ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

293 רפסמ

ט"נשת ,תקח תשרפ

* יעבטה רסומהו היטרקומדה

ילאיבצ ןימינב ברה

םילשורי."תיגוציי היטרקומד"ו "הרישי היטרקומד"

.םעה ןוטלש לע רטשמה תא תיתשהל וסינ הקיתעה ןוויב דוע
םיטילחמ ויה רבד לכ לע רמולכ ,"הרישי היטרקומד" תאז התייה
ופתתשה אל םנמא הלא תופיסאב .ריעה ינב לכ לש "םע תפיסא"ב
.היצזיטרקומדל הרורב הייטנ התייה ךא ,תודמעמה ינב לכ

הנידמב ןבומכ תישעמ הניא "הרישי היטרקומד" לש תאז הטיש
ןיב רשקהשכ ,"תיגוצייה היטרקומד"ה החתפתה ךכו ,הלודג
ליחתמ ,םהיתוערכהו םהישעמ ,םירחבנה םיגיצנה ןיבו םעה
היטרקומדה לש תובהלנה תואמסיסה .תוריחבה םויב רמגנו
ךפש וענמ אל ,שפוחו הוחא ,ןויוש :תיתפרצה הכפהמה ןמזב
םג ועיגה םזינומוקהו םזישפה תמגוד םירטשמהו ,בר םד
.היטרקומדה לש החוכב ןוטלשל םה

.תקולחמה ןמ בוט דיחי ןוטלש :"ךוניחה רפס" לעב

ה האמב זבוה סמות ןעט ,"יעבט ןותנ וניא ןוטלש לכ"
אוה ותיירב עבטמ םדא ירהש .תיתוכאלמ הריצי אלא ,17
,"לכב לכה" תמחלמ אוה יעבטה בצמהו תוקצומ תונוכת לעב
.תווש תויוכז ילעב ןיב תלהנתמה

ןוצרמ םכסה ירפ ,יעבט יתלב והשמ ,אופא ,אוה ןוטלשה
ןוצרמ רתוומ םדאה הבש הרבח םידסיימה ,םדאה ינב ןיב
ידכ םדאל הבושח וזכ הרבח .תויעבטה ויתויוכזמ המכ לע
.ותלוזמ ול תפקשנה הנכסה ינפמ ליעי ןפואב ומצע תא חיטבהל
תוכלמ לש הארומ אלמלא" :םירמוא ונייה ונלש םיחנומב
ליבגמ ןוטלשה .(ב ,ג תובא) "ועלב םייח והער תא שיא
יכ ,דיחיה לש ותבוטל איה הלבגהה ךא ,דיחיה תויוכז תא
ןונגנמ תא ליעפמו םיקוח קקוחמ דיחיה ידי לע רחבנש טילשה
.םייקתהל םדאה לכוי אל וידעלבמ רשא ,קוחה םויק םשל הייפכה


אלש" ז"ע הוצמב (לעוועש בד ברה תרודהמ) "ךוניחה רפס"
:בתוכ "אישנה ללקל

דחא ושעיש םדא ינב בושיל רשפא יאש יפל ,הוצמה ישרשמ
,ויתורזג םייקלו ותווצמ תושעל ,םירחא לע שאר םהיניבמ
םלוכ ומיכסי אלו הזמ הז ןיקולח םדא ינב תועדש ינפמ
אצי ךכ ךותמ ,םירבדה לכמ רבד תושעל תחא תעדל םלועל
לבקל םיכירצ ןכ לעו .תולועפב הפיסאהו לוטיבה םהיניבמ
וקסעב וקסעיו וחלצי ןעמל ער םאו בוט םא םהמ דחא תעד
,ךפהה - םעפו ,בר תלעות וצפחו ותצעב אצמי םעפ .םלוע לש
.רומג לוטיב םרוגש תקולחמה ןמ בוט הז לכו

ןויער תא וחתיפ ,(וסור ,קול) זבוה ירחא ואבש םיגוהה
םהיתויוכז תא ליבגמה םכסה ,םיחרזאה ןיבש ידדהה םכסהה
הנידמה .ןוטלש םייקל תורשפא לכ ןיא וידעלבו ,ןוצרמ
ףתוש דחא לכש "תיתרבח הנמא" תתירכ לש האצות ,אופא ,איה
.ללכה ןוצר תא גציימ טרפ לכ לש ותבוטל לעופה טילשהו ,הב
,ךלמ הז אהי ,דיחי טילש ינפמ םג להביהל ןיא ךכ םא
טולשל ודיב חוכהש רחא טילש לכ וא ,תויוכמס-לעב-אישנ
הפוריאב הטלשש הסיפתה ,םיוסמ ןבומב יהוז .ותורמ תא ליטהלו
תסיפת התונכל ןתינו ,הרשע-הנומשה דע הרשע ששה האמב
יורקש המל םינפ םושב המוד איה ןיא ."רואנה םזיטולוסבא"ה
ידכ שי המש תאלעה םצעב רשא ,"הרוטטקיד" םויה וניפב
.הלחלח ררועל
?דציכ "תערל םיבר ירחא היהת אל"

תוכמסה תא הערל תלצנמ איהשכ ,םויה לש היטרקומדהש ,אקע אד
הרוטטקיד התואמ התוהמב הנוש הניא ,הל הנותנה תינוטלשה
ינרדומה םדאה יכ ,רמול ןתינ ילסכודרפ ןפואב .ונשפנ תאונש
השנוע תא ומצע לע לבקמ אוה .היטרקומדה לש הלוע תחת קנאנ
,יטרקומדה "קדצה" חבזמ לע הנעתמו לבוס אוהו ,וז לש
הייפכה .וטועימב ערה אלא היטרקומדה ןיאש ךכב וריכהב
היטרקומדה" :ןומלט בקעי לש ורפסב הבחרהב תרבסומ תיטרקומדה
."תירטילטוטה

,היתווצמו הרותה ידי לע םיכרדומ וייח חרואו ותבשחמ לכש ,יתדה םדאה
"תוטהל םיבר ירחא" :(ב גכ 'מש) ללכה תא הרותה תעיבק ןיב ןרמתל שרדנ
ירחא היהת אל" :(םש) הווצמה ןיבל היטרקומדה תמשנ השעמל יהוזש
ןורתפ ול ןיאש יכרע טופיש לש םוחתל ונא םיסנכנ ןאכ ."תערל םיבר
.םיימשה ןמ הרותבו ןוילע קוחב הנומא אלב

םיללכ עובקל םדו רשב לוכי ללכב םאהו ?"תערל" ותוא והמ
יכ עבוקה ,טנאק לאונמע לש ותטיש ?רסומה םוחתב ולשמ
תודסוממ תורבח ךותב יח אוהש ןוויכמ ירסומ רוצי אוה םדאה
תוכמסב הנימאמ תודהיה ,אסיג ךדיאמ .ןיטולחל התדבתנ
תאו םדאה לש וכרד תא תעבוקה איהש ,תימיימש תישונא-לע
לע לבקתמו ןבומו רבסומ לכה אל םנמא םא םג .וייח חרוא
,(קלח קרפל ם"במרה לש ותמדקה האר) םדאה לש הינעה ותעד
םילעופה היגיהנמ תא הנומאה ילעב לש הרבחה תרחוב תאז לכב
איה יעבט חרואבו ,הנעמלו הרותה םשב רוד לכב התבוטל
ררועל םה םילגוסמש דע ,הלעמו םמכשמ םיהובגכ םתוא הריקומ
ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל" :לש סחי היפכ אלל
.הנמיה הלעמל ןיאש תוכמסה םה ;(אי זי 'בד) "לאמשו

ףקות תלעב הקזח תוישיא םויכ שפחמ ינוליחה םדאה םג ךא
הילע ךומסלו הב קיזחהל הנתיא תנעשמ ול שמשתש ,ירסומ
ןוחטיב ול קינעהל לכויש םרוג וא תוישיא .הקוצמו הרצ תעב
םימייאמו ותוא םיפטושה םילושחנ לומ ,םוי םויה ייחב
,םיניקת רשוי ייחל ונויסינ תא לכסלו ועלבל דצ לכמ וילע
.היטרקומדה םשב ןבומכ

קוק ה"יארה לש ותפקשה תא איבהל ןתינ םירבדה םוכיסל
.ל"צז

םימגפה ידי לע הנש םיעבשכ ינפל דוע דרטוה ל"צז קוק ברה
ונוזחב ותולעהב ,תינרדומה הנידמב םייופצה תונורסחהו
רבכ הל ארק אוה) הדיתעה תידוהיה הנידמה לש התומד תא
"תורוא" ורפסב םיעטקה דחאב .("לארשי תנידמ" םשב זא
תויעבב הסומע תידוהי הנידמ ינפמ ששח ברה הלעמ ,(ס"ק 'מע)
ויניע תא אשונ אוהו ,תונידמה ראשכ תויתרבחו תוירסומ
.םייוגב התמגוד ןיאש ,תישפוחו תררחושמ ,תילאידיא הנידמל
:ברה בתוכ ךכו

הנידמב רמאיהל ןתינ הז ,םדאה לש ןוילעה רשואה הנידמה ןיא
,הלודג תוירחא תרבחמ לודג רתוי ךרעל הלוע הניאש הליגר
םיפחרמ תוישונאה לש םייחה תרטע ןהש תואידיא ינומה וראשנש
הדוסיב איהש הנידמ ןכ ןיאש המ .הב םיעגונ םניאו ,הל לעממ
תמאב אוהש ןוילע רתויה ןכות התייווהב קוקחש ,תילאידיא
רתויה תמאב איה וז הנידמ .דיחיה לש לודג רתויה רשואה
לארשי תנידמ ונתנידמ איה וז הנידמו ,רשואה םלוסב הנוילע
[.צ.ב ילש תושגדהה] םלועב 'ה אסכ דוסי

רעצה הברמל לארשי תנידמ ;ונעגה םרט דוע ,הארנכ ,ךכל
תילאידיא-אלה הנידמה םג ךא .תילאידיא תויהלמ ןיידע הקוחר
דבאש תואמסיסו םייטרקומד םיסותיממ ררחתשהל הלוכי ,תאזה
ונתואו ולוכ םלועה תא ואיבהש םה םה רשא ,חלכה םהילע
הברקתו הכילותש תירוקמו השדח ךרד הל סלפלו ,םולה דע
.לאידיאה תמשגהל


'ורתי' תשרפל ראיורב יכדרמ 'פורפ לש ורמאמל םיאולימ *
לגרל התע םיאבומ םירבדה ."הרותל המדק ץרא ךרד" :ט"נשת
.15 - ה תסנכה לש התנוהכ תליחת