ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

443 רפסמ

ב"סשת ,יתקחב רהב תושרפ

םילימה ירוחאמ תרתתסמה הנווכה

ץיבוביל יאמש ד"וע

לאומש תעבגלהנימו תואלקח ,הלכלכב תורושקה תווצמב תקסוע ונתשרפ
יקוח תעיבקו םיינוממה םיסחיה תרדסהב רקיעבו ,ירוביצ
תויסנניפה תוכלהה שדוג ךותב ,םרב .תידוהיה הרבחב ן"לדנה
הניאש ,הבושחו תיזכרמ הכלה תצבושמ ,וללה תוילהנמהו
תוקיחרמ תוכלשה הל שי םלוא ,ילקסיפה םוחתל הרושק
,ונכשל שיא ןיב ,ורבחל םדא ןיב םיסחיה תכרעמ לע תכל
."םירבד תאנוא רוסיא" :ולהקל גיהנמ ןיבו

תאריו ,ותימע תא שיא ונות אלו" :קוספב עיפומ הז רוסיא
טסקטנוקה ךותמ .(זי ,הכ) "םכיהל-א 'ה ינא יכ ,ךיהל-אמ
,תילכלכ האנוהב רבודמ יכ ,הרואכל ,המדנ ,קוספה אצמנ ובש
"םירבד תאנוא" יוטיבה לש תילולימ תונשרפ ,ןכ ומכו
תואמר לש גוסב רבודמ יכ הנקסמל ונתוא ליבוהל היושע
ראשו) רתא לע ארפסה שרפמ ךכ אל ךא ,םירובידב תישענה
:(ויתובקעב וכלהש םינשרפהו םיקסופה

ךישעמ רוכז' ול רמאי אל ,הבושת לעב היה םא ?דציכ
רוכז' ול רמאי אל ,םירג ןב היה םאו .'ויה המ םינושארה
םירוסי ,וילע םיאב םיילח ויה .'ךיתובא השעמ ויה המ
ורמאש ךרדכ ול רמאי אל ,וינב תא רבוק ,וילע םיאב
,ךיכרד םתו ךתוקת ,ךתלסכ ךתארי אלה' בויאל וירבח
בויא) 'ודחכנ םירשי הפיאו ,דבא יקנ אוה ימ אנ רכז
.(ו ,ד

תירסומ הווצמ אוה םירבד תאנוא רוסיא יכ ,אופא אצוי
,םדאה דובכל תושיגר ףקשמ הז רוסיא .הנושאר הגרדממ
םישלחה :םירחא םישנא לש םדובכ לע לעופב ןגמ אוהו
תרימאש לככ :הלאשה תררועתמ ךכ ךותמ [1].הרבחב םירזהו
הייעטה םוש ןיא אולה ,הבילעמו תעגופ תעמשנ ולא םירבד
וללה תואמגודה ןיב רשקל ןתינ כ"א דציכ .וללה םירבדב
אורקל ןוכנל הרותה האצמ עודמו ,האנוהה גשומ ןיבל
?"האנוא" םשב ןובלע ירבד תחטה לש הלועפל


וכותב ללוכ "תונוהל" לעופה יכ ,קחודב םנמא ,רמול ןתינ
הז שוריפ םרב .תומרל הנווכ אלל םג ,רעצ תמירג לכ
,ודוחיימ "האנוא" חנומה תא ןקורמ אוהש םושמ השק אוה
הניחבהמ םג השק אוה ."רעצ תמירג"ל ףדרנ םשל ותוא ךפוהו
השוריפ "האנוא" וניפב הרוגשה תירבעב ןכש ,תינושלה
רעצ תמירג אקווד עודמ הומתל םג שיו ,היעטה וא תואמר
רעצ תמירגש דועב ,"האנוא" הנוכמ הבושת לעבל וא רגל
[2].הז חנומב הלולכ הניא רחא םדא לכל


,טטצמו ,"םירבד תאנוא" לש רוסיאה ןכות תא ריבסמ ם"במרה
,הבושת לעב ,רג יבגל ארמגב ואבוהש תואמגודה תא ,יופצכ
תואמגודב קפתסמ וניא ם"במרה ךא .וילע םיאב םירוסייש םדאו
,ארפסב רכז ןיא וז אמגודל .ולשמ תחא אמגוד ףיסומו ,ולא
ם"במרה בתוכ ךכו .רחא םודק רוקמ םושב אלו ,ארמגב אל םג
:(די ,די ,הריכמ תוכלה)

עדוי וניאש ימל רמאי אל ,המכח רבד לע הלאש הלאשנ
.הז רבדב ךתעד המ וא הז רבדב בישת המ המכח התוא

תוחוקלה תואמגודה ללשל ףיסוהל ןוכנל אצמ ם"במרה עודמ
לוכי רשא שודיח הב שיש הארנכ ?וזה אמגודה תא ,ארמגהמ
תיינפה ,ץוח יפלכ ."םירבד תאנוא" לש התוהמ לע ונדמלל
וא ןובלע םושמ הב ןיא ,םיוסמ םדאל המכח רבדב הלאש
תובא) "דמל ןשייבה אל"ש ונינש רבכ ,אברדא .השוב תמירג
תולאש לואשל אוה יוצרו יבויח רבד הרואכלו ,(ה ,ב
הב ןיא ,המצעלשכ הלאשה תיינפה .המכחו תעד ףיסוהלו
,"םירבד תאנוא"ל תכפוה המימת הלאשש שי ךא .לוספ םוש
שייבל אלא הניא לאושה לש תיתימאה ותרטמ רשאכ תאזו
לש הווסמבו ,דבלב לאושה עדוי וז הרטמ לע .לאשנה תא
םיפצמ םלוכ רשא ברל גועלל אוה שקבמ ,ןויעו דומיל
איקב וניא לאשנהש עדויה ,לאושה .הבושתה תא עדייש
לאשנה לש ונולק תא גיצהל וז ךרדב שקבמ ,הזה םוחתב
יפלכש טפשמ תרימא רבדבש האנואה תילגתמ ןאכו ,םיברב
רמואה ,תיביטקייבוסש דועב ,יבויח השעמכ שרפתמ ץוח
.גועללו שייבל אלא הניא ותנווכש עדוי ותוא

תויפוצרפ-וד יכ ,תוארהל ם"במרה שקיב וזה אמגודה תועצמאב
תואמגודה לא רוזחנ התע .םירבד תאנוא דוסיב תדמועה איה
תיטננימודה הנוכתה יהוז יכ הלגנו ,ליעל ורקסנש תורחאה
.ןתוא תנייפאמה

,"ויה המ םינושארה ךישעמ רוכז" הבושת לעבל רמואש ימ
לעב תא סלקלו חבשל שקבמש ימכ ץוח יפלכ עמשיהל לוכי
יעמשמ-ודה חוסינה .וייחב השעש תומדקתהה לע הבושתה
ותנווכ רשאכ יכ ,"םירבד תאנוא"ל יוטיבה תא ךפוהש אוה
וחבשל אלו הבושתה לעב תא טינקהלו רעצל איה תיתימאה
קוספה ףוסב רמאנ ןכל ."םירבד תאנוא"ב רבודמ זא קר
רוסמה רבד לכ" :י"שר ריבסמש יפכו ,"ךיהל-אמ תאריו"
תאריו" וב רמאנ ,ובלב הבשחמהש ימ אלא ריכמ ןיאש בלל
."ךיהל-אמ
השעמ ויה המ רוכז" רגל הרימא לש אמגודב ןידה אוה
ומצעלשכ טפשמה ירהש ,רעצ תמירג חרכהב הזב ןיא ."ךיתובא
.ויתובא השעממ ומצע קתינש לע רגל חבש ירבדכ עמשהל לוכי
דועבו ,תיתימאה ותנווכ יהמ עדוי טפשמה תא רמואש ימ קר
,וחבשמו רגה תא ברקמש ימכ ומצע תא הארמ אוה ץוח יפלכש
תוארהלו רגה תא רעצל איה ותרטמ המינפ וכות ךותבש ירה
.ותותיחנ תא ול

םיילחש ימל בויאמ קוספה תרימאב ונא םיאצומ העפות התוא
ךתוקת ,ךתלסכ ךתארי אלה" קוספה .וילע םיאב םירוסייו
םישרפמהמ קלח יפל :םיכופה םינוויכ ינשל שרפתמ "ךיכרד םתו
דודיע וב שי םירחא תעדל וליאו ,בויאל החכות וב שי
רשאכ םירבד תאנוא קוידב יהוז [3].ותקדצב ןוחטבו
התייה ותנווכ יכ ןועטל לוכי הז ןיעמ טפשמ רמואש ימ
איה ותרטמ תיביטקייבוסה ותניחבמ ךא ,ךומתלו דדועל
יקנ ונניא אוהש ול ריכזיו עמושה תא רעצי טפשמ ותואש
.קידצו

הרימא לכ אל ןכש ,וללה תואמגודה תא ארפסה רחב ידכב אל
שיש וז קר אלא ,"םירבד תאנוא" רדגל תסנכנ הבילעמ
:וריהזהו ל"זח ורביד הז בצמ דגנכו ,הייעטה לש דממ םג הב
,חבש לש תוצלחמב ךירבד תא ףטוע התא םא םגש ,ךל עד
הזב שי ,שייבלו בילעהל אלא הניא תיתימאה ךתנווכ ךא
.הרותה ןמ הרוסאה "םירבד תאנוא" םושמ

ןיא .רתוי בחר טביה םג שי "םירבד תאנוא" לש העפותל
,רתוי ההובג םדאה לש תילאוטקלטניאה המרהש לככ יכ קפס
שומישה חוורו ,םיבילעמו םיסג םייוטיבב שומישה תחופ ןכ
שומישה אקווד םלואו .םוכחת תאלמו רתוי תנדועמ הפשב
הב שי םיזמורמ תונובלעל תלצונמ איה רשאכ וז הפשב
."םירבד תאנוא" םושמ

תושיגר התוא תא קימעהל איה םירבד תאנוא לש רוסיאה תרטמ
.םירחא שונא ינב לש םדמעמו םתוריח ,םדובכל תישונא
ינפמ םוסחמ הווהת "םירבד תאנוא"ל התואנ בל תמושת
תוליז לש העפות עונמל ידכ הב שיו ,תוריהיהו הוואגה
ילעב ,םיגיהנמ לש רשקהב םירבדה םיפקת דחוימב .רחאה
.הארוה ירומו תוכמס

בולשמ דוד ר"ד ברה ןד (ז"נשת) 185 'סמ יעובשה ףדב [1]
,בוטה ומש לש ןגהל םדא לש ותוכזל הז רוסיא ןיבש סחיב
ונא ךא ,םיפלאמו םיפי םירבדה ."חיכות חכוה" תבוחו
.ירמגל רחא אשונב ןלהל קוסענ
,ןובלעו רעצ םורגל אלש םיווצמה םיבר םירוסיא םנשי [2]
'קיו) "שרח ללקת אל" :לשמל ,האנוא םיארקנ םניא םהו
;(םש ישר שוריפ האר) םדא לכ יפלכ ןווכמה (די ,טי
רוסיאו (אכ ,בכ 'מש) "ןונעת אל םותיו הנמלא לכ" רוסיא
ךתימע תא חיכות חכוה"מ דמלנה םיברב ורבח ינפ תנבלה
תא אנשת אל" ןכו .(זי ,טי 'קיו) "אטח וילע אשת אלו
.(םש) "ךבבלב ךיחא
.רתא לע "ארקמ תעד"ב םישוריפה תריקס האר [3]