ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

153 רפסמ

ז"נשת ,תישארב תשרפ

ונורתפו םיסלקמה םימה לשמ

ןמסוק לאימדא ר"ד

דומלתל הקלחמה


שנוע לטוה ןאכש אוה ארקמב םישנועה ראשמ לובמה שנוע תא דחיימה
לכ תא חמיו" רמאנש יפכ ,האירבבש םייחה םירוציה ללכ לע יביטקלוק
ה"בקה לש טלחומ טעמכ שואי ןיעכ ףקשמ אוהו [1] .(גכ ז 'רב) "םוקיה
םדאה תער הבר יכ 'ה אריו" :בותכב שרופמב רמאנש יפכ .ארבש םדאה ינבמ
םדאה תא השע יכ 'ה םחניו ,םויה לכ ער קר ובל תבשחמ רצי לכו ץראב
ינפ לעמ יתארב רשא םדאה תא החמא 'ה רמאיו .ובל לא בצעתיו ץראב
'רב) "םתישע יכ יתמחנ יכ ,םימשה ףוע דעו שמר דע המהב דע םדאמ ,המדאה .(ז-ה ו

להק לש םוצעה ופקיהב קר וניא הזה רומחה שנועה לש ודוחי ,םרב
קפסמ וניא בותכה .םימב - םשינעהל 'ה רחב וב יעצמאב םג אלא ,םישנענה
תא םתיחשמ יננה..." יכ (חנל 'ה ירבדב) קר רמאנ .וז הריחבל רורב רבסה
ומכ ,הלכמה שאב ,לשמל ,אלו ,וז ךרדב אקוד עודמ ךא .(גי ו 'רב) "ץראה
[2] ?םודס

לש םנורתפב תחא תלבוקמ ךרד .וז הלאשל ושרדנ שרדמה ילעב וניתובר םג
םג .םהב שיש "הדימ דגנכ הדימ"ה דצ תרהבה ידי לע איה ארקמב םישנוע
.וז הבושת ונעש ויה ונלש ןודינב

םימב אקוד ונודינ לובמה רוד ישנא יכ תיקסמוד ןב יסוי יבר ריבסמ ךכ
םיהלאה ינב ואריו" :ב ו 'רב=) םימל המודש ןיעה לגלגב ואטח םה"ש םושמ
לש ורבסהכ ,וא ."םימב אלא םהל ערפ אל ה"בקה ףא ('וגו "םדאה תונב תא
םינבאה לעו םיצעה לע םערז וכפשש=) ןהלש תונוליסב ולקלק םה":יול יבר
רדס םהל הניש ה"בקה ףא (246 'מע ,םש ר"ב האר .המזב םיפוטש ויהו
םוהת לא םוהת' אכה םרב ,הלוע םוהתהו דרוי רטמה (ללכ ךרדבש=) םלועה
תתל ,הבר תישארבב שרדמה הסנמ ,תרחא ךרדב ךא [3]."(ח במ 'הת) 'ארוק
ןויעה ךותמש המדנו .ןיינעמ לשמ תגצה ךרדב וז הלאשל הנוש הבושת
איה המ ,בגא ךרדבכ ,ונל ראבתי םג הז לשמ לש תואחסונ יתשב ןייענש
חסונה תא םירחואמ םיקיתעמ והיגה המ םוש לעו ,ולש רתוי המודקה החסונה
.ןוקית ןועטכ םהיניעב הארנש המ ןקתל הנווכ ךותמ - םודקה

ילש ןבומכ אוה תורושה רופסימ - 23 'מע קבלא-רודואית 'דהמ) א ,ה ר"בב
:רמאנ (ק"א -

ווקי :יול 'ר םשב אנהכ רב אבא 'ר ...[וגו דחא םוקמ לא םימה ווקי]"
.םהב תושעל דיתע ינאש המ - םימה יל

.םימלא םירויד הכותב בישוהו ןיטלפ הנבש ךלמל (לשמ=).1

הארנכ=) םילונמבו עבצאב הזימרב ךלמלש ומולשב םילאושו םימיכשמ ויהו.2
.(ןמיס םשל דיב קזחומה המ רבד

הזימרב ימולשב םילאושו םימיכשמ ןה ירה םימלא ןהש ןה המ :ךלמה רמא.3
.אהמתא המכו המכ תחא לע אהמתא ןיחקפ ויה וליא ,םילוונמבו עבצאב

.םיחקפ םירויד ךלמה בישוה.4

.ןיטלפה אוה ונלש ,ךלמלש ןיטלפ וז ןיא :ורמא .ןיטלפב וקיזחהו ודמע.5

.תייהש ומכל ןיטלפ רוזחת ךלמה רמא.6

,םימה ןמ אלא הלוע ה"בקלש וסוליק היה אל םלועה תיירב תליחתמ ךכ.7
םירמוא ויה המו ,(ב גצ םילהת) 'וגו םירידא םיבר םימ תולוקמ ה"ה
;(םש ,םש) ''ה םורמב רידא'

ארבנשכל ,יתוא ןיסלקמ רוביד אלו הפ םהל ןיאש ולא המו :ה"בקה רמא.8
.המכו המכ תחא לע ,אהמתא םדא ינב

.וב דרמו הגלפה רוד ,וב דרמו לובמה רוד ,וב דרמו שונא רוד דמע.9

ביתכד ה"ה ,(םימה=) ןתוא ואוביו ודמעיו וליא ונפי :ה"בקה רמא.10
."(בי ז תישארב) 'וגו 'ץראה לע םשג יהיו'

:ר"בב לשמנהו לשמה תא הז לומ הז דימענ ,םירבדה תא ריהבהל ידכ

= וכותב םימלאה םירוידה תבשוה.ב .םלועה תאירב = ןיטלפה תיינב.א
[4].(םימה=) םיסלקמ = ךלמה םולשב םילאושו םימיכשמ .ג .םימה תאירב
םירוידה דרמ.ה .םדאה ינב תאירב = ןיטלפב םיחקפ םירויד תבשוה.ד
ומכל ןיטלפה רוזחת ךלמה רמא".ו .ה"בקב םדאה ינב דרמ = םיחקפה
,והוסלקי התעמשכ) ותומדקל בצמה תרזחהו לובמב םדאה ינב תומ ="תייהש
היהש םושמ אל םימב אקוד שנענ לובמה רוד הז לשמ יפל .(םימה קר ,רבעבכ
,ה"בקה תא וסליק םימהש םושמ אלא ,םהיאטח לע "הדימ דגנכ הדימ" הזב
רבדל םיעדוי םה ןכש - םהמ הפי ףא תאז תושעל םילוכי ויהש םדאה ינבו
ה"בקה ריזחה ןכ לע ,הבוטב ורפכו ודרמ - םימה ומכ םימליא םניאו ללהלו
.םימדוקה םיסלקמה ,םימה תא קר ריאשהו ותומדקל בצמה תא

,םיסלקמה םימלאה ,םימה אקוד :שרדמה לעב לש הפירח הרימא ןאכ תעלבומ
םא אוה םימה לש םחוכ !רבדמה ןימב תאז תינמקנ-תינסרה תוחילש ושעיש םה
[5].םדאה לשכ קוידב וז הדוקנבו ,םתונתייצב ןכ

ןכ םג וקיתענש ,הכיא שרדמב ליבקמה לשמה חסונב ןייעל התע רובענ
:המוד םיניינע תקולחב

'ר םשב יגח ר"א" :רבוב יפל תפדעומה הסרגכ ,וא) יגח 'ר םשב קחצי ר"א"

:("קחצי
ןירויד ןהב בישוהו םימ לש ןירביב יבג לע ןיטלפ הנבש ךלמל לשמ.1
;ןימליא

;ןירדוסבו הזימרב ,עבצאב ךלמ לש ומולשב ןילאושו ןימיכשמ ויהו .2

,עבצאב ימולשב םילאושו םימיכשמ םה םימלא םהש ולא םא המ ךלמה רמא.3
.ו"כאע ןיחקפ ויה וליא ,םירדוסבו הזימרב

.םיחקפ ןירויד ןהב בישוהו רזח.4

.ךלמ לש הניאו ןיטלפה איה ונלש ורמא הב וזחאש ןויכ.5

.היהש ומכל ןיטלפה רוזחת ךלמה רמא העש התואב.6

,םהמ הלוע ה"בקה לש וסוליק היהו ,םימ אלא היה אל הליחתמ םלועה ךכ.7
םורמב רידא' םירמוא ויה המו ,(ד גצ ,'הת) 'םיבר םימ תולוקמ' ד"הה
.(םש ,םש) ''ה

הלוע וסוליקו ,רובד אלו הרימא אלו הפ םהל ןיאש ולא המו :ה"בקה רמא.8
.ו"כאע תוחבושמו תומלש תושפנ וב ארבאשכל ,םהמ

.וב דרמו לובמה רוד ,וב דרמו שונא רוד ארבו רזח.9

לע םשגה יהיו' ד"הה ,היהש תומכל םלועה רוזחי ה"בקה רמא העש התואב.10
."(בי ז ,'רב) 'הליל םיעבראו םוי םיעברא ץראה

שרדמבש לשמנבו לשמב םג םייוצמ ר"בבש לשמב םדוק וניארש םיכלהמה לכ
ג"ע הנבנ ןיטלפהש ןויצה המוקמב הניאש תפסותכ הארנ ךכ םושמ ,הכיא
םירוידה=) םימהש ,יעבטה םלועה אוה אוה ןיטלפה ירהש ,םימ לש ןירביב
ג"ע הנבנ רבכ ןיטלפה ,תאז תפסות יפ לע ,םרב .וכותב ונתינ (םימלאה
ןיטלפה סרהנ ,רמולכ ,היהש תומכל רזח םיחקפה םירוידה ואטחשמו ,םימ
.םימה ורתונו

תפסות הכיא שרדמל םודקה חסונה יקיתעמ לצא דילוה הז ןיעמ לוקיש אמשו
רוזחי ה"בקה רמא" :אוה ,(6=) לשמנב אבומכ ,ןיטלפה סרה :וז תינשרפ
קרו ךא התעמ הלעי וסוליקו ,ןיטלפה סרהיש ,רמולכ ,"היהש ומכל םלועה
לש ןירביב לע הנבנ ןיטלפ ותואש רמול ונא םיקוקז ,ןכ םא .םימה ןמ
בוברע ןאכ שי ןכש ,אוה העטומש רמול שי לוקישה היה הז םאש אלא .םימ
רבדל היארו .םדאה ינבו םימה תאירב לשמנ םע םירוידהו ןיטלפה לשמ
,ונושל תא בטיה ארקנ םאש ,(6=) לשמב ,הכיא שרדמב .ומצע שרדמה ןושלמ
ןאכ רמאנ אל ."היהש ומכל ןיטלפה רוזחת ךלמה רמא העש התואב" :קיידנ
בשוייש ,רמולכ ,היהשכל רוזחיש אלא ,ס ר ה י ןיטלפה יכ רזג ךלמהש
.םימלאה םירוידה י"ע שדחמ

ומכל ןיטלפ רוזחת ךלמה רמא"ש ךכב םייתסמה ,לשמה ,ר"בב אוה ןכו
םימה קר וראשיו סרהי ןיטלפהש רמול ללכ ןווכמ וניא ,(6=) "תייהש
םידרומה תא (תימה=) קליס ה"בקהש רמול םא יכ ,ןיטלפה הנבנ םהילעש
[6].םימדוקה םימלאה םירוידה תא וכותל ריזחהו ,(םיחקפה=) וב

תפקשמ הכיא שרדמ חסונב וז תפסותש ,תרחא ךרדב םג רמול רשפא ךא
לש וטושפמ :םימה תאירב ןינעב ארקמב רומאל הרושקה תינשרפ תוטבלתה
התיה הליחתמ ןכש ,השביה תאירבל ומדק םימהש םידמל ונא האירבה רופיס
םימה ךותב עיקר יהי םיהלא רמאיו...םימה ינפ לע תפחרמ םיהלא חור"
הארתו דחא םוקמ לא םימה ווקי םיהלא רמאיו...םימל םימ ןיב לידבמ יהיו
,ר"בב ותרוצכ לשמה תא לבקל רשפא ךיא ,ןכ םא ,(ט ב א רב) 'וגו "השביה
יונב דמועה ,יעבטה םלועה ך ו ת ב ונתינ םימה יכ הארנ םשמש
[7]?ארבנו

הנתשנ הכיא שרדמ חסונבש םיאור ונא ןכש ,הנורחאה הרבסל תוחיכומ םידיו
וסוליק היה אל םלועה תיירב תליחתמ ךכ" רמאנ ר"בב .ר"בבש (7=) בלש
,ראבמה ,רחא חסונ עיפומ הכיא שרדמב ךא ."םימה ןמ אלא הלוע ה"בקלש
היה אל הליחתמ םלועה ךכ" :חסנמה תנווכ תא דואמ ריהב ןפואב ,המודמכ
[8]."םימ אלא

:תורעה

יכ ורבסש שיו ,לובמב וקל אלש א"י .רבדב םינשרדה וקלחנ םיגדל רשא .[1]
.םיה ךות לא וטלמנ םהמ םיבר ךא ,םיגד ינימ המכ םג הביתל סינכה חנ
'מע ,ו"כשת ג"ר ,ןהכ מ"ר םוגרת ,א ,םידוהיה תודגא ,גרובצניג 'ל האר
.35 'עה 239 'מע םש האר לובמהמ ולצינש גועו םארה לעו ,42 'עה 240
תורוקמה האר םדאה םע דחי האירבבש םירוציה לכ ושנענ עודמ הלאשה ל
ע .םש 32 'עהב ופסאנש
רודב רבכ לשמל ךכ .הז שנועב שאה ףותיש םג הדגא ירבדב אצמנ םנמא .[2]
ינפל האגתמש ימ לכ"ש השרדה ל"בירל התיה העודי י"א יארומאל ןושארה
שאב ונודינו ואגתנש העבש םש ונמינו ,"שאב אלא ןודינ וניא םוקמה
ויה ולא ךא ,םימב םנמא ונודינ יכ רמאנש ,לובמה רוד ישנא םהיניבו
תוליבקמהו ,םש תורעהבו אסק 'מע תוילגרמ ,ו ,ז ר"קיו האר .םיחתור
.26 'עה 237 'מע ,םש ,גרובצניג יול ןכו .ונייוצש
.42 'עהו 39 'עה 240 'מע ,םש גרובצניג לצא םירבדה תבחרה הארו .[3]
,ו גצ 'התל בוט רחושב ןיינעמה שרדמה םג האר 'הל םיסלקמה םימה לע .[4]
םימ תולוקמ" :םימודק םייאמור םיאדומא לע םג בגא ךרדבכ ונל רפסמה
םימה המ (רסיק סונאירדא=) עומשל שקיב דוע...םי ירבשמ םירידא םיבר
ןלשלשו ןכותל םדא ינב ןתנו תיכוכז לש תובית השעו ה"בקהל םיסלקמ
םורמב רידא ה"בקהל סלקמ סונייקואל ונעמש ךכ ורמאו ולעו סונייקואל
."'ה
ויה םימה יול 'ר רמא..." (33 'מע) ,ךשמהב ,םש ר"ב םג הארו .[5]
.'וכו "תורהנ ואשנ ה"ה ה"בקלש (יווצ=) ןיספיליק השענו ךלנ םירמוא
ישוביש לע .'א ,'ה ר"בל "הנוהכ תונתמ" לעב לש ותרעה םג האר ךכ לע .[6]
םיוק ,לקנרפ 'י ירבד םג האר הדגא ירבדב הז גוסמ "תופסוה"ו "םינוקית"
יעיבשה סרגנוקה ירבד ,הדגאה ירופיס לש טסקטה תרוסמ תודלותב םיטלוב
,םילשורי ,שרדמו הכלה ,דומלתב םירקחמ ,(ז"לשת) ,תודהיה יעדמל
.96-54 'מע ,א"משת
לע הזב ול הדומ ינאו ,ןמדירפ אמש 'פורפ ינדימעה וז תורשפא לע .[7]
.ךכ
םירחואמה םיסופדבש (לדנמ סחנפ ידידי יל ריעמש יפכ) אוה ןיינעמה .[8]
חסונ הוושוה בושו ,"םימ לש ןירביב יבג לע" תאז תפסות הטמשנ ר"כיא לש
דגנכ הטמשה ,הדימ דגנכ הדימב ,ובשוה ךכבו ,ר"ב חסונ םע ר"כיא
,זנ וננושל ,"רביבו ןיקסיפ" ירמאמ ךכ לע האר .םתומדקל םירבד ,תפסות
.םש 53 'מעה רקיעבו ,191 202 'מע ,(ג"נשת)