ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

142 רפסמ

ו"נשת ,םירבד תשרפ

ינש תיב ןמזב באב העשת לע

                     

ויה ינש תיב ימיב ףאש ,עבוק (ג ,א הנשה שאר) הנשמל ושוריפב ם"במרה
אולמב דמוע שדקמה תיב :אילפמ רבדה ,הרואכל [1] .באב העשתב םימצ
ןארוד חמצ ןב ןועמש 'ר ,םנמאו !?ונברוח לע םימצ ודגנכו - ותראפת
,ץ"בשת) ויתובושתב עירכמ (ו"טה האמה תיצחמב רטפנ ,הקירפא ןופצ-דרפס)
תועט אוה הזב [ם"במרה=] ל"ז ברה  בתכש המש הארנו" :(אער 'יס ,ב
,ףסוי ע"ר :האר) ונימי דע ,םיפסונ םימכח ןכ ורבס ויתובקעב ."רפוס
                .(ג תוא דל 'יס ,א ,רמוא עיבי ת"וש

רבחמה ידיב הגוהש דיה בתכב ם"במרה לש הנשמה שוריפ ונידיב םויכ ,םרב
הארה רבכ :וזמ הרתי .ללכ תועט ןאכ ןיאש קפס לכ אופיא ןיאו - ומצע
הנשמ ,לודגה ורוביחב ףא יכ ,(ולק 'יס) ויתובושתב בקעי תונכשמ לעב
טריפש רחאל ,ה 'לה תוינעת 'להמ ה קרפב ירהש .ם"במרה ןכ רבס ,הרות
םינמזב לארשי לכ וגהנו" :ףיסומ אוה ,ןברוחה תומוצ תעברא תא ם"במרה
לעב .'וכו "ןמה ימיב ונעתהש תינעתל רכז רדאב ג"יבו .תונעתהל ולא
רחאל - גהנמב תומוצה תבוח תא ם"במרה הלת דציכ ,המת םש הנשמ דיגמ
דיגמ"ה איבמ ותבושתב ?םיאיבנ ירבדמ םתבוחש ליעל עבק רבכ ומצע אוהש
י"פע הנתשמ םוצה תבוחש תעבוקה ,(ב"ע חי ה"ר) ילבבה תייגוס תא "הנשמ
- םולש שישכ .א :םיבצמ השולש הרידגמ איהו ,רוד לכב תוררושה תוביסנה
בצמ .ג ;תטלחומ םוצה תבוח - דמש שישכ .ב ;החמשו ןושש םויל םוצה ךפוה
היולת הז הרקמב ;דמש ןיא אסיג ךדיאמו ,םולש ןיא אסיג דחמ :םייניב
םוצ טעמל ,תאז .םינעתמ ןיא וצר ,םינעתמ וצר :רוביצה ןוצרב םוצה תבוח
בצמב ףא בייחמ אוה ירה "תורצה וב ולפכוהו ליאוה”ש ,באב העשת
תומוצה תא ם"במרה הלת ,הנשמ דיגמ לעב ראבמ ,ךכיפל .רומאה םייניבה
   .וגהנו וצרש ןויכמ אלא םימצ ןיא םייניב בצמ ותואב ירהש ,גהנמב


.םש ם"במרה ירבדב ללכ הרכזנ אל םיבצמ השולשל הקולח התוא לכ ,םרב
 אבה טפשמב ןונגסה תורז לע םש "בקעי תונכשמ" לעב דמע רבכ :וזמ הרתי
ןאכ 'ו תואהש רעישו ,(םויב וב השענש והמ רואיב אלב - "רדאב ג"יבו")
לארשי לכ וגהנו" :ונינפל דחא  טפשמ תמאבו ,תועטב הדוסי ("ג"יבו")
התמאתנ וז הרעשהו ,איבנמ ףידע םכח ."רדאב ג"יב תונעתהל ולא םינמזב
לקנרפ 'דהמ האר) םינשיה םיסופדהו דיה יבתכ ךותמ ,קפס אלב ונימיב
,גהנמב ןברוחה תומוצ תבוח תא ם"במרה הלת אל םלועמש התעמ אצמנ .(םש
תינעת קרו ;רבדב היולת הניאש ,םיאיבנ ירבדמ תטלחומ הבוחכ םאיבה אלא
םינמזב" אלא רכומ וניאש ,רחואמ גהנמבו ,דבלב גהנמב הדוסיש איה ,רתסא
                   [2] .הלא תורודב ונייה ,"ולא

תידומלת הקולח התוא לילכ ם"במרה טימשה תמאב עודמ ,הלאשה הלוע התעמ
תונכשמ" לעב רמוא ,הבושתה ?םוצה תבוח תא םיעבוקה םינושה םיבצמה ןיב
תיב ימי לע הרמאנ הקולח התוא לכש רובס ם"במרה :ונידיב רבכ ,"בקעי
וליאו ;םינושה םיינידמה םיבצמב םייולת תומוצה תשולש ויה םהבש ,ינש
.הנשמה שוריפב וירבדכ ,תיבה ימיב ףא תינתומ יתלב הבוחכ גהנ באב העשת
תומוצה תבוח ןברוחה םוימש ,דוע תיטנוולר איגוסה ןיא תיבה ברחשמ לבא
   .ישילשה תיבה ןיינב דע - םינתשמה םיבצמב תולת אלב תטלחומ םלוכ


,"תורצה ולפכוה" באב העשתבש דומלתה ןושל תא ם"במרה אופא שריפ דציכ
המוד ?רקיע לכ העריא אל ןיידע ינשה ןברוחב תאטובמה תוליפכה ירה
יבר תמשמ" :(ב"ע טמ) הטוס ףוסבש וליבקמ י"פע הז ןושל שריפ ם"במרהש
אלא ,תורצ יתש ועריא יבר תתימ םויבש הנווכה ןיא ןאכ ."תורצה ולפכוה
אופא אהי ךכ .יבר לש ותומ  םע תחא תבב ולפכוה תומדוקה תורצה לכש
ול ומדקש תורצה לכ ולפכוה תיבה ןברוח םע :ונניינעב ףא יוטיבה שוריפ
                [3] .ןניקיסע ןושאר ןברוחב םלועלו -

התעמו ,תיבה ימיב ףא גהנ באב העשת םוצ ןכאש ,אופא הרורב ם"במרה תטיש
תמא תפש לעב ?ונניאו היהש ןברוח לע םוצל הככ לע ואר המ ריבסהל שי
ומצ תיבה ימי לכב אל ם"במרה תעדל ףאש ,ריבסמ (םש ה"רל וישודיחב)
ידוהי םידבעושמ ויה רשאכ :ינידמה בצמב יולת היה רבדהו ,באב העשתב
רשאכ לבא ;ומצ ןכא יזאו ,"םולש ןיא" רדגב הז ירה רז ןוטלשל ינש תיב
,"םולש שי" ללכב הז היה (םיאנומשחה ימיב ןוגכ) תילארשי תואמצע וגישה
םוצ לש ורקיע :לודג רבד ןאכמ ונדמלו [4] .לטבתנ באב העשת םוצ ףאו
יוניש לכ היה אל הזב ירהש ,דבלב ופוג תיבה ןברוח לע וניא באב העשת
םרוגה והז ךכלו ,תויכלמה דובעש לע אוה םוצה רקיע אלא ;הפוקתה לכב
לטבתמ תויכלמ דובעש םאש אלא .םייק תיבהש ףא ,םוצה תבוח תא עבוקה
לש ורדעיה םצע ירהש ;המוקמב םוצה תבוח יאדו ,יונב תיבה ןיא כ"יפעאו
        .תינחור ןיב תינידמ ןיב - תואמצע רסוח לע דמלמ תיבה

;ם"במרה לש ותטיש טשפל ןווכמ "תמא תפש" לעב לש ורבסה םא קפס כ"יפעא
לכבש ,תוטשפב עמתשמו ,תיבה ימי ךותב הנחבה לכ הרכזנ אל וירבדב ירהש
המוד ?המ םוש לע .באב העשתב ומצ ,תינידמה תואמצעה ימי תוברל ,הפוקתה
ןכתייו ,רקיע לכ ירשפא רבדהש חיכוה ןושאר ןברוחש איה הריבסה הבושתהש
ונא םיעדוי ירה .ומע תא הלגיו ותיב תא 'ד בירחיש תעדה לע תולעהל
הניחבמ ירשפא וניא הז רבד יכ עובקל ושקעתהש תוסיפתב וקבאנ םיאיבנהש
,םלועב ואסכ דוסי ,'ד לכיהש ,וללה ונעט ,ללכ ןכתיי אל :תיגולואית
חוטבל לוכי םדא ןיא בושו ,וז תואדו םג הברחנ ןברוחה םע .טטומתי
לע תלפונ הלוכ תוירחאה התעמ .םה שדקמה ינבא וליפא - םינבאו םיצעב
לצב םצראב ויחי - וכז :יתוברת-ינחורה ובצמ לעו רוביצה לש ויפתכ
              .הלגי םעהו טומיי תיבה - וכז אל ,שדקמה

העדותב עובקל ואב הז םויב :ינש תיב ימי לכ באב העשתב ומצ אופא ךכ לע
,"רוזעי 'ד" הננאשה החסונב קר חוטבל ןיאש ,םלועל ירשפא ןברוחהש
היושעה אקווד איה ןברוחה תורשפא תעדות .ונילע אלא הניא תוירחאהש
ףא םורתל ידכ שי וז תוירחא תשוחתבש רשפאו ;ודמע לע תיבה תא רמשל
                    .א"בב ,ישילשה תיבה ןיינבל

הקשנה דוד ר"ד

דומלתל הקלחמה

 

,ירובת 'י :האר ינש תיב ימיב םוצה תלאשב רקחמה תורפס םוכיסל .1 .400-398 'מע ,ה"נשת םלשורי ,דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ידעומ ,ה"נשת םלשורי ,ד ,לארשי יגהנמ ,רברפש ד"ר ימשב איבהש המ הארו .2 .בנר-נר 'מע םנמא תורצה תלפכה רבדב תיארומאה ארמימל ארמגד אמתס לש ותפסותמ .3 ךא ;ש"יע ,םוי ותואב הרבטצנש תורצה תומכל איה הנווכהש הרואכל עמשמ תיארומאה ארמימהו ,זומתב ז"יב יוצמ ההז תורצ רפסמ יכ ,םישק םירבדה .םינפב רומאכ שרפתהל תנתינ המצע ,ב"ע ול ןיטיגל ,ם"ירה ישודיח לעב ,תמא תפשה לש ובס תטישל הוושה .4 התייהש ןמז לכ רורדהו לבויה גהנ ,ותטישל :תיבה ימיב לבוי לש ונידב .ש"יע ,לבויה גהנ אל ינש תיב לש דובעשה ימיב לבא ,תינידמ תואמצע עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה