ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

299 רפסמ

ט"נשת ,בקע תשרפ

(ט אי - בי י 'בד) 'ה לש ותוהל-א

תוילגרמ םלושמ ר"ד

םילשורישודיח רפס אוה (ד"ס ןלהל) םירבד רפסו ,יניס תירב רפס אוה תומש רפס
,השמ תועצמאב ושענ השודיח םגו תירבה תתירכ םג .באומ תוברעב תירבה
.לארשי ןיבל 'ה ןיב ידעלב ךוותמכ

ודצמ םייק 'ה :דחא טפשמב ד"ס לש ורקיע תא םכסל ןתינ
רחא םעפ התוא ורפה לארשי ינב לבא ,תירבה יאנת לכ תא
ותוקלתסה לשב רצונ העש התואב תירבה שודיחב ךרוצה .םעפ
(גי-ט כ 'דמב) הבירמ ימב ואטח ירחא .השמ לש תמדקומה
ןדריה רבעב תומל וילע רזגנ .ותוחילש תא םילשהל השרוה אל
תא רבעת אל יכ" ןדריה תא ורבעי י"נבש ינפל יחרזמה
לש ותאווצ םג אופא אוה ד"ס .(זכ ג 'מב) "הזה ןדריה
.תורודה לכל לארשי לכל ןהו ורודב לארשי ינבל ןה ,השמ

.קיתעה חרזמה לש העובק תנוכתמ יפל ךורע ד"סב תירבה שודיח
אוה ,רטוזה תירבה לעבל רפסמ ,'ה אוה ,ריכבה תירבה לעב
תירבה התרכנש ןמזמ םיידדהה םהיסחיב שחרתהש המ ,לארשי םע
השמ ;םירבד רפסב םיאצומ ונא קוידב הזה רבדכ .הווהה דע
יחרזמה ןדריה רבע שוביכב חתופ ,(ג א) 'ה יפ לע רפסמה
דע ותירבב ותחטבהב דמע אוהש א"ז .'ה תרזעב (ג ב םש)
,ודי לע םיראותמ הז תמועלו ;ץראה תא םהינפל שובכל הכ
בוריסו םהלש תירבה תורפה - י"נב יאטח ,ןושארה קרפב רבכ
.ץראל תולעל םהיתובא

תורבידה תרשע אוהו ,הרקיע לע השמ רזוח תירבה שודיח לגרל
ותולגתהו 'ה דובכ תעפוה לע םהמיע דחיו ,(אכ חי-ו ה 'בד)
לכב ותרטמ .(ה-ד םיקרפב) תירבה תתירכ לגרל יניס רהב
לא רוזחלמ אבהל וענמיי י"נבש ידכ ,תיכוניח איה הלא
- אשונה לש ויפוא לשב .איהש הרוצ לכב םילילאה תדובע
י"ע שגומ אוה 'ה ישעמ תמועל םעה ישעמ ,הז תמועל הז
השיגרו תכבוסמ היגוס איבהל רתויב ךמסומה םדאה וניהש) השמ
ילעב ינש ןיב ךשמתמ חיש-וד ןיעכב ,(לארשי ינב ינפל וז
.תירבה

תיינפש ,תעדה תא ןתיל שי .הרעה דוע הצוחנ חיש-ודה תנבהל
,('תישעו תרמשו') דיחי ןושלב איה לארשימ םדאה לא השמ
תרבסומ וז העפות .('םתישעו םתרמשו') םיבר ןושלב םג ךא
הרבחה לא ןהו דיחיה םדאה לא ןה תונפל ךרוצ היהש ,הזב
?הזה ישוקה לע רבגתהל ןתינ ךיא .דחי םג לארשי םע
ןלהל .'םתרמשו'ל 'תרמשו' ןיב דימתמ ףוליח תועצמאב קר
ןורמשת םויה ךוצמ יכנא רשא הוצמה לכ" :(ב-א ח) תחא אמגוד
תרכזו …ץראה תא םתשריו םתאבו םתיברו ןויחת ןעמל ,תושעל
תעדל ךתסנל ךתנע ןעמל …ךיקלא 'ה ךכילוה רשא ךרדה לכ תא
תואמגוד שיו ;כ-טי י; כ-טי ח םג ךכ ."ךבבלב רשא תא
.ד"סב בורל הלאכ

עטקה אוה ד"סב השמ ירבד לולכמב םיטלובה םירמאמה דחא
ןיב ,איה ללכה ןמ תאצויה ותובישח .ט אי - בי י םירבדב
.ויטרפב ןודנ ןלהל .'ה לש ותוהל-א לע וידגיהב ,ראשה

תא האריל םא יכ ,ךמעמ לאש ךיקלא 'ה המ ,לארשי התעו"
ךיקלא 'ה תא דבעלו ותא הבהאלו ויכרד לכב תכלל ךיקלא 'ה
.(בי) "ךשפנ לכבו ךבבל לכב

תיישע לש רומחה אטחה לע רזח השמש ירחא - "לארשי התעו"
שאונה ונויסינ תא ראתו ,לארשי תא דימשהל 'ה ןוצרו לגעה
רבוע אוה ,םהיניב תירבה ירשק תא שדחלו ותחילס תא גישהל
'ה לש תילוגסה ותוהל-א :םיפתושה ינש לש תונוכתה לא
תויחרכהה תונוכתה התמועלו ,(אכ זי די 'ספב תורדגה שולשב)
תורשפאל ,ךכמ רתויו ,תירבה םויק ךשמהל לארשי ינבמ תושרדנה
ינב"ל אלו ,"לארשי"ל וירבד תא הנפמ השמ ןכל .ללכב המויק
תורודל םג דחוימב םידעוימה םיעטקה לכב ומכ ,"לארשי
[1].םיאבה

בי קוספב רומאכ ?לארשימ תויחרכהה תועיבתה כ"א ןה המ
ןיא ?'ה תבהא יהמ .תווצמה תרימשו 'ה תבהא ,'ה תארי -
תירב חנומ אוה ןאכ 'הבהא' .תיטסימ וא תינוטלפא הבהא וז
.לארשי דצמ ןנד הרקמב ,תויובייחתהה תרימש ועמשמש קהבומ
:(י ה 'בד =ו כ 'מש) תורבידה תרשעב קוספה אוה בא ןינב
שוריפהו ,"יתוצמ ירמשלו יבהאל םיפלאל דסח השע ['ה]"
םג ךכ .(תשרפמ ו"או) יתווצמ ירמוש םהש יבהואל :אוה
ויהו" :חיכומ ךשמההו ,"ךיקלא 'ה תא תבהאו" :ה ו 'בדב
[2]."ךבבל לע םויה ךוצמ יכנא רשא הלאה םירבדה

םויקל עגונב לארשיל 'ה סחי לע םג רמאנ 'הבהא' חנומה
רשא העבשה תא ורמשמו םכתא 'ה תבהאמ יכ" :ודצמ תירבה
ףוסב חי-זט בכ 'רבב תירבה תעובש איה) םכיתובאל עבשנ
יכ תעדיו …הערפ דימ…הקזח דיב םכתא 'ה איצוה (הדיקעה
ויבהאל דסחהו תירבה רמש ןמאנה ל-אה םיקלאה אוה ךיקלא 'ה
םש ךשמהה יפל .(ט-ח ז 'בד) "רוד ףלאל ויתוצמ ירמשלו
ךכו ,תווצמה תא םימייקמ םניאש הלא םה םיאנושה (י ז)
[3].תירבה תא םיריפמ

וינפמ דחפב רבודמ ןיא ,רבד לש ורקיעב ?'ה תארי יהמ
תאריל איה הנווכה אלא ,האריה ןמ קלח אוה דחפה םגש פ"עא
.ויפלכ תירבה תויובייחתה תרימש התרגסמבו ,וינפמ דובכה
בכ 'רב) הדיקעה רופיסב היוצמ וז הרדגהל תוחכוהה תחא
ךנב תא תכשח אלו התא םיקלא ארי יכ יתעדי התע יכ" :(בי
תירבה יסחי תרגסמב ביוחמ היה םהרבא ."ינממ ךדיחי תא
תונעיהל ודצמ ןכומ תויהלו 'ה לש ותוהל-א לע ךומסל םהיניב
ןויסינה היה הז ירה :רתויב השק התייהש פ"עא ,ותשקבל
םויסב קר תיחרכהה תירבה תעובשב יוצמ וז העדל רושיא)
ןיב תירבה ואשונש ,זי קרפ תישארב ךותב אלו ,הדיקעה
.(םהרבאל 'ה

ךיקלא 'הל ןה" :אוה ליעלד עטקב ןושארה יגולואיתה דגיהה
םודקה חרזמב .(די) "הב רשא לכו ץראה ,םימשה ימשו םימשה
הסחויש םלוע אורבל תלוכיה יפ לע לא לש ותוהולא הכרעוה
התייה ותגרד - אלו ;יתימא לאל בשחנ םלוע ארוב לא קר .ול
לע שגדה םשוה ןכל [4].דבלב םיכומנה םילאה דחא תגרדכ
ארב תישארב"ב הליחתמ הרותהש הביסה וזו ,םלוע ארובכ 'ה
םימשה םה קוספבש "םימשה ימש" ."ץראה תאו םימשה תא םיקלא
.(ו ט 'מחנ ןכו) ולוכ סומסוקה א"ז ,רתויב םיהובגה

םכיקלא 'ה יכ" :זי קוספב אצמנ ינשה יגולואיתה דגיהה
תיגולואיתה תואיצמב ."םינדאה ינדאו םיקלאה יקלא אוה
השעמל ,דואמ םיבר םילאב םימעה ונימאה םודקה חרזמה לש
.םילאה ךלמ הנוכש דחא ןוילע לא םשארבו ,םימלש םינואתנפ
,דיחי ל-אכ רכוה 'הש רחאל םג שומישב ראשנ הז יוטיב
חיכשה ויוניכ אוה 'םיקלא' .'םיקלאה יקלא' יוטיבה ןאכמו
תאש ןאכמ [5].רתוי רידנ 'ןודא'ש דועב ,'ה לש רתויב
/ל-אכ שרפל ןתינ "םינדאה ינדאו םיקלאה יקלא" יוטיבה
,העידיה א"הב ןודאה/ל-אה :רתויב ההובגה היצנטופב ןודא
רבגה לדגה ל-אה" :ךשמהב הרימאה .הגלפהה ךרע ןויצל
'םויא' השוריפ ןיאו ,וינפמ םיאריש ל-אה השוריפ "ארונהו
.'דיחפמ' וא

רבגה לדגה" ל-אכ םירבדה ךשמהב 'ה לש ורואיתל רבעמה
םותי טפשמ השע ,דחש חקי אלו םינפ אשי אל רשא ,ארונהו
.עיתפמ הארנ ,(חי-זי) "הלמשו םחל ול תתל רג בהאו הנמלאו
יתימאה ל-אה אוהש ינפמ אקווד :הארנכ איה םירבדה תועמשמ
,םדאה ינב תא טפוש אוהו דיחיה ןוילעה טפושה אוה ,דיחיהו
,םינפ אשי אל אוה :קדצ טפשמב ,םדמעמב םישלחה תא ללוכ
.הנמלאו םותי רג לש םטפשמ תא טופשי םגו ,דחוש חקי אל
ול תתל" .ותוהל-א תותימאל החכוה איה וז ותנוכת אקווד
[6].(ה -ד טכ 'בד) רבדמב םכל ןתנש ומכ "הלמשו םחל

ומשבו קבדת ובו דבעת ותא ארית ךיקלא 'ה תא" :כ 'ספ
'שי האר :ותוהל-אב הרכה ןבומכ איה 'הב העובש ."עבשת
.זט בי 'מרי טרפבו ;חי טי

לארשי ווחש תוארונהו תולודגה תא םיראתמ בכ-אכ םיקוספ
ךתלהת אוה" :ותוהול-א תא 'ה חיכוה םתועצמאבשו ,רבדמב
הלאה תארונה תאו תלדגה תא ךתא השע רשא ,ךיקלא אוהו
התעו ,המירצמ ךיתבא ודרי שפנ םיעבשב .ךיניע ואר רשא
ךותמ תאז השע ה"בקה ."ברל םימשה יבכוככ ךיקלא 'ה ךמש
בקעילו (ב זי 'רב) םהרבאל תובאה םע ותירבל תונמאנ
,"ברל םימשה יבכוככ" :תעכ ךבצמ תא אנ הוושה .(אי הל)
[7].המירצמ ךיתובא ודריש שפנ םיעבש תמועל

םירצמב לארשי ינב תויווח תא ראתמ (ט-א אי) אבה עטקה
ותלוכיב םהמ דחא לכש ,םיעוריא העברא תועצמאב רבדמבו
.'ה לש ותוהל-א תא םהל ריהבהל

:ןאכ) רסומ תא …םויה םתעדיו" :עטקל תרתוככ שמשמ 'ב ספ
וערזו הקזחה ודי תא ,םכיקלא 'ה (ה ח יפל ם"בשר ,השינע
לדגה 'ה השעמ לכ תא תארה םכיניע יכ" הנקסמה ."היוטנה
.(ז אי) "השע רשא
:םה 'ה לש ותוהל-א תא םיריהבמה םיעוריאה תעברא

חיכוהל תנווכמ התייה ןהמ תחא לכ :םירצמ תוכמ - ג 'ספ .א
ןפואבו ,םירצמ ילילא לע 'ה לש ותונוילע תא
[8].תטלחומה ותוהול-א תא הזכ
ותוא קר יתימא לאל בשחנ םודקה חרזמב :ףוס םיב םירצמ ליח תעבטה ד 'ספ .ב
סותיממ ,ראשה ןיב איה ךכל החכוהה .םימה לע הטילש ול התייהש לא
החכוהכ 'ה לש הז השעמ םג בשחנ ןכל .ENUMA ELIS ילבבה האירבה
[9].תיתימאה ותוהול-א לש
לבא רתויב רצק ןאכ רואיתה .רבדמב םתכילהב לארשי ינב לע הרימש ה 'ספ .ג
םיעברא םכתא ךלואו" :ה-א טכ קרפב המוד רשקהב בטיה רבסומו בחרומ
.ךלגר לעמ התלב אל ךלענו ,םכילעמ םכיתמלש ולב אל ,רבדמב הנש
ועדת ןעמל םתיתש אל רכשו ןייו ,(ןמה תא אלא) םתלכא אל םחל
.(ה-ד) "םכיקלא 'ה ינא יכ
םהיתב ,(ןאכ רכזנ אל חרק) םריבאו ןתד תעילב ו 'ספ .ד
הרורבה החכוהה) המדאה י"ע םהילהואו (םהיתוחפשמ=)
,איה ףא תחצינ ,תיעיברה החכוהה וז .(גל-חכ זט 'מבב
םידע ויה לארשי ינבש עוריא תועצמאב 'ה לש ותוהל-אל
.םהמ חכשנ אל יאדו הזכ השק עוריא .ול

לש יוליג היה םירכזנה םיעוריאהמ קלחבש ריעהל שי ןאכ
,ןידה תדימ לש יוליג היה רחא קלחבו ,'ה לש דסחה תדימ
'ה תבוגת .קדצב עוריא לכ טפושכ 'ה תנוכת לע ונדמלל
ומייקי ןכא םא לארשי לש םתוגהנתהב העירכמ הדימב היולת
תא רומשלו ,ותוא הבהאלו 'ה תא האריל :תירבה יאנת תא
.ויתוקוחו ויתווצמ

:תורעה
;"לארשי לכ לא השמ רבד רשא םירבדה הלא" :א א ןוגכ .1
ארקיו" :א ה ;יניס רה דמעמל החיתפכ "לארשי התעו" :א ד
לארשי עמש" :ד ו ;תורבידה תרשע ינפל "לארשי לכ לא השמ
ראותמ ךשמהבשכ "לארשי עמש" :א ט ;דחא 'ה וניקלא 'ה
.'ה תחילסל השמ תשקבו לגעה אטח
.דועו בכ אי ;גי אי ןכו .2
.וט י ןלהלו ,גי -בי ז ןכו .3
Heidel, The Babylonian Genesis , Sec . Ed. 1951, pp.7,11. :האר .4
םינונמה םהש םירומזמב ןכו ,גכ דל ;זי גכ 'משב ןוגכ .5
חיכשה יוטיבב ןכו ;ג-ב ולק ;ה הלק :'ה לש ותוהל-א לע
.('םיקלא ינ-דא' ארקנה) 'ה ינ-דא'
יל 'ה היהו" :'המ בקעי תשקב לע אכ חכ 'רב םג האר .6
רבעמל אמגוד .ותוהל-א תא 'ה יל חיכוי הזב א"ז ."םיקלאל
'ספמ ומק 'התבו ;די גי המק 'התב םג אוצמל ןתינ הזכ
.ח-ז 'ספל ו
.ה וט 'רב ;י א 'בד ;ה א 'מש ;זכ ומ 'רב .7
ןליא רב ריאמ לש םייניעה ריאמ בושחה ורמאמ תא האר .8
.יעובשה ףדה לש 272 'סמ ןויליג ,םירצמ תוכמ לע
.IDB, 1962, vol. 4, pp.808-809 - ב " Water" ךרעה האר .9