ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

221 רפסמ

ח"נשת ,אב תשרפ

הכלהב םירצמ תאיצי רופיס תווצמ לש הייפואל

תליג יבצ לארשי ר"ד

תילאיצוס הדובעל רפסה תיב:םירצמ תאיצי רופיס תווצמב םיקסועה םיקוספ ינש םנשי הרותב
,רמאל אוהה םויב ךנבל תדגהו" :(ח גי 'מש) ןושאר קוספ
םש ,םש) ינש קוספו ;"םירצממ יתאצב יל 'ה השע הז רובעב
,וילא תרמאו ?תאז המ ,רמאל ךנב ךלאשי יכ היהו" :(די
טשפב ןייעמה ."םידבע תיבמ ,םירצממ 'ה ונאיצוה די קזחב
תדחוימה ותקיזב םיקסוע וללה םיקוספה ינש יכ ,הארי תוארקמה
תאיציב רפסל הבוחהש ,םהמ הלוע ךכל ףסונבו ;ונבל באה לש
ןברק תליכא סקטל וא חספה גחל אקווד הרושק הניא םירצמ
ויתודלות לע םינבה תא דמלל תידימת הווצמ איה אלא ,חספה
אלא הניא וז הווצמ .ומע םיהולא דסח לעו לארשי םע לש
זט 'בד) םירצמ תאיצי תרכזה לש תרחא הווצמ לש הטוריפ
אלא [1].םויב םעפ תוחפל התוא ריכזהל ביוחמ םדא לכש ,(ד
.םירצמ תאיצי רופיס תא ונבל רפסל ךכל ףסונ בייח באהש

רתילו ,חספה גחל םירצמ תאיצי רופיס תא ורשק ל"זח לבא
ןושארה קוספה שרדנ ךכו .חספה ןברק תליכא דמעמל קויד
ץטיוואראה] זי השרפ ,אב ,לאעמשי 'רד אתליכמ) ונאבהש
שארמ ינא עמוש ,'ךנבל תדגהו'" :(דועו ,[66 'מע ,ןיבר
לוכי ,אוהה םויב יא .'אוהה םויב' :רמול דומלת ?שדוח
רורמו הצמ שיש העשב ,'הז רובעב ':רמול דומלת ?םוי דועבמ
םירצמ תאיצי רופיס לש וז הווצמ הכפה ךכ ."ךינפל םיחנומ
.המרג ןמזהש השע תווצמל
תווצמ" ןיב םירצמ תאיצי רופיס תווצמ התנמנ אל תמאב עודמ
"הרות ודמללו ותודפל ,ולומל" תווצמה ומכ ,"ןבה לע באה
םתננשו" ןיב לדבהה המ ?(דועו א"ע טכ ןישודיק ילבב)
ונב תא אקווד דמלל דחוימ בויח באה לע הליטמש ,"ךינבל
,"ךנבל תדגהו" ןיבל ,רחא דחא לכ אלו ונב תא ,ותב תא אלו
?ונבל אקווד רפסל לארשימ םדא לכ בייחמ וניאש
חספה גח םע םירצמ תאיצי רופיס תווצמ לש הקובידש המוד
ליאוה .יסקט ןיינעל התוא ךפהו "תירוהה" הנקוידמ תיחפה
םיחכונה ןיב "רופיס"ה השענ ,ויונמל קר לכאנ חספה ןברקו
תאיצי רופיס" התעמ .חספה ןברק לע התנמנש הרובח התואב
ילכוא תרובחב םיפתתשמה ןיב ךשמתמ ןויזופמיסל ךפה "םירצמ
ךרוצ היה אלשכ ,ינש תיב ןברוח רחאל םג [2].חספה ןברק
םיקסופה .דמעמה לש יסקטה ויפוא הנתשנ אל ,הרובחב הליכאב
,הבושתו הלאש לש ךרדב םירצמ תאיצי רופיס תא םיבייחמ םנמא
[3].אקווד ןבל רופיס םיבייחמ םניא ךא

םתננשו" לש תרחא הווצממ אופא הנוש "ךנבל תדגהו" תווצמ
,עיתפמ דוגינה .הרות ונב תא דמלל באה תא תבייחמה ,"ךינבל
"ךינבל םתננשו" לש הרות דומלת תווצמש הדבועב בשחתנ םא
,ןייטשלקניפ] דל הקספ ,ןנחתאו ,םירבד רפס) ירפסב השרדנ
םוקמ לכב אצומ התא ןכו ,ךידימלת ולא ,'ךינבל' ":([61
וניצמ וז תישרדמ הבחרה תורמל ."'םינב' םייורק םידימלתהש
באה תבוח ןיב לודג לדבה הכלהה לש םייביטמרונה תורוקמב
וליאו .ותלוזל םדא לכ לש ותבוח ןיבל ונב תא הרות דמלל
,תשרופמ תישרדמ הבחרה לכ וניצמ אל "ךנבל תדגהו" תווצמב
תאיציב רפסל הכלהב תזמורמ השירד לכ ןיא ןכ יפ לע ףאו
ןייפואב הצוענ הביסהש ,בוש אופא הארנ .אקווד וינבל םירצמ
תאיצי רופיס - הרות דומילל דוגינב .תווצמה לש הנושה
,םירבגו םישנ לש תברועמ הרובחב השענו יסקט אוה םירצמ
תליכא ,גחה תווצמ ראשב םיבייחה ,תחא החפשממ אקווד םניאש
.הצמו חספה ןברק

ראבל יושע םירצמ תאיצי רופיס תווצמ לש יסקטה הייפוא
.םירצמ תאיצי רופיסב תוהמאהו םישנה לש ןבויח תדימ תא ונל
םירצמ תאיצי רופיס תווצמ תא תווצמה רפסב הנמ אל ם"במרה
תדובע תוכלהב תאז תמועל .ןהמ הרוטפ השיאהש תווצמה תמישרב
ןמזמ איהש השע תווצמ לכו... " :בתוכ ,ג ,בי ,םיבכוכ
תליכאו םויה שודיקמ ץוח ,תורוטפ םישנ ,הרידת הניאו ןמזל
םישנהש החמשו להקהו ותטיחשו חספה תליכאו חספה ילילב הצמ
וניא םירצמ תאיצי רופיס יכ הרואכל הלוע ןאכמ ."תובייח
(אכ הווצמ) ךוניחה רפס לעב .םישנה לע הרותה ןמ הווצמ
םרב ."תובקנו םירכזב תגהונ" וז הווצמש ,שוריפב בתוכ
,גל 'מע ,ט"ישת ,םילשורי צ"ד ;םש) ריעה ךוניח תחנמ לעב
וז הווצמ גהונ היהי המל,ילצא לודג שודיח הז רבד"ש ,(א
תחנמ לעבו ;"אמרג ןמזהש השע תווצמ יוהד ןויכ ,םישנב
בשייל קחודב הסנמו םינושארה לש םהירבדב לפלפתמךוניח
,ןנברדמ אלא הרותה ןמ תביוחמ םאה ןיא ,ותעדל .םהירבד תא
,הליגמה תאירקבו הכונח רנ תקלדהב ןנברדמ איה תביוחמש ומכ
לעב לש תוטבחתהה ."סנה ותואב ויה ןכ םג םישנש" ןוויכ
ךורעל הלוכי השיא םאה ,תישעמה הלאשה ביבס איה ךוניח תחנמ
רופיסב תביוחמ הניא השיאה םא ירהש .רבגה ומכ ותכלהכ רדס
םירכזה תא איצוהל הלוכי הניא ,הרותה ןמ םירצמ תאיצי
טביה וז תוטבחתהל שי ד"נעל ךא .הרותה ןמ רבדב םיביוחמה
םולכ .הכלהה יפ לע םידליו םירוה יסחיל רושקה ףסונ ישעמ
,םינבה יפלכ קר תנווכמ םירצמ תאיצי רופיס לש וז הווצמ
הוושנ םא .תונבה יפלכ םג אמש וא ,"ךנבל תדגהו" רמאנש יפכ
,"ךינבל םתננשו" :רמאנ הבש הרות דומיל תווצמל וז הווצמ
וליאו ,"ךיתונבל אלו ךינבל םתננשו" םימכח םישרוד םשש ירה
.ראבמ וניאו שרדמה לעב קתוש ןאכ

רופיס תווצמ ןיב ןיחבהל לכונ ,הווצמה ןויגה רחא ךלנ םא
ביוחמ וניא באה .הרותה דומיל תווצמ ןיבו םירצמ תאיצי
הרות דומללמ הרוטפ הבקנכ איהש םושמ ,הרות ותב תא דמלל
,םירצמ תאיצי רופיסב תביוחמ השיאהש ,רמאנ םא ךא .המצעב
.םירצמ תאיציב הל רפסל המיא תאו היבא תא בייחל םעט שי
תאיצי רופיסב תביוחמ השיאש ,ךוניחה רפס לעבל הארנ ןכא
,המרג ןמזהש השע תווצמ וזש תורמל ,שיאל המודב םירצמ
תברקה לש תורחא השע תווצמב הקובדו הזוחא וז הווצמש ןוויכ
.תביוחמ השיאה יאדווב ןהבש ,ותליכאו חספה ןברק

ןברק תברקה לש ולא השע תווצמב םישנה תובייח עודמ תמאבו
תווצממ םישנה רוטפו ליאוה ?ןמרג ןמזה ירהש ,ותליכאו חספה
ירבדכו ,תיבה ינב יכרוצלו ןהילעבל ןדובעש תביס לע ךמסנ
תיישע תעשבש רשפא..." :םייניבה ימימ םכח ,םהרדובאה לעב
תווצמ השעת םאו .ותווצמ תושעל לעבה התוא הווצמ ,הווצמה
,ותווצמ השעת םאו ,הלעבמ הל יוא ,ותווצמ חינתו ארובה
אמש ששחהמ ,רמולכ ."הרצוימ הל יוא ,ארובה תווצמ חינתו
תווצממ השיאה הרוטפ ,ותשאל לעבה ןיב תיבה םולש רפוי
הילעש ,חספה ןברק תליכא ךכיפל .תדחוימ היישע תובייחמה
רשבה ןמ תיבה ןמ איצות אל ,לכאי דחא תיבב" :הרותה הווצמ
הבוח שיש :רמולכ ,(ומ בי 'מש) "וב ורבשת אל םצעו ,הצוח
,םישנו םירבג לש תברועמ הרובח - "תיב" לש תרגסמב ולכאל
,ל"זח וניבה ןאכ ."עבושה לע"ו תוניתמב ותרימג דע ולכאלו
השיאה הוושות אל םא ,םייקתי אל הז יניצרו יגיגח דמעמש
,תווצמה לכל שיאל השיאה התוושה ךכ םושמ .ןיטולחל שיאל
.םירצמ תאיצי רופיסל םג ומכ:תורעה

:בותככ חספה ןברק תליכאו תוצמה גח תווצמ תרימשל ןווכמ םנמא קוספה .1
ןוזפחב יכ ,ינע םחל תוצמ וילע לכאת םימי תעבש ,ץמח וילע לכאת אל"
."ךייח ימי לכ םירצממ ךתאצ םוי תא רכזת ןעמל ,םירצמ ץראמ תאצי
,המצעלשכ הריכזה תבוח תא קוספה ךמס לע ודמל םיאנתה ימיב רבכ ךא
לע ,ואל םא "תולילב םירצמ תאיצי ןיריכזמ" םא ,םיקולח םיאנתהשכ
."ךייח ימי לכ םירצממ ךתאצ םוי תא רכזת ןעמל" יוויצה תשירד ךמס
;(4 ,ןמרביל) י הכלה ,א קרפ ,תוכרב אתפסות ;ה ,א ,תוכרב הנשמ ןייע
,תוכרב ילבב ;(188 ,ןייטשלקניפ) לק הקספ ,האר ,םירבד רפס לע ירפס
ןיב תקולחמה לעו .ו הכלה ,א קרפ ,תוכרב ימלשורי ;ב ,די ,םש ;ב ,בי
,בי ,תוכרב ,י"שר :ןייע וז הווצמ לש המויק ךרדל רשאב םינושארה
הבחרהב .קפס ה"ד ,א ,אכ ,תוכרב ,תופסותה לעב ,דגנמ .ןיריכזמ ה"ד ,ב
,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל ש"ר ;327 ,םש ,תומלשה ,קבלא ח"ר :ןייע רתוי
ןורכזב תוקמונמ תובר תויטפשמו תוילאוטיר תווצמש ןיוצי ;13-12 ,םש
יכנא' :רמאנש ,הולא םש שיש עדיל" ,השעה תווצמ לשמל ךכ .םירצמ תאיצי
תווצמ ףא .םירצמ תאיצי תריכזב תקמונמ ,ם"במרה לש ונושלכ ,"'ךיהלא 'ה
,םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו"ב םיקמונמ ,הב הכאלמה רוסיאו תבשה
חספה גחב הייארה תווצמ םג .(וט ה 'בד)"...םשמ ךיהלא 'ה ךאיצויו
הבישי תווצמ ;(וט גכ 'מש) "םירצממ תאצי וב יכ" ביבאה שדוח לשב איה
יאיצוהב לארשי ינב תא יתבשוה תכסב יכ ,םכיתרד ועדי ןעמל" :איה הכוסב
יכ.. " :וקמונ האמוטו הליכא ירוסיא ;(גמ גכ 'קיו) "םירצמ ץראמ םתוא
לווע תיישע רוסיא ;(המ אי 'קיו) "םירצמ ץראמ םכתא הלעמה 'ה ינא
'ה ינא..." :וקמונ "קדצב" ויהיש תולקשמהו תודימה לע יוויצו טפשמב
תברקה רוסיא ;(ול טי 'קיו) "םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיהלא
רוסיאו "ונב תאו ותוא" לש הטיחש רוסיא ,ןמז תרסוחמ המהבמ ןברק
םכתא איצומה ... יתשדקנו... ישדק םש תא וללחת אלו" :םקומינ "רתונ"ה
םג הווחאה תווצמו תיבירה תחיקל רוסיא ;(גל בכ 'קיו) "םירצמ ץראמ
לשב איה לבויב םידבעה תאיצי ;(חל הכ 'קיו) םירצמ תאיצי לשב ןה
'קיו) "...םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא ,םה ידבע" לארשי ינב תויה
.(הנ הכ
,דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ידעומ ,ירובת 'י לצא האר הז ןיינע לע .2
םיקרפ - תורודל חספ ,ל"נה ;121-120 'מע ,ה"נשת םילשורי ,סנגאמ תאצוה
םשו ,377-350 'מע ,ו"נשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,רדסה ליל תודלותב
רדסה לילב גחה תדועסב הדגהה לש הלבקהה וא העפשהה תלאשב רבחמה ןד
סוכראטולפ ,ןוטלפא לש םהיבתכב ודעותש םייטסינילהה םינויזופמיסל
.םיילושה תורעהב רבחמה עקישש םיברה תורוקמב ןייעו .סויאניתאו
- ץטיוואראה) חי השרפ ,אחספד אתכסמ ,לאעמשי 'רד אתליכמב רבכ .3
הרובח התיה םאש ,רמוא התא ןינמ" :רזעילא 'ר םשב אבומ ,(74 ,ןיבר
ךכל ,תוצח דע חספה תוכלהב קוסעל םיכירצש,םידימלת לש וא םימכח לש
סחייתהל ילב הבושתהו הלאשה תא ןיבהל השק .'וגו 'תדעה המ' :רמאנ
הנשמב םג .הבושתו הלאש לש ךרדב ןויזופמיס לוהינ לש בחרה טסקטנוקל
םאו .ויבא לאוש ןבה ןאכו ,ינש סוכ ול וגזמ " :רמאנ ד ,י ,םיחספ
.ודמלמ ויבא ,ןבלש ותעד יפלו ...הנתשנ המ :ודמלמ ויבא ,ןבב תעד ןיא
,ולאוש ונב - םכח :ןנבר ונת" :הנשמה לע אבומ א ,זטק ,םיחספ ילבבב
וליפאו ,ומצע תא לאוש אוה ,ואל םאו ,ותלאוש ותשא ,םכח וניא םאו
ןייעו ."הזל הז ןילאוש ,חספה תוכלהב ןיעדויש ,םימכח ידימלת ינש
הלילב יוניש תושעל ךירצו..." :ג - ב ,ז ,הצמו ץמח תוכלה ,ם"במרב
ול ןיא .ותלאוש ותשא ,ןב ול ןיא ...ולאשיו םינבה ואריש ידכ ,הזה
היה .םימכח ןלוכ ויה וליפאו ... 'הנתשנ המ' הז תא הז ןילאוש ,השא
,םייח חרוא ,םירוטה לעב ןכו ."'הזה הלילה הנתשנ המ' ומצעל לאוש ודבל
,םילשורי צ"ד) ובלכב .ז ,געת ןמיס ,םייח חרוא ,ךורע ןחלוש ;געת ןמיס
םיסינב רפסל הרות לש השע תווצמ" :ךכ ןיינעה אבומ נ ןמיס ,(ח"משת
רשא םויה תא רוכז' 'נש ,ןסינב ו"ט לילב וניתובאל ושענש תואלפנו
םהילע הווצמ ,הרותה לכ םיעדויהו םימכחה ויה וליפאו ...םירצממ םתאצי
:רמאנש ,והולאשי אל וליפאו ,וינבל עידוהל ךירצו ...םירצמ תאיציב רפסל
תוקוניתה ואריש ידכ ,הזה הלילב יוניש תושעל ךירצו ,'ךנבל תדגהו'
ןיא ,ותלאוש ותשא ,ןב ול ןיא .הלאשה יפ לע רבדה םהל דיגיו ,ולאשיו
ודבל היה .םימכח ןלוכ ויה וליפאו ,'הנתשנ המ' ורבחל לאוש ,השא ול
.אמ ,ןישע ,ג"מס ןייעו ."...ומצעל לאושעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה