ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

286 רפסמ

ט"נשת ,רומא תשרפ

(וט גכ 'קיו) "תבשה תרחממ םכל םתרפסו"

םהיגהנמו םיארקה לש םידעומה חול

רלג בקעי ר"ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
וניחא .(דמ-א גכ 'קיו) םידעומה רדסב הנד עובשה תשרפ
תייאר יפ-לע ססובמה ,יארקה חולה יפל םיגהונ [1]םיארקה
,ונלצא גוהנה רוביעה דוסו חולה תעיבק יפ לע אלו ,חריה
,םידעומה יכיראת ,ךכיפל .תיעיברה האמב ישילשה ללה עבקש
ומכ םימיה םתואב םילח םניא םיארקה לצא תומוצהו םיגחה
םילדבהה תא הנמנ ןלהל .תקולחמה עלס ןאכו ,לארשי ללכ לצא
.השרפב םידעומה לש םתעפוה רדס יפל תוחולה ןיב

םוקמב) הנשה ישיש םויב ךא ,ןסינב ו"טב םנמא לח חספ
הנוש הדגהה ,'ץמח תריכמ' םלצא ןיא .(ונלצא ישימח םוי
.'תסורח'ו 'תוסוכ עברא' ןיאו ,ונלשמ

,םיארקה םישרפמ (וט םש) "תבשה תרחממ םכל םתרפסו" קוספה תא
תועובשה גחו ,עובשב ןושאר םויב דימת הליחתמ רמועה תריפסש
חולב ומכ ןויסב השישב אלו ןושאר םויב דימת הז יפל לוחי
.ינברה

םיימוי םוקמב דחא םוי קר ,ירשתב דחאב גוחנ הנשה שאר
םה ןיא (א טכ 'דמב) "העורת םוי" ותויה תורמלו ,ונלצא
אלו ,לוק תמרה איה ,םהירבדל ,העורת יכ ,רפושב םיעקות
.העיקת

הרותב בוקנה ךיראת ותואב םלצא לח אוה ףא םירופיכה םוי
.עובשב רחא םויב רומאכ ךא (זכ םש) "יעיבשה שדחל רושעב"
םימעפלש ,1488 תנשב דיעה (ארונטרב) ורוניטרבמ הידבוע יבר
םילשוריב םיארקה י"ע וגוחנ אל ,םירופיכה םויו הנשה שאר
[2]."עור הזב ןיאש םירמואו" ,ןמז ותואב םירצמבו

ךא ,ירשתב ו"טב גוגחל םיארקה םיליחתמ תוכוסה גח תא
םניא םה .ונלש חולב ירשתב ו"ט םע ההז וניא הז ךיראת
תורורב תויחנה םהל ןיאו ,'םינימה תעברא' תווצמ םימייקמ
ומכ .תסנכה תיבב דוחייב םימיקמ םה התוא ,הכוסה תמקהל
.'תוברע טוביח'ו 'הבר אנעשוה' ,'הבאושה תיב תחמש' ןיא ןכ
.רקובב קר אלא ,תרצע ינימש לילב םימייקמ םניא םה תופקה

ינפמ ,רמועב ג"לו ,טבשב ו"ט ,הכונח גח יארקה חולב ןיא
,תומוצה תעברא ךותמ השולש .בתכבש הרותב םירכזומ םניאש
םיכיראתב םיארקה לצא םילח ,ןושארה תיבה ןברוחב םירושקה
זומתב ט-ב לח - זומתב ז"י - "יעיברה םוצ" :ונלשמ םינוש
םיארקה םימצ באב 'ט "ישימחה םוצ" םוקמב ;(ד-ג הכ ב"למ)
בנ 'מרי ;ח ,הכ ב"למ) .באב 'י-בו באב 'ז - ב :םיימוי
והילדג םוצ - ירשתב 'ג ,"יעיבשה םוצ" םוקמב ;(גי-בי
'י םוצ קר ;(א ט 'מחנ) ירשתב ד"כב םיארקה םינעתמ -
תינעת םלצא ןיא .(ה-ד בנ 'מרי) ההז ךיראתב םלצא לח תבטב
תרבועמ הנשבו ,םיימוי םיגגוח םה םירופה גח תאו ,רתסא
.א רדאב קר

תימשג החמש םוי איה 'םיינבר'ה לצא תבשה :םיגהנמה לא םידעומה ןמו
ידי לע תבשה תא םיגנעמו ,(גי חנ 'עשי) "גנע תבשל תארקו" :בותככ ,תינחורו
.תיבל ץוחמ האיציו הרות דומיל ,תיבה תראה ,תומיעט תודועס ,תורימז ,שודיק
קוספה לע ךמתסהב .םירוסיאב אלמ רדוק םויל תבשה תא וכפה תאז תמועל םיארקה
תוקילדמ תויארקה םישנה ןיא ,(ג הל 'מש) "תבשה םויב םכיתבשמ לכב שא ורעבת אל"
םילכאמ םילכואו ךשוחב םיבשוי ,םיתבה תא םיממחמו םיריאמ ןיא .תבש דובכל תורנ
ןימח לכוא וניאש ימ יכ" :"רואמה רפס" לעב ,יולה והיחרז יבר רמא ןכל .םירק
םהימכח ולקה הנורחאל [3].(יארק) "ןימ אוה םא ,וירחא הקידב ךירצ ,תבשב
ךמתסהב .תבש לילב םהיתב תא םיריאמו ,םיסומרטב לכואה לש ומוח תא רומשל
,(טכ זט 'מש) "יעיבשה םויב ומקממ שיא אצי לא ,ויתחת שיא ובש" קוספה לע
,דבלב םיצוחנ םיכרצלו תסנכ-תיבל קר אלא ,תבשב םהיתבמ םיאצוי םיארקה ןיא
עיצהלו םחל עוצבל םהילע רסאנ .בוריע םלצא םייק אל יכ ,םיצפח םילטלטמ םניאו
שירחב" :בותכו ,ריצקלו שירחל המוד האיבה יכ ,תושיא יסחי םויק ןכו ,הטימ
.(אכ דל 'מש) "תבשת ריצקבו

ךדי לע תואל םתרשקו" קוספה םהירבדלש ינפמ ,ןיליפת םיחינמ םניא םיארקה
דומילו ןונישל ןווכתמה ,ירויצ יוטיב וניה (ח ו 'בד) "ךיניע ןיב תפטטל ויהו
תציצ םהל ושעו" קוספה תא םימייקמ םה ,תיציצה ןיינעבו .בלה לכב תווצמה
םישועו ,(זל וט 'דמב) "תלכת ליתפ ףנכה תציצ לע ונתנו …םהידגב יפנכ לע
הנורחאל .תלכת עבצב םיליתפל םירוזשה ,רמצו ישמ לש םיחבושמ םיטוחמ םתוא
תוכרב תרימא ,הליפתה תעב קר וניה שארה יוסיכ בויח .תילטב ללפתמ לכ ףטעתמ
ןיב םיכחמ םניא םג םיארקה .םויה תועש לכ ךשמב אלו ,שדוקה ירפסב האירקו
םימתוחו םיעבשנ תיארקה הבותכב .םידרפנ םילכ םהל ןיאו ,בלחו רשב תליכא
םיסנכנש ינפל [4]."חריה תייארב םישדוקמה 'ה ידעומ תא רומשל" הלכהו ןתחה
,ךילגר לעמ ךילענ לש" :בותככ ,םהילענ תא םיצלוח םה תסנכה-יתבל םיארקה
תסנכה יתבב ןיא .(ה ג 'מש) "אוה שדק תמדא וילע דמוע התא רשא םוקמה יכ
םילפונ ,םיווחתשמו ךרב םיערוכ ,םיחיטשה לע םיבשוי םהו ,תואסכו םילספס םהלש
.םהיפכ םישרופו הצרא םייפא

רסאנ .םירוסיאה תוגרד דואמ ובחרוהו ,תוירע ינידב דואמ םירימחמ םיארקה
ןיד פ"ע םירתומה תינייחאל דוד ןיב ןיאושינ אל םג ,םיבורקל אשניהל םהילע
,השיאה תינייחאל ןווכמ (חי חי 'קיו) "חקת אל התוחא לא השאו" רוסיאה .הרות
םיאושינה ורסאנ ןכ-ומכ .התוחאמ ןמלאתנש לעבל אשניהל השיאל רוסאו ,תוחאל אלו
[5].דבלב תידוהי םאל אלו ,םידוהי באו םאל דלונש ימ בשחנ ידוהי ."םיינבר"ה םע

