ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

272 רפסמ

ט"נשת ,חלשב תשרפ

םימש תוכלמו םיה תריש

ןרפלה םייח 'פורפ

הקיסיפל הקלחמה


,(ונתשרפל אתליכמה יפל) ך"נתב תורכזומה תורישה רשע ךותמ
.לארשי םע תלצהו ביואה תלפמ לע תוכורא תוריש ןה שמח
ןועבג תמחלמב עשוהי רמאש רישה ,םיה תריש :ןה תורישה
ב"מש) דוד תריש ,(ה 'פוש) הרובד תריש ,(י 'והי)
[1].(חצ ,וצ 'הת) אובל דיתעלש רישהו ,(חי 'הת || בכ
רזע ךיא ,אוה הרישה רקיע ,תויעצמאה תורישה שולשב
:עשוהי תרישב ,ךכ .חצנלו םחליהל לארשי םעל ה"בקה
י 'הי) ,"ויביא יוג םקי דע דמע חריו שמשה םדיו"
'ה ,םע םירידאל דירש דרי זא" :הרובד תרישבו ,(גי
ילתפנו ,תומל ושפנ ףרח םע ןולבז … .םירובגב יל דרי
ומחלנ םתולסממ םיבכוכה ,ומחלנ םימש ןמ …הדש ימורמ לע
.(כ ,חי ,גי ה 'פוש) "ארסיס םע

'התב חסונה יפל) דוד תרישב רבדה שגדומ תאש רתיב
:(חי

לואש ילבח .ינותעבי לעילב ילחנו תומ ילבח ינופפא
יקלא לאו 'ה ארקא יל רצב .תומ ישקומ ינומדק ,ינובבס
...וינזאב אובת וינפל יתעושו ילוק ולכיהמ עמשי ,עושא
יביאמ ינליצי .םיבר םיממ ינשמי ,ינחקי םורממ חלשי
יהיו ,ידיא םויב ינומדקי .ינממ וצמא יכ יאנשמו ,זע
.יב ץפח יכ ינצלחי ,בחרמל ינאיצויו .יל ןעשמל 'ה
(אכ-זי ,ז-ה) .יל בישי ידי רבכ ,יקדצכ 'ה ינלמגי

םירכזומ ,הליחת ןודנ הבש ,םיה תרישב ,ךכל דוגינב
המ קר רכזומ הלא םישעמב םגו ,ה"בקה לש וישעמ קר
ומכ ,ושענש םיסנה ראש לכ אלו ,הערפל ה"בקה השעש
רמאנש יפכ ,(אי ט) הימחנ רפסב תראותמה ףוס םי תעירק
םהינפל תעקב םיהו" :םיה תריש ינפל תירחש תליפתב
תלוצמב תכלשה םהיפדר תאו ,השביב םיה ךותב ורבעיו
."םיזע םימב ןבא ומכ

לדבהב אצמנ תורישה ןיב הלאה םילדבהה תנבהל חתפמה
תומחלמ ראשב ונתלצה ןיבו םיה לע לארשי תלצה ןיבש
הזה לדבהה .תורחאה תורישה ורמאנ ןהילעש ,לארשי
םכל םחלי 'ה" לארשי ינב לא ה"בקה יוויצב אטבתמ
םחליהל םהל רוסאש רמולכ .(די די 'מש) "ןושרחת םתאו
תולדתשהל דוגינב ,'ה תעושיל תוכחל םהילע אלא םירצמב
לע רסאנש קר אל .ללכ ךרדב השורדה ונדצמ השורדה
,םירצמה תא חצנל ידכ יהשלכ תולדתשה תושעל לארשי ינב
[2]ןיזולוומ ב"יצנה .ללפתהל םהילע רסאנ וליפאש אלא
קמנמ ,(וט םש) "ילא קעצת המ" :קוספה לע ושוריפב
לארשי םהבש, עבטה ךרדבש תומחלמב .הזה רוסיאה תא
לארשיש רורב רבדה רשאכ ףא" ,ונל רזוע ה"בקהו םימחלנ
ךרד יפכ וגרהיי םיחצנמהמ המכ םגש טלמי אל …חצני
לע תיטרפ החגשה אהתש הלפת" םיכירצ ןכלו ,"עבטה
,ךדיאמ ."קזנ םוש עראי אלש ,הבוטל ומצע ינפב דחא לכ
,"הלפתל םוקמ ןיא ,הרורב העושיה םגו סנ ךרדב לכה םא"
לארשי ינבמ שרדנש דיחיה רבדה [3].ףוס םי לע היה ךכו
:םהל הוויצ רשאכ ,'הב הנומא לש יוליג היה הזה בצמב
וסנכייש רמולכ ,(םש) "ועסיו לארשי ינב לא רבד"
.םיל

