ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

308 רפסמ

ס"שת ,תישארב תשרפ

(ז ב 'רב) "היח שפנל םדאה יהיו"

(םש ,סולקנוא) "אללממ חורל" -

שדח םגו ןשי - ןושלה תסיפת לע

פ"לרח הבול ר"ד

תירבע העבהל הדיחיהלש םגו ואולמו םלועה לש ,תולחתהה לכ לש השרפה איה תישארב תשרפ
המ ,ןושארה םדאה רביד ןושל הזיאב ןניינעש תולאש .ישונאה רובידה
לכב תועדה יגוה תא וקיסעה ,תלעופו תשכרנ איה דציכו ,ןושלה רוקמ
קוסעל הסננ וז המישרב .םלועה תומוא ימכח תאו ונתמוא ימכח תא ,רוד
(ילסרבינוא-יללכ גשומכ ,איהש ןושל לכ) ןושלה תובישח :תודוקנ יתשב הרצקב
.ונתשרפב םיבותכל ןתוא רושקנו ,ןושלה אצומו

:חורו רמוח ,ארקמה רואל ,םיגזמתמ םדאה לש האירבה ךילהתב
ויפאב חפיו" ןכו "המדאה-ןמ רפע םדאה-תא םיקלא 'ה רצייו"
האצותהו ,(רתא לע י"שר תרעה הארו ;ז ב 'רב) "םייח תמשנ
ונימכח ."היח שפנל םדאה יהיו" :קוספה לש ופוסב תעבומ
תוהו" :םגרת סולקנוא .הז יוטיב לש ותוהמ רבסהל ושרדנ
היחו המהב ףא" :בתכ י"שרו ,"אללממ חורל םדאב [המשנה]
וב ףסותנש ,ןלוכבש היח םדא לש וז ךא ,היח שפנ וארקנ
[1]."רובדו העד

:רפוסמ (ב"ע ,הס ןירדהנס) ילבבה דומלתב

הימקל הירדש (הריצי רפס יפ-לע :י"שר) ארבג ארב אבר
היל רדהמ אק אוה אלו הידהב יעתשמ אק אוה אריז יברד
ינפל ותוא וחלש) ךרפעל רדה ,תא אירבח ןמ ,היל רמא
(ארבנה) היה אלו ותא רפסמ (אריז 'ר) היה ,אריז יבר
אלו םירבחה תריצי) התא םירבחה ןמ :ול רמא ול ריזחמ
.ךרפעל בוש ,(שונא ןב

.תוישונאל תואו םייחה ןמיס אוה ,םימכחה יניעב ,רובידהש ןאכמ

רבוס ם"במרה ,עודיכ ."היח שפנל םדאה יהיו" ןיינעל דועו
הל שיו ,תחא םדאה שפנש עד" :תחא שפנ לעב אוה םדאהש
"תושפנ ןהה תולועפה תצק ןוארקי ,תוקולח תובר תולועפ
[2],"םיאפורה" תעד תמועל ,(א קרפ "םיקרפ הנומש" ,ם"במר)
,וז תקולחמ רואיבב קוסענ אל .תובר תושפנ םדאל ול שיש
,ול תדחוימהו תולועפה לכ תא תללוכה ,תחא שפנ םדאל םא
ויתונוכת תא תאטבמה איה ןהבש הנוילעהש ,תודחא תושפנ וא
שפנ לש התלעמ תא שיגדמ ם"במרהש ,ןייצנ ךא ;תוישונאה
,רמולכ .(םש) חפאק ברה לש ומוגרתכ ,"תירבידה שפנ"כ םדאה
הארמ (םש) ותונשרפב [3]. הלש יוטיבה אוה רובידהש שפנ
[4],הנכות תא םגו "הלימ"ה תא םג עיבמ "רבד"ש ,ץיבוביל
.ם"במרה תסיפתב ,רובידה ןיבו הבשחמה ןיב רשקה הזמו


איבמ ,"םייח תמשנ ויפאב חפיו" :קוספל ושוריפב ,ן"במרה
לש ופוסבו ,םדאב שיש תושפנה רפסמל רשקב תקולחמה תא
תובקעבו ונקוספב סולקנוא תובקעב) העדב דדצמכ הארנ ןוידה
ונקוספשו ,תונוש תושפנ םדאלש ,(ב"ע ,הס 'הנסב ל"זח ירבד
שפנה תאזו" :תרבדמה שפנה - תלכשמה שפנה תחפהב רפסמ הז
[5]."תרבדמ שפנל וב התיה ויפאב םשה החפנ רשא תלכשמה

לש דחוימה םייחה חוכ אוהו "שפנ"ה אוה רובידהש הרכהה
םינוויה לצא היוצמ ,המהבה ןמ םדאה רתומ הזבו ,םדאה
.ונא ונימי דעו םייניבה ימימ םיפוסוליפה לצאו םינומדקה
[6]:ןייטשנגטיו רמאש יפכ ,"ןושל לעב" תויהל ושוריפ "םדא" תויהל
[7]."ימלוע תולובג םה ינושל תולובג"

לצא ונאצמ - תרושקת ילככ ןושלה :ןושלה תסיפתב רחא ןפ
האגתי לא" :(ק"הפה ,כ גכ) תומשל ושוריפב לשמל ,ע"באר
....הובג הגרדמ לא ותמכחב ודי הגישה יכ בושחיש השא דולי
תעד ,םה תוזימר םירבדה רקיע ,תוחצ רבדיש רובעב םאו
.[8]"ןיביש רחא דגנ םא יכ ,המצעב תעד הנניא ןושלה

סחיכ ראתל ע"באר גהנ הבשחמה ןיבו ןושלה ןיב סחיה תא
"המשנ"ה ןיבל (הפשה ,הלימה תעבהל) "הייווג" וא "ףוג" ןיב
תופוגכ םה תולמה יכ עדו" :לשמל .(עמשמה ,ןכותה תעבהל)
;(א כ 'מש) "ילכ ומכ המשנל ףוגהו תומשנכ םה םימעטהו
"תויוגל תומוד תולמהו תושפנל םילשמנ םהש םימעטב רבדא" ןכו
ןושלה לש יתרושקתה דיקפתהש ,ןייצנ .(ב ,ד הרורב הפש)
ןשלבה לש ותנשמ תעפשהב דחוימב ,תינרדומה תונשלבב טלבוה
בלה תמושת תיינפה םעו ,ריסוס-הד דנאנידרפ ירציוושה
,"טסקטנוק"ל "טסקט"ה ןיב רשקל תינרדומ-טסופה תונשלבה לש
תשחרתמ ובש יתרבח-יתביסנה רשקהה לש תדחוימ השגדה ךות
[9].תרושקתה

םילימהש רבוס [10]ןוטלפא :ןושלה אצומ תלאשל ושרדנ םינוויה
,ולש תואידיאה תרותל ךשמהב ."יאסיפ" - עבטה ןמ ורצונ
יעבטה רשקה תא .םירבדה ,םיצפחה לש תואידיאה םה תומשה םג
םירבסה תרזעב חיכוהל הסינ אוה תומשה ןיבל םירבדה ןיב
,תויציאוטניא לעו םילילצ לע םידסוימה ,םייגולומיטא
הצובק םנמאו [11]."תיממע היגולומיטא" ונלצא יורקש המ
תווהתמה םילימה) תויאיפוטמונואה םילימה - םילימ לש תחא
החיכומ - (ןהב ןמוסמה רבדה וכותמ קיפמש לילצה יוקיחמ
וטסירא לש הירואיתה ,תאז תמועל .וז הירואית הרואכל
תובקעב ."יאסאת" - תיתרבח המכסה ירפ איה ןושלהש איה
,תיניטלה לש םיקדקדמה לצא ולא תולאשב קוסיעה ךישממ םינוויה
"עבטה ןמ" ןושל יכ םא ,םיברעה ולא תולאשב וקסע ןכו
תילטוטסיראה הירואיתה ."ל-אה ןמ" ןושלב םלצא ףלחתנ
וקחדנ וז חורבו [12],ינרדומה עדמה ידי-לע הלבקתהש איה
איהו ,ב"ויכו ןושלה אצומ לע תודבכנה תולאשה לכ תונשלבב
הבצמ רואיתב רמולכ ,ינורכניסה ןפב רקיעב קוסעל התנפ
ףא .ןותנ ןמזב (תומיוסמ תונושל וא) תמיוסמ ןושל לש
תעדומ התייהש הרשע-עשתה האמה לש תינורכאידה תונשלבה
,םיטירפב ,"תודבוע"ב הקוסע התייה ,ירוטסיהה טביהל בטיה
הדידל" ;"יהמ ןושלה" חסונב תויללכ תויצלוקפסל התנפתה אלו
תומייק ויה אלא - ילסרבינוא-יללכ גשומכ 'ןושל' התיה אל
תולאשה .(31 'מע ,6 הרעה ליעל ,יקסבונורב) "...'תונושל'
,םירחא םימוחתל ודדנ ןושלה תוהמל תועגונה תויתוהמה
תונשלבה ןקתל האב הז בצמ .היגולוכיספלו היפוסוליפל רקיעב
,םידוההו םינוויה לש םהיתולאשל תרזוחו הבש איה .וננמז תב
תולאשה לע תוהתל תשקבמו ינינאפ לשו ןוטלפא לש םהינועיטל
דציכ ,"ומצעלשכל רבד" רותב ןושלה יהמ :תוילסרבינואה
םזילארוטקרטסהש ,ריעמ (םש) יקסבונורב .הליעפמ איה המו ,תלעופ איה
אטבתמ ,םיבר םימוחתב הליעפהל רשפאש בא-תטיש התוא ,
תידוסיה הרוטקורטסה תא עיצהל שקבמ אוהש ךכב תונשלבב
תונושה תופשהש ,ישונאה רובידה לש הרבגלאה תא ,ןושלה לש
ןוצרה הלע ;ולש הקיטמתיראה ןה םינושה םימעה תא תושמשמה
"ןושל" ןיב הלדבהה התשענו ,ילסרבינוא קודקד ביכרהל
תושבגתה םע ;דועו תאז .(םימושייה) "תונושל"ו (לע-תוכרעמ)
הפונת הלא םינויד ולביק יקסמוח לשמ יביטארנגה םרזה
םעבטמ םיננוחמ שונא ירוציש ,ןעוט יקסמוח .תיתועמשמ
תנוכת תא שיגדמו םיטפשמ רוציל םהל םירשפאמה םירשכב
רבדל רשוכה .ןושלה לש תיסיסבה הנוכתה איהש ,תויתריציה
רשאב םדאה לש תילוגס הנוכת ,(competence) דלומ רשוכ אוה
[13].('דכו בצמ ,הביבסב) ץוח ימרוגב תינתומ הניאו ,םדא אוה

אצומ תלאש ללכ ךרדב הרשקנ ונלצא - ?וניתורוקמב המו
.המודקה ןושלכ תירבעה ןושלה לש הדמעמ תשגדהל ןושלה
ןפהמ םג הלאשל תוסחייתה םידחא םימכח לצא םיאצומ תאז םע
לכ) הפשהש ,(ב-א ,א הרורב-הפש) בתכ ע"באר .ילסרבינואה
םדאה עבטב הנותנ הניאו תימכסה -תיתרבח הריצי איה (הפש
הניא ףא איהו ,("הדלותה ןושל" :םש ,ע"באר לש ונושלב)
רציו" :ונתשרפב בותכה לע ססבמ אוה הז ןויער .תיקולא
אביו םימשה ףוע-לכ תאו הדשה תיח-לכ המדאה-ןמ םיקלא 'ה
שפנ םדאה ול-ארקי רשא לכו ,ול-ארקי-המ תוארל םדאה-לא
םימשה ףועלו המהבה-לכל תומש םדאה ארקיו .ומש אוה היח
ע"באר לש ושוריפ יפל .(כ-טי ב 'רב) "הדשה תיח לכלו
ךכיפלו ,םדאה ןתנ םיינושארה תומשה תא - הלא םיקוספל
תמיוסמ המרבש ,וירבדמ אצוי יכ םא .תיקולא הריצי םניא
םיקולאה חינהב ןכש ,תומשה תעיבקב תיקולא תוברועמ התייה
ותויה" לע ךמס אוה ,םדאה תעיבקל ףועהו תומהבה תומש תא
םשה תויהלו ןימו ןימ לכ תדלות תעדל בל םכח (םדאה לש)
םיקולא ,רמולכ .(א ,ב הרורב-הפש) "ותדלות לע תואל ארקנה
תכאלמ תא וידיב דיקפהל תויוארה תונוכת לעבכ םדאה תא ארב
ע"בארש ,אצוי הז רבסה יפל .ןושלה תא ירק ,תומשה תעיבק
ידי-לע םדאב העוטנה הנוכת איהש ,רובידה תנוכת ןיב ןיחבמ
,רומאכ ,וחתפתהש תוישונאה תופשב הלש םושייה ןיבו ,ל-אה
אוהו" :ךשמהב בתוכ אוה ךכו .תויתרבח -תוישונא תוריציכ
יא לכב םיוגה לכו ,תויתואב אטבל םדאה חכב עטנ ךרובי
ודרפי קר (םהב העוטנה רובידה תנוכת םצעב) אטבמב םיוש
תויקודקדהו תוינושלה תוכרעמב ,םתפשב) םהיתויתואב רבדל טעמ
[14].(םש ,םש) "תוחצ ךרד (םהמ דחא לכ לש

רובידה תנוכת ןיב ע"באר השעש וז ןיעמ הנחבהה ,השעמל
ידי-לע התשענש הנחבהכ העודי ,ןושלב הלש םייוטיבה ןיבו
םיאצומ המוד הנחבה .la langue ןיבו la parole ןיב ריסוס-הד
performance ןיבו (תורישכ) competence ןיב יקסמוח לצא
[15].(עוציב)

(ליעלד תואבומב) ותעד תא עיבה אל ע"בארש ,ןייצל יואר
םייתורירש םה םאה ,םדאה ןתנש םינמיסה וא תומשה לש יפואה לע
םינשלבה ןהו םינוויה ןה וקסע וז הלאשב ?םייתועמשמ וא
ןמיסה לש תויתורירשה תא הארש ,ריסוס הד דחוימב ,םייעדמה
[16].תטלחומכ ינושלה

ונינשרפל הנמיז וידי-לע תומשה תאירקו םדאה תאירב תשרפש ,אופא ,םיאור
תמשנ"כ ןושלה תסיפת אשונב תונויערלו תופקשהל אתכמסאו סיסב ונימכחלו
התווהתה ךרדו ןושלה רוקמ תייגוסב ןויד ךות ,"היח שפנ"כו "םייח
ולא תוסיפת ןיב הקיז תמייק ,תוארהל וניסינש יפכ .תישונאה הרבחב
,תינרדומה תונשלבה תובאו היפוסוליפה ילודג לצא תומוד תוסיפת ןיבו
.וננמז ינב םימכחו םינומדק םימכח


ומכ דימ ךלהש ,היח שפנל םעטו" :(םש) ע"באר לש הנוש רבסה האר [1]
יוטיב רמאנ תויחב םגש ךכ לע ססובמ הז רבסה ,"םיקוניתכ אלו תויחה
.(ל ,אכ א 'רב) הז
וירומל ויתובקעבו ,סונלגל הארנכ ותנווכ .םש וירבד ךשמה האר [2]
הנומש' לע תוחיש ,םירבח-םידימלתו ץיבוביל 'י יפל ךכ - םיברעה
.18 'מע,(ךיראת ןיא) םילשורי ,ם"במרל 'םיקרפ
.26-17 'מע ,םש ,ץיבוביל הארו [3]
,העדהו רובידה יכ ,תיברעב "םאלכ"ו תינוויב "סוגול"ל המודב [4]
האר ןכו .22 'מע ,םש ,ץיבוביל האר .הזב הז םירושק הבשחמהו ןושלה
.22 'מע ,םש ,םירבדמ םיפוקב םייוסינל ץיבוביל לש ותוסחייתה תא
תוביתנ ,םדאה לש םייחה חוככ ןושלה לע ל"רהמה ירבד תא דוע הארו [5]
,ןידמע בקעי יבר ןכו ;חכ קרפ ,'ה תורובג ;א קרפ ,ןושלה ביתנ ,םלוע
.א קרפ ,(ןושלה תיילע) חל ,זוע לדגמ רפס
דנארטרב תאמ אובמ םע ,יפוסוליפ-יגול טאטקארט ,ןייטשנגטיו גיוודול [6]
בתכ ןייטשנגטיו .1973 ביבא-לת ,יורק השמ :םירואיבו םוגרת ,לסאר
הסמ ,יקסבונורב 'י ותנשמ לע הארו ,תושממה ןיבו הפשה ןיב סחיה לע
.84-81 'מע ,(ךיראת ןיא) ביבא-לת ,ןושלה לע
.8 'מע ,םש ,יקסבונורב יפ-לע [7]
ןושלהו רקיעה אוה בלה רובדו" :ה ד םילהתל ושוריפ דוע הארו [8]
.ד בנ םש ןכו ,"םיעמושה ןיבו בלה ןיב ץילמ קר ונניא
:2 הדיחי ,ןושלה תרותל אובמ ,רינ 'ר ,לשמל ,האר ךכ לע [9]
.7-2 'מע ,1981 - א"משת ביבא-לת ,תרושקתל יעצמאכ ןושלה
יבתכ :תירבעל םוגרתב האר ,"טסיפוסה"ו "סוליטרק" םיגולאידב [10]
.ה"לשת א"תו םילשורי ,א ,ןוטלפא
.14 'מע ,6 הרעה ליעל ,יקסבונורב לצא תואמגוד האר [11]
Cours de linguistique generale, Paris ,ריסוס-הד 'פ ירבד האר [12]
.ב קרפ ,א"ח ,1915
ורפסב) רניקס פ"ב אוה הרבד אשונש םזירויבהיבה לש השיגהמ לידבהל [13]
תועד .הינתהו יוקיח הרקיע ןושל תשיכרש ,(Verbal Behaviour, 1957 :
:ורפסב) דליפמולב 'ל יאקירמאה ןשלבה ידי-לע םג ועבוה הלא ןיעמ
(1959) ב תרוקיב רמאמב רניקס תא רקבמ יקסמוח .(Language, 1933
. Language, 35
ןושלה תמכחב ןושאר רוא) ןתוד יפ-לע ,ןודנב ג"סר תעד הוושהו [14]
'מע ,א ,ז"נשת םילשורי ,ןואג הידעס ברל םירבעה ןושל תוחצ רפס -
,המכסה ךותמ ועבקנ אלא עבטה ןמ םניא תומשה ,ג"סר תעדל .(99-96
הריחבה .אנד תמדקמ הנותנ המכסהה ךא ,יתורירש אוה ינושלה ןמיסהו
,(הגללא עצאו) "ןושלה חינמ" ידי-לע התשענ םהילע המכסההו תומשב
הרסמנו המכסהכ הלבקתנ ותעיבקו ,יתורירש ןפואב ןושלה ינמיס תא רחבש
ןווכתמ (ג"סר) אוהש קפס ןיא"ש ,רבוס (98 'מע ,םש) ןתוד .תורודל
.(ונתשרפב רפוסמה לע ךמתסהב) "ןושארה םדאל
יגשומ :1 הדיחי ,(9 הרעה ליעל) רינ ,לשמל ,האר הלא םיגשומ לע [15]
.18-16 'מע ,ןושלה רקחב דוסי
,ליעל האר) 2 הדיחי ,(9 הרעה ליעל) רינ ,לשמל ,האר ךכ לע [16]
.7 'מע ,(םש