ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

341 רפסמ

ס"שת ,רהב תשרפ

[*] התובישחו הדוחיי ,הטימשה תוביבח

ןמטייו באז ברה
תיעישהו' :רמאנש ביבח יעיבש םינשב … ןיביבח ןיעיבשה לכ
ךרביו' :רמאנש ,ביבח יעיבש םימיב … 'התשטנו הנטמשת
:רמאנש ,ביבח יעיבש םישדוחב … 'יעיבשה םוי תא םיקלא
.(אי ,טכ אבר ארקיו) 'שדוחל דחאב יעיבשה שדוחב'

הקינעה ,וללה ןיעיבשה שולש לש הריתיה םתוביבח ךותמ
דחוימה יוניכהו ראותה תא ,דבלב םהלו ,הרותה םהל
."ןותבש תבש"

לכ שדק ארקמ ןותבש תבש יעיבשה םויבו" :יעיבשה םויה
.(ג גכ 'קיו) "ושעת אל הכאלמ

ץראל היהי ןותבש תבש תעיבשה הנשבו" :תיעיבשה הנשה
.(ד הכ םש) "רמזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש ,'הל תבש

שדחל רושעב" :יעיבשה שדוחה לש וזכרמו ותגספ ,ואישו
םכל אוה ןותבש תבש … אוה םירופכה םוי הזה יעיבשה
.(בל-זכ גכ םש) "םכיתשפנ תא םתינעו

הריתיה ןתלעמו ןדוחיי תא ןייצמ הז ףתושמו דחוימ יוטיב
:וללה תושודקה שולש לש

םימי תשש יכ" :תוזירכמ וב התיבשהו יעיבשה םויה תשודק
םלוע ארוב שי (אי כ 'מש) "ץראה תאו םימשה תא 'ה השע
.םתדמתהלו םיאלפומה וירדסל גיהנמו יארחא שי ;ומייקמו

:תוזירכמ םיארונה םימיב התיבשהו יעיבשה שדוחה תשודק
החגשה שי "ןורמ ינבכ וינפל םירבוע םלוע יאב לכש"
תא רקוסו ןיע חקופש ימ שי .ןוילע טפוש שי ;הגהנהו
תשודק .םלעופכ םהל םלשמו םהישעמ תא ןחוב ,ויתוירב
יל יכ" :תוזירכמ ץראה תבשב התיבשהו תיעיבשה הנשה
,לארשי ץרא איה תדחוימו השודק (גכ הכ 'קיו) "ץראה
'ה יניע דימת ,התא שרד ךיקלא 'ה רשא ץרא" התויהב
.(בי אי 'בד) "הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא


תמצעתמו תללכתשמ ,םלועה ארוב אוה 'הש ,תבשה תזרכה
הנשב לעופב יוטיב תעבותו תנחבנ וז הזרכה .לארשי ץראב
,ץראה לע ונתולעב תא עיקפהל ונתוא תבייחמה ,תיעיבשה
םיאשר ונא ןיא .וננוצרכ הב גוהנלו תושעל ונילע תרסואו
.וילע טלתשהלו הלובי תא ףוסאל אל ףאו ,התוא דובעל
'הל"ש תיללכה תינומאה העידיה !ץראה ינודא ונא ןיא
תשבולו תטרפנ ,(א דכ 'הת) "הב יבשויו לבת ,האולמו ץראה
םיבשותו םירג יכ ,ץראה יל יכ" :זירכמה ישעמ יוטיב
.(גכ הכ 'קיו) "ידמע םתא

עבוקו ויתוירב לע חיגשמ 'הש ,םיארונה םימיה תזרכה
ןחבמ ידיל האבו ,תמצעתמו תללכתשמ איה ףא ,םלרוג תא
,ונתעדותל םירידחמ ונא וז הנשב .עבשה תנשב ישעמ יוטיבו
ונחוכב םייולת םניא הכרבהו הבוטה ,עפשה ,הסנרפהש
תושעל חכ ךל ןתנה" םיקולא 'הב אלא ,ונידי םצועבו
תאצומ וזה תיללכה הנומאה ןאכ ףא .(חי ח 'בד) "ליח
הנשב לכאנ המ ורמאת יכ"ב ישעמה הנחבמו היוטיב תא
הכ 'קיו) "ונתאובת תא ףסאנ אלו ערזנ אל ןה ,תעיבשה
םכל יתכרב תא יתיוצו" :הרותה לש תבקונה התבושתב ,(כ
תתל הלוכי וז הנומאו העידי קר .(אכ םש) "תיששה הנשב
הנשה תווצמ תא םייקל ידכ םיצוחנה זועהו חכה תא ונל
,ונתנומא תא ונתתיבשב ונא םיאטבמ תיעיבשה הנשב .תיעיבשה
תווצמב ונתוקבדמ האצותכ ונידי השעמב הרשת הכרבהש
.ונתמכחמו ונתולדתשהמ האצותכ רשאמ תוחפ אל ,ותרותבו ה"בקה

,לארשי ץראב אקווד תורבגתמו תודקמתמ וללה תונומאה
הב עבקש ,ה"בקה םע דחוימה הרוביחמ שדוק עפש תקנויה
,ושדוק םוקמו 'ה תלחנ וז ץרא .ותניכשו ונכשמ תא
ה"בקה לש ותונדאו ותגהנה ,ותחגשה תרכינו תשגרומ
ץראב אקווד ,ןכ לע .םלועב רחא םוקמ לכב רשאמ רתוי
תיעיבשה הנשה תווצמ תא םייקל לארשי םע שרדנ לארשי
.ןותבשה תנש -

ונשפנב המושיר תא ריאשת תבשהש םילדתשמ ונלוכש יפכ
םיפצמ ונלוכש יפכו ,היתובקעבש השעמה ימי תשש לכ ךשמל
ונבבל תא חותפל ונלוכ חילצנ יעיבשה שדוחבש ,םיללפתמו
,םתמצועב םיארונה םימיה תריווא תא ונברק לא גופסלו
םיפאוש ונלוכ ךכ ;הלוכ הנשה לע עיפשת וז תולעתהו
המתוח תא עיבטת ,ןותבשה תנש תיעיבשה הנשהש םיקקותשמו
תאו ,התמצוע תא ונברקל טולקל הכזנ ה"זעבשו ,ונילע
.הירחאש םינשה ששל םג הברה התעפשה תא התכרב


,ןמטייו באז ברה לש ורפסל אובמה ךותמ וחקלנ הלא םירבד [*]
הינש הרודהמ ,לארשי תנידמב תיתכלממ הטימש תארקל
.ס"שת