ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

186 רפסמ

ז"נשת ,םילשורי םויו יתוקוחב תשרפ

ותועמשמו 'םילשורי' םשה רוקמ - "םילשורי םולש ולאש"

ןיילק בקעי 'פורפ

ך"נתלו תירבע ןושלל תוקלחמהידיב ושוביכ ינפל דוע ריעל ןתינ םשה .אוה ןימוי קיתע "םילשורי" םשה
םיסובי :ארקמב םינוכמה ,םדק ימימ הב ובשיש םיבשותה ידי לע ,דוד ךלמה
םיסוביהש רשפאו .(ח-ו ,ה ב-לאומש ;אכ ,א םיטפוש ;גס ,וט עשוהי)
שקבמה .ריעה תא ושרי ונממש עודי יתלב םעמ הזה םשה תא ולביק םמצע
וסחייש תויועמשמה לעו "םילשורי" םשה לש תירוקמה תועמשמה לע דומעל
ימיב הזה םשה לש ויתורוצ תא הליחת ריכהל וילע ,םינושארה תורודה הל
תורוקמבו ארקמב םשה לש םינושה םיקיתעתה ןמ דומלל ןתינש יפכ ,םדק
.םודקה חרזמה ןמ

:םיילארשי אל תורוקמב 'םילשורי' םשה תורוצ

םיירצמה 'תוראמה יבתכ'ב הירוטסיהב הנושארל רכזנ םילשורי ריעה לש המש
,תוימלצ וא םיסרחב רבודמ .(ס"הנפל ט"י-'כ תואמ) הנוכיתה הכלממה ימימש
םשה תביתכמ .לארשי ץראמ תומודק םירע דגנ תוללק םירצמה ובתכ םהילע
םירפוסה יכ קיסהל ןתינ ,יפילגוריה בתכב 'תוראמה יבתכ'ב םילשורי
הרבהה תא ועילבה ונייה ,(םמלשור)
Rushalimum םשה תא ואטב םירצמה
םייברעמ-םיימש תומשב החיכשה -
um תמויסה) םוימה תא ופיסוהו ,(y)u הנושארה
ואטיב הפוקת התואב םוקמה ידילי יכ רעשל ןתינ הז לכמ [1].(םיקיתע
.(םלשרי) Yurushalim :םשה תא

.תונוש תופוקת יתשמ םיידכאה תודתיה יבתכב םג רכזנ םילשורי לש המש
םיבתכמ השש ולגתנ ,ס"הנפל ד"יה האמה ןמ ,םירצמבש הנרמע-לא ןויכראב
'ד פתחנמא הערפ לא ,'םילשורי ץרא ךלמ' הב'ח-ידבע ידי לע ובתכנש
םינוכמה םיסוש דגנ תיאבצ הרזע שקבמ אוה םהב [2],(ס"הנפל 1345-1362)
Urusalim תרוצב תודחא םימעפ םילשורי ריעה תרכזנ הלא םיבתכמב [3].ורב'ח
.(םלסרא)

,תוראתמה בירחנס תובותכב םילשורי םשה רכזנ ,הכולמה תפוקת ףוס תארקל
תנשב) הדוהי ךלמ והיקזח דגנ הז ירושא ךלמ לש ועסמ תא ,ראשה ןיב
,םילשורי לע רוצמ םש דציכ ,בירחנס רפסמ תובותכה תחאב .(ס"הנפל 701
ראפתמ ראשה ןיב .שפנבו בהזב דבכ העינכ סמ ול םלשל והיקזח תא ץליאו
רופיצכ (והיקזח=) ותוא יתאלכ" [4] :(27-24 'וש ,םש) ןושלה וזב בירחנס
,קייד וילע יתינב ,ותוכלמ ריע ,(
qereb Ursalimmu) םילשורי ברקב בולכב
בירחנס הסנמ וז תוראפתהב ."וריע רעש תא תאצל וריע יבשותמ יתענמו
.(זל-גי ,חי ב םיכלמ הושה) םילשורי תא שובכל ונולשכ לע תופחל

(
s) ך"מסה ,(Urusalim/Ursalimmu) תודתיה יבתכב עיפומה םודקה ביתכב
בתכבש רחאמו .תירבעה תינמיה ן"ישה לש דחוימ יטקלאיד אטבמ תפקשמ
ימיבו הנרמע-לא תפוקתבש רעשל ןתינ ,הלשנ תיליחת ד"וי ידכאה תודתיה
.(םלשרי)
Yurushalim וא Yurshalim ריעה םש תא םיבשותה ואטיב והיקזח

