ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

379 רפסמ

א"סשת ,חלשב תשרפ

הריש תבש

טפוש ,לקנרפ דוד

םיטפשמל הטלוקפה




ונתנ דחוימ םשו ,הנשבש תותבשה לכמ וז תבש איה תדחוימ
.השרפב הבותכה הרישה םש לע ,"הריש-תבש" :םימכח הל
ןהו התרוצ תניחבמ ןה ,הל םינוש םיטביה ,םיה תריש
,השרפה תא ארוק אוהשכ ארוקה-לעב ,ןכאו .הנכת תניחבמ
יבג לע םיה-תריש לש תדחוימה הביתכב דימ ןיחבמ אוה
לע הנבלו הנבל יבג לע חירא :היורק וז הביתכ .ףלקה
[1],הליגמ תכסמב ארמגב יוצמ ךכל רוקמה .חירא יבג
םעטה [3].ם"במרל הרות-רפס תוכלהבו [2]םירפוס תכסמב
,וז הריש" [4]:ירטיו רוזחמב אבומ וזה הביתכה תרוצל
ינשמ המותסו ,חירא יבג לע הנבלו הנבל יבג לע חירא
םהינפלמ םיירצמה לע םיה רגסש ינפמ התמיתס םעטו .הישאר
[5]."םהירחאמו

ירחא אקווד לארשי-ינבו השמ ורש המל ,הלאשה תלאשנ
םע רבכ רישל םיכירצ ויה הרואכל ירה ,ףוס-םי תעירק
סנה הארשכ זא" :[6] י"שר בישמ ךכ לע ?םירצממ םתאיצי
לעב תאז רמוא השגדה רתיבו ."הריש רישיש ובלב הלע
יפל ,םירצממ םתאצב ףכית תאז רש אלש המ" [7]:רקי-ילכ
הארש דע ,הנומאב ןיקפקפמ לארשי-ינב ןיידעש השמ עדיש
ןיבהל ידכ ."רישי זא ,ודבע השמבו 'הב ונימאהש םיה לע
םימדוקש םיקוספה לא רוזחל ונילע םיה-תריש לש התועמשמ תא
אוהה םויב 'ה עשויו" :םיה-תרישל אובמ םישמשמהו ,הל
:םיה-תפש לע תמ םירצמ תא לארשי אריו םירצמ דימ לארשי תא
וארייו םירצמב 'ה השע רשא הלודגה דיה תא לארשי אריו
קרו ,(אל-ל די) "ודבע השמבו 'הב ונימאיו 'ה תא םעה
החנמ לעב ןויער ותוא תא םילשמו ."רישי זא" ןכמ רחאל
המלש העושתה התיה זא - אוהה םויב" :ורמאב [8]הלולב
."םירצממ םתאצב הריש ורמא אל ןכ לעו ,ןכל םדוק אלו
,הרובד תרישב םג עיפומ "אוהה-םויב" יוטיבה יכ ןיינעמ
:םיימעפ וליפא עיפומ אוה םש .ונתשרפ לש הרטפהה איהש
ינב ינפל ןענכ ךלמ ןיבי תא אוהה םויב םיקלא ענכיו"
םעניבא ןב קרבו הרובד רשתו" ןכו .(גכ ד 'פוש) "לארשי
.(א ה) "רמאל אוהה םויב

הליחת .וב הנומאלו 'ה תאריל האיבהש וז איה סנה תייאר
,הלודגה-דיה תא לארשי אריו כ"חא ,םירצמ תא לארשי אריו
השמבו 'הב ונימאיו 'ה תא םעה וארייו" :ךכמ האצותכו
תעירק לש לודגה סנה רחאל האבש הרישה .(אל די) "ודבע
ךכו .הנומאל יוטיבו תיאליע תושגר תעבה התייה ףוס םי
[9]:אתליכמב אבומ

,םלועה היהו רמאש ימב לארשי ונימאהש הנומאה הלודג
ורמאו שדקה-חור םהילע התרש 'הב לארשי ונימאהש רכשבש
זא' רמאנו ,'ודבע השמבו 'הב ונימאיו' רמאנש ,הריש
וניבא םהרבאב אצומ התא ןכו ...'לארשי-ינבו השמ רישי
הנומאה תוכזב אלא אבה-םלועהו הזה-םלועה תא שרי אלש
הבשחיו 'הב ןמאהו' :(ו וט 'רב) רמאנש ,'הב ןימאהש
.'הקדצ ול

רואב תא [10]יולה הדוהי יבר חתפ המ םוש לע ןבומ ןאכמ
סיסב איהש םירצמ תאיצימ אקווד םירזוכה ךלמל לארשי תד
ריכזהל יואר הז רשקהב .םלועה תאירבמ אלו ,הנומאה
התארש רמוא התא ןינמ [11]:אתליכמב רזעילא 'ר ירבד תא
הז רמאנש - ותאובנב לאקזחי האר אלש המ םיה לע החפש
החפשהש [12],המימת-הרות לעב ריבסמו ."והונאו יל-א
.האובנה הזחמב קר םיאיבנה וליאו שממ לעופב התאר

רישי זא ,ריאמ יבר רמא" :אבומ [13]ןירדהנס תכסמב
ןמ םיתמה תייחתל ןאכמ ,רישי אלא ,רמאנ אל רש - השמ
ורוקמש) [14]ףסונ שורפ איבמ םירוטה-לעב וליאו ."הרותה
'י תואה לש תפסותה ויפל ,(הסרג יונישב אתליכמב רבכ
:תוריש רשע דגנכ איה רישי הלמב

תריש ,עשוהי תריש ,וניזאה תריש ,ראבה תריש ,םיה-תריש
היקזח תריש ,המלש תריש ,דוד תריש ,הנח תריש ,הרובד
.אובל דיתעל הרישו

ללהו הידוה תריש איה ירה ,םיה-תריש לש הנכתל רשאב
םש עיפומ ,םיקוספ 18 ינפ-לע תערתשמה וז הרישב .'הל
תעבה ךרדכ .םינוש םינפואב ,םימעפ 14-מ תוחפ אל 'ה
לפכ י"ע םג תושגדה הב םיאצומ ונא ,ללכ ךרדב הריש
ןתוא לע הרזח י"ע םג םימעפו ,תונוש םילימב ןיינע
;"הנממראו יבא יקלא - והונאו יל-א הז" :ןוגכ ,םילימ
."שדקב רדאנ הכמכ ימ - 'ה םלאב הכמכ ימ

ןושארב :הרישבש ז"יו ג"י םיקוספל בל םישל יואר דוע
ומעטתו ומאבת" ינשבו ,"ךשדק הונ לא ךזעב תלהנ" רמאנ
לארשי-םע תאבה לע ןאכ רבודמ יכ קפס ןיא ."ךתלחנ רהב
עודיה ,ם"בשרה ?ונתשרפ םע רשקתמ הז דציכ .לארשי-ץראל
תא להנמ - ךזעב תלהנ" :שרופמב בתוכ ,קהבומ ןטשפכ
איהש ,ןענכ ץרא תא םשירוהלו םסינכהל ידכ וישכע לארשי
רבעי דע" ירחא ףיסומה ,סולקנוא יפל םג תאז ."שדק-הונ
.ןדריה תא םריבעת רמולכ ,הנדרי תי :"תינק וז םע

ץראל רשקה תא תוארל שי יכ ,הארנ קוספה טשפ יפ לע
,[15]אראו תשרפ תליחתב רבכ ה"בקה רמאש םירבדה חורב לארשי
:תישימחה ןושלה האב ,הלואגה תונושל עברא לש החטבהה רחאל
התוא תתל ידי תא יתאשנ רשא ץראה ךא םכתא יתאבהו"
ינא ,השרומ םכל התוא יתתנו ,בקעילו קחציל םהרבאל
הדימ לש טביהל םג סחייתמ ,[16]הבר תומשב שרדמה ."'ה
דוליה ןבה לכ רמא הערפ" :הערפ לש ושנועב הדימ דגנכ
תובכרמ רמאנש ,םיל ךלשוה אוהו - והוכילשת הרואיה
תחתופ הרישהש םשכ - ףוסבלו ."םיב הרי וליחו הערפ
:אובמב תחתופ הרישה .ךכב תמייסמ איה ךכ ,'הב הנומאב
ךלמי 'ה" :קוספב תמייסמו ,"ודבע השמבו 'הב ונימאיו"
,תימעפ-דח היהת אל תאזה הנומאה ,ונייה ."דעו םלעל
.דעו םלועל - העובקו הקצומ חצנ תנומא אלא

שרושו דוסי תא ססבל האבה ,וז הריש יכ אופא ונא םיאור
אל תרשקמהו תרשגמה םג איה ,הנומאה תא - 'ה תדובע
תאיצי ןיב םג אלא ,הלואגל דובעשה ןמ רבעמה לע קר
תאיצי ןיב םגו ,(האבה השרפבש) הרות ןתמ ןיבל םירצמ
.וניתובאל החטבוהש לארשי-ץרא ןיבל םירצמ

תובבלה-תובוחב ייחב'ר ןייצמש יפכ ,ןוחטיבל םג האיבמ הנומאה
ןוחטיבהו הנומאה םע הרישה לש בולישל האנ יוטיבו,[17]
אוהה םויב" (ד-א וכ) והיעשי איבנה תאובנב ונא םיאצומ
תישי העושי ונל זע ריע ,הדוהי ץראב הזה רישה רשוי
.םינמא רמש קידצ יוג אביו םירעש וחתפ .לחו תומוח
."םימלוע רוצ 'ה ה-יב יכ דע ידע 'הב וחטב ...

,םיה-תרישב םיעבומה תונויערל םנכתב םיליבקמ הלא םיקוספ
.הווקתהו הנומאה-תריש איה


.ז"ה ג"פ ימלשורי הארו ,ב"ע ,ז"ט הליגמ [1]
. ב"יה ,בי [2]
. םש מ"כ ןייע ,ח"פ [3]
. ת"ס תוכלה [4]
לע חיראו ,ןיטיש 70 לע איה ,לשמל ,וניזאה תריש [5]
. ןיטיש 30 לע איה םיה-תריש .הנבל ג"ע הנבלו חירא יבג
.א וט ,חלשבל ושורפב [6]
. םש ושוריפב [7]
,1596 רטפנ ,הילטיא ,ןהכה בקעי ןב םחנמ םהרבא יבר [8]
.םש ושוריפב
. י השרפ ,חלשב [9]
. ירזוכה רפסב [10]
. ג השרפ ,חלשב [11]
. ב וט קרפל ושוריפב [12]
.ב"ע ,צ ףד [13]
. א וט תומש [14]
. ח-ו ו תומש [15]
. כ השרפ ,חלשב [16]
. ןוחטיבה רעש [17]