ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

272 רפסמ

ט"נשת ,חלשב תשרפ

ונימיב "הזמ יתמצע תא םתלעהו"

דנרא ןרהא ר"ד

דומלתל הקלחמה


התוביבח תאפמו לארשי ץרא לש היתולעמו התשודק תאפמ
םיכוז םיבר .תוצופתה לכמ םידוהי הילא םילועו ולע
םלוא ,םתריטפל ךומס םימעפל ,םהייחב הילא תולעל
םיאב םתריטפ רחאל ךא ,ךכל םיכוז םניאש ימ םג שי
אוה םהל ןושאר .ץראב הרובקל םתוא םילעמו םהיבורק
הלעוה ןכמ רחאלו םירצמב טנחנו תמש ,וניבא בקעי
'רב) הוויצש יפכ הלפכמה תרעמב רבקנו ןענכ ץראל
ותומ םדוק ויחאמ שקיב ףסוי ףא .(גי נ ;ל-טכ זמ
םתלעהו םכתא םיקלא דקפי דקפ" :(הכ נ םש) םירצמב
םשוהו ףסוי טנחנ ותומ רחא ,ןכא ."הזמ יתמצע תא
לארשי ינב ואציש העשבו ,(וכ נ םש) םירצמב ןוראב
"ומע ףסוי תומצע תא השמ חקיו" :(טי גי 'מש) םירצממ
ויתומצע תא ולעיש ויחא תא ףסוי תעבשה תא םייקל ידכ
,הב ולחנתהו ץראל לארשי ינב ועיגהש רחאל .םהמיע
.(בל דכ 'והי) םכשב ףסוי תא ורבק

םדועבש אלא ,וכז אל לארשי ץראב רבקיהל וליפאש שי
,תיקשב ותוא רומשלו לארשי ץראמ רפע גישהל וגאד םייחב
הרפע תא םהמיע םירבוקו םהיבורק םיאב םתריטפ רחאלו
וליאכ םימעה ץראב םירבקנה ואצמנ ,לארשי ץרא לש
הז גהנמ [1].םונמט הרפעב ירהש ,לארשי ץראב ורבקנ
,הלוסאב השמ 'ר רייתה תודעכ ,וב וגהנ םייוג ףא
[2]:(1522) ב"פר תנשב ןיסירפקבש הטסוגמפב גהנמה לע
ויהו לארשי ץרא רפע תוניפס הברה ואשנש םוקמ שי םש"
לכה יכ תוא הזו …םינומדק םימיב םירשה םש םירבוק
."לארשי ץרא תשודקב םידומ

הקיתע הב םתרובקו לארשי ץראל םיתמ תאלעה לש העפותה
וחתפיש ,חיכש תוחפ רבד .םויכ םג החיכש איהו [3],דואמ
ויתומצע ולעיו ,ץראל ץוחב רבקנו תמש םדא לש רבק
רבק תחיתפב ודדיצש ויה םיקסופה ןיב .לארשי ץראל
ותמדא רפכו") לארשי ץראב רבקל ויתומצע לוטלטו םדא
דחוימב ,רבדה ןמ וגייתסהש םירחא ויה םתמועלו ,("ומע
לוכישכ וא ,לארשיב רבקיהל ונוצר תא עיבה אל רטפנהשכ
ואמטתו ואובתו") הלע אלו ותומ םדוק ומצעב תולעל היה
תאלעה לש םירקמ ורק תורודה ךשמב [4].("יצרא תא
.לארשי ץראב םתרובקו ץראל ץוחב ורבקנש םדא תומצע
תנידמ תמקה רחאלש הפוקתהמ םידחא םירקמ ןאכ ןייצנ
.לארשי

ןימינב ,הנידמה הזוח לש וז ,תמסרופמ המגודב חתפנ
ףיסוהו הניווב ורבוקל לצרה שקיב ותאווצב .לצרה באז
תומצעו ויתומצע תא ולעי תידוהי הנידמ םוקתש רחאל יכ
תנשב ותומ םע ןכאו .םידוהיה תנידמל ותחפשמ ינב
,הנידמה םוק רחאל טעמ ךא ,הניווב לצרה רבקנ 1904
ותחפשמ ינב תומצעו ויתומצע ולעוה ,ט"שת זומתב 'כ-ב
,יקסניטוב'ז באז םג והומכ .לצרה רהב ורבקנו ,לארשי ץראל
ולעיש שקיב ותאווצבו ,1940 תנשב קרוי וינב תמ רשא
ולעוה 1964 תנשב םנמאו .לארשי ץראל ויתומצע תא
.לצרה רהב ןמטנ אוהו ויתומצע

ברה ,לאיזע יח ריאמ ןויצ ןב ברה לאשנ א"ישת תנשב
לבוק ריעה ידוהי ןורחאל רתומ םא ,לארשיל ישארה
ישודק לש רפא תחקל ,ןהכ היהש ,(ןילופב) ןילהוובש
ואיבהלו ,ותחפשמ ינב לכ םכותבו האושב ופסנש וריע
[5].הווצמ תמ תרובק ךכב הארו ,תאז ריתה ברה .לארשי ץראל

דוד ףסוי םייח 'ר לש והרקמ ונמזב הכז בר םוסרפל
ד"פת תנשב םילשוריב דלונ א"דיחה .א"דיחה ,יאלוזא
,הילטיאבש ונרווילב (1806) ו"סקת תנשב רטפנו (1724)
ולעוה ך"שת תנשב .וייח לש הנורחאה הפוקתב ההש הבש
םשו ,ותדלוה ריע םילשוריב תוחונמה רהל ויתומצע
ויתומצע אקווד ולעוה המ ינפמ .רייאב 'כ-ב רבקנ אוה
,םיסנ קחצי ברה לש ותמזי וז התייה רקיעב ?א"דיחה לש
םישימחו האמ ואלמ רשאכ ,ז"טשת תנשב ,לארשיל ישארה ברה
ברל התייה תדחוימ הביח ןכש ,א"דיחה תריטפל הנש
ריכזהל שי ךא [6].ויבתכלו ולעופל ,א"דיחל םיסנ
ר"ד ,םיסנ ברה לש ודידי :תפסונ תוישיא הז ןיינעב
ןוכנ םזי הילטיא תודהיל ותבהאב .ןוכנ וטרבמוא המלש
םטושפכ ומייקב ,לארשיל הילטיאמ תסנכ יתב תאלעה
יתב ןידיתע" :(א"ע טכ הליגמ) רזעילא 'ר ירבד תא
םיעבראכ הלעה אוה ."לארשי ץראב ועבקיש לבבבש תויסנכ
ץראב םינוש תומוקמב תסנכ יתבב םרזיפו שדוק תונורא
,'הנביב םרכ' תבישיבו קרב ינבב 'זבינופ תבישיב ןוגכ)
תסנכה תיב תא דסיי ,('תסנכה ןכשמבש תסנכה תיבב ןכו
השודק ישימשת הלעהו ,ב"ישת תנשב םילשוריב יקלטיאה
לכב [7].בתכב םרואית ךות י"אל הילטיאמ די יבתכו
ידוהי ורכז ,םריעב רובק היה א"דיחה הבש הפוקתה
תבישיב א"דיחה בשי וילעש אסיכה :ולעופ תא ונרוויל
םימי יברעבו ,הליהקה לש תוכנה תיבב גצוה אריריפ
ונרווילב דלונש ןוכנ [8].ורבק לע חטתשהל וכלה םיארונ
ודידיו ,א"דיחה בבחמ ,ברה ורבח ךכ .וז הריוואב חמצ
,לארשיל הילטיאמ םיצפח תאלעהב ליעפה ,ונרוויל שיא
[9].ונרווילב רבקנש לודג בר לש ויתומצע תאלעהל דחי ולעפו
םימעפ רפסמ הסינ א"דיחה יכ הדבועה תא ףיסוהל שי ךכל
ברה ומיקה ט"ישת תנשב [10].חילצה אלו י"אל תולעל
וז .'א"דיחה די' ינמאנ תדוגא תא ןוכנ ר"דו םיסנ
א"דיחה תומצע תרבעהל ונרוויל תליהקמ רושיא הגישה
,היוולהה סכטל ,תוחונמה רהב הרובקה םוקמל הגאד ,לארשיל
-'א"דיחה די' תמקהלו רפסה יתבב א"דיחה לש ותומד תאלעהל
תינומה היילע רשפאל ידכ א"דיחה לש ורבק לע הנבמ
.לוגדה םכחה לש ורבק לע

ולעוה ןמז רחאלו ,ל"וחב ורבקנש םי"רומדא םג ויה
ר"ומדאה ,רגה לארשי 'ר לשמל ךכ .לארשיל םהיתומצע
י"שת תנשבו ,ו"צרת תנשב הינמורב רטפנ ,ץינזיומ
[11].ונב ידי לע קרב ינבב הרובקל ויתומצע ולעוה
הינמורב רטפנ ,ץאשמ ר"ומדאה ,ץיבקשומ לאוי 'ר ןכו
.םיתיזה רהב ויתומצע ורבקנ ח"לשת תנשבו ו"מרת תנשב

לארשי ץראב הרובקל תומצע תאלעה לש תועצה םג ויה
,ונאדילוט 'ב סחנפ ברה עבק ז"משת תנשב .לעופל ואצי אלש
תולעהל הבר הווצמ יכ ,ןודנולב םידרפסה תליהק בר
טייגסמארב 1885 תנשב רבקנש ירויפיטנומ השמ רשה תומצע תא
םיבישומ ןיאו ,בוזע ותרובק םוקמ ןכש ,הילגנאבש
איבה ורמאמב .ותאווצב שקיבש יפכ ורבק לע הבישי
שקיב רשהש םושמ ,רבדל דגנתהש ןיטשניפ מ"ר תבושת תא
ןויזיב םושמ שי רשה יוניפב :דועו ,ל"וחב רבקיהל
ונאדילוט ברה ךא .ל"וחב םירובק םיראשנה םינברה לכל
והילא מ"רהו ףסוי ע"רה יקספב עייתסהש ךות וילע קלח
ץראה תא בביח ירויפיטנומש קומינב ,ןויערב וכמתש
[12].חור תחנ ול השעת ויתומצע תאלעהו היבשות תאו

'ר :ם"ירומדא ינשל סחיב ןויערה הלע ח"משת תנשב
רימדולב הז םירובקה ןילרקמ ןרהא 'רו ןילרקמ המלש
הנפ ןפשקוב ןועמש ברה .הנירקואבש וואנילמב הזו
תולעהל םיבייח םא ,הלאשב לארשי ץראב הרות ימכחל
תורבקה יתב תובצמ :הביסה .לארשי ץראל םהיתומצע תא
ךומס ונב םייוגהו ,תוסורה ויה ,םינומט םה םהבש
ובישה םיקסופה בור .םרבק תחשויש ששח םייקו ,םירבקל
,םהיתומצע תא ולעה אל רבד לש ופוסב םלוא ,בויחב
[13].ןימלעה יתב ועגפיי אלש וחיטבה תויושרהש םושמ
ויתומצע תא תולעהל העצה התלעוה תודחא םינש ינפל
ידכ ילוא ,לארשי ץראל ןמואמ בלסרבמ ןמחנ 'ר לש
,םבר רבק לע חטתשהל םיצורה בלסרב ידיסח לע לקהל
.לארשי ץראל ןמחנ 'רל התייה תדחוימ הקיזש םג המ
,ונוצרל דוגינב אוה רבדה יכ םירבוסש שי תאז תמועל
וגרהנש םישודקה ללגב ןמואב רבקיהל שקיב אוה ירהש
.לעופל הכ דע האצי אל וז המזי ףא םוקמ לכמ [14].םש:תורעה

,גרבלדייא 'ש ;אל קרפ ,ן"שת ביבא לת ,ןח ינבא ,יזנכשא 'ש האר [1]
'מע ,ע"ח 1993 ,PAAJR ,'םיגהנמ ינש לש םלוגלג :שדוק רפע'
.ק-טצ 'מע ,ח"נשת םילשורי ,ו"ח ,לארשי יגהנמ ,רברפש ד"ר ; 7-1
,ולאו ולא ,'לארשי ץרא רפע' ,רופיס הז גהנמל שידקה ןונגע י"ש
.טפר-חער 'מע

םילשורי ,יבצ ןב 'י 'דהמ ,הלוסאב השמ יברל לארשי ץרא תועסמ [2]
.34 'מע ,ח"צרת

ותישארל םיווק -ץראב הרובקל םיתמ תאלעה' ,ינפג 'י האר [3]
לע .120-113 'מע ,(ז"לשת) 4 ,הרדתק ,'ותוחתפתהו גהנמה לש
תועסמ ,ירעי 'א האר לארשיב הרובקל תמ תאלעהב ילכלכה לוקישה
.430-429 'מע ,ו"שת ביבא לת ,לארשי ץרא

ד"ח ,א"משת םילשורי ,תעד הוחי ת"וש ,ףסוי ע"ר לשמל האר 4]
,ב ד"ויח ,ביצי ירבד ת"וש ,םטשברלה י"יר ותמועלו ,זנ 'יס
ל"וחמ םיתמ יוניפ" ,ןמנייש 'פ :ןכו .וכר-דכר 'יס ,ח"נשת הינתנ
.24-23 'מע ט"נשת ,תמאו דסח יביתנב ,"י"אל

םילשורי ,ןמזה תולאשב לאיזע יקספ ,לאיזע ח"מצ בר האר [5]
.טל 'יס ,ז"לשת

תיבב הרובקה ינפלש הלילב םיסנ ברה רמאש א"דיחה יחבש האר [6]
,הפוצה ,'א"דיחה לש ותומדל' ורמאמב ,םילשוריב 'ןורושי' תסנכה
.2 'מע ,ך"שת רייאב כ

תונורא ;ו"כשת םילשורי ,הרות רפסל םירוטיע וירפס האר [7]
וירמאמו ,1970 ביבא לת ,לארשיב הילטיאמ השודק ישימשתו שדוק
.תופסונ תומיבבו ןורושי ירוטב

.'ונרווילב א"דיחה לש ותבש ימי לע תויודע' ,ףאוט א"ש האר [8]
.זנ 'מע ,ט"ישת םילשורי ,(והינב 'מ תכירעב) א"דיחה רפס

,ןוכנ וטרבמוא המלשל ןורכזה רפסב םיסנ י"ר ירבד האר [9]
ורפסו (8 'עה ל"נה) א"דיחה לע ץבוקה .129 'מע ,ח"לשת םילשורי
םייח יבר א"דיחה לע ,םיסנ ברה לש ונב ,והינב 'מ לש לודגה
תאלעהל ךומס ,ט"ישת תנשב םילשוריב רוא ואר ,יאלוזא דוד ףסוי
תחא םעפ ןוכנ תא והינב ריכזמ רפסה לכב יכ ,ןיינעמ .ויתומצע
ונרווילב א"דיחה תרובק תבצמ םוליצב רבודמהו ,(וע 'מע) דבלב
.רבחמל ןוכנ רסמש

.דע-אע 'מע ,9 'עה ליעל ,והינב האר [10]

.גלר-אכר 'מע ,ד"נשת ןילקורב ,םדקמ םימי ,ץיבומזר ד"י האר [11]
,אריפש רודגיבא 'ר ,רמטאסמ םיובלטיט השמ לאוי 'ר לש ונתוח ,בגא
ויתומצע ורבעוה האושה רחאל .האושה םדוק ןילופב רבקנו רטפנ
תודיסח לש ילילשה הסחי תמחמ הארנה לככ ,קרוי ינב 'לאוי תירק'ל
.לארשי תנידמ יפלכ רמטאס

,'ץראל ירויפיטנומ לש ויתומצע יוניפ' ,ונאדילוט ב"פר האר [12]
.387-382 'מע ,(ז"משת) ח ,ןימוחת

תעב א"עיז תודיסחה תובא תאלעה תודוא' ,תכרעמ רמאמ האר [13]
ג בי ,לארשיו ןרהא תיב .''קה םנויצ תומילש לע הנכס הפחירש
תורבק תיב ירבקנ לכ תולעהל העצה לע ןויד .גנ-זמ 'מע ,(ז"נשת)
,'י"אל ל"וחמ תורבק תיב תאלעה' ,גרבסקילג י"ר האר ל"וחב דחא
.27-26 'מע ,ב"משת ,תמאו דסח יביתנב

,77 'מע ,ב"כשת םילשורי ,ן"רהומ ייח ,ץאהנרטש נ"ר האר [14]
.80.עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה