ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

222 רפסמ

ח"נשת ,חלשב תשרפ

האיבנה םירמ

ןהכ םייח לאירבג ר"ד

ך"נתל הקלחמה
לכ ןאצתו .הדיב ףתה-תא ,ןרהא תוחא ,האיבנה םירמ חקתו
.תלחמבו םיפתב הירחא םישנה
ובכרו סוס ,האג האג-יכ ,הוהיל וריש :םירמ םהל ןעתו
.(אכ-כ וט 'מש) םיב המר

הכוז וניא ,ףוס-םי תעירק רחאל םירמ תריש לע רבדמה ,עטקה
.הרותה לש םייסלקה הישרפמ ןיב הבורמ בל תמושתל ללכ ךרדב
םישנה לש תיאמצעה תוליעפל הבושח תודע הלא םיקוספב שי םרב
[1].ארקמה ימיב
ותליחתב !המשב הנושארה םעפב םירמ תרכזנ ונינפלש עטקב
םנמא זמרנ ,ותלצהו השמ תדלוה לע רופיסב ,תומש רפס לש
םיטרפה לכ תא ןווכמב הריאשמ הרותה ךא ,השמ תוחאכ םירמ לע
ירהש ,לפרעב (תוחאהו םאה ,באה) תולעופה תושפנה תוהז לע
רואית אבומ רבדמב רפסב קרו ;ידוס יתרתחמ השעמב רבודמ
.(טנ-חנ וכ) החפשמה לש אלמ

םיפיסומ ,הנושארל םיה תריש ירחא ןאכ רכזנ םירמ םשהו ליאוה
יתחפשמה הסוחיי תא םג - ארקמב םישנ תגצהב לבוקמכ - המשל
[2].'ןרהא תוחא'

ראות .םירמל ןתינה 'האיבנה' ראותה אוה ןאכ םישרמש המ ךא
,(ז כ 'רב) "אוה איבנ יכ" ,םהרבאל רשקב רבעב רכזוה הז
[3].השיאל הנושארל ןתינ אוה ןאכו


רכינ המב יכו ,האילפ ררועמ םירמל ןתינה 'האיבנ'ה ראותה
,םיעבוקו השמ תדילל ומדקש םימיל םיסחייתמ ל"זח ?התאובנ חוכ
לארשי תא עישומש ןב דילומ התא ךפוס' :היבאל ונמזב הרמאש
םרמע תא הענכש וז האובנו ,(םוקמל אתליכמ) 'םירצמ דימ
וטושפב ךא .תוימויקה תונכסה ףא לע תושיאה ייח תא שדחל
הדיעמ םירמש הדבועל טרפ ,האובנ לכל זמר ןיא ארקמ לש
:השמ םע רבידש יפכ ןרהא םעו המע רביד ןכא 'הש ,המצע לע
.(ב בי 'דמב) "רבד ונב םג אלה ,'ה רבד השמב ךא קרה"
,הרותה הדיעמ וילעש ,םירמ לש יאובנה החוכש הארנ ןאכמ
תרפסמ הרותה ןיא ןהילעש ,תונוש תויונמדזהב יוטיבל אב
םירמ לש התמורתש ,םינוש םירשקהמ רכינ ,רבדל היארו .רבד
.המישרמ התייה םירצמ תאיצי תפוקתב םעה תגהנהב

םירמ לש םרה הדמעמ תא תואטבמה תויארקמ תויודע יתש ריכזנ
:םעה יניעב

.תערצב התקלו היחא השמב הרס הרבידש לע השנענ םירמ .א
הגיהנמל ותונמאנ ןיגפמ - וז הדבוע השיגדמ הרותהו - םעה
ףא לכות םירמש דע ,תירבדמה הכילהב םדקתמ וניאו הלוגדה
,םימי תעבש הנחמל ץוחמ םירמ רגסתו" :ךרדב ךישמהל איה
.(וט בי 'דמב) "םירמ ףסאה דע עסנ אל םעהו

בתכבש הרותב ןה הרמתשהש ,ןימוי-תקיתע תרוסמל םאתהב .ב
םירמב תוארל לארשי םעב לבוקמ היה ,הפ לעבש הרותב ןהו
םירצמ תאיציב םעה תגהנהב תויזכרמה תויומדה שולשמ תחא
םידבע תיבמו ,םירצמ ץראמ ךיתלעה יכ" :רבדמב הכילהבו
;(ד ו הכימ) "םירמו ןרהא ,השמ תא ךינפל חלשאו ,ךיתידפ
,השמ :םה ולאו ,לארשיל םהל ודמע םיבוט םיסנרפ השלש"
.(א"ע ט תינעת) "םירמו ןרהא

,םעב ידוחייה הדמעמל םירמ התכז המ לשב ,םיעדוי ונא ןיא
'דרמ'ה רואיתלו השמ תדילב 'תימינונא'ה הרזעל ץוחמ ירהו
,הגיהנמכ םירמ לש היתולוגס לע ארקמב רבד רמאנ אל ,השמב
יוטיב תוטעומ םילימב ןתונה ,ונתשרפב הרישה לש עטקל טרפ
.םישנה ןיב םירמ לש הדוחייל

:םירמ לש תישיא המזי לע לכ םדוק םידיעמ ונתשרפב םיבותכה
:ךכ לע ריעמ שרדמה רבכו ,"הדיב ףתה תא ...םירמ חקתו"
החילצמ םירמ .(םוקמל בוט חקל) "רקיעה אוה רבדב ליחתמה לכ"
תוכלוהו הירחא תורהונ ןהו ,םישנה לש ןתובהלתה תא ררועל
בותכה ."תלחמבו םיפתב הירחא םישנה לכ ןאצתו" :היתובקעב
וכלה םישנה 'לכ'ש ךכב םירמ לש הלודגה התעפשה תא שיגדמ
'הל הידוהה [4].יתואיצמ רואית הז ןיאש ףא ,היתובקעב
יתריצי-יתונמא יוטיב תורחאה םישנהו םירמ תוכזב תלבקמ הרישב
היווח םישנה הנחמב תרצונ ךכו [5].לוחמו רמז ילכ :ףסונ
.תינוויכ-ברו הקומע תיתנומא

:םירמ םהל ןעתו" :םירמ י"ע התשענ הרישל טסקטה תריחב םג
,הרואכל [6]."םיב המר ובכרו סוס ,האג האג יכ 'הל וריש
יוניש שי .איה אלו ,השמ היחא לש וירבד לע םירמ תרזוח
הרישה ירבד תא ליחתמ השמ .הירבד ןיבו וירבד ןיב יתועמשמ
םירמ וליאו ,"...האג האג יכ 'הל הרישא" :דיחי ןושלב
תיתנומאה היווחב ותוא תפתשמו הביבסמ םישנה רוביצ לא הנופ
[7]."...האג האג יכ 'הל וריש" התאירקב

השמ .תוגיהנמ לש םינוש םיגוסל הרותה תזמור ילוא ךכב
םירמו ,'ה םע חיש-ודל וייחמ רכינ קלח שידקמהו רגתסמה
תישנה תומדה איה םירמ .ונעמל תלעופו להקה םע תאצמנה
הלש החפשמה ייח לע וליאו ,רוביצ תשאכ תלעופש הנושארה
ןרהאל םירמ המוד הז םוחתבש ,קפס ןיא .רבד הרותב רמאנ אל
ספתנ דחוימה ויפוא תוכזבו ןהוככ וידיקפת בקעש ,היחא
ןמולשל גאודו תוירבה םע הרועמה םדאכ תידוהיה תרוסמב
תוחא'כ םירמ לש היוניכש ןכתיי .(!הלימה ןבומ אולמבו)
לארשיב הגיהנמכ הייח ךרדבש אלא ,שיגדהל אב אל 'ןרהא
[8].ןרהא היחא לש וכרדב אקווד איה תכלוה:תורעהםינדהו (!תילגנאה הפשב רקיעב) הנורחאל ומסרפתהש ,םיברה םירוביחב .1
ירחא םירמ תרישל תוסחייתה ןבומכ שי ,ארקמה ירבד לש יטסינימפ רוריבב
A. L. Laffey, An Introduction -ב רמאנה תא ונניינעל הוושהו ,ףוס םי תעירק
to the Old Testament: A Feminist Perspective; Philadelphia 1988, 51-55.

הקבר" ומכ ,תוחאכ םג אלא תבכ (קר) אל השיא תגצומ תובורק םיתעל .2
'םיחא' ירהו .(ט חכ םש) "תויבנ תוחא ...תלחמ" ;(כ הכ 'רב) "ןבל תוחא
,הקבר חא ,ןבל תמגודכ) יוארכ דקפתל לוכי באה ןיאשכ ,םתוחאל םיארחא
.(הניד יחא ןכו

היהי ךיחא ןרהאו ,הערפל םיהלא ךיתתנ האר" :איבנ ארקנ ןרהא םג .3
'ואיבנ'ו ורבוד אוה ןרהאש ,עמתשמ הז קוספמ ךא ,(א ז 'מש) "ךאיבנ
.'םיהלא' - הערפל ותוחילשל רשקב הנוכמה ,השמ לש

רבד ,רסח בותכ "ןאצתו"ש ,שרדמה שיגדמ 'םישנה לכ' יוטיבה דגנכ .4
ירחא האצי (האובנל תויוארה) םישנ לש תלבגומ הצובק קרש ,ךכ לע דיעמה
.(הלפאה רוא י"תכ) םירמ

ללכ סחייתמ וניאו ,רמז ילכ לש ןויצ אוה 'תלחמ' םגש ,םירובס שי .5
.(םש םישרפמהו ד וק ;ג טמק 'הת הוושה) לוחמל

תריש לכ לע םישנה םע םירמ הרזח םא ,תקולחמ הרותה ישרפמ ןיב שי .6
תצמתמ ןושארה קוספהו ליאוה .דבלב ןושארה קוספה לע וא השמ לש םיה
ןכתיי ,תללוכ תיתונמא-תילקיסומ היווחב גצוה אוהו ,הלוכ םיה תריש תא
.דבלב ןושארה קוספה לש תנווגמ הרזחב וקפתסה םישנהש ,טלחהב

רפסב ףאו ,'וריש'ו 'הרישא' ,תונושלה יתש תועיפומ ארקמה תרישב .7
דמק 'הת) "ךל הרישא שדח ריש ,םיקלא" :תוחיתפה יתשל יוטיב שי םילהת
שרפל ןתינש ,הארנ םרב .(א טמק םש) "שדח ריש 'הל וריש" דגנכ ,(ט
.םייתורפס םיפוליחכ קר אל םירמ לצאו השמ לצא הרישה תחיתפ ןיב לדבהה תא

,'השמ תוחא' אלו 'ןרהא תוחא' םירמ תארקנ המל ,לאוש שרדמה רבכ .8
שרדמה ?החפשמב תיזכרמה תומדה אוה השמ ,לודגה חאה אוה ןרהאש ףאו
תדלוה ינפלש םימיל םירמ לש האובנה תא ,ליעל וניארש יפכ ,סחיימש -
'ר רמא" :דחי "ןרהא תוחא"ו "האיבנה" ,םייונכה ינש תא רשוק - השמ
.(אע די הליגמ) "ןרהא תוחא התייהשכ ,האבנתמ התייהש :בר רב ןמחנ

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה