ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

293 רפסמ

ט"נשת ,תקח תשרפ

םיפרשה םישחנה

ברפלמיה האל ר"ד

ך"נתל הקלחמהתודירמהו תונולתה תרדסב ןורחאה אוה "תשחנה שחנ" רופיס
ןיא תומש רפסב [1].ןענכ ץרא לא םירצממ םכרדב לארשי לש
םיכורכ רבדמב רפסב וליאו [2],םישנענ םידרמתמהו םיננולתמה
לכאתו 'ה שא םב-רעבתו" :ןוגכ ,תונערופב םירופיסה לכ
אי) "דאמ הבר הכמ םעב 'ה ךיו" ;(א אי) "הנחמה הצקב
ינפל הפגמב הער ץראה-תבד יאצומ םישנאה ותמיו" ;(גל
חלשיו" איה תיחכונה הנולתל הבוגתה [3].(זל די) "'ה
בר-םע תמיו םעה-תא וכשניו םיפרשה םישחנה תא םעב 'ה
אקווד םעפה לארשי ושנענ המ םוש לע ררבנ .(ו אכ) "לארשימ
[4].םיפרש םישחנב

םישחנ לש קהבומה םתויח םוקמל הרושק תחא תינשרפ השיג
.רבדמב םיפרש

רבדמב ךכילומה" (זט-וט ח 'בד) בקע תשרפב השמ ירבד .1
איצומה םימ-ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש שחנ ארונהו לדגה
ןועדי-אל רשא רבדמב ןמ ךלכאמה :שימלחה רוצמ םימ ךל
,תחאה :רבדמב ךלוהל תוברוא תונכס שולשש ,םידמלמ "ךיתבא
,היינשה [5];ברקעו ףרש שחנ םיקיזמ םייח ילעב תעיגפ
תיקולאה החגשהה .ןוזמב רוסחמ ,תישילשהו םימב רוסחמ
:אמ-טל הק םילהתב רמאנכ ,םיעגפמה תשולש תא הכ דע הענמ
םימש םחלו ולש אביו לאש :הליל ריאהל שאו ךסמל ןנע שרפ"
דחא היה ,שרדמה יפל ." םימ ובוזיו רוצ חתפ :םעיבשי
[6]."םיברקעו םישחנ ףרושו…םהינפל ךלהמ" דובכה יננע תעבשמ
אכ 'דמב) "םימ ןיאו םחל ןיא יכ" ןנולתמ םעה רשאכ ךא
הנכסכ םירבדב תרכזנה) תישילשה הנכסל םעה תא 'ה ףשוח ,(ה
ילחוזמ לצינ אוה 'ה לש וחוכמש םשכש ,ודמלל ידכ ,(הנושאר
רבדמה יעגפ ראש םג ךכ ,רבדמב ךלוהה תא םינכסמה רפעה
לקהל שקבמה 'ה לש הרישיה ותוברעתה לשב ,ונממ םיענמנ
.רבדמב הכילהה לע

'םיפרש םישחנ'…רמא אל" [7],ייחב וניבר ריבסמ ךכ םושמ
אלא העשל השדח האירב היה אל יכ … 'םיפרשה םישחנה' אלא
םה" [8]:שריה ר"שר םג ךכ ."רבדמב … םישחנה ויה רבכש
."וחוכב םתוא בכיע 'ה הכ דע ךא ,דימתמו זאמ רבדמב ויה
"חלשיו" ןיב לידבמו בותכב ףסונ ןושלב קיידמ שריה ר"שר
"חלשיו" ןיבו ,המישמ עצבל חולשל - ושוריפש ,לק ןיינבב
חלשיו" .רוצעל אלו בכעל אל ,ררחשל - ושוריפש ,לק ןיינבב
אלא ,םישחנ רגיש 'ה :ושוריפ ןיא - םיפרשה םישחנה תא
רבדמה לש םישחנהו… םדעב בכיע אלו םישחנה תא ררחיש אוה
."םעה-תא וכשניו - תיעבטה םכרדב וכלה
היה סנה .תיסינ הניא םישחנה תעפוה ,ונרבסהש המ יפל
.הכ דע םהמ עגפנ אל שיאש

ילאמרופ ןועיטב םעה אטח לע שנועה תא ריבסהל רשפא .2
םיהלאב םעה רבדיו" :ןייצמ בותכה .יניינע ןועיטב אלו
רמרמתמ םעה .(ה) "רבדמב תומל םירצממ ונתילעה המל השמבו
לומגי 'ה םנמאו ; [9]רבדמב תומל ידכ םירצממ הלעוהש לע
םישחנה תכממ רבדמב תומי ןכא םעהו ,םהיתפשב ואטבש יפכ םהל
ןימזמ ותנולת ירבדב ומצע םעה ,רמולכ .רבדמל תינייפואה
[10].ושנוע תא וילע

.ןדע ןגב ינומדקה שחנה רופיסל הרושק היינש תינשרפ השיג

תומוקמה ינשב .רבדמב לארשי ייחל םימוד ןדע ןגב םייחה
,םרוסחמ לכל גאודה 'ה לש הדומצה ותחגשה תחת םה םייחה
רופיסבש דועב םלוא .'הל תויצ יאב םדאה אטוח תאז לכבו
שחנה רבדמבש ירה ,וירבדב הוח תא איטחמ שחנה ןדע ןג
הוחו םדא .השמבו 'הב ורבידש לע לארשי ינב תא שינעמ
לארשי ינב וליאו ,שחנה לש ויותיפ תובקעב לוכאל וואתנ
.הליכאה תוואת תובקעב םישחנמ ועגפנ
םישרדמב ונאצמ ,"םישחנב םהמ ערפיל האר המ" הלאשל הבושתב
שחנה לש ואטחל רושק דחאה .םיטביה ינש [11]תונשרפבו
:ינומדקה

,ונממ ודמל אלו ,ללקתנו הלחת ערה ןושלב חתפ שחנש יפל
ערפיו ערה ןושלב ליחתהש שחנה אובי אוה ךורב שודקה רמא
.ערה ןושל ירפסממ

:שחנה לש ושנועל רושק ינשה

ויפב רפעל ול ןיכפהנ םלוע ינדעמ לכ לכוא וליפא שחנה
ולאו ,'ומחל רפע שחנו' (הכ הס 'עשי) רמאנש ,ויעמבו
(וט יק 'הת) רמאנש הברה םימעטמל ךפהנש ןמה תא םילכוא
ויפבו הברה ןינימ לכואש שחנ אבי 'וכו 'םתלאש םהל ןתיו'
דחא ןימ ילכואמ ערפיו ,וארוב לע םערתמ ןיאו דחא םעט
.הברה ןינימ ןימעוטו

:שחנה לש ותשכה תרוצל הרושק תישילש תינשרפ השיג
והגרהת" לשמל ךכ ,ונושלב תיממכ המודמ שחנה םינוש תורוקמב
:םיריבסמ םטשניולו בוטיחא .(זט כ בויא) "העפא ןושל

הפקשהה ידיל איבה שחנה לש תלצופמה ןושלה תעונת לש םשורה
םיעשרה לע ורמא ךכיפלו … ןושלב ונברק תא גרוה אוהש
[12].(ד מק 'הת) 'שחנ-ומכ םנושל וננש' הגירהל םיננוכתמה

םנושל וחלש םה שרד ךרדו" :"םיפרשה" ה"דל ע"באר שריפו
[13].(ו אכ) "םהב חלוש ןכ ךושנל


:תורעה
(ג-א אי הרעבת) חתופ רצק רופס רבדמב רפסבש רשפא .1
.(ט-ד אכ - תשחנה שחנ) םתוח רצק רופיסו
.ו-א זי ;זט ;וכ-בכ וט ;די-ט די לשמל ךכ .2
,םישנענ םניא לארשי ינב (גי-א כ) הבירמ ימ רופסב .3
ואיבת אל ןכל" :ןרהאו השמ לש םשנועב םייתסמ עוריאה ךא
.(בי) "םהל יתתנ-רשא ץראה-לא הזה להקה-תא
,'ה תאמ שנועכ םיבר םיבותכב תראותמ שחנה תכישנ (א .4
תלהק ;ג ט ;טי ה סומע ;זי ח 'מרי ;דכ בל 'בד :ןוגכ
.ח י
רמולכ ,"םישחנ"ל ראות "םיפרשה" תביתב םיאור םיבר (ב
;"ןלק ןוויח" :םגרתמ סולקנוא לשמל ךכ .םיפרושה םישחנה
תומוקמב וליאו ."םהיניש סראב םדאה תא םיפרושש" :שרפמ י"שר
;םישחנה יניממ דחאל ןימה םש אוה םיפרשה ארקמב םירחא
'בד) "ףרש שחנ" ;(ו ל 'עשי) "ףפועמ ףרשו העפא" לשמל ךכ
בותכהש טילבהל ידכ ,תוביתה ןיב קיספהל הרומ קספה (וט ח
.םייח ילעב תמישר לש םיטירפ ינש ןייצמ
איבל הקוצו הרצ ץראב בגנ תומהב אשמ" ו ל והיעשימ םג .5
ינייפוא ףרש-שחנהש ,הלוע "ףפועמ ףרשו העפא םהמ שילו
.לארשי ץרא םורדב רשא רבדמל
רבדמב אמוחנתב ןושל ייונשבו ;ג ןמיס חלשב אמוחנת .6
ש"הש ;ז השרפ הבר םירבד ;א השרפ הבר רבדמב ;ב ןמיס
.גפ ךתולעהב ירפס ;ג השרפ הבר
קרב ינב ,םעט בוט שוריפ םע הרותה לע ייחב וניבר .7
.1992
.ו"משת םילשורי ,שריה ר"שר שוריפ םע הרות ישמוח השמח .8
,תונולתה תיברמל תינייפוא םירצממ האיציה םצע לע רוערעה .9
די ;כ אי ;ה אי 'מב ;ג זי ;ג זט ;אי די 'מש :לשמל ךכ
.ה כ ;גי זט ;ד-ב
םריבאו ןתד ירבדבו ;(ג-ב די) םירתה אטחב םג ךכ (א .10
.(די-בי זט)
קזחל ןכ םג האב "םעה" ןושל לע תשלושמה הרזחהש רשפא (ב
"השמבו םיקלאב םעה רבדיו" - אטחה ןיב יטסילמרופה רשקה תא
וכשניו םיפרשה םישחנה תא םעב 'ה חלשיו" - ושנוע ןיבל
."בר-םע תמיו םעה-תא
השרפ הבר רבדמב ןושל ייונשבו ;המ ןמיס תקוח אמוחנת .11
.רקי ילכהו ייחב וניבר ,י"שר ,ןתנוי םוגרת ןכו . טי
.822 'מע ,ה ךרכ ,תיארקמ הידפולקיצנא "שחנ" .12
לבהב שחנה תפרש" :"ףרש ךל השע"ל ונרופס םג הארו .13
.(ח אכ) "ותונערפו םנוע היה והומכ רשא ,ויפ