ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

364 רפסמ

א"סשת ,תישארב תשרפ

תבשב הריתי המשנו הריצי ,האירב לע

טסואפ םירמ ר"ד

היגולוכיספל הקלחמהיונישה תא הדלז תררושמה תראתמ [1] "לוחו תבש" הרישב
קילדהל" :תואבה םילימב תבשה תסינכ םע הב ללוחתמה ישפנה
שיש ,רדהנ םיל תורוצנ תרה שפנ תציפק יהוז תבש תורנ
."העיקשה שא לש ןירותסמ הב

םויל לוחה ימי תששמ רבעמב "שפנ תציפק" לש היווחה
קתנתהל םדאה לש ותלוכיב תינתומ תויהל היושע ,תבשה
תויעבב ,ץיחלמה ףא םיתעלו ,דימתמה קוסיעהמ ינוצר ןפואב
תוקתנתה .וייח ימוחת לכב וינפב םידמועה םירגתאבו
,הרואכל ,תעטוק ,תויעב רותפל תונויסינהמ וז תנווכמ
םירקחמ םלוא .ףסכנה ןורתפה רבעל תומדקתהה ךילהת תא
לע םיעיבצמ ,תויעב ןורתפבו תיתריצי הבישחב םיקסועה
,איה ,המ ןמזל יהשלכ היעב לע הבישחה תקספה אקוודש ךכ
.הלש חלצומ ןורתפל עיגהל הדיחיה ךרדה ,תובורק םיתיעל
גוס תלעפהל םיילאידיא םיאנת רוציל היושע וזכ הקספה
םייפולח תונורתפל הליבומה ,תיתריצי הבישח לש םיוסמ
רצוי הז ןפואבש ןכתיי .היציאוטניאו הנבות לש ךרדב
התיבש לש יעיבש םויו הכאלמ ימי השש לש יעובשה רוזחמה
םדאה לש ודועיי תמשגהל םיילמיטפוא םיאנת ,הכאלממ
"םיקולא םלצ" לש וייוטיבמ דחא - תומלוע הנובכו רצויכ
.ובש

תכאלממ ותתיבשו םימי הששב ה"בקה י"ע םלועה תאירב
הנשה חול הנבמב יוטיב ידיל םיאב ,יעיבשה םויב האירבה
םימי השיש ינב םירוזחמ לע ,עודיכ ,ססובמה ידוהיה
רמאנש יפכ ,הכאלממ התיבש לש יעיבש םויו הכאלמ לש
תישעו דבעת םימי תשש" :(י-ט כ 'מש) תורבדה תרשעב
לכ השעת אל ךיקלא 'הל תבש יעיבשה םויו ךתכאלמ לכ
םויב הכאלממ התיבש לש וצהש ,רבתסמ םלוא .'וגו "הכאלמ
,תישעמ ,תיסיפ הקספה רשאמ רתוי הברה ללוכ יעיבשה
םילימה תא שרפמ (ט כ 'מש) י"שר .ןילוחה יקוסיע לש
אובתשכ" :אבה ןפואב אתליכמה תרזעב "ךתכאלמ לכ תישעו"
רהרהת אלש ,היושע ךתכאלמ לכ וליאכ ךיניעב אהי תבש
איבהל םדאה הווצמ וז תונשרפ י"פע יכ הארנ ."הכאלמ רחא
ןייפאתמה ,ןפוד אצוי ישפנ בצמל תבשה תסינכ םע ומצע
םהבש םיאשונ לע תנווכמ הבישח לכ לש תטלחומ הקספהב
ןורתפ ןהל אצמ אלש ןילוח תויעב לע ,עובשה ךלהמב קסע
דוגינב ,הרואכל ,תדמוע וז השירד .םילשה אלש תוכאלמ לעו
רותפלו םדקל תוסנל ,םישנא לש תדמתמה תיעבטה הייטנל
היגולוכיספב םירדגומה םהייחב םירבד םתוא לכ תא ליעפ ןפואב
ךכב .גשומה לש בחרה ןבומב "םירומג-יתלב םיקסע"-כ
השק רגתא םדאה ינפב ביצמ "הכאלמ לכ השעת אל" לש וצה
תומימת תועש 25 ךשמל ינוצר ןפואב ומצע קתנל :דחוימב
,וייח ימוחת לכב "תויעב רותפל" תקסופ יתלבה ותריתחמ
.םיימואלהו םייתרבחה ,םייעוצקמה ,םיישיאה

תשש" :רחא יוויצ תובקעב עיפומ תבשב הכאלממ התיבש רבדב יוויצה ,רומאכ
ימי תששב הכאלמב קוסעל שרדנ םדאהש ןאכמ ."ךתכאלמ לכ תישעו דבעת םימי
"הכאלמ" לש יתכלההו ינויערה גשומה .יעיבשה םויב ותתיבשל םדוק ,עובשה
הריצי ןהב שיש תולועפל אלא ,םייפכ עיגיל וא ינפוג ץמאמל סחייתמ וניא
קוסעל וצה ןה םירזגנ ונממש ,םלועה תאירבב 'ה לש וקוסיע גוס .תבשוחמ
ןייפאתמ ,יעיבשה םויב הכאלממ לודחל וצה ןהו עובשה ימי תששב הכאלמב
תרצות איהש הלועפ ,היווהו שודיח ,ןיאמ שי תריציב ,תיתריצי הלועפ"ב
[2] ."רצוי ןוימדו ןונכת ,ףועמו הבשחמ לש

יבגל ןה תוכלשה שי תננכותמו תבשוחמ הריצי םע "הכאלמ" לש טלחומה יוהיזל
(למעב וא השק הדובעב אקווד ואלו) תבשוחמ הריציב קוסעל םדא לש ותוביוחמ
תנווכמו תעדומ תיתריצי תוליעפמ ענמיש השירדה יבגל ןהו עובשה ימי תששב
[3] ,קי'צייבולוס ברה י"פע ,רשקתמ עובשה ימי תששב הריציב קוסעל וצה .תבשה םויב
ונורשכ לא סחייתמ "םיקולא םלצ" גשומה .םיקולא םלצב ארבנ םדאהש ךכל
ותלוכיבו ותפיאשב םג אטבתמ םיקולאל םדאה לש ונוימד .רצויה םדאה לש
,ןושארה םדאה .(ט חכ 'בד) "ויכרדב תכלהו" וצהמ קלחכ ,רצוי תויהל םדאה לש
יתריציה חוכהו ,תרצוי תוליעפל תלוכיבו הפיאשב ךרבתה ,םיקולא םלצב ארבנש
ינוציחה םלועה לומ דומעל לגוסמה ,ישונאה לכשה אוה ולש רתויב טלובה
ידיל אב תיתריצי הבישחל םדאה לש ורשוכ .תכבוסמה ותוליעפ תא רוקחלו
אוהו ,םימוחתה לכב תואיצמה לש םיילטנמ םילדומ רוציל ותלוכיב יוטיב
,ולשמ םלוע הנוב אוה ךכ םושמ .וארובל תומדיהל םדאה תפיאש ךותמ השענ
יתואיצמה םלועה לע טולשל ול רשפאמו האירבה תודוס יוליגב ותוא החנמה
.וביבסמש

תבייחמ וייח ימוחת לכב רצוי תויהל םדאהמ הייפיצה
הנשמו ותביבס לע עיפשמ אוה םהבש ,םיליעפ םייחל ותוא
חרואב וייח לוהינב קפתסהל לוכי אוה ןיא .ומלוע תא
םירגתאל תונעיהל ,תואיצמב ברעתהל הווצמ אוה אלא ,יביספ
טפשמה םג רבסומ וז ךרדב .יתריצי ןפואב תויעב רותפלו
םנמא 'הש ועמשמש ,(ג ב 'רב) "תושעל םיקלא ארב רשא"
השעמב ךישמיש םדאהמ הפצמ אוה םלוא ,םלועה תא ארב
,תודהיב םדאה לש וז הייארש ,דואמ ריבס [4] .הריציה
םידוהי לש הייטנה סיסבב תדמוע ,תומלוע הנובכו רצויכ
איהו ,םתביבס לע עיפשהלו שדחל ,תונשל תורודה לכב
,יסחיה םרפסמל רבעמ הברה ,םהלש דבכנה גוצייל האיבהש וז
.םייחה ימוחת לכב טעמכ םינייטצמה םירצויה ברקב

השעמה ימי תששב םירגתא םע תיתריצי תודדומתהל השירדה
.תבשב הריצימ ןווכמב לודחל השירדב ,רומאכ ,הוולמ
ןורתפבו תיתריצי הבישחב םיקסועה םירקחמ יפ לע םלוא
קוסיעה לש תינוצרה הקספהה םצעש ,רומאכ ,ןכתיי ,תויעב
.ןנורתפל ליבומה ךילהתב יחרכה בלש הווהמ ,תויעבב
תונויסינה רשא ,םיוסמ גוסמ תויעב יבגל דחוימב ןוכנ הז רבד
לש טלחומ יונישב ךרוצ שיו ,םותס יובמל ועיגה ןרתפל
תובקעב הרצונש תיתבישחה המיסחה תא ץורפל ידכ השיגה
תוקתנתהה ךכ .םילשוכ שופיח ינוויכב תכשוממ תודקמתה
רוציל היושע ,תויעב ןורתפב ןווכמה קוסיעה ןמ המ ןמזל
,רחא גוסמ תיתריצי הבישח תלעפהל םיילאידיא םיאנת
ךרדב ,היעבל יפולח ןורתפ תאיצמל יוכיסה תא הלעמה
.היציאוטניאו הנבות לש

םירקוחה תא תובר קיסעמה אשונ איה תיתריציה הבישחה תוהמ
תוילטודקנא תויודע .תויעב ןורתפבו הבישחב םיקסועה
,םינעדמ ,םיאיצממ םהיניבו םיחילצמ םירצוי לש דואמ תובר
[5] ,םינוש םימוחתב תוטלחה ילבקמו םיאקיסומ ,םיררושמ
םינוש םיגוס ינש לע ססבתמ הריציה ךילהתש ךכ לע תודיעמ
,הליעי ,תינוצר הבישח אוה דחאה .הבישח לש םינחבומו
הווח בשוחהש ,תיגולו תיתרדס ,תנגרואמ ,הרטמל תנווכמ
"תסנכתמ" תויהל הטונ וז הבישח .תימצע הטילשב תאצמנכ התוא
ליבומה ךילהת לע היונב איהש ןוויכ ,(convergent)
ביכרמל .רוזחשל ןתינה ,יתגרדה ,יגול ןפואב ןורתפל
לש םיכילהתב דואמ לודג קלח יתריציה ךילהתה לש הז
םנשי םלוא .םיבר םירקמב דואמ ליעי אוהו ,תויעב ןורתפ
,יתריציה ךילהתה תא תרשמ וניא הז הבישח גוס םהבש ,םיבצמ
םישרדנ םהבש םיבצמ םה ולא .וב לבחל ףא לולע אוהו
,תואיצמה לש ןיטולחל השדח ,הנוש הייאר וא "שאר ךופיה"
תנגרואמה הבישחה אקוודו ,היעבה ןורתפל עיגהל ידכ
תומדקומ תורעשה לע תובורק םיתעל תססבתמה ,תיתרדסהו
ילטנמ (היצסקיפ) ןועביקל איבהל הלולע ,תואיצמה יבגל
הלאכ םירקמב .םייפולח תונורתפ לוקשל בשוחהמ ענמיש
ררחשתש ,תרחא תיתבישח ךרדב קר ןורתפל עיגהל ןתינ
הריתפ-יתלבה היעבל תשגל םדאל רשפאתו "המיסח"ה תא
.ןיטולחל הנוש הרוצב

הבישח לש הליגרה ךרדב תוריתפ-יתלבכ תוארנה תויעב
לש ךרדב קר תובורק םיתעל תורתפנ ,תיתגרדה ,תיגול
הווחנה ,ימואתפ יוהיז י"ע רמולכ ,(insight) "הנבות"
[6] .ןורתפל הליבומה תיפולח השיג לש ,יביטיאוטניאכ
תנתינ היעבהש םימעפ הברה שיגרמ בשוחה הלא םירקמב
ףא אוה םימעפלו ,"העידיה תשוחת" הנוכמש המ ,ןורתפל
ויצמאמב לשכנ אוה תאז םע ךא ,ןורתפה ןוויכ והמ עדוי
םירבדב קוסע היהש רחאל ,רתוי רחואמ .ןורתפל עיגהל
ןורתפה ,והשלכ יפיצפס רבדב ןווכמב קסע אלש וא ,םירחא
היווחה .תועדומל ואולמב עיפומ םדוק ותוא הקיסעהש היעבל
תיווח םיתעל הנוכמ וז ךרדב הנבות תויעב ןורתפ לש
[7] .םלשה ןורתפה עיפומ הב תוימואתפה ללגב (aha!) "!אהא"
םירצויו םיבשוח י"ע הבחרהב תחוודמה ,"!אהא" העפות
הלימב תימואתפ תורכזיהל הייטנהמ דחא לכל תרכומהו)
תונויסינה וחנזנש רחאל בר ןמז "ןושלה הצק לע" התייהש
ןורתפ לש םוחתב םירקוחה תא הקתיר (התולעהל םיעדומה
ללגב םג ילוא ,הרקוחל היה השק ךא בר ןמז ךשמב תויעב
ןורתפ תובורק םיתעל .םיעדומ אל םיכילהתל הרושק התויה
"הדיצה החנוה" היעבהש ירחא אקווד עיפומ "!אהא" לש
רמולכ ,"היצבוקניא" לש םיכילהת תלעפהל רושק אוהש ללגב
"בושחל" ךישממ םדאה הכלהמב ,היומסו תיטיא "הריגד" לש
י"פע .ותוא הדירטמה היעבה לע יהשלכ תעדומ אל המרב
םיעדומ אלה םיכילהתה ,הריגדה תפוקת ךלהמב ,וז הפקשה
תשחרתמ הנבותהו ,םיעדומל םיכפוה היעבה םע תודדומתהה לש
תויעבב יזכרמ רגתא .תועדומל עיגה היעבל ןורתפהש עגרב
תוסיפת לע רבגתהל אוה הנבות לש ךרדב ןורתפ תושרודה
רשאכ שחרתמ ןועביקה [8] .ןורתפה ךרד יבגל תומדקומ
םהלש תומדקומה תוסיפתהמ ררחתשהל םילגוסמ םניא םישנא
הליקש םהמ תענמנ ךכבו ,היגטרטסא וא טקייבוא יבגל
קדבנ ןועביקל ליבומה ךילהתה .םייפולח תונורתפ לש
םיבצמ לש תויתדבעמ תויצלומיס תרזעב םיבר םירקחמב
[9] ,תיעדמ הריקח וא יתריצי ןונכת ,תויעב ןורתפ םישרודה
הנווכה וא תומדקומ תורעשה םילבקמה םיקדבנש אצמנו
תומיאתמה תויודע שפחל םיטונ ,היעבה ןורתפ ךרד יבגל יהשלכ
תלוכיה תא םולבל םילולע םה ךכבו םהלש םדקומה עדימל
.חלצומ ןורתפל ליבוהל לוכיה רחא עדימל סחייתהל םהלש
תושרודה תויעבל םיחלצומ תונורתפש ,םיארמ הלא םירקחמ
םיתעל םיעגפנ ןהילאמ תונבומ ןניאש תושיג לש יוהיז
ךרדב דקמתהל םיטונ םיקדבנה .םדוק ןויסינ ללגב תובורק
י"ע םהל הגצוהש וא המיאתמ םהל תיארנש תמיוסמ ןורתפ
תונורתפ ירחא שופיחב המיסחל םימרוג םיבצמה ינש .רקוחה
ןורתפ לש ךילהתב לושכמ תרצוי וז המיסחו ,םייפולח
.תויעב לש ינשדחו יתריצי

שדחמ הינבה וא שדחמ ןוגרא שרוד הנבות תויעב לש ןורתפ
הבישח בייחמ אוה ןכלו ,תואיצמה לש (restructuring)
הז ורשוק אלש תונויער לש בולישכ תרדגומה ,תיתריצי
םיקוחר שדחה בולישה לש םיביכרמהש לככ [10] .רבעב הזל
ליבומ אוה וילאש רצותהו יתבישחה ךילהתה ךכ ,הזמ הז
םדאה רשאכ םישחרתמ וללה םירושיקה .רתוי םייתריצי םה
,םדוק םירושק ויה אלש םיטנמלא ןיב ןוימד אצומ רצויה
םתייארב ולשכנ םירחאש תונויער ןיב רשקל חילצמ ךכו
לארשיב םיליבומ םינעדמ ןייארש [11] ,יאני יבצ .םירושקכ
תוננובתהל תיעדמה הריקחה ךילהת תא המדמ ,תיעדמה םתדובע לע
תוינועבצה םינבאה לש תונגראתהה תא הנשמה ,פוקסודיילקב
פוקסודיילקה בוביס .ולש תיווזה תא םינשמש םעפ לכב
םירשק םילגתמ ךכ בקעו ,םינבא לש םישדח םיפוריצ רצוי
תורצונו םישדח םימקרמ םיווהתמ ,םינבאה ןיב םישדח
,ןמצע םינבאה וניא וללה תונבותב שודיחה .תושדח תונבות
,ןהלש השדחה תונגראתהה אלא ,ןמזה לכ םש ויה ןה ירהש
.פוקסודיילקה בוביס בקע הרצונש תואיצמה תנומת תא הנשמה
תובורק םיתעל תועבונ תולודג תויתונמאו תויעדמ תוילגת
.םהלש תולכתסהה תיווז תא וניש ןמאה וא ןעדמהש ךכמ
םיטנמלא ןיב רשק יוהיז רשפאמ הייארה תיווז יוניש
ורתפנ אלש תויעב לש ןורתפו ,םדוק םירושק ויה אלש
הלעמ העטמ םירשק םגדמ תוקתנתה .םימדוקה םירושיקה י"ע
.שדח םגדב ותפלחהלו ותרתהל יוכיסה תא

תויהל יושע היעבל יתריציה ןורתפה ךילהתש ןוויכ ,רומאכ
,תונוש עדימ תוסיפ לש םישדוחמ היצרגטניאבו הכרעהב ךורכ
חווטל ןורכיזב תוקוחר תויצאיצוסא ןיב ירוקמ רושיק י"ע
הנבות לש ךרדב ןורתפש תוחינמה תוירואית שי ,ךורא
תונועבקל םילובכ םניאש ,םיעדומ אל םיכילהתמ עבונ
הבישח ןוויכמ רורחשה .תעדומה הבישחה לש םייגשומה
ןוויכ םג ,תויעב לש ןורתפל עיגהל רשפאמ השקונו ינושאר
לולסמב "תויועט" לש הנבהלו הלבקל יוכיסה תא הלעמ אוהש
הזוזת" י"ע רמולכ ,יופצ יתלב ןפואב תושחרתמה ,ןורתפה
תוטמה ,ולא "תויועט" ."פוקסודיילקה לש תנווכמ אל
,הליחתכלמ וילע בשח אל אוהש ןורתפ לש ןוויכל םדאה תא
,תואיצמה תא ,הנוש ןפואב ,שדחמ ןגראל תונמדזה ול תונתונ
.וינפב התרקנש תונמדזהה תא תוארל חותפ היהי קר םא
ירבעה המוגרתב וא ,"Serendipity" הנוכמ וז ןורתפ ךרד
תונותא םישפחמ" ובש בצמה תא תנייצמ איהו ,"תוניתא"
,םיוסמ רבד םישפחמ ובש בצמ ,רמולכ ,"הכולמ םיאצומו
תניחבמ "תועט" םצעב הווהמה ,היופצ יתלב תושחרתה י"עו
םיעיגמ ויה אלש ,הברהב בושח רבדל םיעיגמ ,שופיחה לולסמ
שפחמה ןמ הלאכ םירקמב שרדנש המ .תננכותמה ךרדב וילא
ןומטה לאיצנטופה תא תוהזל לכויש ידכ ,"חותפ שאר" אוה
תועמשמה תא ןיבהלו ,ןנכותמ יתלב ותויה תורמל ,שדחה בצמב
.ותייעב ןורתפב תואיצמה לש השדחה תונגראתהה לש

תוילגת לש הירוטסיהב םיקסועה םירואיתב אורקל ןתינש יפכ
תדקוממה הבישחה תקספה ,וללה םיכרדה יתש אקווד ,תויעדמ
ימואתפ ןורתפל ליבומה יומס היצבוקניא ךילהתל רבעמהו
תויטסו תויועט תלבקל תילטנמ תוחיתפ ןכו ,הנבות לש ךרדב
תוילגתל תובר םימעפ תוליבומ ,הפוצמה ןורתפה לולסממ
הריציה לש האיש תא תווהמה ,םלוע תונשמ ,תוינכפהמ
םירצוי לש הלאכ םיבר םיחוויד .םימוחתה לכב תישונאה
תובשחמהשכ וא היטבמאב ,םולחב תילגת ,לשמל) םיבשוחו
,םירקחממ תויודעב םיכמתנ ,(רדגומ אל ןוויכל "תוטטושמ"
.תויעב ןורתפ יכילהת לש תונוש תויצלומיס ושענ םהבש
תויעב לש ליעי ןורתפש ,םישיגדמ [12] וללה םירקחמה
הנתומו ,םדאה לש םדוקה עדיב דואמ יולת הנבות לש ךרדב
יושע םדאה .ותוא קיסעי ולש עדיה םוחתבש אשונהש ךכב
,עדי ול שי םהבש םימוחתב קר ליעי ןפואב תויעב רותפל
הבישחש תורשפאה לע םיעיבצמ םג םה .םהילע בשוח אוהו
הנבותו היצבוקניא לש ךרדב הבישחו תיתרדס ,תדקוממ
ילאמשה חומב ,םינוש םייחומ םינונגנמ י"ע תודבועמ
[13] .המאתהב ינמיה חומבו

תויודדומתהב ףוצר םדאה לש וייח ךלהמ :תבשל הרזחבו
םיתעלו ,וייח תוכיא .תוטלחה תלבקב ךרוצה םעו תויעב םע
רותפל ותחלצה י"ע הבר הדימב םיעבקנ ,ומויק םצע ףא
ותמורת ,וזמ הריתי .וייח ימוחת לכב תויעב הליעי הרוצב
תובר םימעפ תעבונ תישונאה הרבחלו הביבסל תידוחייה
םיטנמלא ןיב תרשקמה ,תיתריצי הבישח ליעפהל ותלוכימ
.השדח הרוצב תואיצמה תא תנגראמ ןכ לעו רבעב ורשוק אלש
ןורתפ םשל ןווכמ יתבישח ץמאממ תוקתנתהל תבשב השירדה
תא רותפל םדאה לש וייוכיס תא לידגהל היושע תויעב
הריבעמ איהש ךכ ידי לע ,הליעיו תיתריצי הרוצב ויתויעב
ןוויכב יטסרד יוניש תרשפאמה הנוש תינחור היווהל ותוא
תיוולנה ,הדרחה תתחפה םג ,וזמ הריתי .ולש הבישחה
תויעבב יביסנטניאה קוסיעהמ חקלנש ןמזה קספל כ"דב
םייתבישח תונועביקמ תאצל יוכיסה תא הלעמ ,תודירטמ
.םישדח םינוויכל "שארה תא חותפל"ו

תינעת) שיקל שיר רמא הילעש "הריתי המשנ" התוא ילוא
תבש יאצומבו ,תבש ברעב םדאב וב תנתינ איהש (ב"ע ,זכ
היושעה ,תפעתסמה ,החותפה הבישחה איה ,ונממ התוא םיחקול
קוסיעמ תטלחומו תיתימא התיבש לש בצמב קר הלועפל סנכיהל
לש תוסחייתהה ןכא .תדקוממה ,תיתרגשה הריציה תכאלמב
תופעתסהו תוחיתפ לש םיחנומב איה הריתי המשנל םימכח
,י"שר) "החוורל חותפ תויהלו ,החמשלו החונמל בל בחור"
תובחרתה יהוזו ךזו ריאמ לכשה אהיש" :וא (א"ע ,זט הציב
ימי תשש לש רוזחמה ,ךכ [14] ."תעדה תוטשפתהו תעדה
םיילמיטפוא םיאנת עיצמ ,הריתי המשנ םע תבש םמויסבו הכאלמה
ברה) "תרצוי המשנ איה לארשי תמשנ" :הריצי לש םייחל
.(חס ג ,שדוקה תורוא ,קוק

,ה"משת ביבא-לת ,לקד תאצוה ,הדלז יריש ,הדלז [1]
.30 'מע
םילשורי ,לארשי תייחת תאצוה ,תונומא ,סה לארשי [2]
.18 'מע ,ן"שת
ברה תאצוה ,הנומאה שיא ,קי'צייבולוס יולה ד"י [3]
.14 'מע ,ח"משת םילשורי ,קוק
.ט"נשת ,תישארב תשרפ ,258 רפסמ יעובש ףד ,ואדנל בד [4]
J. Dorfman, V.A. Shames and J.F. Kihlstrom, [5]
"Intuition, Incubation and Insight: Implicit cognition
in problem solving", in: G. Underwood (ed.),
Implicit Cognition, Oxford 1996, pp 278-279
Fiore, S. M., & Schooler, J. W., "Right hemisphere [6]
contributions to creative problem solving: converging
evidence for divergent thinking", in: M. Beeman
& C. Chiarello (Eds.), Right hemisphere language
comprehension: Perspectives from cognitive neuroscience,
N.J. 1998, pp 349-372.
.265 'מע ,ליעל 5 הרעה [7]
353 'מע ,ליעל 6 הרעהו ,279 'מע ,ליעל 5 הרעה [8]
.354
.355 354 'מע ,ליעל 6 הרעה [9]
'מע ,ליעל 6 הרעהו ,266 265 'מע ,ליעל 5 הרעה [10]
.361 360
,םינעדמ םע תוחיש - יפוסניאה שופיחה ,יאני יבצ [11]
.145 136 'מע ,2000 ביבא-לת
.279 278 'מע ,ליעל 6 הרעה [12]
.368 367 'מע ,ליעל 7 הרעה [13]
תוישרפ רדס לע ,לאומשמ םש רפס ,באשטכאסמ ר"ומדאה [14]
.גס 'מע ,ו"נשת םילשורי ,שדוקה ידעומו הרותה