הווקמב תולבוט ןניא ןה ,הרהטו האמוט לע דואמ תודיפקמ תויארקה םישנהש תורמל
הנקת ם"במרה ןקית 1176 תנשב םירצמב ןכל .('הקיצי') םימרוז םימב אלא ,הרהט
ותנקת .הווקמב הרהטב ולזלז תויארקה לש ןתעפשהבש ,תוינברה םישנה דגנכ הרומח
,ןיד-תיב וא םכח לכ לע םרח רזג ם"במרה .הבותכ אלל תואצוי תואטוחהש התיה
הזב תומכסה ונבתכו תויסנכ יתב לכב תורות ירפסב ונמרחהש דע" :תרחא ןודיש
ץוחרת וא ,הליבטה לטבת וא ,םייקנ 'ז הנמת אלש השיא לכ הרוראש ,םרחה היהו
[6]."םיארקה םישועש ומכ ,דבלב

םהיתמ תא רובקל םיארקהמ הענמ ,הרהטו האמוט ינידב הרמחהה
ארונטרבמ ע"ר ?םהירטפנ תא רבק ימו .םהיתורבקב עוגנלו
תורבק לע תוחטתשהה .םתוא ורבק 'םיינבר' םיינעש ,דיעה
,ארקמל ףסונ וססבתה םיארקה ."הרז הדובע"ל תבשחנ םיקידצ
ידי-לע הרותה יקוח לש םישוריפ דומיל - "שקיה"ה לע םג
םיגהנמו תורוסמ - "השוריה לבס"ו ,םירחא םיקוחל םתאוושה
[7].הרותב בותכה תא םירתוס םניאש יאנתב ,רודל רודמ ולביקש


,הדסונ המל ?םיארקה תכ דוסייל ירוטסיהה עקרה היה המ
?ימ ידי-לעו יתמ

ןב המלש לש ותריטפ רחאל .דוד ןב ןנע ידי-לע 767 תנשב הדסונ תוארקה
הרשמ לבקל יאכזה ,ןושארה יוארה דמעומה ןנע היה ,לבבב הלוגה שאר יאדסח
םלוא .םיחאה ינש ןיב רוכבהו ,קהבומ םכח דימלת ותויה תוכזב ,וז תדבוכמ
הארי ןורסחו תוצירפ רותיו םושמ" ,ויונימל ודגנתה ,תובישיה ישאר ,םינואגה
םה .וז אלטציאל יואר היה אלו ,המוגפ התייה ותפקשה ,םהירבדל ."וב התייהש
תאריו תונשייבו הונע רותיו םושמ" ,היננח ריעצה ויחא תא ומוקמב ונימ
ב"יה האמה ןב ,דואד ןבא ,יולה דוד ןב םהרבא יבר) ד"בארה ."ול התייהש םימש
:תוארקה לש התוחתפתהל םימרוגה לע רפסמ ,"הלבקה רפס" לעב ,(דרפסב

הז ןנעו .בקרי םיעשר םש ,ונב לואשו ןנע היה (ןואג יאדוהי 'ר לש) וימיבו
אל הז ינפמו .לוספ ץמש וב וריכהו ,הליחתב היה םכח דימלתו ,היה דוד תיבמ
ינפמו .תולג שאר תויהל םיימשה ןמ והועייס אל םגו .ןואגל ךמסנ
לעמ לארשי תא תיסהל דמעו ןוטרש התלעה ,ובלב התייהש (האנק) אניט
ןברחה רחא יכ …םיבוט אל םיקוח ובילמ אדבו …ארממ ןקז השענו ,םימכח תלבק
[8].םקזחו ןנע דמעש דע ,(םיקודצה) םינימה ולדלדנ

ןנע בצייתה ,הלוג שארל ותריחב - יא לע לודגה וסעכב
תודהיב תויוצמ ויהש ,םיקודצה ידירשמ תותכ 14 שארב
תוכמסל ודגנתהו הפ-לעבש הרותב ורפכש ,תיסרפהו תילבבה
ורחב וידיסחו ,"םיננעה תכ" תא םיקהו םדכיל ןנע .דומלתה
ללגב ,תוכלמב דגובכ אלכנ ןנעש רחאל .הלוגה שארכ וב
לא ףילחה לש ונוצרל דוגינב ,ףסונ הלוג שארכ ותריחב
ימלסומה דמולמה לש ותצעב) וילע עיפשהל ןנע חילצה ,רוצנמ
.תודהיב דרפנ גלפ שארכ ןנעב ריכה ףילחהו ,(הפינח-ובא
עבקו ,הרותה תווצמ תא רחא שוריפ שריפ ןנעש ינפמ תאז
,םימלסומה ומכ ,חריה דלומ ,הייארה יפ לע םידעומהו םיגחה תא
.םמעל םיחילשו םיאיבנכ ושיו דמחומ לש םדוחייב ריכה ןכו
תובישיה ןוטלשו דומלתה תשרשה תא עונמל התייה ותרטמ
.בתכבש הרותה לע קר ךמתסהל שרדו ,הלוכ תודהיב םינואגהו
יגהנמלו ארקמה תפוקת יווהל תודהיה תא ריזחהל ףאש ןנע
תיבה תפוקת לע וססבתהש "םיינבר"ה תמועל ,ןושארה תיבה
וידיסח .םינואגה לש הכלההו דומלתה ,הנשמה לע ,ינשה
,םיברב ותרות תא ץיפהל "וארק"ש ,"םיארוקה" םג וארקנ
ןנע ."דלומ"ה תייאר יפל שדוחה תא ועבקש ,"םידילומ"הו
ובזע" :וידיסחל רמאו ,תימראה ןושלב "תווצמה רפס" תא בתכ
ןנעל ."ילשמ דומלת םכל השעא ינאו דומלתו הנשמ ירבד
אתירואב ריפש ושיפח" :תמסרופמה הרימאה תא תועטב וסחיי
רחואמ הרכזוהש ,"יתעד לע ונעשת לאו (הרותב בטיה ושפח)
,הרועשמ קר חספל תוצמ תופאל שרד ןנע .תירישעה האמב ,רתוי
:קוספה תורמל ,תבש יאצומב קר לומל ריתהו תבשב לומל רסא
שרד אוה .(ג בי 'קיו) "ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו"
תוברח עשוהי ול שעיו" בותככ ,ןיכסב אלו םירפסמב קר לומל
,(ג ה 'והי) "תולרעה תעבג לא לארשי ינב תא למיו ,םירצ
לכב םוצל רזג ןנע .דבלב םיזוגא ןמש הלימה לע םישלו
דעו ןסינב ג"ימ ,םיפסונ םוצ ימי םיעבשו שדוחב ז םוי
אוה .ימלסומה ןדאמארה םוצ תעפשהב הארנכ ,ןויסב ג"כ
זולעל םוקמב ,םירופה ימי ינשב םוצל וידיסחל ץילמה םג
יכ" בותכה ךמס לע ,םיאפור לצא אפרתהל רסא אוה .םהב
,הנוכתה תמכח תא דומלל ןכו ,(וכ וט 'מש) "ךאפר 'ה ינא
ושחנת אל" :בותככ ,היגולורטסאו שוחינל תכייש איה יכ
סחיימ ליג השמ ןוירוטסיהה .(וכ טי 'קיו) "וננועת אלו
,ינשה ןנעל אלא ,ןושארה דוד ןב ןנעל אל םיארקה תשירפ תא
יבר .ןושארה ןנע לש ונינ ,תיעישתה האמה ןב ,לאינד ןב
,תישממ תנכס וב הארש ,תיעישתה האמה ןב ,ןואג יאנורטנ
וקסע םדגנ קבאמב ."ומש בקרי ןנע" :וילע רמאו ותוא הדינ
"תולודג תוכלה" :ומכ םירפס ורבוחו ,היצקיפידוקב םינואגה
יאדוהי יבר לש "תוקוספ תוכלה" ,ארייק ןועמש יבר לש
,(-942ב רטפנ) ןואג הידעס יבר לש םיברה וירוביח ,ןואג
היה ,(ב"יה האמב) ם"במרה לש "הקזחה די"ה רוביח ףאו
,תותבשב תובא יקרפ דומיל גהנוה ןכ ומכ .םדגנ ןווכמ
תיבב "תורבידה תרשע" תאירק תעשב דומעל גהנמה לטובו
.תסנכה

תוחתפתהב תוגרד עבראב ןיחבה (תירישעה האמב יארק ןסומלופ) םחרי ןב ןומלס
."םינשוש"ו םיארק ,ידנווהנה ןימינב ,ןנע :ונמז דע תוארקה
ןגריא ,םיפסונ םירדג ףיסוה (סרפמ ,תיעישתה האמה) ידנווהנה ןימינב
הבושחה הצובקה ."ארקמ-ילעב"ו ,"ארקמ ינב" תא הנושארל ריכזהו שדחמ תכה תא
םאלסיאה תוצראמ התלעש הרובחה איה תירישעה האמב םיארקה ןיב רתויב תניינעמהו
ילבא"ו "םינשוש"ה םהיצירעמ ידי-לע ונוכש ,תוגה ישנא םהיניב ,םילשוריל
ינבל וארקו םירוחש ושבל ,תולבאו תושירפ ,תונפגס ייח ויח הירבח ."ןויצ
להס .םוצו תוליפת ידי-לע הלואגה תא שיחהל ידכ שדוקה ריעל תולעל הדעה
ךומתל ידכ הרזע תינכת עצבל עבת ,(א"יה האמה) הרובחה ןמ דחא ,חילצמ ןב
.ץראל ץוחב םיראשנה ןובשח לע םהירבחב

תואמב סרפב יח) וזה הרובחה יגיהנממ ,יסמוקלא לאינד
תולעל םהל ארקו ל"וחל תורגיא רגיש ,(תירישעהו תיעישתה
לש "בהזה רות" ויה הרשע תחאהו תירישעה תואמה .י"אל
[9].ןויטנזיבו דרפס ,הקירפא ןופצל הטשפתהש ,תוארקה
תוחפשמ 500 אטשוקב הלדוטמ ןימינב עסונה אצמ ב"יה האמב
לעפ ןמז ותואב .200 קשמדבו ,2000 ךותמ ,תורישע תויארק
שוריפ ,"רפוכה לוכשא" רפסה תא רביחש ,יסדה הדוהי אטשוקב
,ילופונאירנאב ו"טה האמב לעפש ,יציישב והילא .םיארקה תווצמל
םיארקה ןיב תוברקתהל הלעפש הלוכסאה לש גולואידיאה היה
הטנו ,"והילא תרדא" םינידה רפס תא רביח אוה ."םיינבר"ל
.םהיתווצמ תרמוחב לקהל

יחרזמ והילא 'ר ברה לש ותנוהכ תעב ,ו"טה האמה ףוסב
םיארקהו ,תודעה יתש ןיב םיסחיה ורפוש ,אטשוקב (ם"אר)
.םיעדמו הפ לעבש הרות ,בתכבש הרות םדמלל "םיינברה"מ ושקיב
היחתפ 'ר ,עסונה .םיארקה לש ימלוע זכרמל זא הכפה אטשוק
םורדב (םיארק) םינימ אצמש ,ב"יה האמב רסמ ,גרובשנגרמ
תואבה תואמב םג םיארק ויח ןכאו .(םירק) רדיקו היסור
תפוקתב .היצילגו ןילופ ,אטיל ,םירק ,הניארקוא ,היסורב
םניאש ונעטש ינפמ ,הלא תוצראב םיארק יפלא ולצינ האושה
150 -כ םירצמב 1488 תנשב אצמ ארונטרבמ ע"ר .םידוהי
כ םש ויח 1950 - ב .700 ךותמ ,תורישע תויארק תוחפשמ
ר"ד יארקה .לארשיל ולע םלוכ טעמכו ,םיארק 10,000 -
ולעוהו לוגירב ומשאוה ,ראזע לאומש סדנהמהו קוזרמ השמ
[10].1956 -ב "שיבה קסע"ב םודרגל

האמה ןב םיארקה םיפרגוירוטסיהה לודג ,ינאסקרק בקעי
,"תויפצתהו תוערואמה" םשב תוכלה לש יתטיש ץבוק בתכש ,תירישעה
םירימחמ ויהו ,תחא הביטח התייה אלש ,ונמזב תוארקה לע דיעה
,"םיירתסות"ה התנוכש סרפב תיארק תכ התייה .תבש תוכלהב םיליקמו
םיפסונ םיארק םיגוחו אוה .תבשה תווצמב דואמ ורימחהש
,השרוש .ןושארה תיבה ימימ דוע תקולחמה תישאר תא ואר
תא םבלמ ודב וישרויש ,טבנ ןב םעברי תשירפב ,םתנעטל
עורזה חוכב ןתוא וטילשהו הפ-לעבש הרותהמ תוכלההו תווצמה
םעבחר) דוד תיב ישרויכ םמצע תא םיאור םיארקהש דועב
.(המלש ןב

תסחוימה וז הרמיא - "םלועל םיחאתמ םניא (םיערקה) םיארקה"
םילוכי םניאש ,םיארקל וניסחי תא העיבמ ,ןואג הידעס ברל
תוארקב האר רלאהמ לאפר ןוירוטסיהה .םלועל ונילא רוזחל
,תידוהיה הרבחה ךותב ,תירנויציזופוא ,תיתרבח העונת
דגנכ ,תימואלה הלואגהו ילאיצוסה קדצה ןויערב הלגדש
[11].ףיקתה ינברה דסממה

ילודגמ - א"מרה) שילרסיא השמ יבר :םיארקל םיקסופה סחי
ןתחתהל רוסא םיארקה" :קספ (ז"טה האמ ןילופב םיקסופה
םיצור םא םתוא םילבקמ ןיאו ,םירזממ קפס םה םלוכו ,םהב
םיארקה יאושינש ינפמ ?המל .(זל ,ד ,ע"הא ,ע"וש) "רוזחל
,ןכל .לארשי תדכ אלש וכרענ םהישוריג וליאו ,םיספות
,היאצאצ לכו הינב ,רחא םדאל שדחמ האשינו השרגתנש השיא
םיזנכשא םיקסופ םג וקספ ויתובקעב .םירזממ קפסל םיבשחנ
תנשב ,עבש-ראב ד"בא ,ליגרבא והילא ברה קספ ןכו ,םיבר
ושקיבש ,םירצמב םילודג םיקסופ ויה ,ךדיאמ [12].1994
,תורבח ירבד םהילע ולבקיש יאנתב ,תינברה תודהיל םברקל
רוזחמ ףוס עריאש השעמכ"ו .תוארקה תונורקע תא ושטניו
םויב ודהיתהש ,(םיארק) םהמ לודג להקמ (1313 תנשב) ז"סר
לש ונינ) "ו"רנ םהרבא וניבר דיגנה ידי לע םירצמב דחא
,םהמע םינברה וגהנתי ךיא ם"במרה תא ולאששכ [13].(ם"במרה
:בישה

ץראבו (הירדנסכלא) ןומא אונב הפ םינכושה םיארקה הלא יכ
םייואר ,םתלוזו לאעמשי ץרא תומוקמ ראשבו קשמדבו םירצמ
גהנתהלו רשוי השעמב םלצא ברקתהל ,דובכה יקלחמ םקלחל םה
םה םגש ןמז לכ ,םולשהו תמאה ךרדבו ,הונעה גהנמב םהמע
הפש תוזלו הפ תושקע םהמ וריסיו ,תומימתב ונמע וגהנתה
םנושל ורמשישכ ןכש לכ ,רודבש םינבר ימכח לע העות רבדלמ
[14]…ה"ע וניתובר ירבדב ץצולתלמו גיעלהלמ

:ם"במרה ומכ קספ (י"אבו םירצמב ז"טה האמה ןב קסופ) ארמז ןב דוד 'ר םג
תלבק םהילע לבקלו תורבח תדל אבל םלוכ םימיכסמ ויה םאש ,ינא הדומ מ"מו"
[15]."'וכו םימכחה תמכסה םע להקב אובל םריתמ יתייה ,ונומכ תויהל ל"זר
ןרוג המלש 'רו םיסנ קחצי 'ר ,לאיזוע צ"ב יבר ,לארשיל םיישארה םינברה םג
ףסוי הידבוע ישארה ברה א"לדביו ,ל"צז הנחוא םיסנו ונדלוט ךורב םינברהו
.םיינברל אשניהל םימיוסמ םירקמב םריתהלו םברקל ומיכסה ,שולש םייח דוד ברהו
,השעמ ילא אב ,ח"שתה תנשב םירצמב יתויהב דוע יכ" :דיעה ףסוי הידבוע ברה
,םינורחאו םינושאר ,םיקסופה וניתובר ירבדב ןויע ירחאו ,וז הקוצמ לע יתבשיו
[16] ."'ה להקב אבל םריתהל םוקמ שיש ,הנקסמ ללכל יתאב

,תונבר :םידרפנ תודסומ םהל .וניניבל םיארקה ןיב הציחמ תמייק ןיידע ,םוכיסל
אישהל ונלש ןידה יתב םיריתמ תורידנ םימעפ .הרובקו הטיחש תסנכ יתב ,ןיד יתב
,ךורעה ןחלוש תוכלה ,"תורבח ירבד" םהילע ולבקיש יאנתב ,םיברועמ תוגוז
.תוארקה תשרומ תא ושטניו
:תורעה

,דודשא ,הלמר) לארשיב 25,000 :שפנ 35,000 - כ הנומ תיארקה הדעה .1
תג-תירק ,וכע ,ןולוח ,םי-תב ,עבש-ראב ,םיקפוא ,שמש-תיב ,םילשורי
,תיברעמה הפוריא ,ב"הרא) םלועב 10,000 - ו (ןנרו חילצמ םיבשומבו
.(אטילו םירק ,הניארקוא ,היסור
,י"א תורגיא ,"ויבאל ארונטרבמ הידבוע 'ר תרגיא" ,ירעי םהרבא .2
.119 'מע ,1991 ג"ר
ד"י ;ישילש קרפ ,תבש תכסמ ,םיסנ וניבר לש 'ןטקה רואמ'ה שוריפ .3
;396 'מע ,ל"שת א"ת (ז"ערת) ,םיגהנמו םיניד רצוא ,ןייטשנזייא
.25 'מע ,ס"רת ,אקרק ,ינולצרבא ילזרב הדוהי 'רל ,םיתעה רפס
.א"נשת ,'ב רדא ,30 ,ארקמ ינב רבוד ןואטיב .4
אלל) תיארקה תודהיה לע הרבסה תרבוח ,תימלועה תיארקה תודהיה .5
םייח ;ה"משת הלמר ,תרדאה רוצק ךותמ סיפדת ;(האצוהה תנשו םוקמ
רפס ,ל"נה ;11-31 'מע ,ה"נשת דודשא ,םייח תודלות רפס ,יולה
תודלות ,לימגלא ףסוי ;80-12 'מע ,1999 דודשא ,םייחה ןיעמ ,ךוניח
לעב ותודע ;107 ,,99 ,37-32 'מע ,ל"שת הלמר ,תיארקה תודהיה
ראורבפב 7 - ו 4 - מ ,תיארקה העונתה רבוד ,דודשא ,ריבד ףסוי לש הפ
.1999
,ו"משת םילשורי ,ב ךרכ ,ואלב עשוהי תרודהמ ,ם"במרה תובושת .6
,ןומימ ןב השמ יבר ,ןומימ ןהכה ביל הדוהי ;589 'מע ,(ט"צ) כ"ש 'ס
החפשמה תרהט ,יולה קחצי ןב םייח ;ע"ק ,ג"ע 'מע ,כ"שת םילשורי
.א"משת הלמר ,לארשיב
.םש ,םש ,תימלועה תיארקה תודהיה ;םש ,םש ,ארונטרבמ ע"ר תרגיא .7
רמוח ,הלבקה רפס ,ד"בארה לש היפרגונורכה ירוביח ,ןושש ןב ה"ח .8
.11 'מע ,ח"כשת ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,םיליגרתו רועישל
,םהלש רוטארעטילהו ארקמ ינב תד תורוקל ,רקסניפ החמש .9
םיטוקל ,ל"נה ;המ-א 'מע ,ח"כשת השדח הספדה ,(1860) ך"רת ןעיוו
,םינואגה תפוקתב לאעמשי תוכלמב ,ליג השמ ;106-97 'מע ,םש ,םינומדק
םינואגה תפוקת ,ףסא החמש ;267-257 'מע ,1997 םילשורי ,א ךרכ
םיארקה תודלותל" ,ל"נה ;דכק -זיק ,טל 'מע ,ז"לשת םילשורי ,התורפסו
ה"ח ;221-181 'מע ,ג"שת םילשורי ,בקעי ילהאב ,"חרזמה תוצראב
,1969 א"ת ,םייניבה ימיב םידוהיה תודלותב םיקרפ ,ןושש ןב
לש תיתדו תיתרבח הירוטסיה ,ןוראב םולש ;307 ,171-156 'מע
;336-310 ,218-163 'מע ,1972 ,ג"ר - םייתעבג ,ו"ח ,לארשי םע
,243-234 'מע ,1961 א"ת ,(ב) א הלוגב לארשי ,רוניד ןויצ ןב
,654 'מע ,ג"לשת םילשורי ,ירבעה טפשמה ,ןוליא םחנמ ;303 , 294
Jacob Mann, Texts and Studies, Philadelphia ;1296 ,1271 ,1008 ,958 ,955
.(ןאמ ןלהל) ,1935, pp 3-155
,קרוי-וינ ,רלדא ןתנ ןב יכדרמ תרודהמ ,הדלוטמ ןימינב תועסמ רפס .10
רזעילא י"ע רואל אצוי ,א"ת ,גרופשנגערמ היחתפ יבר "בוביס" ;די 'מע
;1466-287 'מע ,םש ,םש ןאמ ;4 'מע ,ז"כשת ,םילשורי ,טוהנירג ר"ד יולה
'א ;285 279 'מע ,ו"כשת םילשורי ,לארשי יחדנ ,יבצ ןב קחצי
.24 'מע ,א ךרכ א"ת ,םידוהיה לש היגולויצוסה ,ןיפור
,תכהו החפשמה םירתסתה ,ל"נה ;267 266 'מע ,םש ,םש ,ליג 'מ .11
תעונת - םיארקה ,רלאהמ לאפר ;63 59 'מע ,1981 א"ת 'נוא
.1949 היבחרמ ,תידוהי הלואג
וניבר בישהש בותכ יתאצמ" ;ז תוא ,ה ןמיס ,רזעה ןבא ,רוט ,ףסוי תיב .12
תואשינו … תדכ אלש םהיתושנ ןישרגמו … םהב ןתחתהל רוסאש ,םיארקה לע ןושמש
תונורחא תועידי ;".ל"כע שיא תשאמ םירזממ םינבה ואצמנ ,םילעבה ייחב םירחאל
.12/12/1994 ;14/11/1994
.13 'מע ,ט"ישת םילשורי ,חרפו רותפכ רפס ,יחרפה ירותשיא .13
.729 'מע ,(א"עש ןפ) ט"מת 'ס ,םש ,ם"במרה תובושת .14
.(ץ"ר) טיר 'ס ד"ח ,םש ;ו'צשת 'ס ,ב"ח ,ז"בדרה ת"וש .15
,1984 םילשורי ,םיארקה לש ישיאה דמעמה ,ידלאנירוק לאכימ .16
,"הנשויל הרטע ריזחהל הדומעא יתרמשמ לע" ,ואל ינב ;142 134 'מע
,שולש םייח דוד ברה ;29-30 ,25-24 'מע ,ה"נשת ,רייא-ןסינ ,דמימ
הרודהמ ,לאיזוע יטפשמ ;ח'צק -'זמק 'מע ,ט"כשת םילשורי ,ימע ינב
.גס 'ס ,'א ךרכ ,ד'וי ,אניינת