ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

193 רפסמ

ז"נשת ,קלב תשרפ

ןותאה רופיס תועמשמ - םעלב תשרפ

סבקעי ןתנוהי

ך"נתל הקלחמה

ררועמ ךאלמה ןיבל ונותאו םעלב ןיב שגפמה לע הומתה רופיסה
[1].תובר תויעב

רופיס - 'השעמ ךותב השעמ' אוה רופיסהש ןועטל לבוקמ
.ומצע ינפב דומעל יושעה

...רקבב םעלב םקיו" - םימוד תונושלב םייתסמו ליחתמ רופיסה
םעלב ךליו" :ףוסב וליאו ,(אכ בכ) "באומ ירש םע ךליו
רופיס ןיא יהולאה יוויצה דצמ םג .(הל בכ) "קלב ירש םע
לביקש יוויצ ותואש ןויכמ ,הלילעה תוחתפתהל םרות ןותאה
רבדא רשא רבדה תא ךאו םתא ךל םוק" - ותאצ םרטב םעלב
ךל" - רופיסה ףוסב ומצע לע רזוח (כ בכ) "השעת ותא ךילא
בכ) "רבדת ותא ךילא רבדא רשא רבדה תא ספאו םישנאה םע
.(הל

?השרפה תנבהל םרות אוה המו ,הז רופיס לש ותרטמ המ ,ןכ םא
הלאשה ,קלב תשרפל ושוריפב) לאנברבא רבכ הלעה הז ישוק
:(ט"יה


רמא אל אוה הנה יכ ?ךרדב םעלבל 'ה ךאלמ אצי המ לע
................
ול רמא אוה יכ ,ךרבתי ול רמאש המ תמגוד אלא ול
................
םע ךל" ול רמא ומצעב הזה ךאלמהו ..."ךל ארקל םא"
................
.הלטבל ותאיב ןכ םא התיהו ..."םישנאה
................

רופיס תמורת תא ןיבהל הסננ ,השרפה לש יתורפס חותינ תרזעב
לע ,תוניצס שולשל רופיסה תא קלחל ןתינ .הלילעל ןותאה
תולעופ זכ-בכ םיקוספב .א :הניצס לכב םיפתתשמה רפסמ יפ
ל-חכ םיקוספב .ב .ןותאהו םעלב ,'ה ךאלמ :תויומד שולש
ראותמ הל-אל םיקוספב .ג .םעלבל ןותאה ןיב חיש-וד ראותמ
.םעלבל 'ה ךאלמ ןיב חיש-וד

שולש [2]:תיתגרדה הרוצב תחתפתמ (זכ-בכ) הנושארה הניצסה
םימעפ שולשו ,םינוש תומוקמ השולשב 'ה ךאלמ בצייתמ םימעפ
,רתוי תינוציק התבוגת םעפ לכב .ךאלמה תא ןותאה האור
:רבוגו ךלוה םעלב לש וסעכודמעיו...'ה ךאלמ ףסויו 'ה ךאלמ דמעיו 'ה ךאלמ בציתיו א
רצ םוקמב םימרכה לועשמב ךרדב
תא ןותאה ארתו תא ןותאה ארתו תא ןותאה ארתו ב
'ה ךאלמ 'ה ךאלמ 'ה ךאלמ
םעלב תחת ץברתו ץחלתו ריקה לא ץחלתו
ךרדה ןמ ןותאה טתו ג
ריקה לא םעלב לגר תא הדשב ךלתו
ךיו םעלב ףא רחיו
התכהל ףסיו התטהל ןותאה תא םעלב ךיו
ד
לקמב ןותאה תא ךרדה

.ךרדל הריזחהל הרטמב קר ןותאה תא םעלב הכה הנושארה םעפב
ולגר תא הצחלש ןוויכ ,התוכהל ףיסומ אוה היינשה םעפב
ךותמ התוא הכמ אוהו הלוע ותמח תישילשה םעפב ךא .ריקה לא
לש ותונוילע ןאכ תיארנ ןיעל יולגה רושימב .לודג סעכ
עדוי ארוקה םלוא .הב טלושו התוא הכמה ,ותמהב לע םדאה
הניצסה .ןותאה לש הישעמ תביס תא - עדוי וניא םעלבש המ
תמייסמו ,(בכ בכ) "םיהלא ףא רחיו" - ףא ןורחב תחתופ
לש ופא ןורח םרב .(זכ בכ) "םעלב ףא רחיו - ףא ןורחב
[3].קדצומ וניא םעלב לש ופא ןורחו ,קדצומ 'ה

ןותאה ןיב ינוריא חיש-וד תראתמ (ל-חכ) הינשה הניצסה
ינתיכה יכ ךל יתישע המ" :ןותאה לש המימתה התלאש .הילעבל
התעדב הלעמ הניא ןותאהש תדמלמ (חכ בכ) "םילגר שלש הז
ול" :םעלב תבוגת .האור וניא הינודאש המ תא האור איהש
הינוריאה תא המיצעמ (טכ בכ) "ךיתגרה התע יכ ידיב ברח שי
םעלבו ,(גכ בכ) 'ה ךאלמ לש הפולש ברח לומ תדמוע ןותאה -
.ודיב תאצמנ אלש ברחב הילע םייאמ

,ויפב המילש המוא גורהל ךלוה הז" :י"שר רמוא הז קוספ לע
יכנא אלה" - ןותאה תבושת ."ןיז ילכל ךירצ וז ןותאלו
תושעל יתנכסה ןכסהה הזה םויה דע ךדועמ ילע תבכר רשא ךנתא
.ונותא לומ םעלב לש ותותיחנ תא רתוי דוע הטילבמ - "?הכ ךל
.הישעמ תביס המו האור איה המ תשרפמ הניא ןיידע ןותאה
םדאכ המדנ ,("אל רמאיו") הירבדל הרצקה ותמכסהב ,םעלבו
.געלנו ךובנ ,לבלובמ

תמרות ,םעלבל ךאלמה ןיב חיש-וד תראתמה ,תישילשה הניצסה
ןיינעמ .ונותא לומ םעלב תותיחנ לש רסמה תטלבהל איה ףא
:ךאלמה הארמל םעלב תבוגת ןיבל ןותאה תבוגת ןיב תוושהל


וברחו ךרדב בצנ 'ה ךאלמ תא ןותאה ארתו" :גכ בכ
..........................
."ךרדה ןמ ןותאה טתו ודיב הפולש
..........................
הפולש וברחו ךרדב בצנ 'ה ךאלמ תא אריו" :אל בכ
..........................
."ויפאל וחתשיו דקיו ודיב
..........................

ןמ הטונו הנכס האור איה - "תישונא" הרוצב הביגמ ןותאה
.הווחתשמו דק אוה - םיהלא הזחמ האורה איבנכ ביגמ םעלב .ךרדה
הטושפה ונותאש ירחא קר ךאלמה תא האור איבנה םעלב םרב
.ותוא התאר

:םעלבל ןותאה ירבד לע ךאלמה רזוח םעלבל תינפומה ותלאשב

ינתיכה יכ ךל יתישע המ םעלבל רמאתו" :חכ בכ
.............................
."םילגר שלש הז
.............................
ךנתא תא תיכה המ לע 'ה ךאלמ וילא רמאיו" :בל בכ
.............................
."םילגר שלש הז
.............................

ןותאה - השגדהל תשמשמ ןותאה תנעט לע תילולימה הרזחה
הליפשמו תיניצ איה ךאלמה תלאש .םעלב יפלכ היתונעטב הקדצ
ףיסומ (גל בכ) ךשמהבו ?ךנותא התארש המ תיאר אל םולכ -
:תוממ ותוא הליצה ןותאהש הנעטב םעלב תא ליפשמו ךאלמה
."יתייחה התואו יתגרה הכתא םג התע יכ ינפמ התטנ ילוא"
יכ יתאטח" :תודוהל םעלב ץלאנ ךאלמה ירבד תובקעב ,ןכאו
.(דל בכ) "ךרדב יתארקל בצנ התא יכ יתעדי אל

םעלב לש ותלפשה תזמרנ הנושארה הניצסב יכ ,םידמל וניצמנ
היינשה הניצסב .ויתובוגתל ןותאה ישעמ ןיב האוושהה ידי לע
הפוסב .ןותאה לש הירבד ידי לע םעלב לש ותוגעלנ תשרופמ
רסוחו ותותיחנב ומצע םעלב םג ריכמ תישילשה הניצסה לש
.ותעידי

.הלילעה תא םדקמ הז רופיסש ונאצמ אל ,הליחתב ןייוצש יפכ
יוויצ - ותליחתב היה וב םוקמ ותואב םעלב בצינ ופוסב
.'ה ול דיגיש המ רבדיש יאנתב ,קלב ירש םע תכלל יהלא
לש תגעלנה ותומד תא טילבהל איה רופיסה תרטמש הארנ ןכל
,םלש םע ללקל שקבמ םעלב :ונותאל האוושהב םסוקה םעלב
:רופיסל תפסונ הרטמו .היתונוכתב וילע הלוע ונותא וליפאו
םימש ידיב םה םייניעהו הפהש - ארוקה תאו - םעלב תא דמלל
לגיו" ;(חכ בכ) "ןותאה יפ תא 'ה חתפיו" - םדא ידיב אלו
.(אל בכ) "םעלב יניע תא 'ה


:תורעה
םילשורי ,'א ותפוקתבו ארקמב םינויע ,םעלב רפס ,אפור 'א :המגודל האר .1
.57-54 ,26-21 'מע ,מ"שת
שולש - "העבראו השולש" לש יתורפסה םגדל רופיסה תא ךיישמ ץיבוקז .2
השולש לע ,ץיבוקז 'י :האר .םעלבל תיעיבר תולגתהו ,ןותאל תויולגתה
'מע ,ט"לשת םילשורי ,ארקמב העבראו השולש יתורפסה םגדה - העברא לעו
.109-100
,ץיבוביל 'נ :האר ,םימדוקה וירבדמ 'ה וב רזוח עודמ הלאשה ןיינעב .3
םילשורי ,םינורחאהו םינושארה ונינשרפ תובקעב רבדמב רפסב םינויע
.310-304 'מע ,ו"נשת


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה