ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

322 רפסמ

ס"שת ,אב תשרפ

והנבמו ירבעה חולה יכרע

יקסמד ןרהא 'פורפ

לארשי תודלותל הקלחמה
"הנשה ישדחל םכל אוה ןושאר םישדח שאר םכל הזה שדחה"
הנתנש הרותה תווצמב הנושארה ,וז הווצמ .(ב בי 'מש)
,ירבעה חולה תייווה לכ תא הבוחב תנמוט ,םעכ לארשי םעל
.חולה לש תימינפה ותועמשמ תא ררבל ונילע המוש ךא
,"השדח הנש" יוטיבה תא תובר ונעמש םינורחאה תועובשב
תליחת אוה ראוניב ןושארה :יסחי גשומ אוה הז יוטיב ךא
תונידמב סמה תנש וב הליחתמ ןכו ,ינאירוגרגה חולב הנשה
,חריה דלומ םויב הנשה תישאר תא םיגגוח ןיסב .תובר
תישאר תא וגגח הקיתעה לבבבו ,ראורבפ שדוחב כ''דב לחש
ךיראתל ךומס ,NISSANU שדוח לש םינושארה םימיה תרשעב הנשה
.ביבאה לש הלילהו םויה ןויווש

,א) הנשה שארב הנשמב העיתפמ הרוצב ראותמ ירבעה חולה
העברא אלא הנשה הליחתמ ובש דחא ךיראת ןיא הז חולב .(א
:םינוש םיכיראת


םיכלמל הנשה שאר ןסינב דחאב :םה םינש ישאר העברא
רזעלא 'ר ,המהב רשעמל הנשה שאר לולאב דחאב .םילגרלו
הנשה שאר ירשתב דחאב .ירשתב דחאב םירמוא ןועמש 'רו
טבשב דחאב .תוקרילו העיטנל תולבוילו ןיטימשלו םינשל
השימחב םירמוא ללה תיב יאמש תיב ירבדכ ןליאל הנשה שאר
.וב רשע


הנשה תליחת רמולכ םיכלמל הנשה שאר אוה ןסינב דחא
םתוכלמ תונש תא לארשי יכלמ ונמ ארקמה תפוקתב .תיחרזאה
םיישדח ,ןוויס שדחב רטפנ ךלמה םא ,לשמל .הז ךיראתמ
תרשע תרתיב םנמא ךלמ ושרוי-ונב ,ןסינ שדוח שאר ירחא
ותנש תא תונמל לחה ךא ,רבעמ תפוקתכ הנשה לש םישדוחה
ךיראתש הפיסומ הנשמה .אבה ןסינ תליחתמ קר הנושארה
,'םילגר'כ הנשמב ראותמה יתדה חולל הנש תליחת ףא אוה הז
.חספה גחב לגרל היילעב הליחתמ וז הנש ןכש

םישרשומ ויהש ןומדקה םלועה לש תוחולה בורל דוגינב
עוריא ןויצב הנשה תליחת תא האור ירבעה חולה ,עבטב
תותדה ראש םג ,הז שודיח רואל) .םירצמ תאיצי - ירוטסיה
תוחולב ירוטסיהה ןורקיעה תא וצמיא תויטסיאיתונומה
םוינלימה ןויצב ,דלומה גחב תוארל רשפאש יפכ ,םהלש
(.ימלסומה םלועב הרי'גהה יפל םינשה ןיינמבו ,ירצונה םלועל
:לארשי םע רובע הנשה תליחת תא הווהמ םירצמ תאיצי
הוותמ הנושארה הווצמה ."הנשה ישדחל םכל אוה ןושאר"
השיגדמו תנייפאמה הדוקנ ,ןמזה תנבה לש תירוקמו השדח ךרד
הטילש ןיא דבעל .ישפוח םעכ לארשי םע לש ותוהז תא
הוויה הנש חול עובקל יוויצה ןכ לעו ,ולש ןמזה לע
.ותוריחב התע הז הכזש םעל תואמצע תזרכה ןיעמ

שדוחה ,לולאב דחא אוה הנשמב רכזומה ינשה הנשה שאר
.תומהבה תא וב םירשעמש ןמזה תא ןייצמו ,(ןסינמ) ישישה
ויתונתמו ויתורשעמ תא הלעמ םדא רשאכ ,ל"זח יפ לע
ךייש הז ךיראת ינפל דלונש יחה לכ ,םינהוכלו שדקמל
לולאב דחאה רחאל דלונש יח לכ וליאו ,תמדוקה סמה תנשל
הז ךיראתש ןייצל בושח םנמא .השדחה רשעמה תנשל ךייש
תנשש םירבוס ןועמש יברו רזעלא יברו ,תקולחמב ןותנ
הנורחאה הטלמהה ירחא ,ירשתב דחאב הליחתמ תורשעמה לש סמה
.ץיקה לש

המישרב ףסונ הנש שאר אוה ,יעיבשה שדוחה ,ירשתב דחא
םיבשחמ ונממ םויה תא ןייצמ הז ךיראת .הנשמה האיבמש
הנשה לש "תימשרה" הלחתהה תא הווהמ אוהו ,םינשה תא
.(א"סשת םיפלא 'הל ס"שת םיפלא 'ה תנשמ רבעמה :ןוגכ)
תליחת היה אוהש ללגב ,תחא העד יפ לע ,רחבנ הז ךיראת
הקיתעה ןענכב ,לשמל .הקיתעה תעב םלועה תומוא לש הנשה
הפוקתבו ,םימשגה תליחת תנועב ,ויתסב הנשה הליחתה
הנשה חול תא הליחתה תיקבילסה הכלממה ףא תיטסינלהה
,תידוהיה תרוסמב תיזכרמה ,תרחא העד יפ לע .ירשתמ הלש
הנשמה .םלועה תאירב םוי ותויה ללגב הז ךיראת רחבנ
הב הנשה ,הטימשה תנש תא םג ליחתמ הז ךיראתש תנייצמ
ליג .לבויה תנש תא היתובקעבו ,המדאה תא דבעל רוסא
הז ךיראת תובישח .הז ךיראתב עבקנ אוה ףא תונליאה
תונושארה םינשה שולשב תורפה הלרע תורפ רוסיא ןיינעל אוה
,ירשתב דחאה ינפל שדוח קר ןליא ועטנ םא םג .ןליאה לש
תא ליחתמו הנש ןבכ רבכ בשחי ןליאה הז םויבש ירה
,םיאלקח םיניינע םה וללה םיניינעה לכ .הינשה ותנש
תיעבטה הנשה תליחתב איה םרובע הנשה תליחת ןכ לעו
.םימשגה תליחת םע ויתסב -

,טבשב דחאב אוה הנשמב רכזומה ןורחאהו יעיברה הנשה שאר
ףרוחהש ןויכ ,ןליאל הנשה שאר והז .רשע-דחאה שדוחה
תמדרתמ ץיקמ ץעהו ,םורזל ליחתמ תונליאה דשל ,וצקל עיגמ
ךיראתש ריבסמ יאמש תיב .וייח לגעמב השדח הנועל ףרוחה
.םינהוכלו שדקמל תורפה רשעמל הנשה תליחת תא עבוק הז
שדוחב רשע-השמחה אוה ךיראתהש ,תאז תמועל עבק ללה תיב
תיבכ הקספנ הכלהה .הפלח ףרוחה תנוע בור רשאכ ,טבש
םוי תויהל טבשב ו"ט ךפה תינרדומה לארשיב םגו ,ללהכ
.תועיטנלו תונליאל גח

םיקלחמה םינש ישאר העברא לע תרבדמ הניא רוריבב הנשמה
םינשה ישארש תנעוט הניא ןכו ,הווש ןפואב הנשה תא
םינשה ישאר .םיידוהיה םייחב םתובישחב םיווש םינושה
טבשב רשע-השמחהו לולאב דחאה :תוצובק יתשל םיקלחתמ
שיש הדבועהו ,חמוצבו יחב תורשעמה לש סמה תונשב םינד
םיכיראתש השוחתה תא תקזחמ ,תקולחמ הלא םיכיראת יבגל
םייזכרמ םה םירחאה םיכיראתה ינש .םתובישחב םיינשמ ולא
אל םה ינש תיב ןברוח רחאל וליפאו ,םיידוהיה םייחב
םיכרעהו םיביטומה תא םישיגדמ םהינש .םתובישח תא ודביא
ימיל םיבורקה ,הלא םיכיראת .ידוהיה םעה לש םייסיסבה
םיקלחמו ,םירערועמ יתלבו םיעובק ,ביבאבו ויתסב ןויוושה
.םישדוח השש ינב םיווש םיקלח ינשל הנשה תא

?הלא םיכיראת ירוחאמ דמוע המ

.עבטל יוטיב םיבר םינבומב ויה קיתעה םלועב הנשה תוחול
,שמשה ;דחיב םיבולש דימת ויה תדו עבט ילילאה םלועב
םנה תוירופהו הרעסה ,תורהנה ,תורעיה ,תודשה ,חריה
.הנשה חולב םיוטיב תא םיאצומו תוהולאה לש םייוליג
יזכרמ ינש ויה ,לארשי םע דלונ וכותלש ,קיתעה םלועב
תורידא תויוברתכ - םהינש .םירצמו הימטופוסמ - תוברת
תויוברת"כ םהלש הירוטסיהה תא ולחה - ןיסו ודוה ומכ תורחא
וססיב וכרד ,םהיכרוצל רהנה חוכ תא ומתר םה ."רהנ
תוברתה .יתד יוטיב ףא וביבס ורציו ,םתלשממ חוכ תא
תורהנמ היקשה לע םיססובמ ויה הימטופוסמ לש הלכלכהו
תורבח .סולינה לע תססובמ םירצמש יפכ לקדיחהו תרפה
,ביבאב הלחה הנשה :םאתהב םהלש ןמזה ןועש תא ועבק ולא
ךיראתבו ,תורהנה ךותל םרזו םירהב סמנ גלשהש ירחא
ןוטלשהו תדה ,עבטה םע םהלש םיסחיה תכרעמ תא ודסימ םה הז
.יחרזאה

עיפשהש יזכרמ רהנ היה אל הז רוזאב .ןענכב יח לארשי םע
ץראהו" :םשגה לע הנעשנ ולש תואלקחה ןכ לעו ,םייחה לע
םימשה רטמל ,תעקבו םירה ץרא התשרל המש םירבע םתא רשא
,לארשי ץראל התייהנ רשא ןענכב .(אי אי 'בד) "םימ התשת
תירבעב .םימשגה תפוקת תליחתב תיעבטה הנשה הליחתמ
תימראמ תלאשומ הלימ איהש ,'ויתס' תארקנ וז הפוקת
השוריפו "אתיש" תיברעב המוד הלימ) "ףרוח" -השוריפש
זמרמ ילוא המשש ,'ץיק'ה ירחא האב וז הפוקת .("םשג"
תדה .(ב-א ח סומע הוושה) הנשה לגעמ ףוס וא "ץק" לע
םיחנומב תופוקתה ןיב םייונישה תא האטיב הקיתעה תינענכה
הרעסה לא ,דדה וא לעב - םהלש יזכרמה לאה ייחב םייתימ
חנומב אטובמ הז רשק .המדאה תא הרפמו םשגה תא איבמה
יוטיבהש ףא לע .םימשגה י"ע הקשומה הדש ראתמה ,"לעב הדש"
ירה ,ינוליח ינכט יוטיב אוה ל"זח ןושלב עבקנש הזה
.םירורב םיילילאה םייתדה וישרושש

דחאב הליחתמ עבטה תנש תילארשיצרא טבמ תדוקנמ םנמא
יתוהמ ןפואב אוה הז ךיראת םידוהיה רובע ךא ,ירשתב
םנה םירופיכה םויו הנשה שאר .יעבט-לע םגו יעבט םג
תטפשנ תושונאה לכ רשאכ ,תימסוק המרב םישודק םימי
תא םישיגדמ ונא הנשה שאר תליפתב .שדחמ ארבנ עבטהו
םויה" יוטיבה לע הרזחה תועצמאב םויה לש תוילסרבינואה
םויב ,ןכ ומכ .םלועה ארבנ םויה - ועמשמש ,"םלוע תרה
יאב לכל ןידה םוי" אוה םויהש םיזירכמ ונא םירופיכה
תליחתכ ירשתב דחאה לע דיעמ ולא תודוקנ ףוריצ ."םלוע
םיכרצהו םייחה םינודינ הז ךיראתב .תודהיב תיעבטה הנשה
וב שגדומ דחוימבו ,ולוכ םלועהו לארשי לש םייזיפה
.תושונאה לש הלרוג תעיבקב לארשי םע לש יזכרמה וקלח


ידוחיי ןפ םג שי ,תודהיה לש הז ילסרבינוא ןפל דוגינב
םעפב ,רומאכ .תידוהיה הנשה תליחתכ ןסינ תריחבל רושקה
עבטב ץוענ וניא ורוקמש חול עבקנ הירוטסיהב הנושארה
העפות התייה ביבאב הליחתמה הנש .ירוטסיה ערואמב אלא
.ויתסל תורושק ויה הלש תולחתהה בורש הרבחב הגירח
.עבטה לע תססובמ הניא תודהיהש ,אוה ךכב זומרה רסמה
םיכיראת םישדקמו םיגגוח ונא .רחא דמימב םייח םידוהי
יפוליח ןמזב םיגגוח אקווד ואלו ,םיירוטסיה םיעוריא לש
ונא ןיא .ונביבס רשא ינאגפה םלועב ושדוק רשא תונועה
.עבטה תהלאהב םילגוד ונניא אלא ,עבטה תא םישיחכמ
לארשי ץראב עבטה לש םייאלקחה םייוטיבה תא םימשיימ ונא
םיעוריאה תא םיפקשמ םלוכ תומש רשא ,םילגרה תשלשב
תפוקתב לח חספ ;רבדמב תוהשבו םירצמ תאיציב םירושקה
תאבהו הטיחה ריצק תא ןייצמ תועובשה גח ,םירועשה ריצק
.םיצעהמ תורפה ףוסיא תא םיגגוח ונא תוכוסבו ,םירוכיבה


יעוריא לש תילסכודרפה תובכרומה תא ןזאמ ירבעה חולה
תוהזל ונלש ןוצרה תא יוטיב ידיל איבמ אוה .םייחה
םע ונלש םירשקה קוזיח םע ,דחמ הנושו תדחוימ תימצע
תוכלמה ,ירק) ונלש ידוחייה ןפה .ךדיאמ הלוכ תושונאה
,ןסינב הליחתמה הנשה שארב יוטיב ידיל אב (הנומאהו
שארב יוטיב ידיל אב (עבט ירק) ילסרבינואה ןפהש דועב
וזה תוילאודה תא תרשאמ הנשמה .ירשתב הליחתמה הנשה
ינשל הנשה תא םיקלחמה םינש ישאר ינש לש הינומרהה תאו
.םיווש םיאצח