תומחלמ ראש ןיבו ףוס םי תעירק ןיבש ,הזה לדבהה
תליחתבש םיה לע המחלמה ןיבש דוגינב טלבומ ,לארשי
םש ריבסמש ומכ .הפוסבש קלמע תמחלמ ןיבל ,ונתשרפ
תחגשה חכ לארשיל תוארהל ונבר השמ הצר" :ב"יצנה
וז המחלמ רדיס ןכ לע ,הלגנ סנ ילב םג םהילע 'ה
,המחלמה תא להנל עשוהי תא חלש אוה ןכלו ,"עבטה ךרדב
קר אל יחרכה היה הזה רבדה .הליפתב דמע ומצע אוהו
,ליגר ןפואב תושעל ונילע המ לארשי ינב תא דמלל ידכ
חיגשמ ה"בקה ןיאש ,קלמע תטיש תא שיחכהל ידכ םג אלא
לע ב"יצנה בתוכ ךכו .וב השענש המ לעו םלועה לע
תישאר" אוה קלמעש ,(די זי 'מש) "רפסב ןורכז תאז בתכ"
םיבשוח םה יכ ."האנשה תילכת החגשהה תא אנושה ,םייוג
םתוא תבייחמ איהו ליאוה ,םתערל איה תאזה החגשההש
.תירסומ תוגהנתהב

זירכהל אוה םיה תריש לש הרקיע המ ינפמ ,ןבומ הז יפל
תליפתב הלואגה תכרבב םירמוא ונאש ומכ ,םימש תוכלמ לע
ותוכלמו ,ומשל ודוהו וחבש ,ותרובג וינב וארו" :תיברע
אוה םיה תריש לש הרקיע רמולכ ."םהילע ולבק ןוצרב
תליחתמ ררבתמ רבדה .םלועב ותוכלמו ה"בקה תלודג תזרכה
הרישא' אלו '(א וט) "האג האג יכ 'הל הרישא" הרישה
וט)"דעו םלועל ךולמי 'ה" הפוסמ םגו ,'ונליצה יכ 'הל
יכ התע הארה יכ" :ן"במרה ראבמ הזה קוספה לע .(חי
דביאו וידבע תא עישוהש ,לכה לע ןוטלשו ךלמ אוה
ףוס םיב םירצמה תעיבט תרטמ לכש רמולכ ."וידרומ תא
םירמוא ונאש ומכ ,'תי ותוכלמב םלועה לכ וריכיש התייה
לשמו הכולמה 'הל יכ" :םיה תריש ירחא דימ הליפתב
הז רשקהב ריבסמ "רקי ילכ"ה .(טכ בכ 'הת) "םיוגב
ינפמש" :בתוכו ," …הערפ סוס אב יכ" ךשמהב בותכה תא
קר ,'ה ימ רמאו ה"בקה תוכלמ לע קלוח היה הערפש
ךרבתי ותוכלמב םלוכ וב וריכיש טפשמ ה"בקה השעשכ
ףוס םיב הערפל ה"בקה ישנועש ,ןייצל יאדכ ."םלועב
ינב תא חליש ןכלו ,'ה תוכלמב ריכהש ןעטש ירחא ואב
'תי ותוכלמ תא לעופב שיחכה בוש זאו ,וצראמ לארשי
.םהירחא ףדרשכ

ונרכזהש תורישה שמח ךותמ עבראל ונסחייתה ןאכ דע
דיתעלש רישה ,ישימחה רישל רובענ התעו ,רמאמה שארב
ןיבו הזה רישה ןיב םיטלוב םילדבה ינש םנשי .אובל
ראש לכ [4],שרדמה ריעמש ומכ ,תישאר .תורישה ראש
,רכז ןושלב ריש ןאכו ,הריש ,הבקנ ןושלב ןה תורישה
תועושתה ךכ תדלויו תרזוחו תדלוי הבקנהש םשכ" יכ
תויהל הדיתעה העושתה לבא ,דובעיש ןהירחא היה ורבעש
רכזהש םשכ ,רכז ןושלב האורק ךכל דובעיש הירחא ןיא
,אוה ןאכ ןייצל וניצרש ינשה לדבהה ."דלוי וניא
,םינוש םירומזמ ינש האיבמ אתליכמה ,דיתעל רישה יבגלש
ןיבש לדבהב ,יתעדל ,תאצמנ הבושתה .המל לואשל שיו
תליחתב ם"יבלמה ריבסמש יפכ ,הלאה םירומזמה ינש
,בתוכ אוה וצ רומזמ תליחתב .הלאה םירומזמל ושוריפ
תועצמאב 'ה תחגשה" לע רפוסמ זצ -ו וצ םירומזמבש
םיכסמ ןפואב עבטה תא רדסיו םירתסנ םיסנ השעיש ,עבטה
והזו ,"ומש יבהואו וידבע תחלצהלו לארשי תעושתל
החגשהבו עבטה ךרד יפ לע התייהש ,קלמע תמחלמב ומכ
הגהנהה ןמ רבדל ליחתי" חצ רומזמב ךדיאמ .תרתסנ
החגשהב קר ,םיללוכה עבטה יקח י"ע אלש ...תייסינה
רודה תוכז י"ע ןה ,"ירמגל עבטה יקח דדשמו ,תישיא
ושוריפ תליחתב .ללכב רודה השעמ לע ףיקשהל ילב ןהו
שרופמב תאזה הגהנהה תא ם"יבלמה רשקמ טצ רומזמל
הלגתי תע הנה - ךלמ 'ה" :ובתכב ,ףוס םי תעירקל
בותכש ומכ - םימע וזגרי ,תאז הגהנהו הכולמב 'ה
הלואגה יגוס ינשב כ"א ךרוצ היהי ."ןוזגרי םימע ועמש
ידכ ,םירצמ תאיצי תעב המחלמה יגוס ינשב ומכ ,הלאה
תואיצמב םינימאמ םניאש ולא לש םהיתועד תא ךירפהל
םניא לבא ךרבתי ותואיצמב םידומה ולא לש םגו ,'ה
[5].םלועה לע חיגשמ ךרבתי אוהש םינימאמ

:תורעה

םירצמ תאיצי לילב רישה ןה ,אתליכמה יפל ,תורחאה תורישה שמח .1
'בד) וניזאה תריש ,(זי אכ 'דמב) ראבה תריש ,(טכ ל 'שי י"פע)
כ ה"בד) טפשוהי תרישו (ל 'הת) תיבה תכונחב המלש תריש ,(בל
ןוחצינב הרושק ,דבלב םילימ שמח תב איהש ,הנורחאה קרו ,(אכ
תליפת ,זנכשא חסונ יפל חספ לש יעיבש םויל טויפב .ביואה לע
וניזאה תריש תא הפילחמ (ח א"למ) תיבה תכונח תעב ךלמה המלש
.תורישה רשע תמישרב

.הטיסרבינואה תארקנ ומש לעש ,(ןליא-רב) ןילרב ריאמ 'ר לש ויבא .2

התייה איהש אלא ,הליפתל םוקמ היה אלש קר אל ,ונתשרפל רהוזה יפל .3
.הזה ןיינעב קימעהל םוקמה ןאכ ןיאו ,הקיזמ

.ונתשרפל אבר שרדמו אתליכמ .4

חישמ לש םהידיקפתל ,הארנכ ,םימיאתמ הלאה הלואגה יגוס ינש .5
השמ ושע רשא לכ הנהו" :ט זי 'משל ן"במרה ריעמש ומכ) ףסוי ןב
לע ,םערז םע ףסוי ןב חישמו והילא ושעי הנושארב םהמע עשוהיו
.דוד ןב חישמ לשו ("רבדב השמ ץמאתה ןכ

.עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה