ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

504 רפסמ

ג"סשת ,קלב תשרפ


טראקד דגנ םעלב לש ונותא
(חכ ,ב"כ) "?ינתיכה יכ ךל יתישע המ"

שמש לעי ר"ד


ך"נתל הקלחמההכוז איה ,םעלב לש ןותאה יפ תא חתופ 'הש ינפל דוע
שולש תבכעתמ הרותהש ,תיתורפס תומד :ןפוד אצוי דמעמל
ךאלמ תא ןותאה ארתו") הלש תיפצתה תדוקנ לע םימעפ
התולהנתהו תונוכנה היתוריחב לעו (זכ ,הכ ,גכ ,ב"כ "'ה
היגולנא תרצונש ןבומ .התארש יאלפה הארמה תובקעב הנובנה
,םעלב ןיבו ,'ה ךאלמ תא האורה ,ןותאה ןיב תידוגינ
אוה ךשמהבש תורמל ,ויניע לומ בצינש תא האור וניאש
יולגו לפנ הזחי ידש הזחמ"ש ימכ ומצע תא ןייפאל דיתע
הדעונ ,םעלב לע הגיעלמש ,היגולנאה .(ד ,ד"כ) "םיניע
תטלחומה ותטילשב איה תיעבט-לעה הייארה תלוכיש ,חקל דמלל
[1].המילעמ ונוצרבו הקינעמ ונוצרבש ,'ה לש

ונותא תא הכמ ,תיקולאה תולגתהל תורוויע ויניעש ,םעלב
הפולשה ברחהמ ותוא הליצמ איה ןהבש םימעפה ןמ תחא לכב
רצ םוקמב בצינ ךאלמהשכ ,תישילשה םעפב .ךאלמה דיב
.היתחת ןותאה תצבור ,לאמשל וא ןימיל הייטנ רשפאמ וניאש
ירהש ,היפלכ םעלב לש וסחיב המלסה הארנכ תררוג התבוגת
,ב"כ) לקמב התוא הכמ אוה וז םעפבש ןייצל חרוט בותכה
רשפאמו ,ןותאה יפ תא 'ה חתופ רופיסה לש וז הדוקנב .(חכ
ךל יתישע המ" :הילעב יפלכ תבאוכ החכות עימשהל הל
ביגמש ,םעלב רשאכו (םש) "?םילגר שלש הז ינתיכה יכ
םישאמ ,ונותא יפבש רובידה חוכל רזומ שפנ ןויוושב
עבשנו (!הב ללעתהש הז אוה השעמל רשאכ) תוללעתהב התוא
איהש רחאל) התוא גרוה היה ודיב ברח התייה קר ולש
:הנובתב ןותאה ול הבישמ ,(!ךאלמה ברחמ ותוא הליצהש וז
,הזה םויה דע ךדועמ ילע תבכר רשא ךנתא יכנא אלה"
ןוכנ המכ דע .(ל ,םש) "?הכ ךל תושעל יתנכסה ןכסהה
ךאלמה לש החכותה ירבדמ דומלל ןתינ ןותאה הרבידו הגהנ
המ לע" :ןותאה ירבד לע רזוח אוה ,תישאר .םעלב לא
קינעמ ךכבו (בל ,םש) "?םילגר שולש הז ךנתא תא תיכה
הקדצ המכ דע םעלבל ריבסמ אוה ,תינש ;הירבדל ףקות
,םש) וייח תא הל בח אוה השעמלשו הישעמ לכב ןותאה
.(גל-בל


:(טראקד תובקעב ןומימ המלש) "הנוכמ אלא הניא זעה"

ותסיפת יפל םוקמ ןיא ןותאה לש תבאוכה התסרתהל
.טראקד הנר ,הרשע-עבשה האמה ןב יתפרצה ףוסוליפה לש
,יתעדות בצמ יללושמ םיטמוטוא םנה םייחה ילעב ותנעטל
באכ תועבהכ ונל הארנש המו ,באכ םישח םניא םה ךכיפלו
[2].תוינאכמ-תויטמוטוא תובוגת השעמל ןה ,(תובבי ןוגכ) םדצמ


טראקד תסיפתל רבעב העדונש תילילשה העפשהה לע
,(1753- 1800) ןומימ המלש ידוהיה ףוסוליפהמ דומלל ןתינ
:ותוריעצב שחרתהש ערואמ לע ולש היפרגויבוטואב רפסמה

הצובר זע הנהו ,ידידימ םידחא םע לייטל יתכלה תרחא םעפ
ינוחיכוה ירבחו ילקמב תודחא תוכמ זעה תא יתיכה .ונכרד לע
םהל יתרזחה ?תוירזכא' .ידצמ איה תוירזכאש ,ינפ לע
?התוא הכמ ינאשכ בואכמ השח זעהש םתא םירובס יכו
רפס יפ לע) 'הנוכמ אלא הניא זעה .םיעוט אלא םכניא
.(טראקד לש ותטישב םיקיזחמה ןמ היהש ,םרוטש לש הקיסיפה
העשב תקעוצ זעה תא עמוש ךניא יכו' :ורמאו וקחצ וללה
תקעוצ יאדו' יתינע - ,'ןכ םנמא' '?התוא הכמ התאש
םג לוק עימשמ והירה ,ףות לע םישיקמ םתאשכ ךא ;איה
םיטעומ םימי ורבע אלו ,יתבושת לע והמת ירבח .'אוה
ינאש יפל ,יתעדמ יתאציש ,ריעה לכב המסרפתנ העומשהו
[3].ףות איה זעש רמואו טילחמ

:(ם"במרה) "םייחה-ילעב ראש רעצו םדאה רעצ ןיב לדבה ןיא"

,םינוש םיגוחב רבעב החוורש ,טראקד תסיפתל דוגינב
ןתינש יפכ) םייחה ילעב יפלכ סחיה לע הערל העיפשהו
לארשי תרותל ,(ןומימ המלש לש תממוקמה ותודעמ םג דומלל
הניא טלחהב זעשו ,באכ םישח םייחה ילעבש קפס היה אל
,ןנברדמו אתיירואדמ ,תובר תוכלה תורזגנ וז הרכהמ .ףות
.םייחה ילעב לש םלבס תא םצמצל וא עונמל ודעונש

תיכה המ לע" םעלב לא ךאלמה לש החכותה ירבדמ
ילעב רעצל רוסיאהש ם"במרה דמל (בל 'ספ) "?ךנתא תא
ןפואב .(זי ,ג םיכובנ הרומ) אתיירואדמ הווצמ אוה םייח
םיינפוג םירוסיי תמירגמ ענמיהל הנווכ אצומ אוה הטיחשה
'קיו) דחא םויב הנבו המהב תטיחש רוסיאב וליאו ,המהבל
אוה (ז-ו ,ב"כ 'בד) ןקה חוליש תווצמב ןכו (חכ ,ב"כ
,םייחה ילעבל םיישפנ םירוסיי תמירגמ ענמיהל הנווכ אצומ
,םייחה-ילעב ראש רעצו םדאה רעצ ןיב לדבה ןיא ןכש"
םיכשמנ םניא וילא היעוגעגו הדליל םאה תבהאש ינפמ
םייחה-ילעב בורב אצמנה המדמה חוכה תלועפ רחא אלא לכשה רחא
תרודהמ] חמ ,ג ,םיכובנ הרומ) "םדאב אצמנ אוהש ומכ
.([635-636 'מע ,ב ךרכ ,ץרוש

םאטחל סחייתמ (הרשע-עבשה האמה) דיסחה הדוהי 'ר
ללכבו ,םייח ילעב יפלכ םירזכאתמה םישנא לש םשנועלו
:םהלש אשמה תומהב תא םיכמה הלא הז

יואשמ 'ילע םישמש ומכ ,םנחב המהבל רעצ השע םא ףא
תכלל הלוכי הניא איהו התוא הכמו יוארה ידכמ רתוי
םילותחה ינזא םיכשומה ןכו .ח"עב רעיצש לע ןידל אב
אוהה] םויב' םימכח ושרד םג .םיאטוח םה םתקעצ עימשהל
ןוהמתב] (ןורועב ובכורו ןועגשב) סוס לכ הכא ['ה םאנ
ןובלע ערפהל ה"בקה דיתע ,(ד ,ב"י 'כז) '[ןועגשב ובכרו
םידיסח רפס) םיפגמב םתוא וכהש לע םהיבכורמ םיסוס
.(דק 'מע ,ז"ישת םילשורי ,תוילגרמ 'דהמ ;דמ ןמיס

םיבקונ םירבד שריה ר"שר בתוכ הרשע-עשתה האמב
ןוימדה ןמ םלעתהל ישונאה ןימה לש ותייטנ דגנ םישגרמו
הרותבש תווצמ רפסמל סחייתמו ,םייחה ילעב ןיבו וניבש
'מש) הילעבל העות המהב בישהל תומהבל הגאד תועיבמה
,םש) האשמ תחת תצבורה המהב לש האשמ קורפל ,(ד ,ג"כ
:(ד ,ה"כ 'בד) ושידב רוש םוסחל רוסיאהו (ה

תויהל ,הז 'ה רבד ומל שרדנ הכש םלועב םירוצי ןיא
הלא ומכ ,םישנאה בבל תורירש ינפמ םדעב הסחמלו ןגמל
תויטנו תושגרב םדא ינבל םימוד םנמא המהש ,םירוציה
םהש ,"םייחה ילעב" המה אלה ,לעפתהל םיחונ םג ,םינוש
וסוחיב הנהו .םפוג תוחכבו םפוגב םדאה תא דובעל םירוסמ
םדאה חכשי ותדובע תא דימת םידבועה הלאה ח"עבה לא
דדונתיו ץלפתי עצפנה ח"עבה (לעקסומ) קרוע םג יכ לקנב
ומכ ח"עבה (ףרענ) רתימ יכ ,םדאה קרוע ומכ ,אוה םג
םדאכ יכ ,שלחיו הלחי ,רעצו באכ י"ע עגפנה ,םדאה רתימ
,האכה ,הפיחד ,ךותח לכ שיגרתו שוחת איה םג המהבכ
תא חכשי םדאה ןואמצו בער ,הלהבו דחפ ,בר למע דבוכ
ילבב םא ,וממז קיפהל םא ,ומצע תבהאמ םא ,םיתעלו תאז
,בבל תוירזכאו הזבמנ הואת ללגב םג ,םימעפל וא תעד
.ותמהב שפנ תונעל םדאה אובי

םייחה-ילעבש טראקד תנעטל דוגינב ,רבד לש ומוכיס
ימכחלו לארשי תרותל ,באכ םישח םניאש םיטמוטוא םה
ישפנו יסיפ באכ םישח םייחה ילעבש קפס היה אל לארשי
הרקמב .לבס םהמ עונמל רשפאש המכ דע לדתשהל שיו ,דחאכ
םייחה-לעבל רשפאתנ ףא םעלב לש ונותא ןפוד אצוי דחא
.ונובלעו ובאכ תא םילימב עובתל הכומה

:'םייניע וילגו לפונ'" ,ןוזנומ-ףלוו רמת וושה [1]
ינויציזופמוקה הנוגריאל חתפמכ תיפצתה תודוקנב תודונת
'מע ,(ב"סשת) III ,47 ארקמ תיב ,"'םעלב תשרפ' לש
.(242-243) 236-256
:תיתפרצמ םגרת ,"הדותמה לע רמאמ" ,טרקיד הנר [2]
,ישימח קרפ ,ז"משת םילשורי ,תור י"ח תכירעב ,רוא 'י
,"לסאקוינ לש זיקרמל בתכמ"ב טראקד ןכו .66-71 'מע
T. Regan, The Case for Animal Rights, Berkley :לצא
,יול 'נ-ו יול 'ז ואר טראקד תדמע תריקסל .1983, p.11
,םייח-ילעב לש ירסומה םדמעמ לע :םייח ילעבו תושגר הקיתא
.28-31 'מע ,ב"סשת ביבא-לת
.119 'מע ,ג"ישת ביבא-לת ,ןומימ המלש ייח רפס [3]