ריעה םש ,הירחאלו ינש תיב תפוקתמ תימרא םיבותכה םיקיתעה תורוקמב
םשה תרוצ תא םיאצומ ונא ןכ ומכ .םלשורי וא םלשרי :ללכ ךרדב בתכנ
.םלשורי :ארקמל םירחאה םיימראה םימוגרתבו סולקנוא םוגרתב

םידמלמ ,ארקמה תפוקתמ םיילארשי אלה תורוקמה לכ יכ ,רמולו םכסל ןתינ
תמויסה אלל ,המודכו (
Yurushalim) םלשרי :התיה םשה לש תירוקמה הרוצה יכ
.תרחואמה תירבעב החיכשה ,יגוזה תויומד ,םי

:ארקמבו תוקיתעה תוירבעה תובותכב 'םילשורי' םשה תרוצ

ריק לע הטורח ,םילשורי םשה אצמנ הב ,רתויב המודקה תירבעה תבותכה
ךלהמב ,הארנכ ,הבתכנ תבותכה [5] .שיכל דיל התלגתהש ,םירבק תרעמ לש
,הדוהיב הררוגתהש ,הנמאנ םייול תחפשמ ידי לע ,לארשי ץראל בירחנס עסמ
:תבותכה ןושל וזו .םילשורי לע 'ה תוסחב הנתיא הנומא תעבומ תבותכב


תננח התא הירומה ,םלשרי יהלאל ול דהי ירה ,ץראה לכ יהלא 'ה
'ה הי הונ

תננח ,'ה ,התא ;םילשורי יהולאל ,ול הדוהי ירה ,ץראה לכ יהולא ,'ה=)
.('ה הונ תא [6],הירומה תא

ןמ ,םידכ תוידי לע שמוחמ בכוכ תרוצב םתוח תועיבט ולגתנ ,הז דבלמ
.'םלשרי' םשה ןהילעו ,תיסרפה הפוקתה

םשה תא ,ללכ ךרדב ,בתוכ ארקמה םג ,תוקיתעה תוירבעה תובותכל המודב
:דימת אוה דוקינה םלוא ,הינשה ד"ויה ילב ונייה ,רסח ביתכב םילשורי
:(
Qere Perpetuum) עובקה ירקה לע הרומ הז דוקינ .(םלשורי :קספהב) םלשורי
,י עשוהיב הנושארל עיפומ רסחה ביתכה .(םילשורי :קספהב) םילשורי
,ללכה ןמ םיאצוי השימח קר שי הזה ללכל .ארקמב םעפ 640-כ אצמנו ,א
,םילשורי ,םילשורי :ד"ויה םע אלמ ביתכב םשה תא םיאצומ ונא םהבש
ב-םימיה ירבד ;ה ,ג א-םימיה ירבד ;ו ,ב רתסא ;חי ,וכ והימרי) המילשורי
ירוקמה אטבמה לע הרומ ארקמב רסחה ביתכה יכ קפס ןיא .(ט ,בל ;א ,הכ
.םלשורי

םע .תרחואמה איה םי תמויסה םע הרוצה יכ רבתסמ ,ליעל רומאה רואל
[7],רסחה ביתכה דצב חיכש אלמה ביתכה ןהב ,חלמה םי תוליגמ יוליג
תפוקתמ רחואי אל המצע םילשוריב רבכ גהנ םשה לש אלמה יוגיהה יכ ררבתנ
66) םיאמורה דגנ דרמל הנושארה הנשה ןמ תועבטמה דועב .םיאנומשחה
הנשה ןמ תועבטמה ירה ,"השדק םלשורי" :תבותכה תא תואשונ (הריפסל
םילשורי" :אלמ ביתכב ךא ,תבותכ התוא תואשונ ,דרמל תישילשהו הינשה
ימיב ,תיבה ןברוח רחאל הנש 60-כ ,ונתעתפה הברמל ,הנהו [8]."השודקה
."םלשורי תורחל" ביתכה םע תועבטמ םיאצומ בוש ונא ,אבכוכ-רב דרמ
יבתכב םג רמתשנש יפכ ,ירוקמה ביתכה תא תויחהל ןויסנ ,הארנכ ,ונינפל
ארקמב "םלשורי" רסחה ביתכה רומיש יכ ןייצל שי ,בגא .ארקמה לש דיה
.הרוסמה חסונ לש יברימה וקוידו ותוקיתע לע םידע האמכ דיעמ

הז - אלמהו רסחה - םשה לש םיביתכה ינש םישמשמ ןיידע םימכח ןושלב
[9].ןואג הידעס בר ןוגכ ,םיניבה ימימ ארקמה ישרפמ יבתכב ןכו ,הז דצב
םיידוהיה תורוקמב ,םילשורי האלמה הרוצה השרתשנ ,הנשמה תפוקת ירחא
.תירבעה ןושלב תינקתה הרוצה תויהל הכפהו ,ארקמל ץוחמש

:םילשורי ריעה םשב םי תיביטקולה תמויסה

תמויס .תירבעב יגוזה תמויסל התרוצב ההז םילשורי םשב
םי תמויסה
,םינורוח ,םירצמ ,םיתירק :ןוגכ ,םיפסונ םייפרגואיג תומשב היוצמ וז
םייפרגואיגה תומשה לכב וזה תמויסהש רבתסמ .דועו םילגע ןיע ,םיתלבד תיב
ירקוח .תומוקמ תומש תנמסמש תמויס ונייה ,תיביטקול תמויס איה הלאה
קרו ,ם :התיה תיביטקולה תמויסה לש תירוקמה הרוצהש םירעשמ ןושלה
וזה תומדיההש רשפא .םי יגוזה תמויסל וז תמויס התמדיה רתוי רחואמ
,םיתירק ןוגכ ,םימייוסמ םייפרגואיג תומשב תויתימא יגוז תורוצמ העפשוה
.דועו םיניע

לש סיסבל תפסות איה םי תיביטקולה תיפוסה םייפרגואיגה תומשה לכב
הרוקמב התייה תיפוסה ם"ימה ןאכ .םילשורי/םלשורי םשב ןכ אל .םשה
הזה םשה לש ביתכה ןמ הלועש יפכ ,םשה לש סיסבה ןמ דרפנ יתלב קלח
ונילע .(
Ursalimmu) בירחנס תורסנמו (Rushalimum) םיירצמה תוראמה יבתכב
,תיביטקולה ם"ימכ הספתנ 'םלשורי' םשב תישרושה ם"ימה יכ אופא חינהל
םייפרגואיגה תומשל היגולנאב ,יגוזה תייומד תמויסה תרוצל החתפתהו
.םירחאה:'םילשורי' םשה תועמשמ

בכרומ ריעה םש יכ הנקסמל ועיגה םינשלבה ,םלשורי ירוקמה אטבמה רואל
ההז - םלש ינשה ביכרמהש הרבסה תחוור םויכ .םלש-ורי :םיקלח ינשמ
,םיסוביה לע ץרענ היה הארנה יפכש ,'םלש' קיתעה ינענכה לאה םש םע
יבתכמ רקיעב עודי הזה לאה .דוד ידיב השוביכ ינפל םילשורי יבשות
םילאה םש לע םירע תומש אורקל םינענכה ןיב היה ץופנ גהנמ [10].תירגוא
ועמשמל
בל ומש דימת אל ,הלא םירע ושבכ לארשי ינבשכו ,םהלש
ץראב םירע הברה ,לשמל ,ךכ .ותוא תונשל ושח אל ןכלו ,םשה לש ירוקמה
לעב ,רמת לעב ,םיצרפ לעב ,ןומה לעב :ןוגכ) לעבה םש לע וארקנ לארשי
.(דועו השלש

שרושה ןמ רזגנ אוה יכ המכסה תמייק ,ורי - םשה לש ןושארה ביכרמל רשא
,תינשמ תועמשמבו ,ךילשהל ,קורזל :אוה יסיסבה ועמשמש ,(י"רי=) ה"רי
,אל תישארב ;"התנפ ןבא הרי ימ" :ו ,חל בויא הוושה) דסייל :תלאשומ
:היהי ,הז יפל ,םלש-ורי ףוריצה תועמשמ .("יתירי רשא הבצמה הנהו" :אנ
יפרגואיגה םשה תא םיראבמ ,ךכל המודב .(ריעה תא דסי םלש ,רמולכ) םלש דוסי
שוריפב תואדוו ןיא ךא .לא-דוסי :ןושלמ (זט ,כ ב-םימיה ירבד) לאורי
תגהונ ,"דסייל" ,ה"רי לעופה לש תדחוימה תינשמה תועמשמהש םושמ ,הזה
."הנפ ןבא הרי" וא "הבצמ הרי" םיפוריצה םע קר

םייפרגואיג תומש תועמשמ לע דומעל דואמ השקש םינשלבה וחיכוה רבכ :תאז דועו
םידיליה ידי לע םוקמל ונתינ תובורק םיתעלש םושמ ,םיירוטסיהרפ ,םימודק
,ללכ ךרדב ,הטונ שבוכה םעה .םירחואמה םישבוכה ידי לע אלו ,םיירוקמה
לע תומשה תא שורדל םגו ,אוה ונושלב תחוורה הרוצ םימודק תומשל תתל
ונימאהו ,
Bab-ili םריע םש תא ואטיב םילבבהש ,לשמל ,עודי .ותפש יפ
םודק "לבב" םשה יכ רבתסמ םלוא .םילאה-רעש וא לאה-רעש :ועמשמ יכ
.התוא ושבכ םילבבהש ינפל דוע ,םוקמה יבשות יפב ריעה הארקנ ךכו ,אוה
,תיממע היגולומיטא תניחבב איה םריע םשל וסחיי םילבבהש תועמשמה ,ךכיפל
,אי תישארב הוושה) לבב םשה לש תיתימאה היגולומיטאה תא תעדל ןיאו
.הרעשה רדגמ ,אופא ,תאצוי םלשורי/םלשורי םשל תסחוימה תועמשמה ןיא .(ט


:טויפבו שרדמב ,ארקמב 'םילשורי' םשה ישרדמ

הארנכ הב תרכזנ איה ,הרותב שרופמב תרכזנ אל םילשורי ריעהש יפ-לע-ףא
ותמחלממ םהרבא בושב יכ רפוסמ חי ,די תישארבב .םלש :רצוקמה המשב ,זמרב
,סולקנוא םוגרת יפל ."םלש ךלמ קדצ-יכלמ" ותארקל אצי ,ןופצה יכלמ תעבראב
,תישארבל תינוציחה הליגמה רבכו ,"םלשוריד אכלמ קדצ יכלמ"ל הנווכה
יכ םודס ךלמ עמשו" :השרפב םדוקה קוספה לע הריעמ ,ןארמוקב התלגתנש
."םילשורי איה םלשל אבו ותארקל הלעו ,הזבה לכו היבשה לכ םהרבא בישה
םיליהתב רבכ אצמנו ,אוה קיתע רתוי דוע םילשורי = םלש יוהיזה םלוא
עמשמ ,"ןויצב ותנועמו וכס םלשב יהיו" :שדקמה לע רמאנ םש ,ג ,וע
שרדמב רבודמש רשפאו ,ירוטסיה יוהיז ונינפלש רשפא .'ןויצ' איה 'םלש'
.קיתע יארקמ-םינפ

םילשורי םשה תועמשמ יכ ,העדה לע ססובמ ,םילשורי םשה לש רחא םודק שרדמ
אוהו ,ארקמב ורוקמ הז שרדמ ףא ."םולשה דוסי וא "םולשה ריע" :איה
םישרפמה ךכ לע ועיבצה רבכ .תרוסמל שממ ךפה רשא דע םעה לע בבחתנ
טלוב [11].הולשו םולש ןושלכ ארקמב תחא אל שרדנ םילשורי לש המש יכ
ןמ םג םילשורי םשה תא שרודה ,ו ,בכק רומזמב יטויפה שרדמה דחוימב
הרזחה לע יונב ולוכ רומזמהשכ ,ו"לש לש שרושה ןמ םגו ם"לש שרושה
:'םלשורי' םשה לש םירוציעה ילילצ לע

הולש ,ךליחב םולש יהי ,ךיבהוא .וילשי םילשורי םולש ולאש
.ךב םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל ,ךיתונמראב

המ" :םה ,םולש ןושלמ םילשורי םשה תא םישרודה ,ארקמב םירחא םיקוספ
ןויצל רמא העושי עימשמ בוט רשבמ םולש עימשמ רשבמ ילגר םירהה לע וואנ
...היבהא לכ הב וליגו םילשורי תא וחמש" ;(ז ,בנ והיעשי) "ךיהלא ךלמ
ךכרבי" ;(בי-י ,וס היעשי) "םולש רהנכ הילא הטנ יננה 'ה רמא הכ יכ
"לארשי לע םולש ךינבל םינב הארו ...םילשורי בוטב הארו ןויצמ 'ה
.(דועו י-ו ,גל הימרי ;זי ,ס םילהת דוע הארו ;ו-ה ,חכק םילהת)

תפוקת רוד לש תרערועמ יתלבה הנומאה תובקעב רצונ הז םש שרדמ יכ רשפא
ךרדב םיימעפ הלצינ רשא ,םילשורי לש תטלחומה התוניסחב ןושאר תיב
,זל הימרי ;הל-דל ,טי-ב-םיכלמ האר) תורידא תומצעמ ידיב שוביכמ סנ
ךילע למחי ימ יכ" :ותחכותב איבנה והימרי אצוי וז הנומא דגנ .(ט-ה
.(ה ,וט הימרי) "ךל םולשל לואשל רוסי ימו ךל דוני ימו םילשורי

,ו ,בכק םילהתמ ליעל ונאבהש קוספה ןכו ,והימרי תאובנמ הזה קוספה
םילשורי לע וננוקב ,יולה הדוהי יבר לוגדה ררושמה יניע דגנ קפס אלל ויה
."ךיריסא םולשל ילאשת אלה ןויצ" :םילמב

הקסיפ ,ונ השרפ ,הבר תישארבב רכזנ תרוסמב הזיחא ול הנקש ,רחא שרדמ
:זט

םהרבא ארקיו" :(די ,בכ תישארב) רמאנש ,"הארי" ותוא ארק םהרבא
...........
,די תישארב) רמאנש ,"םלש" ותוא ארק םש .'הארי 'ה' םוקמה םש
...........
ינא ארוק םא :אוה ךורב שודקה רמא "םלש ךלמ קדצ-יכלמו" :(חי
...........
םאו ;םערתמ ,קידצ םדא ,םש - םהרבא ותוא ארקש םשכ "הארי" ותוא
...........
ארוק ינירה אלא .םערתמ ,קידצ םדא ,םהרבא - "םלש" ותוא ארוק ינא
...........
.םילשורי - םלש הארי :םהינש ותוא וארקש ומכ "םילשורי" ותוא
...........


,(נ"הפסל תירישעה האמה) יאני ןטייפה יניע דגנל ,הארנכ ,דמע הזה שרדמה
:וננוקב ,תומלש ןושלמ (םילשורי איה) םלש שרד רשאכ

םילשורי ריעהש ןוצר יהי .םלש רבד ןיא ,םלש הברחש םוימ
!ןמא ,ונימיב הרהמב ןנוכתו הנבת
:תורעה
Shmuel Ahituv, Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian האר .1
122 'מע , Documents (1984)
J.A. , Die El-Amarna Tafeln (1915) האר .290-285 'סמ םיבתכמ .2
,Moran, The Amarna Letters (1955) ,W.L. ;878-856 'מע Knudson
.334-325 'מע
םירבעל םיהז (ורפע :תיתירגואב) ורב'חה יכ םירעשמה םירקוח שי .3
.Moshe Greenberg ,The Hab/piru (1955) האר וז הרעשה תכרפהל .ארקמבש
J.Klein and A.skaist, Bar-Ilan Studies in Assyriology האר .4
.28 'מע ,dedicated to Pinhas Artzi (1990)
J. Naveh, Old Hebrew Inscriptions in a Burial Cave, Israel האר .5
.1 חול ;84-86 'מע ,Exploration Journal 13 (1963)
ןרוג םוקמ היה ,א ,ג ב-םימיה ירבד יפלש ,'הירומה רה'ל הנווכה .6
תרוסמה .ךלמה המלש ידי לע שדקמה תיב הנבנ וילע רשא ,יסוביה הנורא
קחצי תדקע לש הלילעה תריז ,'הירומה-ץרא' םע 'הירומה רה' תא ההזמ
.(ב ,בכ תישארב)
תוליגממ המלשה והיעשי תליגמ לש ינושלה עקרהו ןושלה ,רשטוק .י הוושה .7
.81-80 'מע ,ט"ישת ,חלמה םי
,ל"נה ;13 'סמ ,ח"ישת ,לארשי ץרא תועבטמ רצוא ,רלדניק .א הוושה .8
,Y.Meshorer, ;52 'מע ,א"לשת ,לארשי קנב ףסוא ,לארשי ץרא תועבטמ
.ךליאו 259 'מע Ancient Jewish Coinage II (1982)
,"ןואג הידעס בר ירוביחב םילשורי לש היתומש" ,גרבסולש .א האר .9
.82-74 'מע (ב"נשת רייא) 4 גח ירקחמ
M.Dietrich et alii, The Cuneiform No. 23:52-53.1 ;No. 47:34.1 האר .10
,תירגוא תוריש לכ ,ןיר הרפשו ןיר יבצ הוושהו ;Alphabetic Texts, 1995
.407 'מע ,1996
.123 'מע ,ח"משת ,ארקמב תומש ישרדמ ,לאיסרג .מ האר .11
עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה