ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

287 רפסמ

ט"משת ,םילשורי םויו יתקחב-רהב תשרפ

ונידאלה ירבוד לש םתרישב םילשורי

לאפר לאומש ר"ד

לארשי םע תורפסל הקלחמה ,ונידאלל רודמה


ירישמ לחה ;תירבעה הרישב ידוחיי רנא'ז הניה ןויצ תריש
,השדחה תירבעה הרישל דעו דרפס תמדא לע ובתכנש ןויצ
,תידוהיה הרוכמה לא הקיזה הכפה ,הבש תוידממה בר לע
לש םיאשונה תכרעמב לבוקמ אשונל הילמסו היפונ ,הירתא
.ירבעה רישה

"ילאשת אלה ןויצ"ו "ףונ הפי" ,"חרזמב יבל" תמגודכ םיריש
יוקיחל לדומ ושמישו ,תירבעה הרישב למסל וכפה ל"הירל
ריש יקרפ ,ןכאו [1].(ונידאל) תידוהיה-תידרפסה הרישב
תונותיעה יפד לעמ וספדנו ונידאלל ומגרות דרפס תרישמ
.יקינולאשב רקיעבו ,ידוהיה ןקלבה יבחרב רוא התארש ,תינויצה
ןמוגרתב ל"הירל "ףונ הפי" רישה ןמ תודחא תורוש המגודל הנה
:ונידאלל ישפוחה

,הטנאס דאד'ביס םילשורי וא
,וסרי'בינוא ליד האירגילא ,הזומריא הרייט
הריפסיא יט וסרי'ב המלא ימ
יטנידיסקוא ליד סארו'גנול סאל יד
[2].ודאסאפ ול ורדוקא ימ ודנאוק ידנארג סיא ןוייסאפמוק ימ

םידרפסה-םידוהיה לש הנפמה תופוקתמ תחאב ונידאלל המגרתנ דרפס תריש
.תינויצה היישעה לש תישארבה ימי תינמותועה המדאה לע
,תינויצה העונתה יררושמל הארשה בר רוקמ וויה הלא םיריש
ןמל ,ןקלבב תוידוהיה תוליהקב ולעפש ,הידהואו הישאר
.האושל ךומס דעו תיחכונה האמה לש ןושארה רושעה

תישארבה ימי תא םויכ תוארל ןתינ ,םינש האמ תב הביטקפסרפמ
םייתועמשמ הנפמ ימיכ ,ןקלבה יבחרב תינויצה היישעה לש
,תוירוטסיה ,תויפרגואג תורומת .םידרפסה-םידוהיה ייחל
הבישחה תמגודכ תויגולואדיא תורומת ןכו תוינושל ,תויטילופ
םייחה םקרמ תא הדמתהב ךא תויטיאב תונשל ולחה ,תינויצה
םתקיזב םיעודי ויהש ,םידרפסה-םידוהיה .ןקלבב םיידוהיה
תידוהיה הרוכמב שממ לש ןיינע םילגמ ולחה ,תידרפסה המדאל
היישעה תישארל דעו הרשע-עשתה האמה יהלשב .חרזמ יתאפבש
ןותנש ימכ ידרפסה-ידוהיה ומצע אצמ ,תינרדומה תינויצה
ךשמב ,ןכאו .הזמ תידוהיהו הזמ תידרפסה :תוקיז לש תבצב
,תינויצה היישעה תישארל דעו דרפס שוריגמ םינשה תואמ
היריש .ידרפסה-ידוהיה תא שמשלמ תידרפסה ןושלה הקספ אל
אלש ,םידוהיה תורצחבו םיתבב ועמשנ תירצונה דרפס לש
ןושלב תסנכה יתבמ ודהדהש ידוהיה תיבה תוליפת לע רבדל
.סטנוורס

,ןיינעמ טביה שי תינויצה היישעה הררועש הנפמה ךילהתל
.ןקלבב וז היישע לש םיידוחייה םינפה יוות תא שיגדמה
,תינמותועה הירפמיאה קיחב הבישי לש תורוד הברה רחאל ,התע הנה
םידרפסה םידוהיה ולחה ,תידרפסה תוברתה יכרע לע הרימש ךות
םיכלוה םהש ךות ,תידרפסה םאה ןמ רובטה לבח תא קתנל
תאצומה תקמונמו תססובמ ,תשבוגמ תימואל העדות םהל םיחתפמו
םתונכל ןתינש ריש ירבדב רקיעבו םירמאמ תואמב היוטיב תא
יד סיטנאק סול" ונידאלב ונוכש יפכ וא ,"ןויצ יריש"כ
."ןויצ

ינויצה אשונה יכ ,תדמלמ ונידאלב םייתורפסה תורוקמב הקידב
יוטיב ידיל אב אוהו ,יידמל םישרמ יתורפס יוטיבל הכז
.תויתורפס תורגסמ שולשב

.םיטויפבו די-יבתכב .א

.םיררושמ ירישב .ב

.הפ-לעבש תרוסמבו תיממע הרישב .ג

םידרפסה-םידוהיה לש תיממעה הרישב ותופקתשה יכרדלו ינויצה אשונל
,ונידאלב הרישה ללכ לש התוחתפתה יכרד תנבהב לקשמ שי
הרישה לש םינפה יוות טוטרשב ול תדחוימ תובישח םלוא
אשונהש ,הדבועה ןמ תעבונ וז תובישח .וז הפשב תיממעה
,יממעה דוגיהה תרוסמ לש יידמל רחואמ בלשב סנכנ ינויצה
,םעה ינב לש תירישה העדותב בשומ ול הנק לכה תורמלו
תומלקאתהל ןמז יד היה אל ינויצה אשונל .ונידאלה ירבוד
ןמ טעמ אל תאז לכבו ,ונידאלב תיממעה הרישב תירוד-בר
.םיקהבומ םיינויצ םיטסקט םירכוז וז תוברת לש םינרסמה
התסינכש המיתל הבוט המגוד ,אופא ,אוה ינויצה אשונה
.איה עבק תזיחא התזיחא ךא תרחואמ התיה יממעה ראוטרפרל


רתויב םיצופנה ןמ ,דחא טסקט ןחבנ ןוידה לש הז בלשב
טסקטל יתנווכ .ונידאלב ןויצ יריש לש יממעה ראוטרפרב
תוליהקה ללכ ברקב החיכש ותעפוהש ,םינרסמה ברקב דואמ חוורש
יכרד ,תוקקותשהה רואית תחאה ותרטמשו ןקלבב תוידוהיה
החיתפה תרושש טסקטל יתנווכ .םילשוריל היילעה תילכתו עסמה
יתצפח תולעל) "םילשורי הא ירדאמ וריק ימ ריא" :איה ולש
:רישה תורוש הנה .(םילשוריל ,אמא


םילשורי הא ירדאמ וריק ימ ריא
סאייא יד ימראטרא יא סא'בריי סאל רימוק יא
הראיז הנוא ייא יברעמ לתוכ ליא ןיא
ןאדנאמיד סימ סאדוט
.ןא'באמרי'פא יס ימ יאא
ויי ומירא ימ ליא ןיא
ויי וייזוגי'פניא ימ ליא ןיא
ודנומ ליד ןורטאפ ליא ןיא
[3].ודנומ ליד רוייניס ליא ןיא

,ןויצ ירישמ םיברל תינייפואו יידמל העונצ רישה תלילע
חטושה רוביג רישה זכרמב .לארשי ץראל עסמ יריש םניינעש
רבודה .לארשי ץראל תולעל לודגה ומולח תא ומא ינפל
.ויתובא ץראל תולעל הכזיש דבלבו ,לבס ייח תויחל ןוכנ
הליפת איה ובל תלאשמו המדאה בשעמ עובשלו לוכאל ןכומ אוה
ה"בקב הנומא ירוטב םייתסמ רישה .יברעמה לתוכה ינפל
ויניעמ םיפקתשמ םהש יפכ ,ויהולאו ןימאמה יסחי רואיתבו
היילעה סקט תא הוויל אוהו העודי הניגנמ רישל .רבודה לש
תולעל ןויצל אצויה דמעש ינפל תורופס תוקד ,שדוקה-ץראל
.לארשי ץראל וכרדב הינואה ןופיס לע

םירישה ןמ דחאכ שמיש הז ריש יכ ,הלוע םינרסמה ירבדמ
"הראיז"ל ךרדב ץראל היילעה ינפל ,הדירפה סקטב םייזכרמה
תידוהיה-תידרפסה תרוסמב .(םיקידצ ירבק וא החפשמ ירבקל היילע)
ואצמיש ידכ ,שדוקה ץראל תונקזו םינקז תולעהל היה גוהנ
אובישכ דיימ םינושארה ןיבמ תויהל וכזיש ידכו םתומ תא הב
גאדיו הוולתי ריעצ היוול ןבש םיגאוד ויהש ןבומכ .חישמה
םיראתמ ויהש םיבתכמ םיעיגמ ויה ךכ-רחא .םינקזה יכרצל
לש םתריטפ רואית ןכו םילשוריב םוי םוי ייח לש הקוצמ
.וללה םינקזה

התוול שדוקה ץראל היילעה יכ ,יתשנבנב דוד ראתמ הז רשקהב
:וירבדכ .םיבר םיירולקלופ םינממס לעב סקטב

ואבש ,םיבורקו םינכש ,ףטו םישנ ,םישנא אלמ היה תיבה"
.(םילשורי ירק) לארשי ץראל רשואמה הלועה ןמ דרפיהל
ויהש םיסקטה לכ םוי ותואב וכרענ םימי לוע יתויה תורמל
םיאבה לכל דוביכה .םילשוריל םכרדב םישישק תוגוזל םיכרענ
בושח יתחפשמ עוריא וא בוט םוי הז היה וליאכ רישע היה
תליפת תרימאב ךיראהו הזוזמה די לע אבא דמע בר ןמז .דואמ
תשולש תב תרומזתה איה י'גלא'גה הדעצ הכולהתה שארב .ךרדה
תלהנתמ איהשכ ,ףפותמהו (לבנה) דועה טרופ ,רנכה םינגנמה
[4]."(הנוכשה) הלהאמה תוצוחב הטיאלתורוקמב ןיכומיס לארשי ץראל םינקז תאלעה גהנמלש ןבומכ
בר רמא" :רמאנ תובותכ תכסמ ,ילבבה דומלתב .םיידוהיה
תנעשנ וז הרימא [5]."חבזמה תחת רובק י"אב רובקה לכ :ןנע
קוספ לעו "יל השעת המדא חבזמ" :אכ כ תומש רפסמ קוספ לע
בושח ךכ וא ךכ ."ומע ותמדא רפכו" :גמ בל םירבד רפסמ
םידרפסה-םידוהיה לש ראוטרפרב בטיה שרתשנ הז ריש יכ ,ןייצל
התומשגתה תיצמת תא הז רישב תוארל ןתינ דחמ .ונידאלה ירבוד
יטרפ יוטיב וב תוארל ןתינ ךדיאמו ,תינויצה היווחה לש
.ויתובא תרוכמל תולעל ףסכנה ,דיחיה לש ןכו

.הלועפל בחרנ רכ וללה םירישה רקחמב שי יכ ,ןייצנ םוכיסל
שי .יולגהמ רתסנה בר ונידאלב ןויצ תריש םוחתב ,ןכש
בושח קרפ ריאהל םידיתע וללה םירישה יכ ,חינהל םוקמ
ץראל הכרדבו תינמותועה המדאה לע ונידאלב תורפסה תורוקב
,תנווכמ ךא ,תיטיא תוררחתשה לע םיעיבצמ םהש ךות ,לארשי
תידרפסה הרוכמה לש המוקמ תא .תידרפסה הרוכמה ילמסמ
רמאמש יפכ תשמשמה ,תידוהיה הרוכמה ילמיס םיספותו םיכלוה
לש תירישה העבהה ךרדב יזכרמ אשונ ,גיצהל שקיב הז רצק
םירושעל דעו הרשע-עשתה האמה יהלש ןמל ,ונידאלב הריציה
.שממ םינורחאה
:תורעה

.ונידאל רוציקה גהונ ךליאו ןאכמ .1
."הניטסילאפ הל רופ סוייניראקסיא סול" .יטאנאקיר 'ש םהרבא :האר . 2
.17-14 םידומע ,1923 ,לארשי-ןב
םוגרת .יולה הדוהי 'ר לש ותרישל הזרפרפ תורוש ,ןבומכ ,ןה ולא
שדוקה ריע םילשורי וא :אוה תירבעל ונידאלב חסונה ןמ רישה לש ישפוח
יתקושת \ ברעמה יקחרממ \ ישפנ הפסכנ ךל \ לבת שושמ ףונ הפי \
.רבעה תא ירכוזב \ הלודג
בשעה ןמ לוכאל \ םילשוריל ,אמא יתצפח תולעל :ישפוח םוגרתב .3
\ יברעמה לתוכב לגרל תולעל \ עובשלו
באב םלוע ןודאב \ ינומא ןתא וב חטבא וב \ םש ומשגתי ייתולאשמ לכ
.םלוע
תדע דעו ,םילשורי ,םילשוריל יקינולאשמ ,יתשנבנב דוד :האר .4
.119 דומע ,1983 ,םידרפסה
.א"ע איק ,תובותכ .5