ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

249 רפסמ

ח"נשת ,בקע תשרפ

םילשוריב יזנכשאה ןשיה בושייב הרות דומלת תיב

הליש תילגרמ ר"ד

לארשי ץרא ידומילל הקלחמה

סוז ןיטרמ ש"ע'םייח ץע' הרות דומלת יסנרפ וניכ ךכ [1]"ינחורה השעמ תשורח תיב"
חרואב .םילשוריב ט"יה האמה עצמאב [2]ודסייש תיכוניחה תשרה תא
בור תא הנוויכ רשא - םלועב הנושארה תידוהיה הליהקה ילאסקודרפ
תא הב תוארלו הרותל םהינייעמ לכ תא שידקהל הברקב ויחש םירבגה
"תשורח תיב" ,הלש יסיסבה יכוניחה ינרותה דסומה תא התניכ - םתונמוא
.תוינחורל

םירשעה תונשמ לחה תוריהמב החמצ רשא םילשוריב תיזנכשאה הליהקה
ןיב .ץראב הלודגה הליהקל םידחא םירושע ךות הכפה ,תמדוקה האמה לש
וז התייה .'םייח ץע' הרות דומלת היה רתויב םיראופמה היתודסומ
יבר לש ותיילע םע 1841 תנשב .ץראב הנושארה תירוביצה ךוניחה תשר
תא תיזנכשאה הליהקה תגהנה המצע לע החקל ,םילשוריל טנלס לאומש
.תשרה לש םינושארה םירדחה תא הדסייו הידלי לש ךוניחה יכרוצל הגאדה
,ךירעמ ןומלש ףסוי .םיידוחייו םיינשדח םינייפאמ לעב היה דסומה
אשונ תא ךכ לכ השיגדהש ידוהיה םלועב תידוהי הרבח האצמנ םא קפס"ש
[3]."הנודנה הפוקתב ץראב תיזנכשאה הרבחכ היצלח יאצוי לש ךוניחה

םירוה קר אלו ,הליהקה ירבח לכש ,םיאבגה ושקיב דוסייה תונשב
דבל" יכ ,עבקנ הרות דומלתה תונקתב .םמצעב ת"תה תא ונממי ,םידליל
תירבמ ,הלכהו ןתחה דצמ הנותח לכמ הבגוי ,תועובקה םירבחה תוסנכה
[4]."הווצמ לש החמש תעב תורעקמו ךרבש ימ תוכרבמו ןבה יבא דצמ הלימ
םייפסכה םיכרצל הנעמ םושמ הז רודיסב היה אל הליהקה תחימצ םע
ידכ הלוגה יבחרל ואצי םידחוימ םיאבגו ,הרות דומלתה לש םילדגה
תוחתפתה תא ויתובקעב ררג הליהקה לודיג .דסומה ןומימל םיפסכ ףוסאל
לע ינרותה ךוניחה תא הפיקהש הנימב הנושאר תיכוניח תשרל םירדחה
התנמ תשרה .םיכרבאל ללוכב הלכו היבוברע רדחב לחה ,ויתוגרד לכ
שילשכ .'םייח ץע'ב ודמל םיזנכשאה ידלי לכ אל ,םלואו .םידימלת תואמ
םידומילהמ לילכ ורדוה תונבה וליאו ,םייטרפ םירדחב ודמל םינבה ןיבמ
.םייטרפ םירדחב דמל ןטועימ ךא ,'םייח ץע' הרות דומלתב

הנווכו תינויווש תירוביצ התייה םילשוריב הבצועש ךוניחה תכרעמ
הגאדה .דוגיבבו ןוזמב ףא עויס ולביק םיינעה .דחאכ םיינעלו םירישעל
,ריעה ידוהימ םיבר לש השקה םתקוצמ לשב קר אל העבנ ףוגה יכרוצל
ךותל ריעה ילד תא דוצל ושקיב רשא ןויסימה תודסומל הנעמכ ףא אלא
ידמ .םידומילה תמרל םג אלא ןומימל קר אל וגאד םיאבגה .םהיתורוש
םידומילה תינכת .םידליה תא ונחבו הרותה ידומלתב ורקיב םה עובש
.ןובשחו הביתכ טעמ קר ודמיל שדוק ידומילל ףסונו תינרמש התייה
הבישיב ךישמי ימ עובקל ידכ ונחבנ םה הווצמ רב ליגל םירענה עיגהב
,םדומילב הכרב ןמיס ואר אל רשא םילשחנה .הכאלמל הנפי ימו ,ההובג
,תאז םע .עוצקמ תשיכרב םוכירדה רשא ,םינוש הכאלמ ילעבל ונווכ
,ך"נת םדמלי רשא הרומ םרובע ןממלו םכוניחל גואדל וכישמה םיאבגה
[5].רסומ ירפסו םדא ייח

דע ,הלעמ הרות דומלתה יאבג ואיצוהש םיטלפמפבו תונקת ירפסב ןויע
הרטמה .ובציעש םייכוניחה תודסומב קמעתהל בושייה יסנרפ וברה המכ
חרזמב רדחב לבוקמ היהש יפכ .דומלל םידליה תא ןברדל התייה תישארה
תרקוי תא לידגה ןעמל .ויתונורשכל םאתהב םדקתה דלי לכ ,הפוריא
,הליהקה ידבכנ תוחכונב הווצמ תדועס הכונח ידמ הכרענ םינייטצמה
ןעמל ,שדח דגבל הנתמ הרבחה תפוקמ לבקי ודומלב ןייטצי רשא רענהו"
תאנק קר אל ,ת"תה יסנרפד אבילא [6]."םיבישקמה םירבחה תאנק לדגת
לעה תרטמ היה דומילה .םידימלת תאנק םג אלא ,המכח הברת םירפוס
.ךרובמ בשחנ ,הריבגהל דעוימה יעצמא לכו ,ןשיה בושייה תרבח לש
.רקיעה התייהש ,םידימלתה תונייטצה תמועל לפט היה םירומה דובכ
,ויכרד הניש אל םאו ,םימעפ שולש וב ורתיה ,ותכאלמב חילצה אלש הרומ
[תונעמו תונעט] מ"וט םוש ילב ןמזה עצמאב וליפא ותדובעמ דמלמה רסוי"
םידמלמה" :םירומה רחא דומצ בקעמ היה [7].[םירבדו ןידו] "ד"ודו
תושר ןיאו ללכ רוחא ילב םירכזנה םינמזב רפסה תיבב אצמהל םיבייוחמ
[8]."ותושרו חיגשמה תעידי ילב ץוחנה ןינעל םג ומוקמ תא בוזעל דמלמהל

םידומילה תועש .דחאכ םירומהמו םידימלתהמ השרדנ 'דסומל אלמ ןמז' תשדקה
וכשמנו ,(א העש) הנומש העשב םירועישה ולחה ץיקב .הדיפקב ועבקנ
לע העש לש הקספה הנתינ םידימלתל .(יצחו העש) יצחו תחא העשל דע
תויהל םהילע היה הצחמו םייתש העשמו ,לוכאל םהיתבל תכלל ולכויש תנמ
םידומילה םוי ךשמ ףרוחב .תופסונ תועש יצחו שולש דומללו םדומלת תיבב
דע ודמל ישיש ימיב .םימי העבש ןב היה םידומילה עובש .העשב רצוק
,היה הז אלמ עובש .םירהצה רחא תועשב ודמל תותבשבו ,םירהצה רחא
יברעב ,הנשב םימעפ עברא קר .םידמלמה לש םתדובע עובש םג ,ןבומכ
םידליהו ,דומילה רדס לטוב ,(וילסכו לולא ,ןויס ,ןסינ) שדוח שאר
ןעמל הליפתל לחר רבק רבעלו יברעמה לתוכה רבעל ונפ םהירומ יווילב
.םדסומל םימרותה םולש

תילאוטקלטניאהו תישפנה םתלוכי םע דחא הנקב הלע אל הז םידומיל רטשמ
ברקב םג םייק היה 'תילופיט התיכ' לש ןויערהש הארנ .םיריעצה לכ לש
ורכנתי רשא םידליה תא דמלי דחא דמלמו" .םילשורי לש תינרמשה הרבחה
טעמכ וז התיכ ,םלואו [9]."הרותה דומילל וחלצי אל יכ םהיללעמב
,םינייטצמה ןוברד לע התייה םיסנרפה לש םתוואג .רוכזיאל התכז אל
רבעמ התייה ןונישהו דומילה תווצמש הלא יפלכ וארהש הנבהב אלו
.םהיתוחוכל

תברקהל הרות דומלת תלעמ התוושוה [10]ת"תה רובע תמוסרפ תרבוחב
ןיבוריעב ארמגה לע תוכמתסה ךות ,הנמיה ההובגכ הכרעוהו תונברק
הירבחש הליהקב ."ןידימת תברקהמ רתוי הרות דומלת לודג" :(ב"ע גס)
תועמשמ ךכל התייה 'הלואגה ימדקמ'ו 'תומוחה ירמוש'כ םמצע וספת
םילשוריב תיזנכשאה הליהקה ידי לע הבצועש תיכוניחה תשרה .תדחוימ
.רתויה תולענה היתורטמ תא יוטיב ידיל האיבה

:תורעה
תבישיו יללכה ר"בשתד הרות דומלת תיבל רשא רפסה הז .1
.ב"סרת םילשורי ,הלודגה םייח ץע
"שדח"ל "ןשי" ןיב לארשי ץראב יזנכשאה ךוניחה ,ןומלש ףסוי .2
.301-281 'מע ,ב"נשתה םילשורי ,םלש 'י :ךותב ,(1906-1840)
.287 'מע ,ליעל ,ןומלש .3
ץרא חול :ךותב ,םילשוריב דסחה יתב ,יקסניצאקוט 'מ 'י .4
.131 'מע ,ג"סרת םילשורי ,ד"סרתה תנשל לארשי
ןיא] םייח ץע תבישיו הרות דומלתה תוגהנה רדסו תונקת .5
.[ךיראת
.132-131 'מע םש ,יקסניצאקוט .6
םילשורי , םלוע ייח תבישיו הרות דומלת תרבחל תונקתה רפס .7
.29 'מע ,ב"סרת
.30 'מע ,ליעל .8
,םילשוריב םיזנכשאה תדעל ת"תה ,תיללכ הפקשה ,ןמדלוג בקעי .9
.86 'מע ,ז"מרת השרו ,'ד הנש ,ףיסאה :ךותב
.6 'מע 1 הרעה ,ליעל .10