ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

378 רפסמ

א"סשת ,אב תשרפ

'ו :הטימשה תניפ

ינשהו ןושארה תיבה ימיב ומויקו לבויה תרימש

ןמזורג ריאמ ר"ד

דומלתל הקלחמה
עדימ לכ ןיא ,םהבש םירוטסיהה םירפסב םג ,ארקמה ירפסב
ןושארה תיבה ימיב לבויה תנש לש התרימשו המויק לע זמרו
ועיבהו הז אשונל וסחייתה םיארומאהו םיאנתה .ינשהו
תוסחייתה התייה אל םתוסחייתה םלוא ,ךכ לע םתעד תא
,תיתכלה-תישרדמ תוסחייתה אלא ,הלימה לש לבוקמה ןבומב תירוטסיה
.תוירוטסיה תונקסמ םג תולוע הנממש

:רמאנ (דכ-ח הכ 'קיו) לבויה תנש לע הרותה ירבד ךותב
לבויה תנש :רומאל .(י) "היבשי לכל ץראב רורד םתארקו"
לכ ישפוחל םיאצויו םיררחתשמ הבש ,רורד תנשכ זרכות
ידיינ אלד יסכנ לכו ,(םיעצרנה ללוכ) םיירבעה םידבעה
,םינשה עשתו םיעברא תצורמב ורכמנש ,(המוח-תיב איצוהל)
"היבשי לכל" םילימה יתש םלוא .םינושארה םהילעבל םיבש
,תינללוכהו הבחרה ןתועמשמ ףא לע ,וז הארוהב תועיפומה
תופוקתל קר לבויה תרושב תא תומצמצמו הלבגמ אקווד תווהמ
תופוקתב וליאו ."היבשי לכ" לארשי ץראב םיאצמנ ןהבש
ןיא רשאכ ,םהמ קלח וליפא וא היבשות תיילגה רחאלש
אל וז הנשו ,לבויה יניד ולטבתי הילע "היבשי לכ"
.התלכלכלו הרבחל הרושב תנש דוע היהת

יצחו דג טבשו ןבואר טבש הלגשמ" :אתיירבב רמאנ ךכ
ץראב רורד םתארקו' :רמאנש ,תולבוי ולטב השנמה טבש
ולגש ןמזב אלו הילע היבשוי לכש ןמזב 'היבשוי לכל
הילגה השחרתה יתמו .(ב"ע ,בל ןיכרע ילבב) "ןתצקמ
הנתינ וכ-הכ ה א"יהדב ?יחרזמה ןדריה רבע יבשות לש וז
:תקיודמו הרורב הבושת ךכל

ימע יהלא ירחא ונזיו םהיתבא יקלאב ולעמיו
תא לארשי יקלא רעיו .םהינפמ םיקלא דימשה רשא ץראה
םלגיו רושא ךלמ רסנלפ תגלת חור תאו רושא ךלמ לופ חור
רובחו חלחל םאיביו השנמ טבש יצחלו ידגלו ינבוארל
.הזה םויה דע ןזוג רהנו ארהו

השחרתה וז הילגה יכ ,הלוע (טכ וט) 'ב םיכלמ ךותמ
ינפל בר אל ןמז ,לארשי ךלמ והילמר ןב חקפ לש וימיב
רבכש ןאכמ .רושא תיירפמיא ידיב הכלממה לש התליפנ
ינש לש םתיילגה םע ,ןושארה תיבה ימי לש םמוציעב ,זא
לטב ףסכנה רורדהו ,םייקתהל לבויה קספ יצחו םיטבשה
.היבשותמ

הלגשמ" :ח ,י לבויו הטימש תוכלהב ם"במרה עבק םג ךכ
,תולבויה ולטב ,השנמ טבש יצחו דג טבשו ןבואר טבש
היבשוי לכש ןמזב ,'היבשי לכל ץראב רורד םתארקו' :רמאנש
."הילע

ןמז ךשמנ אל אוהו תופיצר התייה אל הז לוטיבל ,םרב
,(ב"ע ,די הליגמבו םש ,ןיכרעב) ןנחוי יבר תעדל .בר
ךכיפלו ,"םהילע ךלמ ןומא ןב והישאיו ןריזחה והימרי"
.ןושארה תיבה ימי יהלשב ץראב רורשל לבויה רזח

ותעיבקב ועייסל ןנחוי יברל ול םידמוע תוארקמ ינש
יבשות תא חיכומ איבנה - (גי ז) לאקזחיב דחאה .וז
."בושי אל רכממה לא רכומה יכ" :רמואו תודשה ילעב ץראה
תולגה לשב יכ ,תעדל וילע והדש תא רכומה לכ :רומאל
בושי ורכממש תופצל לכוי אל אוה לבויה לוטיבו הבורקה
לכ תירשפא הז גוסמ האובנ .הנשה םישימח םותב וילא
איבנו לטב לבוי רשפא" םולכ ןכ אל םאש ,גהונ לבויה דוע
קוספהו ;(םש הליגמו םש ןיכרע) "לטביש וילע אבנתמ
ןמ שרוד והימרי איבנה - (בכ-ח דל) והימריב ינשה
הנווכהו ,(די) "םינש עבש ץקמ" םהידבע תא חלשל םינודאה
,הדובע תונש שש םותב םיאצוי םניאש ,םיעצרנה םידבעל
,תיעיבשה הטימשה רוזחמ לש תיעיבשה הנשה םותב אלא
שרד והימריש רשפא םולכ .םישימחה תנש תליחתב ונייהד
וניא לבויה רשאכ ,לבויה תנש תליחתב םידבעה רורחש תא
ולגוהש םיטבשה בושב יכ ,אופא רמול שי ?לארשיב דוע גהונ
.לארשיב םייקתהל לבויה יניד ורזח [1],(דבלב םהמ קלח ףא)

,ץראב ובשייתהו לבבמ ארזע הלעשכ ,ינשה תיבה ימיב
ןיטימש ונמ" :הטימשה תאו לבויה תא שדחמ םייקל ולחה
לבויהש רחאמו .(םש ןיכרע) "המוח ירע ושדקו תולבויו
האיבה אל ארזע תיילעו "הילע היבשי לכ" רשאכ קר גהונ
,ךכיפל ,םהמ קלח אל ףאו "היבשי לכ" תא ,עודיכ ,המע
,"ןיטימש שדקל תולבוי ונמ" :קחצי רב ןמחנ בר ןעוט
םידבע ;ינשה תיבה ימיב וגהנ אל לבויה יניד :רומאל
ךיראתכ לבויה תא ךא ,םהילעבל ורזח אל תודשו וררחוש אל
לש םירוזחמה תא ונממ רופסל היהי רשפאש ידכ ,ורמש
ה"ד ,םש ןיכרעב) י"שר ירבדכ .ןמייקלו הטימשה תונש
:("תולבוי ונמ"

ןיטימשה ואוביש ידכ לבוי תנש תונמל ןיכירצ
םישימח תנש םיחינמ ויה תוטימש עבש ףוסלש ,ןמוקמב
היואר איהש ינפמ ,האבה הטימשל התוא ןינומ ויה אלש
אל םאד ,ןינמה ליחתמ הירחא לש הנשו לבוי תנש תויהל
,ןיטימשה ןובשחל הנש התוא ןינומ ויה ,תולבוי ןינומ ויה
.ןמוקמב אלש ןיטימשה ויהו

תוידומלת תויגוס לע וכמתסהב .םת וניבר לש ותעד ןכ אל
הפוקתב וגהנש רמאנ ןהבש ,ינשה תיבה ימיב תוקסועה
,קיסה אוה ,המוח ירע יתב ינידבו ירבע דבע ינידב וז
ה"ד תופסות ;א"ע ,ול ןיטיג) "לבוי גהנ ינש תיבבד"
היבשי לכ" ויה אל ינש תיבב ,ןוכנ .("טמשת התאש ןמזב"
יצחו םיטבשה ינש תא ריזחה והימריש זאמ ךא ,"הילע
רובס םלוכ ולע אלש בג לע ףאו ,"םיטבש ב"ימ םש ויה"
ירבדל רשאבו ."היבשוי לכ ובשחו" :ךכב ייד יכ םת וניבר
"ןיטימש שדקל תולבוי ונמ" קרש ,רובסה קחצי רב ןמחנ בר
,םת וניבר רובס וינידלו ויטרפל לבויה תא ומייק אלו
והימריש עבקנש ינפל תמייק התייהש תמדקומ הנקסמ וז יכ
העיבק העבקנש רחאל ךא .יצחו םיטבשה ינש תא ריזחה
תיבה ימי לכ לבויה יניד תא ונמייק יכ ,רמול ןתינ וז
.ינשה

לבויהש רובסה ,ם"במרה תעד :תועד יתש אופא ונינפל
רובסה ,םת וניבר תעד ךדיאמו ,ינשה תיבה ימיב גהנ אל
!ינשה תיבה ימיב גהנ לבויה יכ


."רוזחל ןידיתע ןיא" ה"ד ,ב"ע ,יק ןירדהנס י"שר [1]