ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

286 רפסמ

ט"נשת ,רומא תשרפ

שדוקה לע לוחמ הפסוהה תועמשמ

בישילא השנמ

תודהיל הירפסה
… אוה םירפכה םוי הזה שדחל רושעב ךא" :רמאנ עובשה תשרפב
'קיו ) "םכתבש ותבשת … שדחל העשתב םכיתשפנ תא םתינעו
אלא … ?ןינעתמ העשתב יכו" :ולאש ונמכח .(בל ,זכ גכ
ולאכ בותכה וילע הלעמ יעישתב התושו לכואה לכ ךל רמול
לוכי" :ולאש דועו .(ב מ"ע ח תוכרב) "ירישעו יעישת הנעתמ
.העשתב ל"ת ?ךשחתשמ לוכי ,ברעב יא .ברעב ל"ת ?העשתב
לוחמ םיפיסומש דמלמ .םוי דועבמ הנעתמו ליחתמ ,דציכ אה
.(א"ע ט הנשה שאר) "ותובשת ל"ת ?ןיינמ תותבש … שדוק לע

,םידעומו תותבש לש השע תווצמ םייקל רשפא םאה ,איה הלאשה
הכורכ וז הלאשל הבושתה ?שדוקה לע לוחהמ תפסותה ןמזב
תקולחמ תאבומ ארמגב ?הלילה ליחתמ יתמ - הלאשל הבושתב
תעדל .החנמ תליפת ןמז ףוס יבגל םימכחו הדוהי יבר ןיב
,ןמזה ףוס אוה (תוינמז עברו העש) החנמה גלפ הדוהי יבר
איה ארמגה תנקסמ .הלילה דע ללפתהל רשפא םימכח תעדלו
תוכרב) תוטישה תחאכ גוהנל רשפא ןכלו ,העבקנ אל הכלההש
הדימעה תליפת ללפתהל ןתינש תרמוא תאז ,רמולכ .(א מ"ע זכ
ןמז תא תעבוק ,תאז תמועל ,הנשמה .החנמה גלפמ תיברע לש
ןמזה והמ ,ןכ םאו .םיבכוכה תאצב תיברע לש עמש תאירק
דועבמ תיברע תליפת ללפתהל וגהנ רבעב ,השעמל ?תיברע לש
,ריבסמ הנשמל ושוריפב י"שר .הנשמה תעיבק תורמל ,םוי
ךותמ הליפתב דומעל ידכ ,תמדקומה תיברעב עמש תא םיארוקש
לש ש"ק תבוח ידי םיאצוי הטימה לעש ש"קבו ,הרות ירבד
תיברע לש ש"ק ןמזש ,םיריבסמו םיקלוח םש תופסותה .תיברע
,היעבב ונד םינושארהו ,(א מ"ע ב םש) םוי דועבמ אוה
[1].הנשמה תא הרואכל רתוס הז גהנמ ןכש

ןנימדקמד המכ לכ אמוי ילויע" :רמאנ ארמגב .ללפתהלו םידקהל ןיינע שי תבש ברעב
"אירבטב תבש יסינכממ יקלח אהי" :יסוי יבר רמא ןכו .(ב מ"ע הק םיחספ) "ףידע
ללפתהל גהנ בר ארומאה םג .(ב מ"ע חיק תבש .םדקומ תעקוש המחהש הארנ םש יכ)
ןיינע דוע שי תבש לילבש ,הארנ .(א מ"ע וכ תוכרב) םוי דועבמ תבש ליל תליפת
הכאלממ שורפל וגהנ תומוקמ הברהב יכ ,תבש לוליח עונמל ידכ ללפתהלו םידקהל
ברעב ללפתהלו םידקהל רשפאש קר אלש ,רבתסמ [2].תסנכה תיבב הליפתה ןמז יפל
.םוי דועבמ תבש תדועס דועסלו שדקל םג ןתינ אלא ,תבש

רדס יפל םהל רדתסה ךכ יכ ,תיברע תליפת םידקהל וגהנ לוחה תומיב םג ,השעמל
הנליומ ןואגה :תוביס המכמ םינורחאה תפוקתב ךעדו ךלה הז גהנמ ךא .םמוי
לכ ינמז תא הרחיא תודיסחה .הנשמבש הכלהה תא רתוס אוה יכ ,גהנמה לע קלח
ךותל ךראתה םישנאה לש םמוי רדסו ,הרבחה ייחב םייוניש ולח ,ןכו .תוליפתה
תרדחה בקע ,תחופו ךלוה אוה ,ונימיל דע גהנמה רמתשנש תומוקמב םג .הלילה
תנידמב ץיק ןועש תגהנה ,ינש דצמ .תיברעל החנמ ןיב ינרות רועיש לש העדותה
נ"כיתב םנשי ךכ תובקעבו ,תבשה תסינכ רוחיאל המרג הנש 15 - כ ינפל לארשי
.ץיקה ןועש ימיב ל"וחב לבוקמש יפכ ,םוי דועבמ תבשה לילב ללפתהל םימידקמה
םידקהל ןתינש ,ןאכמ .ט"ויב םג שדוקה לע לוחהמ םיפיסומש ,רומאכ ,ודמל ונימכח
חספ לש יעישתבו ,הנשה שארב [3].תועובשה גח ללוכ ,גח לכב תיברע ללפתהלו
תאצל דע שדקלו ןיתמהל יואר ,תועובשב ךא ,םוי דועבמ לוכאלו שדקל ףא ןתינ
,גח לש תיברע תליפת תא םידקהל ןיא ש"צומב ט"וי ליל לחשכ ,ןבומכ .םיבכוכה
.הלק השודקל הרומח השודקמ איצונ אלש ידכ

הרותה .רדסה תא ךורעלו שדקלו םידקהל רשפא יא ,רדסה ליל ,חספ לש ןושאר לילב
לכאנש חספ ןברקל תומוד תוצמהש םושמ ,הלילב היהי הצמ תליכא ןמזש הדיפקה
תוכוס לש ןושאר לילב ,ןכ ומכ .(וט הכלה ,ב"פ םיחספ אתפסות) הלילב קר
תבוח ןיב הווש הריזג תכרוע ארמגה ,ןכש ,הכוסב תבשלו שדקלו םידקהל ןתינ אל
ןכלו ,תוכוס לש ןושאר לילב תפ תיזכ תליכא תבוח ןיבל חספ לילב הצמ תליכא
.הלילל שודיקה תא רחאל שי תרצע ינימש לילב ףא .(א"ע ,זכ הכוס) הווש םנמז םג
וילעמ עיקפהל לוכי וניא ,תרצע ינימש לש ט"וי תפסות וילע לביק םא םג יכ
לכאיו שדקיש ,רמאת םאו .תוכוסה גח תאצל דע תכשמנה הבוח ,הכוסב הליכא תבוח
רשאכ תרצע ינימש תא שדקי ךיא :ירתסד יתרת ןאכ שי יכ ,ירשפא הז ןיא ,הכוסב
[4]?הכוסה ךותב אוה

לילב קר .םמצע ט"ויכו תבשכ בשחנ בוט םוי וא תבש תפסות ןמז ,רבד לש ומוכיס
הליכאה תווצמ םויקב הדפקה הנשי זאש ,תוכוס לש ןושאר לילבו חספה גח לש ןושאר
ןיא תרצע ינימש לילבו ,םוי דועבמ ןמייקלו םידקהל ןתינ אל ,אקווד הלילב
.ירתסד יתרת גהני אלש ידכ ,םידקהל תורשפא


:תורעה

,גהנמ ןיב הקיזל המגוד ,ונמזב אלשו ונמזב בירעמ" ,ץכ 'י האר .1
.60-35 'מע ,ל"שת ,ה"ל ,ןויצ ,"הרבחו הכלה

.ד"קס ז"סר ח"וא ,ןחלשה ךורע ,ןיטשפא מ"יר .2

,םיקוספה תושרד לש םרוקמ .ל ןמיס ,ו"ח תעד הוחי ת"וש ,ףסוי ע"ר .3
.ל"זחב וניא ,תועובשב תיברע תליפת ןמז רוחיאל

,הכוסב בשיל ךרבי אל ןבומכו ,הכוסב שדקיש הארנ ךרוצה הרקמב .4
.י"קס ח"סרת ח"וא ,םייחה ףכ ,רפוס י"ר הארו