ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

394 רפסמ

א"סשת , תועובש גחו רבדמב תשרפ

?ותנותחל םיבר םישנא זעב ןימזה אל עודמ

לגיפש זעב ר"ד

דומלתל הקלחמה
(ד ,חס ,ר"ב) וניתובר םידמלמ ,תישארב ימי תשש זאמ
וא רתסנ ןפואבו ,"םיגוויז גווזמו בשוי ה"בקה" יכ
תוליבומ רשא ןלוכ תויורכיהה לכב ברועמ אוה [1],יולג
שרדנ ,(ב"ע חי ק"ומ) "שיאל השא 'המ"ש ףא .ןיאושינל
דחאו דחא לכ ,וגוויז תאיצמב תמיוסמ תולדתשהל םדאה
ה"בקה ריאשמ אשניהל הטלחהה תא ,תאז ףאו [2].ותגרד יפל
הרותה תרימש תא ותריחבל רסמש ךרדכ [3],םדאה תריחבל
הינמזומו התדועס ,הנותחה לש הייפוא םג [4].ןלוכ תווצמהו
.םדאה תריחבל םירוסמ

טעמכ ןיא ,הנותחל םינמזומה - ןורחאה הז ןיינע לע
ראש לע הבורמ ינטרפ רמוח וב ןיאש ךרדכ ,ארקמב דועית
תונותח שולש הז ללכמ ואצי .ןיאושינו םיגוויז ינינע
השיאה םע ןושמש תנותח ,בקעי תנותח :ןהו ,תומסרופמ
היתודוא םיארוק ונאש [5],תור םע זעב תנותחו ,תינמתה
.תועובשה גחב

,וביל תריחבמ ןוצר תועיבש ותחפשמ התליג אל ןושמש לצא
ומאו ויבא וביגה ךכ [6].המיע ותנותחל הדגנתה ףאו
יכ ,השא ימע לכבו ךיחא תונבב ןיאה" :(ג ,די 'פוש)
הנותחלש ,אלפ ןיא ?"םילרעה םיתשלפמ השא תחקל ךלוה התא
יתשלפה דצה וליאו ,ומאו ויבא קר ןושמש תחפשממ ועיגה וז
רוציל ידכ ,"םיערמ םישולש" ,םיפסונ םיאורק ןמיזש אוה
תמועל [7].(אי ,םש) ןושמש ביבס רתוי תחמשמ הריוא
םילבוקמ ויה זעבו בקעי םהב ואבש ןותיחה ירשק ,ןושמש
,אופא רורב [8].האלמה םתמכסהב ושענו םידדצה ינש לע
םינמזומ ףקיה ףקתשמ זעב יאושינבו בקעי יאושינב אקוודש
.הזכש עוריא םלוהה יתרגשו יעבט

:הזה רבדב וללה תונותחה יתש ווש אלש ררבתמ ,הנהו
תויהל התייה הרומאש ימ םע ,הנושארה בקעי תנותח לע
לכ תא ןבל ףסאיו" :(בכ ,טכ 'רב) הרותב רמאנ ,לחר
םע זעב תנותחב ,תאז תמועל ."התשמ שעיו םוקמה ישנא
ריעה ינקזמ םישנא הרשע חקיו" :(ב ,ד תור) רמאנ תור
ןמיז אל המ ינפמ ,םיהמתה שי [9]."ובשיו הפ ובש רמאיו
ביחרה אלו [10],דבלב םישנא הרשע אלא ותנותחל זעב
תנותחב היהש יפכ ,"םוקמה ישנא לכ"ל םינמזומה לגעמ תא
ידבכנמ היה זעבש ,הדבועה רואל תקזחתמ וז הישוק !?בקעי
ןימזהל םיעצמא ול ורסח אלו [11],הירישעו םחל תיב
!ותנותחל םיבר

"םינתח תכרב"ל םישנא הרשעב יד [12]תיתכלה הניחבמ ,םנמא
ימי תעבשבו הפוחה םוקמב תורמאנה תוכרבה עבש ןה -
הכלה ודמל ףאש (9 הרעה ליעל) ונימכחמ שיו ,התשמה
,המוקמב הישוקה ןיידע לבא .זעב סניכש םישנאה רפסממ תאז
[13]?שרדנה ילמינימה רפסמב םצמטצהל זעב האר המ

לע םהמ [14],םיבר םיצורית ונתחתמאב שי וז הישוק לע
עיצנ ןלהל .הצלההו תוחצה ךרד לע םהמו תמאהו טשפה ךרד
הנושארבו שארב םינוזינ רשא ,וללה םיצוריתה ןמ קלח
םקלח רשא ,תונותחה יתש ןיב ויהש םיטלובה םילדבהה ןמ
.םמצע תוארקמב םישרופמ


וילוקישו זעב תמועל וילוקישו ןבל א ץורית

יפכ ,זעב תנותחל בקעי תנותח ןיב רתויב טלובה לדבהה
םדאה תוהזב אוה ,ליעל ןאכ וטטוצש םיקוספב וניארש
לכ תא ףסאש אוה ןבל בקעי תנותחב .םיאורקה תא ןמיזש
,זעב הז היה תורו זעב תנותחב ,תאז תמועל .םוקמה ישנא
,רמול אופא ןתינ [15].םישנא הרשע חקלש ,ומצע ןתחה
רחואמ גהנש יפכ) העונצ הנותחב קפתסמ היה בקעי םג יכ
עוריאב ץפח היהש אוה ,הלכה יבא ,ןבלש אלא ,(זעב רתוי
[16].םינושה וילוקישמ םיחכונ בר
[17].העונצ הנותח םיקידצמה םימעט המכו המכ שי ,ןכאו
ענצהו'" :(ב"ע טמ הכוס) ונודמיל דומלתה ימכח רבכ ,תישאר
תסנכהו תמה תאצוה וז - (ח ,ו הכימ) 'ךיהל-א םע תכל
דועסל ,ענצה ךירצ םש ףא" :םש י"שרבו ."הפוחל הלכ
ךנחיש דבלמ ,הז ענצה ."האנ הדמב חומשלו האנ הדמב
היהת תדחוימ תלעות ,טעומב תוקפתסההו הוונעה תדימל
תורצו האנק ררועת אלש ךכב ,העונצ הנותחב אקווד ול
םיטרדנטסב דומעל לגוסמ וניאו ול ןיאש ימ תא שייבת אל ,ןיע
םירוביד וזכש הנותח טיעמת חטבלו ,ולש ויתוחמשב ולאכש
םיסכנו ןוממ יריתע םא ,דועו תאז .ערה ןושלו םירוסא
,םיקקזנלו םיינעל והונתיש בטומ ,בר ףסכ רזפל םינכומ
םילכאמב תוברהל ,םתומכשו םדמעמ ינב לע והורזפי רשאמ
לוקיש [18].תלעותו ישממ ךרוצ לכ םהב ןיאש םיגונעתו
לטבל אלש ,אוה םינמזומ תלד הנותח קידצהל לוכיה ףסונ
[20].דומילל ותוא םילצנמ רשאו םהל רקי םנמזש םתואמ [19]הרות
ותטלחהב זעב תא וחנה םקלח וא ולא םילוקישש ,ענמנה ןמ אל
[21] .םיאורקה רפסמב טעמל


קזב תנותח תמועל שארמ תננכותמ הנותח ב ץורית

,הנותחל םדקש ןמזה ךשמ אוה תונותחה ןיב היהש ינש לדבה
עבש ויה בקעיל .עוריאל וב ןנוכתהל היה ןתינ רשאו
ריכהש רחא ,ןבלל עיצה ךכ ירהש !ותנותחל ןנוכתהל םינש
,"הנטקה ךתב לחרב םינש עבש ךדבעא" :(חי ,טכ 'רב) לחר תא
רותפל הטלחהה ןיב ,זעב לצא וליאו .(כ ,םש) היה ךכו
אלא ףלח אל המושיי ןיבל תור לש התונמלא תייעב תא
תור יאושינ תא רדסל זעב לש הז ןוזפיח !לילה תיצחמ
םויקב תידימתה ותוזירז ךותמ הארנכ עבנ ,רשפאה לככ רהמ
תור) ימענ םג הרמאש יפכ [22],םיבוט םישעמו תווצמ
[23]!"םויה רבדה הלכ םא יכ שיאה טקשי אל יכ" :(חי ,ג
,י תוכמ) "ותוא ןיכילומ הב ךליל הצור םדאש ךרדב"ו
דוע ןיינעה תא םייסל זעבל ועייס םימשה ןמו ,(ב"ע
תורשפאו ןמז זעבל היה אל יכ ,אצמנ [24].רקובה ותואב
.תמצמוצמ ותנותח התייה ךכ םושמו ,שממ לש עוריא ןגראל

הינש הנותח תמועל הנושאר הנותח ג ץורית

.םיאשינה לש םרבע אוה תונותחה ןיב יתועמשמ ישילש לדבה
.הנושארה םתנותח וז התייה ,הלכהו ןתחה ,בקעי תנותחב
:הינש הנותח וז התייה תורל םגו זעבל םג ,תאז תמועל
,(י,ד תור) ארקמב שרופמכ ,ןולחמ לש ותנמלא התייה תור
םתנותח [25].רבעב יושנ היה רבכ זעב םג ,תרוסמה י"פעו
אשנש ןומלא" :(א"ע ,ז תובותכ) ונימכח י"ע הרדגוה
רבג לש הנושאר הנותח המוד הניא ,התעמ רומא ."הנמלא
םיאשינה םיבר תוגוזש רבדה יעבטו ,הינש הנותחל השיאו
םעש םושמ ,םיפתתשמ בר עוריאב ךרוצ ושוחי אל ,תינשב
םירבדל סחיב שדח תויופידע םלוס רצונ םייחה ןויסינ
[26].רתוי םיבושחה

תומדוק תוחמשמ םיחקל תקפה ד ץורית

ףסונ ץורית עיצהל ידכ וב שי םיידומלתה תורוקמב ןויע
איבמ דומלתהש רחא .םינמזומב זעב טעימ המ ינפמ ,הלאשל
ב"ב) רפסמו ףיסומ אוה ,"זעב הז ןצבא" - בר תעיבק תא
:(א"ע ,אצ

תואתשמ םירשעו האמ :בר רמא אנוה בר רב הבר רמאד ...
םישלש ול יהיו' :(ט ,בי 'פוש) רמאנש ,וינבל זעב השע
וינבל איבה תונב םישלשו הצוחה חלש תונב םישלשו םינב
תחאו תחא לכבו ,'םינש עבש לארשי תא טפשיו ,ץוחה ןמ
ןלוכבו ,וימח תיבב דחאו ויבא תיבב דחא ,תואתשמ ינש השע
[27].יל אערפ יאמב הרקע אנדוכ :רמא ,חונמ תא ןמיז אל
.וייחב ותמ ןלוכו :אנאת

םישולשו םינב םישולש ןצבאל ויה ,ארקמב רפוסמה יפל
ויתונבלו וינבל השע יכו ,זעב הז ןצבא יכ דמלמ ברו ,תונב
לבא ,ןיאושינ תדועסו ןיסוריא תדועס ,"תואתשמ ינש"
בר ןושלמ ןה [28].ןהמ תחאל אל ףא חונמ תא ןימזה אל
יפלכ םימשב התייהש העיבתה ןמ ןהו "חונמ תא ןמיז אל"
הברה תואתשמ םתוא לכבש קיסהל ןתינ ,רומחה ושנועו זעב
!ןימזה אל חונמ תא אקוודו ,םיאורקבו םינמזומב זעב
ויתונבו וינב תומב (ןצבא) זעב שנענש רחאש ,אופא רשפא
האבה החמשבש ,הנקסמה לא עיגהו חקלה תא קיפה ,וייחב
יחרכהה םישנא לש ןיינמ טעמל ,דחא ףא ןימזי אל היהתש
תופיקע תועיגפו תויומיענ יא ענמי ךכו ,םינתח תכרבל
[29]!םישנאב

ןטשה תא לבלבל ה ץורית

םיבר .הלבקה ךרד לע ,ירשפא ץורית דוע עיצנ םויסל
גואדל זעב תא ררועל ימענ התסינ ובש ןפואה לע והמת
,(ד-ב ,ג תור) רפוסמה יפל .תור לש התונמלא תייעבל
איהשכ ,הלילב ןרוגב ותויהב ,זעב לא תור תא ימענ החלש
ינפמ ,הומת הרואכל .םיאנ םישובלמב תטשוקמו תמשובמ
,הריבע רבדל יותיפכ הארנה הזכש ןפואב ימענ הלעפ המ
לש הבצמ לע םיחילש י"ע וא המצעב זעב םע הרבד אלו
?תור

הגהנ הליחת הנווכבש [30],וראב םינורחאה וניתוברמ המכ
ןטשהש חיטבהל הדיחיה ךרדה וזש העדיש יפל ,ימענ ךכ
תיבמ ארייתמ ןטשה :רואיב רתיב .הז גוויזב לבחי אל
איבי רשא חישמה תאצל דיתע ונממש יפל ,דחוימב דוד
םיבושחה םיגוויזה לכ לע ,ךכ םושמ [31].ץקה תא וילע
תפטעמב ןגהלו תוסכל ךרוצ היה דוד תיב תלשוש ךרואל
םתוא ענמי אלש ןטשה תא סייפל ידכ ,הרואכל הרבע לש
ךכ ,תויחא יתש אשנש ,בקעי לצא היה ךכ .םבכעי אלו
אצאצ ,זעב לצא היה ךכו ,רמת השעמב הדוהי לצא היה
.תור םע ויאושינב ,הדוהי

חורב ,םוקמ לכמ .דוסהו רתסנה תרותל ךייש הז ןיינע
הנותח זעב ךרע הליחת הנווכב יכ עיצהל ןתינ וז הנבה
אלו בל תמושת ךושמל אלש ידכ ,רתויב תמצמוצמו העונצ
םוקמבו הריתי החמש םוקמב יוצמה ,ןטשה גורטק תא ררועל
רחא םימי םייתנשכ ,לשמל ךכ [32].םישנאה וב םיבורמש
לודג התשמ םהרבא שעיו" :(ח ,אכ 'רב) רפוסמ קחצי תדיל
,טפ ןירדהנס) ונודמיל ונימכחו ,"קחצי תא למגה םויב
ןויסינל איבה וירבדבו ,ןטשה גרטק העש התואב יכ ,(ב"ע
תמייק הלודג הדועסבו םינמזומ בר עוריאבש ןאכמ .הדיקעה
טלמיהל זעב הצר ךכמש רשפאו [33],גרטקי ןטשהש תורשפאה
.לארשי תלואג תלשושל ךיישש ,אוה דחוימב -

*
,הרותב תרכזנה תפסונ הנותח הנשי :םיאבה םירבדב םותחנ
תסנכ םע ה"בקה תנותח - הבש רתויב תדחוימה הנותחה איה
,ד"פ) תינעת תכסמב ונינש ךכ .יניס רה דמעמב לארשי
[34]."הרות ןתמ וז (אי ,ג ש"היש) ותנותח םויבו" :(ח"מ
[35]!ללכה ןמ אצוי אלל םלוכ לארשי לכ ונמוז וז 'הנותח'ל
תורוד" ףא אלא ,יניס רה דמעמב וחכנ םייחה קר אל -
ויה (א"ע ,טל תועובש) "רייגתהל םידיתעה םירגו םיאבה
:(די-גי ,טכ 'בד) בותככ [36],םהיתומשנב ,העש התואב םש
הלאה תאו תאזה תירבה תא תרכ יכנא םכדבל םכתא אלו"
וניהל-א 'ה ינפל םויה דמע ונמע הפ ונשי רשא תא יכ .תאזה
."םויה ונמע הפ ונניא רשא תאו

וכזש ןמז לכב יכ [37],ונודמיל תודיסחהו הבשחמה ילעב
ידימ אוהה ןמזה בושב ,םימשמ הלודג הראהל לארשי וב
.תושדחתמ ןמזה ותוא תולוגסו וז הראה תררועתמ ,הנשב הנש
לכ לבקמ ,הרות ןתמ םוי אוהש תועובשה גחב ,לשמל ךכ
תוחוכה תא ,הבורקה הנשב הרותב וקלח תא לארשימ דחאו דחא
[38].הב שדחלו ןיבהל אוה דיתע רשא תאו הדומילב ול ויהיש

םוקמה תבהא הררועתנש םשכ יכ ,רומאה חורב אופא הווקנ
המואה תוחכונב ,יניס רהב ונמע ותנותחב התלגתנו ונילע
ןתח שושמכ ונילע שישיו הזה ןמזב 'ה בושי ןכ ,הלוכ
םדקכ שדחיו ,וניתמ היחי ,וניתויולג ץבקי ,הלכ לע
!הנושארה ותבהא תא


םירבדהו תורוקה ראשמ הנושב ,םיגוויזב יכ ,ובתכש שיו [1]
,הנוילעה החגשהה די תרכינו תטלוב םלועל ,םדאה לע םיאבה
.גוויזה תולשלתשה תא בטיה ןחביו םדאה ןנובתי ךא םא
,ב"לשת ,םילשורי ,א"ח ,ףסוי ראב ,טנלס צ"יר :לשמל האר
.גר-בר 'מע ,םיאולימו תופסוה
,וננמז תב תינברה תורפסב הברה וביחרה הז ןיינע לע [2]
,ןילקורב ,ידוהי תיב לש תודוסי ,קעב יולה ד"מר :לשמל האר
,ץיבוביל י"ר ;פק-דעק 'מע ,אכ קרפ ,ב קלח ,ח"לשת
ז"מר ;83-75 'מע ,ח"משת ,םילשורי ,םיגוויזו םיכודיש
קרפ ,ה"נשת ,םילשורי ,לדתשמה תמועל ןימאמה ,רואמ
'יס ,ו"נשת ,םילשורי ,ליח ירבד ,גרבנטור י"חר ;ז
.בנ-דמ 'מע ,ז
תאצוי לוק תב ,דלוה תריצי םדוק םוי םיעברא"ש ףאו [3]
הריזג וז ןיא ,(א"ע ב הטוס) "ינולפל ינולפ תב :תרמואו
הכזי אלש םורגל לוכי ותריחבב םדאהו ,אהי ךכש תחרכומ
ץ"בשר ;(4 הרעה ןלהל) ם"במר :האר ,"ינולפ תב" התואב
ןירדהנס ,םיניע חתפ ,א"דיחרה ;א 'יס ,ב"ח ,ץ"בשת ,ןארוד
מ"מר :הבחרה רתיבו .י"תכ ,טקלה ילבש םשב ,א"עס בכ
,ריאמ ןורכז ,בקעי תולהקה ונבר ינינפ ,רגניזלוש יולה
.זל-דל 'מע ,ו"משת
,ץיבוניבר ד"מר 'דהמ ,ח"פ ,םיקרפ הנומש ,ם"במר :האר [4]
.ור-הר 'מע ,א"כשת ,םילשורי
,ןושמש תנותחל זעב תנותח המדק ,תיגולונורכ הניחבמ [5]
הז ןצבא" :(א"ע אצ ב"ב) ל"זח לש םיוהיז יפל ירהש
,בי םיטפוש :האר) ןושמשל םדק טפושה ןצבאו ,"זעוב
.(י-ח
ןוצרל דוגינב השא תאשל םדא יאשר ,תיתכלה הניחבמ [6]
דסק שרוש ,ק"ירהמ ת"וש ,ןולוק י"ר :לשמל האר ,וירוה
;(הכ 'עס ףוס מר 'יס ,ד"וי ע"וש ,א"מרה איבה ונממו)
,רבד בישמ ת"וש ,(ןי'זולוומ ב"יצנה) ןילרב י"צנר
הצורמ ונניא דחא דצ רשאכ ,םוקמ לכמו .נ 'יס ,ב"ח
יפכו ,ויגצימ וטעמתיש רשפא ,הנותחל תוצרחנ דגנתמו
.ןושמש תנותחב עריאש
'דהמ ,(םיטפוש לע) רקי ילכ ,ודאיינאל ש"ר :האר [7]
תלהק ,ודראפ י"ר ;328 'מע ,ו"משת םילשורי ,תשדוחמ
םגש ,ושריפש שי ,לבא .םש םיטפוש ,ד"מקת היצנו ,בקעי
,םייח ןבא א"ר :האר ,ןושמש תמזויב היה הז םצמוצמ התשמ
.א"ע דצ ףד ,ט"סש היצנו ,(םיטפוש רפס לע) ןרהא בל
ומא ןוצרל םאתהב ויה ןבל תונב םע בקעי יאושינ [8]
ונוצר תועיבשלו ,(ב-א ,םש) ויבא תווצמו (ומ ,זכ 'רב)
לש תבהלנה ותמכסה לע ;טי ,טכ םש) ןבל לש תטלחומה
,ן"שת ןילקורב ,השמל ןורכז ,ץרווש ןהכה י"ר :האר ,ןבל
תורו זעב יאושינל רשאב .(רפוס ם"תחה םשב ,הכק 'מע
,(ב ,ו ,ר"ור) הנש םינומש ןב שרדמה יפ לע היה זעב -
היעבה טעמל ,ותריחב לע רערעיש ימ היה אלו ,החפשמ שאר
זעב רתפ התוא ,תיבאומ תרויג םע םיאושינ לש תיתכלהה
,ר"ור ;ב"ע ז תובותכ ;גי-א ,ד תור) ןידה תיב בשומב
הבששכו ,ןולחמ תנמלא התייה איה תורל רשאב .(י ,ז
.םישדוח המכ םחל תיבב המע הררוגתה ,י"אל התומח ימענ םע
התייה ימענו ,תור לש התחפשמ תא ימענב תוארל אופא שי
,ג תור) זעבל אשניהל הל העייסו תור תא הזריזש וז
.(ד-א
זעב תנותחש רמול חרכה ןיא ,תוארקמה טשפ י"פע [9]
ונימכח ירבדמ הלוע ךכ יכ םא ,דמעמ ותואב התייה תור םע
,יתבר הלכ ;ח 'יס ז השרפ ,הבר תור ;ב"ע ,ז תובותכב
.הרשעב םינתח תכרב לע הז קוספמ ודמל רשא ,ג"ה א"פ
תיינק תא זעב רידסהש רחא יכ ,ראבל שי םהירבד יפל
וב ויהש םוקמה ותוא לא תור האבוה ,תור תיינקו הדשה
:םג האר ,ךכמ ףעתסמה לע .םתנותח הכרענ םשו ,םינקזה
םילשורי ,(תור תליגמ לע) םהרבא רוא ,ץיברוג א"אר
.טער-הער 'מע ,ה"נשת
ש"ר :לשמל האר ,םיקוספב הטושפה הנבהה איה ךכ [10]
,ד תור ,ז"נש ימשי'גורוק ,לאומש תרגא ,אדיזוא יד
םהילאמ ופסוותנ ,םינקז הרשע זעב ףסאש רחא ,םנמאו .א
תור) םיקוספה ןמ הלועכ ,םוקמ ותואל ואבו םישנא דוע
אלא ןמיז אל ומצע זעב ,מ"מו .(אי ,םש ;ט ,םש ;ד ,ד
זעב חקלש םישנאה תרשע יכ בתכש שי ,ןכא .דבלב הרשע
הלועכו) רעשב םש ובשי רבכש ןירדהנסה ירבחל ףסונב ויה
תובשויה ח"ת לש תורוש שולשל ףסונבו ,(םש תורל םוגרתה ןמ
,אטשוק ,ישי שרוש ,ץבקלא יולה ש"ר :האר !ןירדהנסה ינפל
תנותחב חכנש "םעה" ,וירבדל .אי ,םש ;ב ,ד תור ,א"כש
דועו ,רעשב םהינפל ובשיש ח"תו ןירדהנסה וניה זעב
וחכנ רבכ םה ,ריעה ינקזמ םישנא הרשע זעב ףסא םרטב
לכ ךס יכ ,הארי םש ץבקלא ה"שר ירבדב ןייעמה .םוקמב
הארנכו תור ,לאוגה ,זעב ללוכ ,זעב תנותחב םיחכונה
אתוקפנה יכ ,תוחצ ךרד רמול רשפא) .שיא 110 היה ,ימענ םג
םדאל שי רשאכ אוה לאומש תרגא לעבל ישי שרוש לעב ןיב
וא ,םלוכ תא ןימזהל וילע םאה ,הדובעל םיבר םירבח
שרוש לעב יפל .(םהמ המכ לש תגציימ תוחכונב קפתסהל
,ח"ת קר ןימזהל התייה זעב לש תוינידמהש ,הארנ ישי
םג הארו .םיפסונ םישנא םהל רבעמ ןמיז אל ךכ םושמו
זעב ןמיז אל עודמ םג ןבוי ז"יפלו) .21 הרעה ןלהל
ץראה םע חונמ"ש יפל ,(א"ע אצ ב"ב) ויתוחמשל חונמ תא
יולה תריש ,רגרבמב ה"מר :האר ,(א"ע אס תוכרב) "היה
.(זפ 'מע ,ס"שת ,ןילקורב ,(תור תליגמ לע)
,ה ,םשו ,ןידה תיב שאר היהש ,ה ,ד ,ר"ור האר [11]
םשו ;ו ,ד םשו ,"רודה לודג" :זעב הנוכמ ,וט ,םשו ;י
.ורשוע לע ,ב ,ז
,תושיא 'לה ,ם"במר ;ב"ע ז תובותכ ;ג"מ ד"פ ,הליגמ [12]
.ד 'עס בס 'יס ז"עהא ,ע"ושט ;ה"ה י"פ
ורפסב ארזע ןב א"ר בתכש המ רואל קזחתמ הז ישוק [13]
'יס ףוס ,דעומ תיב ,ו"סקת ,יקינולאש ,תויסנכ יתב
,םיבר םישנא תוחכונב ןיינע שי ןיאושינ תדועסב יכ ,עת
המוד ןתחהו ,(חכ ,די ילשמ) "ךלמ תרדה םע בורב" יכ
.םינפב ןלהל האר ךא ,(זט קרפ ףוס ,א"רד יקרפ) ךלמל
םויב יכ ,תודיסח ירפסב אבומה תא ףיסוהל שי הז לע
,םירוכיב ימלשורי) תונווע תליחמל ןתחה קר אל הכוז הנותחה
:האר !"וילא םיוולנה לכ" ךכל םיכוז אלא (ג"ה ג"פ
,תשדוחמ 'דהמ ,םירפא הנחמ לגד ,(ט"שעבה דכנ) םירפא ח"מר
רומא היה הז יפל ,כ"או .זפ 'מע ,אב ,ה"נשת םילשורי
תליחמב םתוכזל ידכ ןתינש לככ םיבר םישנא ןימזהל זעב
זעב לע םישקמ ונא תודיסחה ילעבמ םא ,ןכא .םהיתונווע
שדיחש המ יפל ,תאז בשייל ןתינ םמצע םהירבדמש ירה
תעבש לכש ,ומצע תרבסמ (שטאשטוב ד"בא) ןמרהאו ד"אר
.תונווע תליחמ לש הז חכ םינתחל םהל שי התשמה ימי
םילשורי 'דהמ ,(אעמאלאקמ ד"מר ודימלתמ) םהרבא תכרב :האר
םינמזומב זעב טעימש ףא ,התעמ רומא .וסק 'מע ,ו"כשת
ןימזהל הירחאש התשמה ימיב היה לוכיש ירה ,ותנותחל
ןומלא יכ ןייצל שי) תונווע תליחמב זא םתוכזלו ,םיבר
םינידה יטרפל .התשמ ימי השולש אלא ול ןיא הנמלא אשנש
,א"לשת ב"ב ,תוחמש עבוש ,יקצילבד ש"ר :האר ,םהיתורוקמו
.(חנ-גנ 'מע
קוצינה :(ה"זעב) ירפס האר ,םיפסונ םיצוריתל [14]
.חי קרפ ,(סופדל הנכהב) השאל ש"יניב -
,ונובשח לע השע זעב" :תוחצ ךרדב ובשייש ויה ז"יפל [15]
,רוביצה ןובשח לע השע ןבל לבא ,ךרוצה יפכ קר ןימזה ןכל
,םהידגב תא ןכשמש (טי ,ע ,ר"ב) שרדמב ראובמש ומכ
."םוקמה ישנא לכל הדועס תושעל ול תפכיא היה אל ןכל
'מע ,ב"נשת םילשורי ,םינתח תולהצמ ,ןרטש מ"יר :האר
ןיסורא ינינע לע טוקלי) םינינפ רצוא ,דלפנירג מ"יר ;דפ
תצק ןפואבו .טעק-חעק 'מע ,ז"נשת ןילקורב ,(ןיאושינו
;167-166 'מע ,תור ,ןשיה ונרצואמ ,ןוזשואי 'ב :האר ,הנוש
.267 'מע ,אציו ,הרות ירוטיע ,גרבנירג י"אר
תונוהל לכוי ךכ י"עו) רישעכ ומצע גיצהל :ומכ [16]
תולק רתיב לכוי ךכ י"עש וא ,(םיפסכ ינינעב ותביבס תא
ומרג םוקמה ישנאש רמול לכוי ףאו ,האלב לחר תא ףילחהל
ונבר ישודיח ,רצינרוק נ"יר :האר ,ןבל ילוקיש לע .ךכל
;דס-גס 'מע ,אציו ,ט"נשת ב"ב ,(ת"הע) הימחנ ףסוי
אציו ,ז"נשת א"ת ,ןרהא יחרפ (ח"חה ןתח) ןהכה א"ר
םילשורי ,הרות יעושעש ,ןמיינ צ"אר ;ל-טכ 'מע ,םש
םילשורי ,לארשי תונכשמ ,ץרפ י"יר ;וס 'מע ,אציו ,א"כשת
,ס"שת יעשיו ירוא ,ךברעיוא א"ר ;גמ 'מע ,אציו ,ט"לשת
.טמש 'מע ,אציו
תושעל" רקיעה יכ שטיוואבוילמ ר"ומדאה רמא רבכו [17]
,החמש לש םייח ,סורג ח"ר :האר ,"תוינחורב הלודג הנותח
.הכק 'מע ,ס"שת ןילקורב
ןימזהל דיפקהל שי יכ ,םינורחאה ךכב וכיראה רבכ [18]
וחמשיו ודעסיש ידכ ןיאושינ תדועסל םינויבאו םיינע
םיגורטק םיריסמ םג וז הגהנהבו ,החמשה רקיע איהו ,הב
בק ,רבונדייק ה"צר :לשמל האר .החמשה ילעב לע םימשב
,םינתח תפוח ,הלודלימ ר"ר ;י קרפ ,ה"סת מ"דפפ ,רשיה
ןתחהש ,ללכב ןוכנ ןכו .ט תוא ,ז 'יס ,ו"נקת ונרוויל
,התשמה ימי תעבשבו הנותחה תעשב הקדצב וברי הלכהו
,ג"ח ,ו ללכ ,ג רנ ,רואמה תרונמ ,בהובא י"ר :האר
,תמצמוצמ החמש תדועס ךורעל רשפא הליחתכל ,כ"או .א"פ
,הנותחה לע איצוהל םידדצה ויה םינכומש ףסכה ראש תאו
.הקדצל תתל
ןילטבמ" :(א"ע ,זי תובותכ) ונינש אתיירבב ,םנמאו [19]
ונד רבכ לבא ."הלכ תסנכהלו תמה תאצוהל הרות דומלת
םתייטנו ,ובויח ףקיהבו הז לוטיב ירדגב םינורחאה ןמ םיבר
,וננמזב טרפבו ,ןיאושינ תחמש ינפמ הרות לטבל ןיאש איה
,ויטרפו הז ןיינע לע .לבה ירבדבו הליטב החישב הב םיברמש
ןתח תכרעמ ,ז"ח ,דמח ידש ,ינידמ יד ח"חר :לשמל האר
,ז"טרת אשראוו ,ןישודיק ביט ,ץניצ ל"אר ;בכ תוא ,הלכו
'דהמ ,ג"שרהמ ת"וש ,דלעפנירג ש"ר ;ג תוא ,הס 'יס
בתכ ךכ .טלק-חלק 'מע ,הכק 'יס ב"ח ,ג"משת םילשורי
,הוצמ תדועסל ךליל הבר הוצמד" :ותבושת ףוסב ג"שר
ךלי אל אוה םאש שוחל שיש םוקמב אלא רמאנ אל יתעדל
הוצמ ךל ןיא יתעדל רחא ןפואב לבא ,ןינמ המש היהי אל
!"הרותב קוסעלו ותיבב בשילמ הבר
ברעב םגש ןתח ותוא לע ,רופיסה ךלהמ תובישיבו [20]
ץלאנ רשא דע ,הבישיה םלואב הרות תעה לכ דמל ותנותח
הזב ולש רדנטסה לע קתפ ריאשה זאו ,ותפוח לא תכלל
!"בושא ףכית ,ןתחתהל יתכלה" :ןושלה
,ןדייל י"תכ י"פע) א"ה א"פ ,תובותכ ימלשוריב [21]
םישנא הרשע זעב חקיו" 'ספל סחיב ,(ח ,ז ,ר"ורב ה"כו
הזה תיבל ןכימ :סחנפ 'ר רמא" :ךכ רמאנ ,"ריעה ינקזמ
ורואב הארו) ."ןהלש תויתשמ יתבב םיניקז ןינממ ןהש
,ז"נשת ב"ב ,תשדוחמ 'דהמ ,לאירא ןינב ,םדרטשמאמ ש"ר לש
ותחפשמו זעב גהנמ יכ ,הלוע ןאכמ .(ועש 'מע ,תור ,א"ח
,חינהל שי .ח"ת רקיעב ןימזהלו םינמזומב טעמל היה
.םינפב ורכזנש םימעטה ןמ התייה וז תבשוחמ תוינידמש

םיששוח הדילה םויב הנש ידימ יכ ,בתכש שי ,םנמאו [22]
אלממו בשוי ה"בקה"ו ליאוה ,ותומי הז םויב אמש םיקידצה
ש"הר) "שדוחל שדוחמו םויל םוימ םיקידצ לש םהיתונש
ןושארה הלילב זעב רטפנ שרדמה יפ לעו ליאוהו .(א"ע אי
םג הז היה םתסה ןמ ,(האבה הרעהב האר) ותנותח ירחאש
םדקש םויה לע ימענ הרמא ךכ םושמ ילואו ,ותדיל םוי
."םויה רבדה הלכ םא יכ שיאה טקשי אל יכ" ,ותדיל םויל
,ז"משת ב"ב ,הימחנ ףסוי ונבר תושרד ,רצינרוק נ"יר :האר
.טער 'מע
,דוד תיב תלשוש תא םיקהל זעב הכז וז ותוזירזב [23]
,אטוז תור :האר) תמ ןיאושינה ירחאש ןושארה הלילב ירהש
תא החוד היה וליאו ,(חרת זמר ,תור ש"קלי ;גי ,ד"פ
ןיא .תור תא תאשל הכוז היה אל ,דחא םויב ולו ןיינעה
תווצמב תוזירזה תובישחל תפומ תמגוד הווהמ זעבש אלפ
תור ,לאומש תרגא :האר ,עגר לכ לש ילמיסקמ לוצינלו
,ןמינירג ש"ר ;("םויה לאוג ךל תיבשה אל" לע) די ,ד
:םג הארו .ךלמל ישעמ ,זע 'מע ,בשיו ,ת"הע םייח ץפח
,היהשהו רוחיאה' ,ב"משת ב"ב ,רשבמ לוק ,קי'צייז א"חר
.דיר-יר 'מע ,'עגרבש םימלועה
תרגא ;("רבע לאוגה הנהו" לע) ז, ז ,ר"ור :האר [24]
.א ,ד תור ,לאומש
ורזחש םוי ותואב זעב לש ותשא התמ שרדמה יפל [25]
זעב תנותח ינפל םישדוח השולש ,םחל תיבל תורו ימענ
,א"פ ,תובותכ ימלשורי ;א"ע ,אצ ב"ב :האר .תור םע
.ו ,ג ,ר"ור ;א"ה
ונייה) המצע הנותחב לפטל רקיעהו רקיעל לפטה תיישע [26]
הפוחה םצע לע ב"ויכו תרומזתה ,לכואה ינינע תפדעה
ןיבוריע) לאומש ירבד שוריפל סיסב השמיש (ןישודיקהו
םלועה=) "ימד אלוליהכ הינימ ןנילזאד אמלע" :(א"ע דנ
םג ,רומאל .(המוד תונותח התשמכ ונממ םיכלוה ונאש
ינינע תא םישועו ,תובישחה רדס תא םיכפהמ הזה םלועב
תיב ,דלפנכליפ ש"ר :האר .רקיעל ףוגה תואנהו רמוחה
,103-102 'מע ,רהב 'רפ ,ה"סרת בוקרטעיפ ,ןורחא לאומש
.ויחא םשב
חונמל הנווכה .יל ערפת המב הרקע הדרפ :םוגרת [27]
אל כ"או ,תוחמש ולצא ויהי אל אליממו םינב ויה אלש
.ויתונמזה לע זעבל עורפל לכוי
םירבסה ולעה ,דסח שיא היהש ,זעב לש וז ותגהנה לע [28]
;םש ב"ב ,תודגא ישודיח ,א"שרהמ :לשמל האר .םינוש
;זעב ףנע ,ו"צת רימזא ,תויפלת שרדמ ,ירמתא ןהכה א"ר
.םש ב"ב ,עדיוהי ןב ,דדגבמ םייח י"ר
,חונמ ןמזוה תורו זעב תנותחל אקוודש ובתכש שיו [29]
תור) הרמואב ימענ הנווכתנ ךכלש ,וראב תוחצה ךרד לעו
נ"מר :האר !"ךל בטיי רשא חונמ ךל שקבא אלה" :(א ,ג
ה"ד ,א"ע ,ג ףד ,תור ,א"עת היצנו ,בוט תכרב ,ןהכה
,ז"פת אנוטלא ,בקעי תיראש ,אטילד קסירבמ י"ר ;יתב
.א"ע ,זנ-ד"ע ,ונ ףד
,ג תור ,לאומש תרגא ,אדיזוא יד ש"ר :לשמל האר [30]
,יתוקוחב רהב 'רפ ,ס"ת םדרטשמא ,ףסוי די ,יתפרצ י"ר ;ד-ג
'מע ,בשיו ,ת"הע םייח ץפח ;ד"ע בכר ףד ,ינש שורד
.זע
תוומה ךאלמ עלוביו" :ונימכח םידמלמ אובל דיתעל [31]
עלב :(ח ,הכ 'עשי) רמאנש ,םלועה ןמ תיחשמ יכאלמ לכו
:האר ."םינפ לכ לעמ העמד םיהל-א 'ה החמו חצנל תומה
,ןטש אתכסמ ,ט"נשת םילשורי 'דהמ ,תותיב אפלא שרדמ
,ידכ ה"ד ,ב"ע זט ש"הר ,'סות :םג הארו .חמק-זמק 'מע
.רפושב ןטשה בוברע לע ,ךורעה םשמ
,סקת 'יס ,ח"וא ,םידגמ ירפ ,םימואת י"ר בתכ ךכ [32]
הליכאב הריתי החמשב גרטקמ ןטשהו" :אי ק"ס ,םהרבא לשא
:םג הארו ."רשפאד המ טעמי כ"ע ו"ח םשור השוע היתשו
ינינע ,ז"ישת םילשורי ,םיגהנמה ימעט ,גנילרפש י"אר
ןישועש 'ךריבש ימ' לע ,אפקתת תוא ,גית 'מע ,תושיא
גורטקמ לצניהל ידכ ,םיבדונו םירדונש הקדצ לעו ,ןיבוסמל
.ןטשה
הליכא אצומ התאש םוקמ לכב" :ז ,חל ,ר"ב םג הארו [33]
."גרטקמ ןטשה ,היתשו
(גרובנטורמ ם"רהמ דימלת) ץ"בשר בתכ הז דוסי לעו [34]
םיגהנמה לכ ,ךדיב אללכ יאה טוקנ" :הסת 'יס ,ץ"בשת ורפסב
הארמ היה 'הש ,הרות ןתממ םידמל ונא הלכ לשו ןתח לש
."לארשי םהש הלכ דגנ ןתחכ ומצע
לכב םיאב ,תילבקה תורפסה יפל יכ ןייצל ןיינעמ [35]
,סחנפ ,ג"ח רהוז :האר ,ורטפנש םירוהה תומשנ הנותח
שיו ,תורוד השולש דע םיאבש שיו .א"ע ,כר-ב"ע ,טיר
,שטיוואבוילמ ןוסרואינש צ"יר :האר ,רתוי דוע םיאבש
,ידוד הכל רמאמ ,ן"שת ןילקורב ,ט"פרת םירמאמה רפס
לארשי םעו ה"בקה תנותחב אוה רבדה דוסיש רשפא .80 'מע
תונותחה לכל בא ןיינב הווהמ איהו ,תומשנ הב וחכנש
.(ליעל הרעהה האר)
,רבוב אמוחנת ;ג ,םיבצנ אמוחנת ;אי ,ורתי אמוחנת [36]
.דועו ,ו ,חכ ,הבר תומש ;ח ,םיבצנ
,ליבאנראשטמ נ"מר ;ז"פ ףוס ,ד"ח ,'ה ךרד ,ל"חמר :לשמל [37]
,ורתי ,א"ח ,ח"נשת ב"ב ,תשדוחמ 'דהמ ,םיניע רואמ
ןילקורב 'דהמ ,יול תשודק ,בושטידרבמ י"לר ;דעק 'מע
.חכש-וכש 'מע ,תועובש ,א"ח ,ו"נשת
,(ת"הע) תמא תפש ,רוגמ רתלא ל"איר :לשמל האר [38]
תובישח .50 'מע ,א"סרת םש ;35 'מע ,ג"מרת ,תועובש ,ד"ח
לכ לש ותרותל עגונה לכב תועובשה גחל אופא שי הלודג
,תועובשה גח ינינעב סרטנוק :האר ,הבחרהב ךכ לעו ,דחא
.גנק-ומק 'מע ,ט"נשת םילשורי