעומ ,רויפיפאה רצח) הירוקה .םיליפשמה םינוניגה
העובשל הנימאה אלש ינפמ ,ודגנ הקספ ,ךכב הנדש ,אמורב
עבשוה ,1800-מ הינוסכס לש קוח יפל .םידוהיה לש הליגרה
אוהשכ ,תורבידה תרשע קרפב ,חותפ הרות רפס לע ידוהיה
,"אושל םיהול-א 'ד םש תא אשת אל" ישילשה רבידה לע עיבצמ
[11].םיפתוש םניאו םיבורק םניאש ,םינוגה םידוהי השולש תוחכונב

םידוהיה תעובש לש חסונ אצמנ הבודלומ תינמורה תוכיסנב
קתענו ,טאדרוקורבמ ורדנסכלא ךיסנה ךלמש תעב ,1786 תנשמ
.הזרוטס-ודנאס ןוי ךיסנה לש ונוטלש תפוקתב ,1828 תנשב בוש
,תויליריק-תוינובאלס תויתואל קתעוה העובשה לש ירבעה חסונה
העובשה תכירע ינפל .תורחא םירעבו יסאי הריבה ריעב גהנוהו
לובטל ,וילגרו וידי ינרופיצ תא רוזגל ,םוצל ידוהיה ביוח
,תמה תא םישיבלמש םיכירכת שובלל ,רוהט תויהל ידכ הווקמב
רפס תא םיארוק רשאכ ישימח וא ינש םויב תסנכה-תיבל אובל
,שאר לשו די לש ןיליפתב רטעתהלו תילטב ףטעתהל ,הרותה
.וידיב וקיזחהלו הרות רפס איצוהל ,שדוקה ןורא תא חותפל
םיקילדמ ,העובשה תריסמל רופא עקר םיניכמ תסנכה תיבב
עבשנה תא .ויתונבו וינב רובעו ורובע הרוחש הוועשמ תורנ
,ושאר לעמ רנ םיקיזחמ ,("הטימה") תמה תטימ לע םיביכשמ
תוללקה לכ תא וינפל םיאירקמו ,תועיקת עבש רפושב םיעקות
לע ויתועבצא תא חינמ ,ברה ירחא רזוח עבשנה .החכותהמ
.דועו "לארשי עמש" :םיפסונ םיקוספ רמואו ,הרותה רפס
המדאה חתפת ,רקשי םאש ,עבשנה לע םייאמ ,וחולש וא ,טפושה
תאו וירוה תאו וידלי תא ,ותשא תא ,ותוא עלבתו היפ תא
.ושוכר לכ

העובשה הגהנוה ,היכאלוו ,היינשה תינמורה תוכיסנב םג
תמה תטימ תא :תופסונ תולפשה הילע ופיסוהו ,1800 תנשב
דמע עבתנה .הדיל םירוחש תורנ ינש ומשו ,רוחש דבב וסיכ
םינוגההו םיבושחה ןמ) םידוהי ןיינמ תוחכונב עבשנו ףחי
רפס תינמיה ודיב וקיזחהב ,('ריעה ינפ' םהש הליהקה לש
,"העיקת" רפושב עקת ברה .תמה תטימב עגנ תילאמשה ודיבו הרותה
לכ ירחא .תוללקה תא ארק ןכמ רחאלו ,"העורת" ,"םירבש"
[12]."ןמא" תונעל םידוהיה תרשע םע דחי עבשנה ביוח הללק

ירעב ספדוה הרשע-עשתה האמה לש היינשה תיצחמה תצורמב
יתשב (
More Judaico) העובשה חסונ לש "דחוימ ףד" הבודלומ
.תויניטאל תויתואבו ,שדוקה ןושלב הלולב שידיאב :תופש
:ןלהלדכ ונל םיעודי םניאש םיביטומו םיקוספ ועיפוה הז חסונב


םיהול-א תיב םא יכ הז ןיא ,הזה םוקמה ארונ המ
....................
תעד לעו םוקמה תעד לע ...ונתליפתל םימשה רעש הזו
....................
שודקה תסנכה תיבב עבשהל יתאב ,הלעמ לש ןיד תיבה
....................
םימשה תא ארבש ,יחה םיהול-אה ינפל עבשנ ינא .הזה
....................
םיהול-אש םשכ ,בקעיו קחצי ,םהרבא יקול-א ,ץראה תאו
....................
השודקה הרותהו ,תמא הזה שודקה תסנכה תיבו ,תמא
....................
תעובש עבשנ ינא ילוא םא ,תמא עבשנ ינא ךכ ,תמא וזה
....................
עבשנ יניאו ,תרחא הבשחמ וישכע יל שיש וא ,רקש
....................
יניאו ,הרז הבשחמ יל שיש וא ,ישפנ לכבו םלש בלב
....................
,הרותבש החכותה לש תוללקה לכ ילע הנלוחת ,תמאב עבשנ
....................
!ןמא
....................

!ןמא המדאב ותדע לכו חרוק ועלבנש ומכ עלבא ינאו -
....................

!ןמא .ילע ולוחי םיארונה תומולחה לכו -
....................

,הרוחש הנש ,יבורקו ידלי לע ,ילע בורקב איבי 'הו -
....................
!ןמא
....................

,םידוהיה ןיבמ קחמיי ימשו !ןמא ,ינעגפי קרב -
....................
!ןמא
....................

תא םיה טלפש םשכ ,המדאה ינלבקת אל יתומ רחאלו -
....................
תערצהו תורצה לכו ,לארשי רבקל אובל לכוא אלו םירצמה
....................
!ןמא ,ילע הנאובת בויא לע ואבש
....................

וכוהש ומכ ,תוכמ רשעב אוה ךורב שודקה ידימ הקלאו -
....................
!ןמא ,םירצמהו הערפ
....................

םוקמ לכב םחל-תפ יל היהת אלו ,דנו ענ היהאו -
....................
!ןמא ,היהאש
....................

,תושקה תולחמה לכב ינכיו ,בערו הרוחש המיתחו -
....................
ילע ולוחיו ,הנפא רשא לכב החלצה םוש יל אהת אלו
....................
!ןמא ,םילובלבה לכ
....................

!ןמא ,חישמה תאיבב אובל הכזא אל -
....................

עבשנ ינא םג ךכ ,תמא השודקה הרותהו תמא 'הש םשכ -
....................
[13]!הלס ,ןמא ,ןמא ,ןמא ,תמאב
....................

לבחב תסנכה יתבב הארקוהש ,רתויב הכוראה ,וזה העובשה
תעיקת רחאל ,וחוכ אב וא טפוש תוחכונב ,הינמורבש הבודלומ
הריווא הרצי הרותה ירפסבש החכותה תושרפ לע הססבתהו ,רפושה
דוחייבו ,םיעבשנה תא דואמ הדיחפהו "םיארונ םימי" לש
ליטהל התייה העובשה תלטה תרטמ .ןושאר ףוגב הרמאנש רחאל
.םירצונהמ םהיתועיבת לע ורתוויש ידכ ,םיעבשנה לע דחפו ארומ

ועיבשהש ,םינברה לע הפירח העובש הלטוה תיראצה היסורב
הנלופית ,תמאב םועיבשי אל םאש ,אבצל םידוהי םינוריט
.הרותבש תוללקה לכ ,לארשי תיב לכ לעו םהינב לע ,םהילע
םירוסמ ויהיש ,םילייחה תא עיבשהל םהל ןתינ ןכמ רחאל קר
.הווש היהי םבלו םהיפו ,םתדלומל

"וקיאדוי הרומ" תעובש לוטיבל המחלמה הלחה ןכיהו יתמ
?ימ ידי-לעו

םינטפשמ וז השיבמ העובשל ודגנתה םירחואמה םייניבה ימיב רבכ
םירקוחה ילודג ולחה וזה העובשה דגנ קבאמב םלוא ,םירצונ
,התונגב םירקחמ ומסרפש ,"לארשי תמכח"בו תודהיב םיגוההו
,(1786-1729) ןוסלדנמ השמ :םהו ,הלוטיבל עסמ ולהינו
הדוהי המלש ברה ,ר"יש ,(1886-1794) ץנוצ ןמפיל בוט םוי
לקנרפ הירכז ברהו ,גארפ לש הבר ,(1867-1790) טרופפר
,וחיכוה םה .ואלסרבב יגולואיתה רנימסה להנמ ,(1875-1801)
ךרוצ ןיאו ,הייד הנמאנ הניה הליגרה תידוהיה העובשהש
ולעפ םה .םדאה ינב ראש לע רשאמ רתוי םידוהיה לע םייאל
קחצי קבאמה תא להינ תפרצב .תוללקהו םימויאה רפסמ תתחפהל
תא לטבל חילצהו ,(סנאילאה) ח"יכ ישארמ ,היימרכ ףלודא
,ראזאל רודיזיא ברה ןידל דמעוהש רחאל ,1846 תנשב העובשה
,1818-ב הלטוב דנלוהב .התכירעל תסנכה תיב תא חתפ אלש לע
היסורבו ,1870-ב היסורפב ,1848-ב הינמרגב ,1840-ב הינוסכסב
ןיידע העובשה םלוא .(1881-1855) ינשה רדנסכלא ראצה ימיב
הכפהמה תליחתל דע ,תיראצה היסורב תודחא םירעב המייקתנ
[14].ןילופב ןכו 1917-ב תיקיבשלובה

ורתונש תורמל ,1912-ב ימשר ןפואב העובשה הלטוב הינמורב
קבאמב .םירשעה תונש דע רבעבכ גוהנל וכישמהש ,תודחא םירע
יסאיב ,טשרקובב םינברה ילודגמ קלח ולטנ הלוטיבל השקה
ויקבאמ לשב 1885-ב שרוגש) רטסאג השמ ר"ד :םהיניב ,הנידמבו
,(ןודנולב תיזגוטרופה הליהקה לש הברל ךפהו ,תוימשיטנאה דגנ
לש ישארה הברל היהנ םירשעה תונשבש) רבורימינ בקעי ר"ד
טכאנ בקעי ר"דו דאלרבמ סבואט קיזיא קחצי ברה ,(הינמור
הליפשמה העובשה לע םייתאוושה םירקחמ ינש ובתכש ,ינאשקופמ
;הלוטיב תא ושקיב ןהבו ,תונוטלשל תומוצע יתש וחלשו ,וזה
ונייהד ,"וראבראב הרומ" העובשה תא הניכש - קב ריאמ ר"ד םג
העובש לוטיבל השקה קבאמב קלח ףא לטנ - תיראבראבה העובשה
.וז

םייח יבר םשארבו ,טשרקובב תידרפסה הליהקה לש םינברה
(1920-ב היכרות לש 'ישאב םכח'ל רחבנש) ונאר'זב רוכב
תסנכה-יתב תותלד תא ולענ ,הליארבמ תוילגרמ לארשי ברהו
טארס-וקינמרמ ןבתכ רנבא ברהו ,העובשה תכירע תא עונמל ידכ
האמה לש םיעשתהו םינומשה תונשב העובשה סקטב ףתתשהל בריס
[15].ט"יה

תועובש ורביחו ,םידוהיל ונימאה אל םימלסומהמ קלח םג
םסרופמה ,דישר-לא ןורה ימלסומה ףיל'חה .םרובע תודחוימ
דעו 786 תנשמ ךלמש ,סאבע תיבל םידדגאבה םיפיל'חה ןיבש
הארנכש ,ל"נה לודגה לראק םע םיבוט םירשקב היהו ,809
םימויא הללכש ,םידוהיה לע תדחוימ העובש ליטה ,ונממ עפשוה
ירהו .ןידה יתב ינפל םהיתועובש תא ורפיש הרקמב ,םהיפלכ
:העובשהמ קלח

םיהול-אה ךופהי ...(אווש תעובש תאז םא) אל םאו
....................
לעו ךילע םיהול-אה טילשיו...ריזח רשבל ךלכאמ תא
....................
םירשכומה תא גורהי רשא ,רצנדכובנ תא היינשה םעפב ךתיב
....................
...םירעה תא בירחיו ;יבשב םידליה תא חקיו ,המחלמל
....................
תרפכ הב רשא ןושל לכ תמקנ םיהול-אה ךב םוקניו
....................
ךילע הלח וזה העובשהו ...תסריס רשא קוספ לכ תמקנו
....................
[16].םיתמה תייחת םוי דע ךינב לעו
....................

,םידוהיה רובע הנושמהו הכוראה העובשה חסונמ עטק הנהו
יברע רפוס ידי-לע ד"יה האמה לש םיעבראה תונשב הקתעוהש
רפס רביחש ,(ירמ'ע-לא הללאליצפ ןב דמחא ןיד-דא באש)
הלשמש) םיכולממה תלשממ תוריכזמ לש םידיקפה ליבשב דומיל
:(1517-1250 םינשב לארשי-ץראו הירוס ,םירצמב

המו הרותבו ,השמ תא חלשש ,םיהול-אב עבשנ ידוהיה
....................
םנידכ וניד אהי ,תמאה תא רמאי אל םאש ,הב בותכש
....................
בירחהל רצנדכובנל רזעש ימכ ,ןמהו הערפ ידבע לש
....................
וניאש יפכ ,לארשי ינבב חבט תושעלו שדקמה תיב תא
....................
וניאו תבשה תא ללחמש ימכ ,הנסב הטהלש שאב ןימאמ
....................
ןימאמו תורצנל רבעש רמומכ ,םיגחה תשודקב ןימאמ
....................
ריתמו...השמ רביד וילעש חישמה אוה ,םירמ ןב ושיב
....................
רמאי אל םא...םייעמהו בלחה ,למגה רשב תא לוכאל
....................
הכזי אלו ,רבדמל בוש לבוי ,םרחב היהי תמאה תא
....................
[17].לארשיב קלח ול היהי אלו ,םיוולשהו ןמה ןמ םועטל
....................

,תורחא םאלסא תוצראב הלאכ תועובש יספוט לע ונל עודי אל
.תוירצונה תוצראב דחוימב הצופנ התייה וזה העובשהש ןאכמו

,"וקיאדוי הרומ" הליפשמהו הבילעמה ,הדיחפמה העובשה :םוכיסל
עבשיהל םידושחה םידוהיה וצלואש ,תוללקהו םיפודיגה תאלמ
תובקעב הלטוב ,תורצנה תוצראב הנש תואמ שולשו ףלאכ ךשמב
תליחתבו ט"יה האמה תצורמב םיגיהנמו םינבר לש םישק םיקבאמ
לעמ הפרחהו ןויזיבה ,הילפאה ורסוה ךכב .םירשעה האמה
.הפוריאב תוידוהיה תוליהקה

:תורעה

;214 'מע ,ל"שת םילשורי ,ןויטנזיבו אמור ימיב ,הנוי-יבא לאכימ .1
,לפואה תפוקת ,לארשי םע לש הירוטסיהה ,"ןויטנזיבב םידוהיה" ,ףרש 'א
.237,40 'מע ,ג"לשת א"ת

.184 ,129 'מע ,ח"ישת א"ת ,א ,הלוגב לארשי ,רוניד ןויצ-ןב .2

קרוי-וינ ,10 ךרכ ,(ןייטשנזיא דוד הדוהי תכירעב) לארשי רצוא .3
.29 'מע ,1913

.153 'מע ,םש ,םש ,רוניד ןויצ-ןב .4

,1969 א"ת ,םייניבה ימיב םידוהיה תודלותב םיקרפ ,ןושש ןב ה"ח .5
,ד"ח ,לארשי םע לש תיתדו תיתורבח הירוטסיה ,ןוראב םולש ;43 'מע
.,277 166-165 'מע ,ה"כשת א"ת

;
The Jewish Encyclopedia, New-York-London, 1905-1925, Vol ix, pp.367-368. .6
.םש ,םש ,לארשי רצוא

,רנזבפ בקעי ;ג"ר 'ס ,א"ת ,אשרוו ,םיבתכו םיקספ ,ןילרסיא לארשי .7
הינמרגב העובש יחסונל .374 'מע ,1970 םילשורי ,תידוהי הידפולקיצנא
Guido Kisch, The Jews in Medieval Germany, New-York 1970, pp. :האר
277-279; G. Kisch, Jewry law in Medieval Germany, New-York 1949, pp.
143-144.

אשרוו ,לעקנארפ הירכז 'ר ,ץיוואניבאר סחנפ לואש ;3 הרעה האר .8
.57 'מע ,ח"נרת

,(ב"לשת) ז"ל ,ןויצ ,"גרובסרפב םידוהיה תעובש" ,רבייש רדנסכלא .9
.238-237 'מע

,51 'מע ,1965 א'ת ,תירצונה דרפסב םידוהיה תודלות ,רעב קחצי .10
,45 'מע ,ד"נשת א"ת ,םידוהיהו שודקה סכה ,ןוסנומיס המלש ;69-68
.135 ,102

םילשורי ,א ךרכ ,הבוטנמ תוסכודב םידוהיה תודלות ,ןוסנומיס המלש .11
.43 'מע םש ,ץיוואניבאר ;69 'מע ,ג"כשת

Izvoare si Marturii Referitoare la Evreii Din Romania, 2, Bucuresti, .12
1990, pp 388-389, 467-468,

,(1979) 4-5 ,הינמור טבש ,Eliezer Ilan, Un document Istoric,
םימיה ירבד ירקוח תדוגאל ןורכזה רפס ,דלפצרווש 'מ ;56 'מע
.46-45 'מע ,ן"רת ,אקארק ,הינמורב

,יניס ,"הינמורב "וקיאדוי הרומ העובשה לוטיבל קבאמה" ,רלג בקעי .13
Carol Iancu "Le Sermen More Judaico En ;זמר-ומר 'מע ,(ב"משת) א"צ
Roumanie, Revue des Etudes Juives, Tome Cxxxv, (1976) 1-3, Paris, pp.
169-176.

'מע ,םש ,ץיוואניבאר ;397 'מע ,אל ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה .14
Phyllis Cohen Albert, The jewish oath in nineteenth century France, ;58
Tel-Aviv university, Tel-Aviv 1982. Guido Kisch The Jews in Medieval
Germany Chicago, 1949 pp. 275-287.

תטיסרבינוא ,תיתדה תונויצה ןויכרא ;(13 הרעה) םש ,םש ,רלג האר .15
.537 קית ,ןליא-רב

,ד"שת םילשורי ,(ריאמ א"לו ףסא 'ש תכירעב) ,ינש ךרכ ,בושייה רפס .16
יתרבחו ילכלכ עקר לע םידוהיל הביא יסחי" ,ןמסורג םהרבא ;73-72 'מע
תכירעב) היתורודל לארשי תאנש ,"-10הו -9ה תואמב תימלסומה תופילחב
,םינושארה זנכשא ימכח ,ל"נה ;197 'מע ,ם"שת םילשורי ,(גומלא לאומש
.10 'מע ,א"משת םילשורי

ןוטלש תחת הירוסו םירצמב םידוהיה תודלות ,(רותשא) סוארטש .א .17
םידוהיה תדמע" ,ריאמ א"ל ;197 'מע ,א"ישת םילשורי ,ב"ח ,םיכולממה
.167 'מע ,ץ"חרת םילשורי ,סנגאמ רפס ,"םיכולממה ימיב